Προσευχή τῶν πατέρων τῆς Ὄπτινα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΕ, βοήθησέ με ν᾿ ἀντιμετωπίσω μέ ψυχική γαλήνη ὅλα,
ὅσα θά μοῦ φέρει ἡ σημερινή ἡμερα.
Βοήθησέ με να παραδοθῶ ὁλοκληρωτικά στό ἅγιο θέλημά Σου.
Στήν κάθε ὥρα τῆς ἡμέρας φώτιζέ με καί δυνάμωνέ με γιά τό κάθε τι.
Ὅποιες εἰδήσεις κι ἄν λάβω σήμερα, δίδαξέ με νά τίς δεχθῶ μέ ἡρεμία
καί μέ τήν ἀκλόνητη πεποίθηση
ὅτι τίποτε δέν συμβαίνει, χωρίς νά τό ἐπιτρέψεις Ἐσύ.
Καθοδήγησε τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά μου σέ ὅλα μου τά ἔργα καί τά λόγια. Στίς ἀπρόοπτες περιστάσεις μή μ᾿ ἀφήσεις νά ξεχάσω
ὅτι ὅλα παραχωροῦνται ἀπό Σένα.
Δίδαξέ με νά συμπεριφέρομαι σέ κάθε μέλος τῆς οἰκογένειάς μου
καί σ᾿ ὅλους τούς συνανθρώπους μου
μέ εὐθύτητα καί σύνεση,
ὥστε νά μή συγχύσω καί στενοχωρήσω κανένα.
ΚΥΡΙΕ, δός μου τή δύναμη νά ὑποφέρω τόν κόπο
καί ὅλα τά γεγονότα τῆς ἡμέρας αὐτῆς σέ ὅλη τή διάρκειά της.
Καθοδήγησε τή θέλησή μου καί δίδαξέ με νά προσεύχομαι,
νά πιστεύω, νά ὑπομένω, νά συγχωρῶ καί ν᾿ ἀγαπῶ.
ΑΜΗΝ.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης