Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Στὸ κατώφλι τοῦ νέου χρόνου - Anthony Bloom


Καθὼς ὁ ἕνας χρόνος διαδέχεται τὸν ἄλλον σᾶς μιλοῦσα γιὰ τὴν νέα χρονιὰ ποὺ ἐρχόταν παρομοιάζοντάς την μὲ μιὰ πεδιάδα πού, ἀκηλίδωτη, ἁγνή, εἶναι σκεπασμένη ἀπὸ χιόνι, καὶ ζητοῦσα νὰ δώσετε προσοχὴ στὸ γεγονὸς ὅτι πρέπει νὰ βαδίζουμε μὲ ὑπευθυνότητα ἐκεῖ ποὺ ἁπλώνεται τὸ λευκὸ τοπίο ποὺ εἶναι ἀκόμα παρθένο, ἐπειδὴ σύμφωνα μὲ τὸν τρόπο ποὺ βαδίζουμε, θὰ ὑπάρχει μιὰ ὁδὸς ποὺ θὰ τὸ διασχίζει, ὅταν ἀκολουθοῦμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἢ βήματα πλανεμένα ποὺ μοναχὰ θὰ λερώνουν τὴν λευκότητα τοῦ χιονιοῦ. Ἀλλὰ ἕνα πράγμα δὲν μποροῦμε, οὔτε πρέπει νὰ ξεχάσουμε τούτη τὴ χρονιὰ περισσότερο ἀπὸ τὶς προηγούμενες φορές, εἶναι ὅτι ὑπάρχει σκοτάδι ποὺ περιβάλλει, καλύπτει τούτη τὴ λευκότητα καὶ αὐτὸ τὸ ἄγνωστο τοπίο, ὅπως ἕνας τροῦλος, ἕνα σκοτάδι μὲ λίγα ἢ πολλὰ ἀστέρια, πλὴν ὅμως ἕνα σκοτάδι θολό, ἐπικίνδυνο καὶ τρομακτικό. Βγαίνουμε ἀπὸ μία χρονιά, ὅπου ὅλοι μας ἔχουμε ἀντιληφθεῖ τὸ σκοτάδι ὅπου εἶναι ἀκόμαδιαδεδομένη ἡ βία καὶ ἡ σκληρότητα.

Ἀποφθέγματα Μέγα Βασιλείου...

                                                   

α΄. Τό νά ἐφησυχάζει κανείς, ὅταν τό κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τούτον εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τό δέ νά ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής.

Β΄. Τά δάκρυα εἶναι ἀνάγκη νά διευθύνονται ἀπό τό λογικό καί τό μέτρο. Δηλαδή γιά ποιούς πρέπει νά δακρύζει κανείς καί ἐπί πόσο χρόνο καί πότε καί πῶς ἀρμόζει. (Μ. Βασίλειος περί εὐχαριστίας).

Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς Σωτηρίου Ἔτους 2015

† Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν θεοσεβῆ Λαό τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς Σωτηρίου Ἔτους 2015
 
Ἀγαπητοί μου,
Ὁ ἄνθρωπος κατασκεύασε μείζονες καί ἐλλάσονες διαιρέσεις γιά τό χρόνο, τόν μορφοποίησε μέ διάφορες ὀνομασίες καί δοξασίες καί οἱ ἐπιστημονικές θεωρίες συνεχίζουν νά ἐμβαθύνουν στήν ἔννοιά του.

Μιά ἐνδιαφέρουσα περί χρόνου τοποθέτηση εἶναι ἐκείνη τοῦ Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι: «…ο χρόνος δεν υπάρχει, γιατί κανένα τμήμα του δεν υπάρχει.  Αν πούμε ότι η παρούσα στιγμή, μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, έχει διάρκεια, αυτή είναι απείρως μικρή, που σημαίνει ότι έχει όριο το “μηδέν”. Αλλά ούτε το μέλλον ούτε και το παρελθόν υπάρχουν γιατί το ένα δεν έχει έλθει ακόμα και το άλλο έχει ήδη περάσει και, φυσικά, και τα δύο δεν υπάρχουν σε οποιαδήποτε παρούσα στιγμή. O χρόνος, ως οντότητα, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός και άρα δεν μπορεί να υπάρχει». (Πηγή, Oxford dict. of philosophy, σελ. 378 καί Ἀντ. Καλαμπάκα, Δρ Μαθηματικῶν Ἐπιστημῶν, www.24grammata.com/?p=12703)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ
+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
Ἀδελφοὶ καὶ Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
 
«Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε
Ἐφάνη ἐπὶ τῆς γῆς ὁ Θεὸς καὶ ἐφανερώθη συγχρόνως ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ ἡ ἀσύλληπτος ἀξία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἰδιαιτέρως ζῶμεν τὴν μεταπτωτικὴν κατάστασιν, κατὰ τὴν ὁποίαν καθημερινῶς διαπιστώνομεν μετὰ τοῦ Ψαλμῳδοῦ ὅτι «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ΄ 3 - Ρωμ. γ΄ 12-13).
Πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἠδύνατο ὁ ἄνθρωπος νὰ φαντασθῇ τὴν ἀσύλληπτον ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, διότι μετὰ τὴν πτῶσιν ἠσθένησε καὶ ἠλλοιώθη. Μόνον οἱ πολὺ φωτισμένοι ἄνθρωποι διῃσθάνθησαν καὶ πρὸ Χριστοῦ τὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ εἰς τὴν ἀπορίαν τοῦ Ψαλμῳδοῦ «τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ;» (Ψαλμ. Η΄ 5), διεκήρυξαν: «ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν» (.. 6).
Τὴν ὑπερτάτην αὐτὴν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἐφανέρωσεν ὁ Θεάνθρωπος Κύριος καί, ἔκτοτε, ἐπαναλαμβάνουν κατ᾿ ἔτος διακηρύξεις κρατῶν, κυβερνήσεων καὶ κοινωνικῶν ὁμάδων καὶ διεθνεῖς συμβάσεις ἀναφερόμεναι εἰς τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ.

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Οικονόμου


http://www.imth.gr/inst/imth/gallery/slidesflashphoto/islamikon/DSC_7283.JPG
                                        ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
                                             τ. Κοσμήτορα και Προέδρου του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του  Α.Π.Θ.
Οι συνάδελφοί μου της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης με τίμησαν με  την εκλογή μου στη θέση του Κοσμήτορα και δύο φορές στην θέση του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Γι’ αυτό έχω την υποχρέωση να εκφράσω τις απόψεις μου για ένα παιχνίδι που οδηγεί στο ξεπούλημα των Θεολογικών Σχολών και στην αλλοίωση των Θεολογικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη.
Η βούληση των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής εκφράστηκε σε χωριστές ψηφοφορίες, ενώ έπρεπε να προηγηθεί γενική συνέλευση της Σχολής. Πάντως, στο Τμήμα Θεολογίας η πρόταση των Ισλαμικών Σπουδών πήρε είκοσι τρεις (23) θετικές ψήφους και δεκαπέντε (15) αρνητικές, αποχές ή απουσίες, ενώ στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας πήρε τριάντα μία (31) αρνητικές και δύο (2) θετικές. Συνεπώς επί συνόλου εβδομήντα ενός (71) Καθηγητών έλαβε είκοσι πέντε (25) θετικές και σαράντα έξι (46) αρνητικές. Ως εκ τούτου, η πρόταση των Ισλαμικών Σπουδών εν τοις πράγμασι, στο σύνολό τους απερρίφθη από τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Το ίδιο σκηνικό παρουσιάστηκε και στη Σύγκλητο, όπου καταχρηστικώς και αντικανονικά παραπέμφθηκε το θέμα, χωρίς να προηγηθεί γενική συνέλευση της Θεολογικής Σχολής. Από τους πενήντα τέσσερις (54) Συγκλητικούς ήταν παρόντες μόνο είκοσι πέντε (25), ούτε οι μισοί, από αυτούς ψήφισαν δέκα εννέα (19) θετικά με επιφυλάξεις και έξι (6) αρνητικά. Στο σύνολο δηλαδή των πενήντα τεσσάρων (54) συγκλητικών,  η πρόταση των Ισλαμικών Σπουδών πήρε δέκα εννέα (19) θετικές ψήφους και τριάντα πέντε (35) αρνητικές, αποχές ή απουσίες. Η έκφραση της συνείδησης των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής και της Συγκλήτου ήταν αρνητική.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Ἡ εἰσήγηση-βόμβα τοῦ Χρήστου Κ. Οἰκονόμου τ. Κοσμήτορα καί Προέδρου τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.

στήν ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ τῆς 26ης Νοεμβρίου 2014
"ἐνάντια στήν Ἵδρυση Κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν
στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ."
ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


http://www.imth.gr/inst/imth/gallery/slidesflashphoto/islamikon/DSC_7283.JPG
ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΚΑΙ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εισήγηση του καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου, στην Ημερίδα των φοιτητών του Α.Π.Θ. υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, την 26η Νοεμβρίου 2014 για την ίδρυση Ισλαμικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής  ΑΠΘ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
τ. Κοσμήτορας και Πρόεδρος
του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ.

Η παρούσα εισήγηση, διαιρείται σε δύο μέρη· α) Στο πρώτο θα αναφερθώ αξιολογικά σε γεγονότα και πρόσωπα που ενεπλάκησαν και συνέβαλαν στο ανοσιούργημα των Ισλαμικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. β) Στο δεύτερο μέρος θα απαντήσω στα επιστημονικά κριτήρια και στα πολιτικά επιχειρήματα που προτάθηκαν για την κατεύθυνση των Ισλαμικών Σπουδών.
Α΄ Αξιολόγηση προσώπων και πραγμάτων
Διακρίνω ότι υπάρχει η πρόθεση να χαρακτηριστεί η παρούσα Ημερίδα - Σύναξη των φοιτητών του Α.Π.Θ. υπό την αιγίδα του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου ότι κινείται στα πλαίσια ακροδεξιών καταστάσεων. Επίσης ότι κυριαρχείται από φανατικούς, συντηρητικούς και αναχρονιστικούς κύκλους και τον αντιρρησία Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο. Γι’ αυτό θέλω να δηλώσω προκαταρκτικά ότι η παρούσα Ημερίδα των φοιτητών έχει καθαρά επιστημονικό, θεολογικό, εκκλησιαστικό και εθνικό χαρακτήρα.
Ως γνωστό, οι συνάδελφοί μου της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης με τίμησαν με την εκλογή μου στην θέση του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής και δύο φορές στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Όταν εμείς κάναμε σκληρό αγώνα για τη διατήρηση του Επιστημονικού και Πανεπιστημιακού χαρακτήρα των Θεολογικών Σχολών, οι πρωταγωνιστές των Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης ‘‘έπαιζαν το βιολί τους’’ σε διάφορες χορωδίες. Γι’ αυτό έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκφράσω την κριτική και τις διαφωνίες μου.

ΜΥΡΙΖΕΙ....ΘΕΟ..!


ΑΠΕΙΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 12 ΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΓΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Τουρκος αρχιναυμαρχοςΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Προκλητικός για άλλη μια φορά κατά της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο και όχι μόνο, εμφανίστηκε ο αρχηγός του Επιτελείου Ναυτικού της Τουρκίας, Bülent Bostanoğlu, σε δηλώσεις του στην τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet, για την ναυτική παρουσία και προοπτική της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, ο Τούρκος αντιναύαρχος υπερασπίστηκε το Casus Beli, δηλαδή την κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδας που ψήφησε η τουρκική βουλή το 1995 στην περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα της να επεκτείνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα στα δώδεκα μίλια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο Bülent Bostanoğlu αναφερόμενος στη μελλοντική προοπτική της Τουρκίας, τόνισε πως η Τουρκία θα αναδειχτεί μέχρι το 2023, δηλαδή μέσα σε οχτώ περίπου χρόνια, σε παγκόσμια ναυτική δύναμη. Για τούτο είναι ζωτικής σημασίας το δικαίωμα στον τουρκικό στόλο να «αλωνίζει» όπου θέλει στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, απορρίπτοντας με σαφήνεια τα ελληνικά δικαιώματα στην περιοχή αυτή. Η οικονομική σημασία του Αιγαίου αλλά και της ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το Τούρκο αντιναύαρχο, είναι μεγίστη και γι’ αυτό η Τουρκία δεν θα πρέπει ποτέ να απαρνηθεί τα δικαιώματα της στις δυο αυτές μεγάλης στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες περιοχές, όπου η παρουσία της έχει και… ιστορική διάσταση.

ΤΟ ΤΡΙΔΥΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ

ΦωτόΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Κάποτε ήταν ένας ψηλός, λυγερόκορμος νεανίας, γόνος μιας πασίγνωστης ελληνικής πολιτικής οικογένειας, από ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά τζάκια, γιος ενός από τους πιο διάσημους Έλληνες πρωθυπουργούς που είχε γεμίσει αυτή την χώρα με τα πιο ωραία συνθήματα αλλαγής και ευημερίας. Ο νέος αυτός, που είχε σπουδάσει στα καλυτέρα πανεπιστήμια της Αμερικής, κάποια μέρα κλήθηκε να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και αυτό το δέχτηκε παρά του ότι του έτρωγε πολύτιμο χρόνο από τα γυμναστήρια του, τα μπάνια του σε μαγευτικές ακρογιαλιές και τα περιπετειώδη σερφινγκ του στο διαδίχτυο. Μέσα σε λίγες μέρες, ο ψηλός αυτός, νέος κυβερνήτης, κατάφερε με πολύ «κόπο» να διαλύσει ότι κρατούσε όρθια την ελληνική κοινωνία, να καταστρέψει κάθε προοπτική του ελληνικού λαού και το πιο μεγάλο κατόρθωμα του, να παραδώσει την εθνική κυριαρχία σε ξένους, ανθέλληνες τοκογλύφους. Ήταν ο πρώτος μεγάλος «σωτήρας» της Ελλάδας, ο μεγάλος αυτός ΓΑΠ, που ακόμα και σήμερα πιστεύει πως είναι η μόνη διέξοδος στα αδιέξοδα μας, ο μόνος που μπορεί πάλι να μας σώσει ευεργετώντας τον λαό που τον… εκλιπαρεί να έρθει και να τον ανασύρει από το βάραθρο της καταστροφής του που ο ..ίδιος τον έριξε. Σε άλλη σοβαρή χώρα αυτός ο ψηλός θα ήταν πίσω από κάποια κάγκελα, σε κάποιο σκοτεινό δωμάτιο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΖΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ “ΔΙΗΡΗΜΕΝΩN ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ”Δεν θα θέλαμε να εισέλθουμε βαθύτερα στο μείζων θέμα που αναπτύσσεται στην εν λόγω συνέντευξη του Σεβασμιότατου κ. Χρυσοστόμου, περί των σχέσεων   Εκκλησίας και Κράτους, αλλά ίσως να είναι άξια αναφοράς παραθέτοντας σας, μερικά πολύτιμα γραφθέντα, αξιόλογων και ενάρετων ποιμένων και καθηγητών μας, τους οποίους, καλό θα ήταν να συμβουλεύονται μερικοί στενοκέφαλοι Αρχιερείς μας...!


Λυπόμαστε όμως ιδιαίτερα, για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα, ο εν λόγω Μητροπολίτης,  διότι αν δεν απατόμαστε είναι και καθηγητής της Ορθοδόξου(;) Δογματικής στην Θεολογική Σχολή Αθηνών, πέραν από Μητροπολίτης της Μεσσηνίας, καθότι αναμέναμε εκκλησιολογικό, δογματολογικό και ποιμαντικό λόγο, για το πιο πάνω μείζον θέμα και όχι πολιτικάντικο, δυσχερέστατο και ακατανόητο-επιστημονικοφανή λόγο!...


Είμαστε της προσωπικής απόψεως, ότι το θέμα της νυν σχέσεως Πολιτείας και Εκκλησίας εν Ελλάδι, είναι κυρίως κατ΄εξοχήν θέμα Πνευματικό, άρα και κατ΄εξοχήν Δο-γμα-το-λο-γι-κό, μιάς και υφίσταται η αίρεση και η νόσος του Λουθηρανικού Πολιτειοκρατισμού και Καισαροπαπισμού στα πράγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας!

