Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Π Ρ Ο Φ Η Τ Ε Ι Ε Σ Ἡ Δευτέρα Παρουσία!

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
Ο των όλων Θεός έρχεται κρίναι ζώντας και νεκρούς...http://pemptousia-2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/Deutera-Parousia.jpg

Και θα ανοιχθούν τα φοβερά εκείνα βιβλία, όπου είναι γραμμένα και τα έργα μας και λόγοι και οι πράξεις μας, τα οποία είπαμε και επράξαμε εις αυτήν την ζωήν, δηλαδή οι διαλογισμοί και τα ενθυμήματα, για τα οποία θα αποδώσουμε λόγον εις τον Κριτήν.

Τότε θα ζητηθή από τον καθένα μας η ομολογία της πίστεως και η συνταγή του βαπτίσματος, και την πίστι καθαρή από κάθε αίρεσι και την σφραγίδα άθραυστη και τον χιτώνα αμόλυντον... https://lh3.googleusercontent.com/-iXZwed4lOXk/UW14winfLJI/AAAAAAAAAgA/1yo7EiNM6eo/s150-c/photo.jpg


Μετά την χάριν (του αγίου βαπτίσματος) ο ποιών τα πονηρά έργα, εξέπεσε της χάριτος, και ο Χριστός αυτόν εις τίποτε δεν θα ωφελήση, εάν επιμένη εις την αμαρτίαν. Διότι έχει γραφεί, ότι όλοι θα παρασταθούμε εμπρός εις το βήμα του Χριστού, διά να προσκομίση κάθε ένας όσα έπραξε με το σώμα του, είτε καλόν είτε κακόν (Β' Κορ. 5, 10).
Διότι όσοι έχουν τα καλά έργα και τους καλούς καρπούς χωρίζονται από τους ακάρπους και αμαρτωλούς, οι οποίοι και θα εκλάψουν, σαν τον ήλιον. Αυτοί είναι όσοι εφύλαξαν τις εντολές του Κυρίου, οι ελεήμονες, οι φιλόπτωχοι, οι φιλόρφανοι, οι ξενοδοχούντες, οι αντιλήπτορες των καταπονουμένων, οι επισκέπται των ασθενών, οι πενθήσαντες τώρα, καθώς είπεν ο Κύριος, οι πτωχεύσαντες τώρα διά τον πλούτον που ευρίσκεται εις τους ορφανούς, οι συγχωρούντες τα παραπτώματα των αδελφών, οι φυλάξαντες την σφραγίδα της πίστεως άθραυστον και αμόλυντον από κάθε αίρεσιν.
*Οι ευρισκόμενοι πάλιν εξ αριστερών είναι οι άκαρποι, εκείνοι που έχουν παροξύνει τον Καλόν Ποιμένα, εκείνοι που τον καιρόν αυτόν της μετανοίας τον επέρασαν παίζοντες και τρυφώντες, οι οποίοι εδαπάνησαν σε ασωτεία, μέθη και ασπλαχνία όλον τον χρόνον της ζωής των, σαν εκείνον τον πλούσιον, που ποτέ δεν ελέησε τον πτωχόν Λάζαρον, δι' αυτό και κατεκρίθησαν, ως ανελεήμονες και άσπλαχνοι και μη έχοντες καρπούς μετανοίας, ούτε έλαιον εις τας λαμπάδας των.
*Επειδή δεν ελεήσατε, έτσι και τώρα δεν θα ελεηθείτε, επειδή της φωνής μου δεν ακούσατε, έτσι ούτε εγώ τώρα θα ακούσω τους δικούς σας οδυρμούς. Διότι δεν διακονήσατε εμένα, ούτε με εθρέψατε πεινώντα, ούτε με εποτίσατε διψώντα, ούτε με εφιλοξενήσατε, ούτε γυμνητεύοντα με ενδύσατε, ούτε ασθενούντα με επισκεφθήκατε, ούτε όταν ήμουν εις την φυλακήν ήλθατε προς με. Άλλου Κυρίου εγίνατε εργάται και υπουργοί, δηλαδή του Διαβόλου...
*Τότε θα στενάζουν άρχοντες και πλούσιοι άσπλαχνοι, και θα προσβλέπουν παντού στενοχωρούμενοι, και κανείς δεν θα υπάρχει να μπορή να βοηθήση. Ούτε ο πλούτος φαίνεται, ούτε οι κόλακες παρεβρίσκονται, ούτε θα εύρουν έλεος, διότι δεν ελέησαν, ούτε προαπέστειλαν, δια να εύρουν...η γαρ κρίσις ανίλεως τῳ μη πράξαντι έλεος.
http://www.aixmi.gr/wp-content/themes/aixmi2/timthumb.php?src=http://www.aixmi.gr/wp-content/uploads/2013/10/ArtOfFighting3-PathOfTheWarrior-Cemetery.png&h=260&w=660&zc=1&q=100*Ας μη απιστήση κανείς, ότι είναι μόνον λόγια που λέγονται για την κρίσι. Αλλά με ακρίβεια και με ασφάλεια όλοι να πιστεύσουμε εις τον Κύριον, ότι υπάρχει ανάστασις νεκρών και κρίσις και ανταπόδοσις και των καλών και των κακών, κατά τις θείες Γραφές. Και παραβλέποντες όλα τα πρόσκαιρα, περιφρονούντες αυτά, να φροντίσουμε διά τα όσα αφορούν εις την απολογίαν και παράστασί μας εις το φοβερό βήμα, και την φρικτήν εκείνην ημέρα και φοβερήν ώραν...,η οποία θα δοκιμάση όλην την ζωήν.

***
Αλλοίμονον εις εκείνους που μολύνονται μετά των βλασφήμων αιρετικών. Αλλοίμονον εις εκείνους που χλευάζουν τας θείας Γραφάς. Αλλοίμονον εις όσους μιαίνουν την αγίαν πίστι με αιρέσεις, ή συγκαταβαίνουν στους αιρετικούς.

https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php?d=AQCmAkuYX66FlHgM&w=377&h=197&url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-ntcXquSfYcM%2FUo84ydh9JMI%2FAAAAAAAACNE%2FCBuLcSFCkJE%2Fs640%2F1374904_498202283621388_152586444_n.jpg&cfs=1


(Αγ. Εφραίμ ο Σύρος) Ορθόδοξος Φιλόθεος μαρτυρία Έκδοσις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"

Ἔχει ὁ Θεός...
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἔχει ὁ Θεός...
Γέρων Πορφύριος
 http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/06/geron_porfyrios.jpg

Νά ξέρεις, παιδί μου, ὅτι ὁ πονηρός ὅταν δέν μπορεῖ νά μᾶς νικήσει ἐσωτερικά, τότε μᾶς κάνει αὐτές τίς ἐξωτερικές ἐπιθέσεις μέ διάφορα συμβάντα, πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός, γιά νά μᾶς φοβίσει. 
 
 http://pemptousia-2.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/07/Ourlord.jpg
Δέν ὑπάρχει ἀπελπισία μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅ,τι καί νά ἔχεις κάνει, ὅ,τι καί νά ἔχεις ὑποστεῖ. Ὁ Θεός, μέσα ἀπό τήν ἐξομολόγηση σέ βοηθᾶ καί ξεπερνᾶς αὐτά τά ὁποῖα μπορεῖ νά σέ ὁδηγήσουν στά ἔσχατα ὅρια τῆς ἀπελπισίας.
Ἔχει ὁ Θεός. 
Ἐκεῖ πού ἀπελπίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι πού δέν τό περιμένεις…
ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύεις καί νά Τόν ἀγαπᾶς.

http://1.bp.blogspot.com/-8OmrT3hZtjc/T1kRi8LeCjI/AAAAAAAABT0/J2KU0TLO04Y/s640/Anatoli.png

Σταχυολογήματα περί σιωπῆς

http://blogs.sch.gr/kantonopou/files/2010/08/theotokos42.jpg
«τὸ σιγᾶν κρεῖττον ἐστί τοῦ λαλεῖν»
Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ λέγει:
«Μήν ἀνοίγεις τό στόμα σου καί τήν καρδιά σου στόν καθένα, στούς χίλιους κι ἄν ἕνας καταλάβει».
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Small_Red_Rose.JPG


Ὅσιος Ἀρσένιος:
Προσευχόταν στόν Θεό νά τοῦ φανερώσει πῶς νά σωθεῖ, κι ἄκουσε: «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε»
Ἀββᾶς Μωϋσῆς:
«Ὁ ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶ τή σιωπή καί ἀποφεύγει τίς πολλές κουβέντες, μοιάζει μέ ὥριμο σταφύλι γεμάτο γλυκό χυμό, ἐνῶ ὁ πολυλογάς μοιάζει μέ ἀγουρίδα».


