Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

2012. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;Πρωτοπρ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος,

Ἕνα ἀνορθολογικό–ἀποκρυφιστικό σενάριο τρόμου
Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Στίς ἐπισημάνσεις τοῦ Θεανθρώπου πρίν τό ἑκούσιο καί σωτηριῶδες πάθος Του ἀνήκει καί ὁ λόγος Του: «βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ» (Ματθ. 24, 4). Λόγος, ὅπως ὅλο τό ἱερό Εὐαγγελιο, διαχρονικά ἐπίκαιρος καί ἰδιαιτέρως στίς ἡμέρες μας, πού ἡ πνευματική σύγχυση καί ἀκαταστασία δέν ἔχει προηγούμενο στήν πάγκοσμια ἱστορία.

Κεφάλαιο καί ἔκφραση αὐτῆς τῆς σύγχυσης ἀποτελεῖ καί τό εὐρύτατα διαδεδομένο σενάριο γιά τήν καταστροφή τοῦ κόσμοῦ στίς 21-12-2012 μέ παραλλαγές ὡς πρός τίς ἡμερομηνιές μεταξύ 21- 24 /12 /2012. Ἀπό ποῦ ὅμως προέρχεται τό ἐν λόγῳ σενάριο;

Σέ ἀντίθεση μέ τό παρελθόν, πού ὁ καθορισμός ἡμερομηνιῶν γιά τό τέλος τοῦ κόσμου, προέρχονταν ἀπό αἱρετικές ὁμάδες (λ.χ. Ἀντβεντιστές, Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, Πεντηκοστιανούς), αὐτή τή φορά ὁ χῶρος προέλευσης τοῦ νέου σεναρίου τρόμου περί τῆς ἐπικείμενης καταστροφῆς τοῦ κόσμου, εἶναι ὁ εὐρύτερος χῶρος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

Ἀφετηρία ἐκκίνησης καί ὑπόβαθρο πάνω στό ὁποῖο δομήθηκε, εἶναι τό γεγονός ὅτι τό ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας, ἑνός ἀρχαίου λαοῦ τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς τελειώνει στίς 21-12-2012. Εἶναι ἡ ἡμερομηνία, σύμφωνα μέ τούς θιασῶτες καί διακινητές τοῦ σεναρίου, κατά τήν ὁποία τελειώνει ἡ ἱστορία τοῦ κόσμου. (Ἐδῶ πρέπει νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι τό ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιά μία ἀκόμη φορά ἀπό τό κίνημα τῆς Νέας Ἐποχῆς στίς 16-8-1987, γιά νά γιορταστεῖ παγκοσμίως ἡ λεγόμενη μεγάλη ἁρμονική σύγκλιση).

Τό συγκεκριμμένο καταστροφολογικό σενάριο ἔτυχε τεράστιας διάδοσης ἀπό Μ.Μ.Ε, τό διαδίκτυο, ὅπως καί ἀπό σχετικό, ἀμερικανικῆς προέλευσης φίλμ, κόστους πολλῶν ἑκατομμυρίων δολλαρίων, μέ θέμα τό 2012 καί μέ περιεχόμενο, πού συνδυάζει θέσεις τῶν Μάγιας, ἀρχαίων Αἰγυπτίων, Ἰνδιάνων Τσερόκι κ.ἄ.

Στό ἐν λόγῳ φίλμ ὅλα αὐτά εἶναι ἐντεταγμένα στά πλαίσια ἑνός μυστικοῦ –ἐσωτερικοῦ συστήματος πίστης μέ παράλληλη ἀναφορά ψευδοεπιστημονικῶν καί ἄκρως ἀνορθολογικῶν δεδομένων (λ.χ. θεωρία μετατόπισης τῶν πόλων τῆς γῆς, ἀντίστροφη περιστροφή τῆς γῆς, ἀλλοῦ σύγκρουση τῆς γῆς μέ κάποιο πλανήτη Nibiru ἤ Χ) στήν προσπάθεια νά καταστεῖ πιό πειστικό. Πρόκειται γιά φίλμ, πού καλλιεργεῖ ἕνα εἶδος φόβου καί ἀνασφάλειας σέ πολύ μεγάλα ἀν θρώπινα σύνολα μπροστά στό ἐπικείμενο τέλος. (Στό παρελθόν ἀνάλογα καταστροφολογικά σενάρια, πού προβάλουν τό φόβο ἀπό μία κοσμική κατάστροφή περιεῖχαν οἱ ταινίες Independance Day (1996) καί Τhe Day after Tomorrow (2004).