Άρα, κατά τις δικές μας ερευνητικές εκτιμήσεις, θεολογικά και εκκλησιολογικά ομιλούντες είναι θέμα ειδικό, του τομέα και κλάδου της Ορθοδόξου Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας της Πίστεως, δηλαδή της Ορθοδόξου Πατερικής Εκκλησίας...!

ΗΠΑ: Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥ

                                       


«Δημοσιεύθηκε εὐρύτατα μιά προσευχή, πού βρέθηκε στό ἀμπέχονο ἑνός Ἀμερικανοῦ στρατιώτη, πού σκοτώθηκε στόν πόλεμο, στή βόρεια Ἀφρική. Προσευχή, βαθειά συγκλονιστική γιατί, μέσα στήν οἰκειότητα τοῦ ὕφους της, φανερώνει τήν ἀνάγκη τήν ὁποία νοιώθει κάποτε καί ὁ νέος ἄνθρωπος νά εἶναι κοντά στό Θεό.

Ο ΗΧΟΣ ΤΩΝ ΘΕΪΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ, 1965 - ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

WORKER SECT IN GREECE

FROM WORKER SECT TO ORTHODOXY

«“Μιά μέρα τοῦ Φεβρουαρίου 1965, ἕνα λεωφορεῖο γεμᾶτο ἀπό ἐπιβάτες ταξίδευε ἀπό τήν πόλι μας σέ μιά ἄλλη κοντινή πόλι. Δίπλα στόν ὁδηγό καθόταν ἕνας γέροντας, μεγαλόσωμος καί εὔρωστος, περίπου 75 ἐτῶν, μέ γενειάδα ἄσπρη. Φοροῦσε ἕνα παλτό βαρύ μέ γιακά γούνινο καί σκοῦφο μέ πτερύγια πού κάλυπταν τά αὐτιά του.
Τό λεωφορεῖο πήγαινε σιγά-σιγά, γιατί χιόνιζε συνεχῶς. Ὅταν ἔφθασε σέ μιά στροφή, οἱ ἁλυσίδες τίς ὁποῖες εἶχε στίς πίσω ρόδες ἔσπασαν. Ἐπακολούθησε φρενάρισμα ἀπότομο καί τό λεωφορεῖο ἔπεσε πάνω σέ ἕνα ἄλλο λεωφορεῖο, πού βρέθηκε ἐκείνη τή στιγμή ἐκεῖ. Κί ὅλα αὐτά μέσα σέ λίγα λεπτά! Ὁ ὁδηγός ἔχασε τόν ἔλεγχο τοῦ ὀχήματος καί ὅλοι φοβήθηκαν τρομερά. Τότε ὁ γέροντας, πού καθόταν δίπλα στόν ὁδηγό, ἔκανε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί εἶπε μέ δυνατή φωνή: “Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ὄνομά σου, Παναγία, Μητέρα τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς ἔσωσες τήν ὥρα αὐτή!”.

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ

 

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ


                          Πρός τόν Πατριάρχη Κων/πόλεως καί κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό
«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν» (Ματθ.,6:24)
(Τά παρεπόμενα μετά τή συνάντηση τοῦ Προέδρου τοῦ Βατικανοῦ κ. Φραγκίσκου μέ τόν Ἐπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.)