Ἀββᾶς Ποιμήν:
«Ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι πού μέ τά χείλη σωπαίνουν καί μέ τό νοῦ τους φλυαροῦν, ἐνῶ ἄλλοι μιλᾶνε ἀπό τό πρωί ὡς τό βράδυ κι ὅμως κρατᾶνε σιωπή, γιατί τίποτε ἀπό αὐτά πού λένε δέν εἶναι περιττό καί ἀνώφελο».
«Αὐτός πού διδάσκει καί δέν ποιεῖ αὐτά πού λέγει, μοιάζει μέ κρήνη (βρύση)  πού τούς ἄλλους ποτίζει καί πλένει καί τόν ἑαυτό του δέν μπορεῖ νά καθαρίσει».
«Ζητᾶμε ἀπό τούς ἄλλους τήν τελειότητα καί μεῖς δέν κάνουμε τό παραμικρό. Ἄν ἡ ζωή μας δέν ἔχει σχέση μέ τά λόγια μας καί τά λόγια μας δέν ἀνταποκρίνονται μέ τή ζωή μας, μοιάζουμε μέ ψωμί δίχως ἁλάτι».
Γεροντικό:
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος:
«Ὅποιος θέλει νά λέει πολλά, ἀνοίγει μέτωπα καί θά δεχθεῖ πόλεμο μίσους, ὅποιος μετρᾶ τά λόγια του θ’ ἀγαπηθεῖ σύντομα».
Ἅγιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής:
«Ἡ ἄμετρη πολυλογία θά σέ λυπήσει καί θά όργίσει τούς δαίμονες. Ἡ γλῶσσα πολλούς κενόδοξους κατέστρεψε».
«Μ’ ἕνα ποτήρι νερό, μ’ ἕνα δίλεπτο, μ’ ἕνα «Κύριε ἐλέησον», μπορεῖ νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος. Δέν χρειάζεται νά λέει κανείς συνεχῶς πολλά».
Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης:
«Πρέπει νά δοῦμε τήν αἰτία ἀπ’ ὅπου μπαίνει καί βγαίνει τό ἁμάρτημα τῆς πολυλογίας. Ἡ πολυλογία εἶναι θρόνος τῆς ματαιοδοξίας, καθισμένη πάνω της ἡ κενοδοξία προβάλλει καί διαφημίζει τόν ἑαυτό της. Ἡ πολυλογία εἶναι σημάδι ἀγνωσίας, εἴσοδος στήν κατάκριση, ὁδηγός στήν ἀνοησία, πρόξενος τοῦ ψεύδους, διάλυση τῆς πνευματικῆς εὐφορίας τῆς προσευχῆς. Εἶναι αὐτή πού προκαλεῖ καί δημιουργεῖ τήν ἀδιαφορία γιά τίς ἁμαρτίες, πού ἐξαφανίζει τήν προφύλαξη τοῦ νοῦ κατά τῶν παθῶν, πού ψυχραίνει τήν πνευματική θερμότητα καί σκοτίζει τήν προσευχή».
Ὅσιος Πατήρ:
«Ἡ σιωπή πού ἀσκεῖται μ’ ἐπίγνωση καί διάκριση, εἶναι:
·        μητέρα τῆς προσευχῆς,
·        ἀνάκληση ἀπό τήν αἰχμαλωσία τῶν παθῶν,
·        ἐπιστάτης τῶν λογισμῶν,
·        σκοπός πού παρατηρεῖ τούς ἐχθρούς,
·        δέσμευση τοῦ πνευματικοῦ πένθους γιά τίς ἁμαρτίες μας,
·        φίλη τῶν καρδιακῶν δακρύων πού εἶναι καρποί τῆς προσευχῆς,
·        καλλιεργητής τῆς μνήμης τοῦ θανάτου,
·        ἐχθρός τοῦ ἀδιάκριτου θάρρους,
·        σύζυγος τῆς ἡσυχίας,
·        ἀντίπαλος τῆς τάσης νά κάνεις τόν δάσκολο,
·        μυστική πνευματική πρόοδος,
·        κρυφή πνευματική ἀνάβαση».
Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ

Άμεση ανάγκη από αιμοπετάλια για 12χρονο με λευχαιμία

Άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια ομάδα αίματος Ο+ έχει ο 12χρονος Γ.Κ. , ο οποίος πάσχει από λευχαιμία και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ.
Το περιστατικό γνωστοποιεί με ανακοίνωση της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Θεσσαλονίκης, στην οποία τονίζεται ότι όποιος εθελοντής επιθυμεί να συνδράμει μπορεί να επικοινωνήσει με τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης “Γέφυρα Ζωής”, Κωνσταντίνο Βόμβα στο τηλέφωνο 6971774900 για να λάβει τις απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βόμβας υπογράμμισε ότι αυτή την περίοδο είναι αυξημένες οι ανάγκες σε αιμοπετάλια λόγω των ιώσεων. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να αυξηθούν όσοι δίνουν αιμοπετάλια σταθερά και όχι για ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Οι ώρες που μπορεί να δώσει κάποιος αιμοπετάλια στο ΑΧΕΠΑ είναι από τις 9πμ έως τη 1μμ.
madata.gr

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς π.Σεραφείμ καλεί την κυβέρνηση να μην νομοθετήσει σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων

 

http://4.bp.blogspot.com/-c-SCNVXY4yg/UkX4HgdOdZI/AAAAAAAAEZI/ye3wPf0IhC8/s1600/%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9F%CE%A3+%CE%A3%CE%91%CE%9B%CE%A0%CE%99%CE%93%CE%93%CE%91.gif

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς π.Σεραφείμ καλεί την κυβέρνηση να μην νομοθετήσει σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων, ζητά σύγκληση της Ιεραρχίας και προαναγγέλλει αφορισμό όσων βουλευτών του Πειραιά υπερψηφίσουν

 ν Πειραιε τ 27 Νοεμβρίου 2013
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
κατάθεση πρότασης Νόμου πό τόν «ΣΥΡΙΖΑ νωτικό Κοινωνικό Μέτωπο» καί τήν ΔΗΜΑΡ γιά τήν πέκταση το σχοντος δυστυχς Νόμου «περί συμφώνου λεύθερης συμβίωσης» ( βλέπε  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2013/11/blog-post_299.html ) πού μετατρέπει τό νθρώπινο πρόσωπο σέ χρηστικό ντικείμενο καί μάλιστα ποκείμενο δικαιοπρακτικς νέργειας στά λεγόμενα «μόφυλα ζευγάρια» πειδή τό Ερωπαϊκό Δικαστήριο γιά τά δικαιώματα το νθρώπου (ΕΔΔΑ) κατεδίκασε τήν χρα μας νά καταβάλη 5.000 Ερώ στούς προσφεύγοντες πειδή δέν ναγνωρίζεται θεσμικά συμβίωση μεταξύ μοφύλων προσώπων καί δηλωθείσα πρόθεση τς συγκυβέρνησης ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ νά προωθήση στόν λεγόμενο ντιρατσιστικό Νόμο σχετική τροπολογία θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στή χρα μας τήν θεσμοθέτηση τς νατροπς τς νθρώπινης ντολογίας καί φυσιολογίας καί τήν κατοχύρωση τς ψυχοπαθολογικς κτροπς τς μοφυλοφιλίας.