Στή διάδοση τοῦ ἐν λόγῳ σεναρίου συνέβαλαν καί συμβάλλουν καί ἀρκετά βιβλία μέ θέμα τό ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας καί τό 2012. Στίς πιό ἀντιπροσωπευτικές περιπτώσεις ἀνήκει αὐτό τοῦ ἀμερικανοῦ Brian Dʼ Amato, ἕνα ὀγκῶδες βιβλίο μέ τή σύνθεση τῶν πλέον ἀπίθανων δεδομένων καί μέ ψευδεπιστημονικο προσωπεῖο. Στά ἴδια πλαίσια κινεῖται καί σχετικό ἔργο τοῦ Ἄγγλου Α. Gilbert, πού ἀσχολεῖται μέ ἀρχαῖα μυστήρια. Ἄν καί τό βιβλίο του γράφτηκε ἀρχικά τό 1995 σχετικά μέ τό ἡμερολόγιο τῶν Μάγιας, ἐπανεκδόθηκε τό 2008 (γ΄. ἔκδ) προσαρμοσμένο καταλλήλως καί μέ τίτλο πού ἔχει ἄμεση ἀναφορά μέ τό σενάριο τοῦ 2012. Στό ἐν λόγῳ βιβλίο, στήν προσπάθειά του νά γίνει πειστικό, ἐκτός ἀπό τήν ἀληθοφάνεια τῶν ἐντυπώσεων, μεταξύ τῶν ἄλλων, γίνεται χρήση στοιχείων οὐφολογίας, ὅπως καί θέσεων τοῦ γνωστοῦ ἀμερικανοῦ Medium καί ἀποκρυφιστῆ Edgar Cayce (1877 - 1945).

Τό σενάριο πού προβλέπει τό 2012 τό τέλος τοῦ κόσμου ἔγινε ἀφορμή γιά τή συγγραφή σχετικῶν βιβλίων:
α) ἀπό νεοεποχίτες – ἐσωτεριστές συγγραφεῖς ὅπως τούς T. Zelikovics, A. Klitzke, J. Holley, καί
β) ἀπό Medium, πού αὐτοπροσδιορίζονται ὡς πνευματικοί δάσκαλοι ἀλλά καί ἐκπροσώπους τοῦ σύγχρονου Channeling ὅπως τούς Patrizia Alexandra Prister, Peter Ruppel, Dianna Cooper, Gress Brades, Ute Kretzschmar, Phyllis .M.H. Atwater.

Ἐπιπλέον, τό θέμα, τέλος τοῦ κόσμου τό 2012 υἱοθετήθηκε ἀπό νεοεποχίτικα περιοδικά ἐσωτεριστικοῦ χαρακτήρα καί συνδυάστηκε μέ τίς ἀποκρυφιστικές πρακτικές τῆς ἀριθμολογίας καί τῆς ἀστρολογίας.

Στά ἴδια ἔντυπα στή σχετική περί τοῦ 2012 σεναριολογία συναντᾶ κάποιος, ἀνορθολογικά, ψευδοεπιστημονικά καί ἐσωτεριστικά στοιχεῖα νά συνυφαίνονται ἄριστα μέ ὅρους κλειδιά τοῦ νεοεποχίτικου λεξιλογίου, ὅπως κοσμικοί κύκλοι, ἐνέργεια, συνειδητότητα, αὔρα, μεταμόρφωση, ἁρμονία, φῶς κλ.π..

Γνωρίζοντας, λοιπόν, τήν πηγή προέλευσης τοῦ σεναρίου περί τοῦ τέλους τοῦ κόσμου στίς 21-12 -2012, ἀπό ποιούς προωθεῖται, τί καρπούς παράγει, πῶς διαδίδεται, ποιοί τό ὑποστηρίζουν καί τό ἐκ προσωποῦν καί, ἐπιπλέον, συνεκτιμώντας τίς ἀνακοινώσεις κορυφαίων ἐπιστημονικῶν κέντρων (π.χ. NASA) γιά τήν παρουσία ψευδοεπιστημονικῶν στοιχείων, πού πλαισιώνουν τό ἐν λόγῳ καταστροφολογικό σενάριο ἐπί ἐδάφους ἀνορθολογικῆς τεκμηρίωσης, οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί οὔτε ἀσχολοῦνται μέ αὐτό, οὔτε τρομάζουν.

Ἀντιθέτως, καί σʼ αὐτή τήν περίπτωση, εἰρηνεύουν, ἐνθυμούμενοι τά λόγια τοῦ Θεανθρώπου,τοῦ μοναδικοῦ Κυρίου τῆς ἱστορίας, «βλέπετε μή τίς ὑμᾶς πλανήσῃ» (Ματθ. 24,4).

Ορθόδοξος Τύπος , 13/04/2012Η ΔΗΜΑΡ ο Κουβέλης η Ρεπούση και οι υπόλοιποι "ρεπούσειοι" για την Παιδεία -Εκκλησία


Παραθέτουμε τις θέσεις της ΔΗΜΑΡτου Κουβέλη της Ρεπούση και των υπολοίπων για την Εκκλησία -θρησκεία, Μάθημα Θρησκευτικών.
Όσον αφορά το μάθημα της ιστορίας θα το εκτελέσει προσωπικά η κ. Ρεπούση με γενικό "συνωστισμό"!!