Θά ἀναρωτιόταν ἴσως κανείς, γιατί τόση στενοχώρια ἀπό πλευρᾶς ὀρθοδόξων γιά ἕναν ἁπλό ἀνθρώπινο ἐναγκαλισμό Πατριάρχη-Πάπα καί γιά μία ἁπλή πολιτική διπλωματική μνημόνευση τοῦ πάπα ἀπό ὀρθόδοξο ἱερωμένο.
Ἄν εἴμαστε συνειδητοί ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν θά ἔπρεπε κἄν νά ἀναρωτιόμαστε, ἐφ᾿ ὅσον καί μόνο οἱ δύο αὐτές λέξεις σημαίνουν ὅτι ὑπακοῦμε στόν Χριστό πού εἶναι ἡ Κεφαλή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Καί γνωρίζουμε ὅτι αὐτό τό Σῶμα ἀποτελεῖται ἀπό τούς βαπτισμένους καί μυρωμένους Χριστιανούς, ἑπομένως καί ἀπό τούς Ἁγίους στούς ὁποίους ἀποδίδουμε τιμητική προσκύνηση, ἔχοντάς τους ὡς ὁδοδεῖκτες καί τῆς δικῆς μας πορείας. Θέλουμε δηλαδή νά ἀκολουθοῦμε τά ὅσα ἔλεγαν καί ἔκαναν γιά νά πετύχουμε καί ἐμεῖς τό καθ᾿ ὁμοίωσιν, τήν ἁγιότητα, τήν κατά Χάριν θέωσή μας.
Ἔτσι λοιπόν μέσα ἀπό κάποια ἐρωτήματα θά ἀφήσουμε νά φανεῖ ἡ ἀπάντηση.
Ἐν πρώτοις, ἡ Τριαδική Χάρις εἶναι κτιστή ἤ Ἄκτιστος; Ἄς δοῦμε τί μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Πατέρας μας Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνακεφαλαιώνει καί ὅλους τούς πρό αὐτοῦ Πατέρας καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι προφυλάσσει καί τούς μετ’αὐτόν ἀπό τῆς πλάνης τῆς Παναιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ:
«...Ἄλλωστε ὁ Κύριος ἔρχεται καὶ κατοικεῖ μέσα στοὺς ἀνθρώπους κατὰ διαφόρους τρόπους καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἀξία καὶ τὸν τρόπο ἐκείνων ποὺ τὸν ζητοῦν· ἀλλιῶς στὸν πρακτικό, ἀλλιῶς στὸν θεωρητικό, ἀλλιῶς στὸν ἐποπτικό, καὶ ἀλλιῶς στοὺς ἐναρέτους ἀνθρώπους καὶ διαφορετικὰ πάλι σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν γίνει ἤδη θεοί.»(Παλ.Ταμεῖον,σελ.497,παρ.28)

Πατήρ Νικόλαος Πέττας, εἷς ἅγιος σύγχρονος ἱερεύς.
Ἀντί τίτλου: «Παπᾶ-Χαράλαμπε, δέν θά μέ ξαναδεῖς, ὁ π. Νικόλαος μέ κάλεσε νά συνεορτάσωμεν ἐν οὐρανοῖς».

Τάδε ἔφη πρεσβυτέρα Ἀνθή Πέττα, τῇ 17ῃ μηνός Σεπτεμβρίω 2012 ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας,... καί τήν πρωίαν τῆ 6ης Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἀπεδήμησεν εἰς οὐρανούς… «Καί ὄψεσθε, καί χαρήσεται  καρδία ὑμῶν, καί τά ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ· καί γνωσθήσεται  χείρ Κυρίου τοῖς φοβουμένοις αὐτόν». Καί θά ἴδετε τήν νέαν Ἱερουσαλήμ καί τήν δόξαν αὐτῆς, θά χαρῇ ἡ καρδία σας, καί τά ὀστᾶ σας θά ἀναθάλλουν· θά ἀναζωογονηθοῦν ὡσάν τήν ἀναβλαστάνουσαν χλόην. Θά γίνῃ πλέον γνωστή ἡ παντοδύναμος δεξιά τοῦ Κυρίου στούς φοβουμένους αὐτόν. (Ἡσ. 66, 14).  
Τάδε λέγει Κύριος διά τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν Προφητῶν, τοῦ Ἠσαΐου, διά τούς φοβουμένους Αὐτόν∙ φόβος γάρ Θεοῦ ἀπαρχή σοφίας ἐστί. Οὐκοῦν εἷς μέγας σύγχρονος πνευματκός ἀστήρ ὑπῆρξεν, ὁ Πατρο-Νικόλαος Πέττας, οὗτινος ἡ ψυχή καί ἡ τοῦ σώματος αὔρα χαίρουσιν ἐν κόλποις Ἀβραάμ,  τά δέ τούτου ὀστᾶ ἀναθάλλουν παῤῥησίᾳ τε καί θαυματουργίᾳ εἰς πάντας τούς ἀγωνιζομένους Χριστιανούς, οἵτινες πᾶν ὅ,τι πράττουσιν, ἀποσκοπεῖ εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ δόξαν, ἀλλ’ καί εἰς τήν ἀνακούφισιν τῶν χειμαζομένων συναθρώπων ἐν μέσῳ τῆς λαίλαπος τῆς Σκύλλας καί τῆς Χαρύβδεως, ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς τοῦ Δ. Ν. Τ., καί τῆς προκρούστειας κλίνης, ἐν  τῇ ὁποίᾳ κεῖνται Ἔθνη τε καί λαοί.