κκλησία, ς χώρα τν μεταποιουμένων μαρτωλν καί ς ατρεο παθν ψυχν καί σωμάτων δέν στηλιτεύει τά τυχ θύματα το βυθίου δράκοντος τά ποα περιθάλπει διά τν εχν της καί τν ερν μυστηρίων της φ’ σον μετανοήσουν, λλά τήν πολυποίκιλο τραγικότητα τς εδεχθος μαρτίας των. πενοχοποίηση μως το γκλήματος πό τήν λληνική Πολιτεία τς νατροπς τς νθρώπινης φυσιολογίας καί ντολογίας μέ τήν θεσμική ναγνώριση τν ασχίστων παθν τς μοφυλοφιλίας σήμερα,  καί τς παιδοφιλίας αριο  πως συνέβη δη στήν «προηγμένη» λλανδία καί τς κτηνοβασίας μεθαύριο πως συμβαίνει στήν ναυαρχίδα τς ΕΕ τήν «προηγμένη» Γερμανία ποτελε κακούργημα σύγγνωστο καί τερατδες ες βάρος το αωνίου Θεο καί το νθρωπίνου προσώπου πού ξισοται πλήρως μέ τήν βρι τν Σοδόμων καί Γομόρρων. Ατά ν φαίνονται ξωπραγματικά εναι τρομερές πραγματικότητες πού ποδεικνύουν «δημοκρατική» λειτουργία το παιδοφιλικο κόμματος στήν λλανδία PNVD, πού μέ πόφαση το τοπικο Δικαστηρίου τς Χάγης λλανδική Κυβέρνηση τό νεγνώρισε πίσημα καί βέβαια θεώρησε «συννόμους καί ντός συνταγματικο τόξου» τούς βασικούς στόχους το συγκεκριμένου κόμματος πού εναι ο κόλουθοι: «Νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών. Νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση. Κατάργηση κάθε νομοθεσίας που απαγορεύει την σεξουαλική επαφή μεταξύ ανθρώπων και ζώων», καθώς καί πρόσφατη συζήτηση στό Γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) που πεβλήθη σχέδιο νόμου γιά τήν παγόρευση τς κτηνοβασίας καί τήν λλαγή το σχύοντος νομοθετικο πλαισίου πού τήν πιτρέπει, μέ ντιμέτωπη τήν ZETA το Μίχαελ Κίοκ, ργάνωση περάσπισης τν δικαιωμάτων τν κτηνοβατν, πού κατ’ ατήν νέρχονται σέ 100.000 Γερμανούς πολίτες. Εναι σημαντικό τι σέ ρθρο πού δημοσιεύθηκε στήν λβετική φημερίδα Le Matin, κπρόσωπος το παραρτήματος Βερολίνου τς μοσπονδίας ναντίον το βιασμο τν ζώων BMT κ. Claudia Lotz νέφερε σο πίστευτο καί κτηνδες εναι, τι σέ λα τά εδη ζώων πάρχουν θύματα βιασμο πό νθρώπους καί τι στό καταφύγιο τς Βρέμης τήν «Κιβωτό το Νε» χουν φιλοξενήσει καί περιθάλψει πολλά κακοποιημένα ζα.