•Τη λειτουργία των Εκκλησιών και των αναγνωρισμένων Θρησκειών ως Ν.Π.Ι.Δ. Εκκλησιαστικού Τύπου – sui generis.

• Την πλήρη κατάργηση του Θρησκευτικού όρκου, σύμφωνα με το πνεύμα των περισσοτέρων Εκκλησιών και Θρησκειών, από την πολιτική, διοικητική και δικαστική ζωή της χώρας. Την αντικατάστασή του με λογοδοσία.. στην «Τιμή και τη Συνείδηση» και την υποχρέωση της διαφύλαξης του Συντάγματος και την υπακοή στους Νόμους του Κράτους.

• Τη φορολόγηση της Εκκλησιαστικής και Μοναστηριακής περιουσίας καθώς και της περιουσίας των Πατριαρχείων και όλων των Εκκλησιών και Θρησκειών. Η φορολόγηση είναι υποχρέωση του Κράτους και δεν νοείται σε αυτήν καμία εξαίρεση και απαλλαγή.

(*Δεν μας λένε τίποτα για την μη φορολόγηση των Κ.Ι.Σ. (βλέπε εδώ   εδώ και  εδώ)


• Τη σταδιακή κατάργηση της μισθοδοσία των ιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος με απόδοση της εκκλησιαστικής περιουσίας σε αυτήν. Η μισθοδοσία των ιερέων καμίας Εκκλησίας δεν μπορεί να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

• Την απρόσκοπτη ανέγερση χώρων λατρείας όλων των Θρησκειών. Η ίδρυση ευκτηρίων οίκων δεν υπόκειται σε καμία άλλη άδεια της διοίκησης ή άλλης εκκλησιαστικής αρχής, παρά μόνο στην έκδοση οικοδομικής αδείας.

• Την εκ βάθρων αναθεώρηση τόσο των αναλυτικών προγραμμάτων όσο και των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Θρησκευτικών. Τα ζητήματα της πίστης και η κατήχηση δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αντίθετα επιβάλλεται να αποτελούν μέρος της οι Θρησκείες και το Θρησκευτικό φαινόμενο, ως φαινόμενο του πολιτισμού και ιδιοσυστατικό των κοινωνιών, που είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαμόρφωση ηθικού και αξιακού κώδικα, να δώσει απαντήσεις στις πνευματικές αναζητήσεις των νέων και να βοηθήσει στην γνώση, την κατανόηση και την αποδοχή του διαφορετικού, καθώς και την περιφρούρηση της πνευματικής ταυτότητας όλων μέσα σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας δια του ΥΠΒΜΘ.

• Την κατάργηση κάθε είδους Προσευχής και υποχρεωτικού εκκλησιασμού τόσο στην Εκπαίδευση όσο και στο στράτευμα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των στρατευμένων.
________________________________________

Υπάρχει μια απάντηση για όλους αυτούς (τον Κουβέλη και τους ομοίους του) εκ μέρους του Στρατηγού Μακρυγιάννη, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι πουλημένοι υπήρχαν πάντοτε. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε.
Να τι γράφει ο Μακρυγιάννης:
«Και είπαν οι άθρησκοι που εβάλαμεν εις τον σβέρκο μας, να μη μανθάνουν τα παιδιά μας Χριστόν και Παναγίαν, διότι θα μας παρεξηγήσουν οι ισχυροί. Και βγήκαν ακόμη να ‘ποτάξουν την Εκκλησίαν, διότι έχει πολλήν δύναμη και την φοβούνται. Και είπαν λόγια άπρεπα δια τους παπάδες.
Εμείς, με σκιάν μας τον Τίμιον Σταυρόν, επολεμήσαμεν ολούθε, σε κάστρα, σε ντερβένια, σε μπογάζια και σε ταμπούργια. Και αυτός ο Σταυρός μας έσωσε. Μας έδωσε την νίκη και έχασε τον άπιστον Τούρκον.
Τόση μικρότητα στον Σταυρό, τον σωτήρα μας! Και βρίζουν οι πουλημένοι εις τους ξένους και τους παπάδες μας, τους ζυγίζουν άναντρους και απόλεμους. Εμείς τους παπάδες τους είχαμε μαζί εις κάθε μετερίζι, εις κάθε πόνον και δυστυχίαν. Όχι μόνον δια να βλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί με ντουφέκι και γιαταγάνι, πολεμώντας σαν λεοντάρια. Ντροπή Έλληνες!
»

Οι συγκεκριμένες θέσεις της ΔΗΜΑΡ περιέχονται εδώ σελ. 57

Διαβάστε και  Η «Δημοκρατική Αριστερά» του Φώτη Κουβέλη για άλλη μια φορά επιτίθεται κατά του μαθήματος των Θρησκευτικών
ΠΗΓΗ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