Διακήρυξη
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ
Η Πατρίδα μας βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση, το δε κράτος, κάτω από το βάρος της πίεσης των δανειστών και της πολιτικής του απαξίωσης, αδυνατεί να αντιδράσει για την προάσπιση των δικαίων του Ελληνικού λαού. Για το λόγο αυτό στο όνομα του Ορθοδόξου Γένους μας, διακηρύσσουμε ότι άμεση εθνική ανάγκη είναι:

1.   Να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά τα εθνικά θέματα, χωρίς υποχωρήσεις και με μοναδικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
2.   Να διακοπεί κάθε σχέση κυριαρχικής εξάρτησης με τους ξένους δανειστές και να τερματισθεί η προσβλητική για την Ελλάδα παρουσία τοποτηρητών (Task Force), έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία της Πατρίδας μας και η υπερηφάνεια του λαού μας.
3.    Να καταστεί το χρέος διαχειρίσιμο και να ανασταλεί η αποπληρωμή του, μέχρις ότου επιτευχθούν αναπτυξιακοί ρυθμοί της οικονομίας, που θα επιτρέψουν τη δραστική μείωση της ανεργίας.
4.   Να διακοπεί η απάνθρωπη και εκδικητική  φορολόγηση του λαού μας και να σταματήσει αμέσως η ταπεινωτική εκχώρηση δημόσιας περιουσίας για την αποπληρωμή του χρέους.
5.   Να αποδοθούν ευθύνες σε όσους συνετέλεσαν στην οικονομική καταστροφή και στηv συνακόλουθη κατοχή της πατρίδας μας, να καταδειχθεί δε ο συναφής ρόλος των διεθνών φορέων και οργανισμών για τον υπερδανεισμό της χώρας.
6.   Να αντιμετωπισθεί δραστικά η λαθρομετανάστευση και να αναθεωρηθούν οι σχετικές διεθνείς δεσμεύσεις για να σταματήσει η πληθυσμιακή αλλοίωση, η πολιτιστική αλλοτρίωση και η αποχριστιανοποίηση της χώρας μας.

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Ὁ δρόμος τῆς σωτηρίας ἔχει θλίψεις Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/07/ag-nikodimos.jpg 
Νά θυμᾶσαι πάντοτε ὅτι καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μέ ὅλους τούς φίλους Του
μπῆκε στή Βασιλεία Του μέσα ἀπό ἀγκάθια καί σταυρούς.
http://doinglifebetter.org/wp-content/uploads/2014/09/practically.jpg

Ἡ σεξουαλική διαφώτιση τῶν νέων Ἀναστάσιος Β. Ἀντωνόπουλος (συγγραφέας-ἐκπαιδευτικός) "Ὁμοφυλοφιλία, ὁ "Κολοφών" τῶν κακῶν" (Ἱερός Χρυσόστομος)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 
 Ὑπό τήν εὐλογία τοῦ Ἱερομονάχου Βασιλείου Λαυριώτου, Προηγουμένου, Ἅγιον Ὄρος Πάσχα 2012