π. Πέτρος γράφει στήν Β΄ Καθολική του πιστολή (στ. 6-10): «…Καί πόλεις Σοδόμων καί Γομόρρας τεφρώσας καταστροφ κατέκρινεν, πόδειγμα μελλόντων σεβεν τεθεικώς… μάλιστα δέ τούς πίσω σαρκός ν πιθυμί μιασμο πορευομένους και κυριότητος καταφρονοντας, τολμηταί, αθάδεις»!
ρμηνεύει γιος Νικόδημος γιορείτης : «Τάς πόλεις ταύτας, που ταν κδοτοι ες τήν ρσενοκοιτίαν, κατέκαυσε μέ να κατακλυσμόν πό φωτίαν καί θειάφι. νίσως Θεός πλήθη νθρώπων κατεπόντησε διά πυρός, κόλουθον εναι τι καί τούς ποιους σεβες μέλλει νά καταδικάσ, οτινες παρομοίως μέ τούς νόχους Σοδομτας μαρτάνουσι καί σεβοῦσι… Ὅτι σφοδρότερα ἀπό ἄλλους ἐνόχους ἔχουν νά κολασθοῦν ἐκεῖνοι, πού δέν ἀντιστέκονται εἰς ἀσέλγειαν καί αἰσχρουργίας, ὁπού οὔτε νά τάς γράψῃ τινάς, ἐπειδή βλάπτουσι τούς μελετῶντας καί μέ μόνην τήν μνήμην».
Καί ὁ 7ος στίχος τῆς Καθολικῆς ἐπιστολῆς Ἰούδα : «…Ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι». Φόβος καί τρόμος, ἀλλά ποιοί τά γνωρίζουν αὐτά; Πέραν τῆς τιμωρίας τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:«Ὅτι τό σῶμα τῶν ἀρρένων πάντῃ ἀνόμοιον καί ἀλλότριον τῆς φυσικῆς καί νομίμου συνουσίας καί οὐδέν χρησιμεύει πρός παιδοποιΐαν».
Ἀνεξίτηλη τῆς τότε συμφορᾶς παρεμένει ἡ περιοχή ἐκείνη γνωστή ὡς Νεκρά Θάλασσα. Μέρος τῆς θαλάσσης αὐτῆς ἦταν οἱ τότε πόλεις. Σήμερα αὐτή εἶναι σύνορο Ἰσραήλ-Ἰορδανίας. Παραμένει διδάσκαλος καί θυμίζει ὅτι, γιά να ὑπάρχει Νεκρά ἀπό ζωή ἐντός, κάτι φοβερό ἐκεῖ συνέβη περί τό 1800 π. Χ.
Πλέον φοβερός ὁ Παύλειος λόγος : «…οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι» ( Ρωμ. α, 27). Φανερό ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔχει ὑπόψιν τό τί γινόταν ὡς πρός τό πάθος αὐτό καί στην Πομποιΐα.
Μερικές μόνον φράσεις ἀπό τόν ἱερό Χρυσόστομο, πού μεταφράζει-σχολιάζει τόν Παύλειο λόγο : «Πάντα μέν οὖν ἄτιμα τά πάθη, μάλιστα δέ ἡ κατά τῶν ἀρρένων μανία, ὅπου τό γένος στασιάζειν… Ὅτι τήν κατά φύσιν ἀτιμάσαντες, εἰς τήν παρά φύσιν ἔδραμον… Ἔργον ἔθεντο τήν ἁμαρτίαν, καί ἔργον ἐσπουδασμένον… Ἐάν γάρ μή γέεννα ἦν, μηδέ κόλασις ἠπειλῆτο, τοῦτο πάσης κολάσεως χεῖρον ἦν.Τούτους (τούς ἀρσενοκοίτας) και ἀνδροφρόνων χεῖρας εἶναι (χειροτέρους τῶν φονιάδων)… καί ἄν ἐγνώριζον τῶν γινομένων οἱ πάσχοντες, μυρίους ἄν κατεδέξαντο θανάτους, ὥστε μή τοῦτο παθεῖν (στοχεύει τούς παθητικούς κιναίδους). Οὐδέ γάρ λέγω μόνον, ὅτι γέγονας γυνή, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπώλεσας καί τό εἶναι ἀνήρ… ἐγένου προδότης ἀδικήσας τό γένος… Τί γάρ ἀνδρός πεπορνευμένου μυσαρώτερον; …Ὤ τῆς μανίας! Ὤ καί ἀλόγων ὑμεῖς ἀνοητότεροι, καί κυνῶν (σκύλων) ἀναιδέστεροι! Πόθεν ταῦτα τά κακά; Ἀπό τρυφῆς, ἀπό τοῦ μή εἰδέναι Θεόν… Καί αὐτήν τήν φύσιν ἐντροπίασαν…».