Διαβάστε ἐδῶ τό: 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 6ο , 7ο , 8ο , 9ο , 10ο , 11ο , 12ο , 13ο , 14ο , 15ο , 16ο ,
17ο , 18ο , 19ο , 20ο 21ο , 22ο , 23ο , 24ο , 25ο , 26ο , 27ο , 28ο  , 29ο , 30ο ,

http://3.bp.blogspot.com/-Llc8ARCjkg8/USeU9IrBAGI/AAAAAAAAhjE/yWSD03aaVeM/s1600/7600D5C1498264A1078AFC78822A9D48.jpg
Με πολλή ανησυχία και θλίψη παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό μια καταιγιστική επέλαση του πάθους της ομοφυλοφιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Διαπιστώνουμε μια απρόσμενη συμπάθεια προς αυτή, από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και μια προκλητική αποδοχή από τις κυβερνήσεις των κρατών, επιχειρώντας να την νομιμοποιήσουν και να την καθιερώσουν, όχι μόνο ως νόμιμη, αλλά και ως φυσική επιλογή. Για να «χρυσώσουν το χάπι» έπαψαν πλέον να την χαρακτηρίζουν ως σεξουαλική διαστροφή και την ονομάζουν «διαφορετικότητα»! Σε πολλές χώρες, όπως στη Γαλλία, έχουν αναγάγει τη σχέση μεταξύ των ομοφύλων ατόμων σε νομική σχέση «γάμου» με όλα τα δικαιώματα του γάμου μεταξύ των ετεροφυλικών ατόμων. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, δίνονται περισσότερα δικαιώματα στους «γάμους» των ομοφυλοφίλων.

«Ὁ παπισμός εἶναι ἡ μεγάλη διαστροφή τοῦ Εὐαγγελίου» – Ὅσιος Γέρων Ἀναστάσιος Κουδουμιανός (+2 Δεκεμβρίου 2013)


Διδαχές του γέροντος Αναστασίου της Ι. Μ. Κουδουμά,
ένα χρόνο μετά την κοίμησή του!

Σχόλιο δικό μας: Ἄς προσέξουμε ἀδελφοί μου τίς κατωτέρω διδαχές τοῦ ὁσίου χαρισματούχου Γέροντος Ἀναστασίου. Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακές καί ἐπίκαιρες εἶναι οἱ ἑξῆς:
«Ο παπισμός είναι η μεγάλη διαστροφή του Ευαγγελίου. Όσοι επιδιώκουν ένωση μαζί του, ματαιοπονούν. Δεν θα αφήσει ο Χριστός την Ορθόδοξη Εκκλησία να πλανηθεί, γιατί ταυτίζεται μαζί της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το σώμα του. Πλανώνται όμως στοχαστές θεολόγοι και εκκλησιαστικοί άρχοντες. Όμως θα παραδοθούν στην μήνιν της ιστορίας και στην αυστηρά κρίση του Θεού».
«Έρχονται δεινά… Φοβερά δεινά.. Πυρηνικός όλεθρος…Όλα αυτά θα τα φέρουν τα παρά φύσιν αμαρτήματα που κατήργησαν το κατ΄ εικόνα Θεού στον άνθρωπο».
«Απαιτείται ομολογία πίστεως και μαρτυρικό φρόνημα. Όσοι Δεσποτάδες και να το πουν, μην αρνηθείτε το Χριστό και πάρετε την κάρτα του Πολίτη».
«Να επαναφέρουμε με την άσκηση την ηδονή από τις αισθήσεις στο νου, όπως πριν από την πτώση».
«Ο Γέροντας μου Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, απαγόρευε και αντίδωρο ακόμα να δίνουμε στους αρραβωνιασμένους που είχαν σχέσεις. Τώρα, αξιώνουν και τη Θεία Κοινωνία… Από την ανάξια συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία δαιμονίζονται πολλοί άνθρωποι.Τους ευεργετεί πάλι ο Χριστός, διά μάστιγος και αφορήτου οδύνης. Και τα δαιμονικά μικρόβια πηγαίνουν στα παιδιά τους».
Στή συνέχεια ἀναδημοσιεύουμε τήν πλήρη σχετική ἀνάρτηση, πού μᾶς γέμισε μέ ἁγιοπνευματική χαρά:
 
Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από την κοίμηση του γέροντος Αναστασίου της Ι. Μ. Κουδουμά. Έφυγε πέρυσι στις 2 Δεκεμβρίου 2013…
 Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την κοίμησή του, τελέστηκε μνημόσυνο το περασμένο Σάββατο στον Κουδουμά, παρουσία του Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας Μακαρίου και πολύ κόσμου.