Ὁ γνωστός Φρόϋντ, παρά τις γνωστές θέσεις του ὡς πρός τό σεξουαλικό γενικά θέμα ἀνδρός και γυναικός, τήν ἐλευθεριότητα τῆς libido- φέρεται ἀντίθετος, ἄν ὄχι πολέμιος, τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Μεταξύ ἄλλων στό ἔργο του «Εἰσαγωγή στήν ψυχανάλυση» ἀναφέρει : «Ὑπάρχουν κατηγορίες ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πού ἡ ζωή τους παρεκκλίνει ἀπό τήν συνηθισμένη σεξουαλική ζωή κατά τον πιό κτυπητό τρόπο. Μία ὁμάδα ἀπό αὐτούς τούς «διεστραμμένους» ἔχει ἐξοστρακίσει τήν διαφορά τῶν φύλων ἀπό τή ζωή τους… Σ᾽αὐτούς μονάχα τό δικό τους φῦλο προκαλεῖ πόθο. Τά πρόσωπα αὐτά παραιτοῦνται ἀπό κάθε συμμετοχή στήν ἀναπαραγωγή. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί λέγονται ὁμοφυλόφιλοι… Ἀνήκουν ἐκεῖνοι πού παραιτήθηκαν ἀπό τήν ἕνωση σεξουαλικῶν ὀργάνων ἤ μέρη τοῦ σώματος… ξεπερνώντας τίς ἀνατομικές δυσκολίες καί κατανικώντας τή σχετική ἀποστροφή… Τώρα ποιά πρέπει νἆναι ἡ στάση μας σ᾽ αὐτές τίς ἀσυνήθεις μορφές ἱκανοποίησης; Ἡ ἀγανάκτηση καί ἡ ἔκφραση τῆς προσωπικῆς μας ἀποστροφῆς. Παραμένει νά ἐξηγήσουμε τήν ὕπαρξη τῶν διαστροφῶν καί νά τίς συσχετίσουμε μέ τήν ὁμαλή σεξουαλικότητα… Πάντως τίς ἀποκαλοῦμε διεστραμμένες ἀνάγκες». Ποιός τό περίμενε, καί ὅμως. Καταπέλτης κατά τοῦ πάθους (ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟŸΝΤ, Εἰσαγωγή στήν ψυχανάλυση, ἐκδ. «Γκοβόστη», Ἀθήνα, σσ. 260-263, 270).
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος σέ δήλωση, τήν ὁποία ἔκανε μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Συμεών τῆς Ἐσθονίας στίς 7-9-2013, ἐπέκρινε δριμύτατα ὅσους προωθοῦν τούς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τά σύμφωνα «ἐλευθέρας συμβιώσεως» τονίζοντας τά ἀκόλουθα : «Καταδικάζονται δέ αἱ σύγχροναι ἐφευρέσεις τῶν λεγομένων «συμφώνων συμβιώσεως», τά ὁποῖα εἶναι ἀπόρροια ἁμαρτίας καί οὐχί κατά νόμον χαρᾶς».
Ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι σεβόμαστε τήν προσωπική ἰδιωτική ζωή κάθε προσώπου ὡς ὑπεύθυνη ἐλεύθερη ἐπιλογή. Δέν ἔχουμε πρόθεση νά ἐπεμβοῦμε ρατσιστικά καί νά ἀναστείλουμε δικαιώματα καί ἐλευθερίες. Ἡ διαμαρτυρία μας ἐπικεντρώνεται στό ὅτι ἐπιχειρεῖται τό φοβερό αὐτό ἁμάρτημα τῆς Ὁμοφυλοφιλίας, τοῦ κιναιδισμοῦ, τοῦ σοδομισμοῦ, τῆς ἀρσενοκοιτίας, τῆς παρά φύσιν ἀσέλγειας, πού προεκτείνεται στήν παιδεραστία καί παιδοφιλία, νά παρουσιασθεῖ ὡς φυσιολογική κατάσταση, ὡς ἁπλῆ διαφορετικότητα. Ἡ πανανθρώπινη, ὅμως, συνείδηση ἀνά τούς αἰῶνες γνωρίζει ὡς φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τίς σχέσεις ἀνάμεσα στόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα, στό ἄρσεν καί τό θῆλυ. Αὐτή εἶναι ἡ ἀνθρώπινη φυσιολογία καί ὀντολογία. Κάθε ἄλλη σχέση ἀνατρέπει τήν ἀνθρώπινη ὀντολογία, ὡς παρά φύσιν ἐκτροπή, ἡ ὁποία δέν παρατηρεῖται οὔτε καί στά ζῶα. Ἰδιαίτερα ἡ Ἁγία Γραφή, πού ἐκφράζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί σοφοῦ γνώστη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς πάθος, ἀτιμία καί ἀσχημοσύνη, πού τιμωρήθηκε αὐστηρά μέ φωτιά καί θειάφι στήν πόλη τῶν Σοδόμων καί Γομόρων. Γιά τό σύνολο δέ τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι τό πιό σιχαμερό καί ἀκάθαρτο ἁμάρτημα. Ἡ ὑποστήριξη καί ἀθώωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀποτελεῖ μεγάλη ἀσέβεια πρός τόν Θεό - Δημιουργό τοῦ ἀνθρώπου σέ ἄρσεν καί θῆλυ καί βλάσφημη κατάργηση τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐρωτῶμεν, λοιπόν τούς τολμητίες Βουλευτές καί τήν Κυυβέρνηση: Ποιοί εἶστε ἐσεῖς, οἱ ἐκπρόσωποι τῆς νεωτερικότητας, πού τολμοῦν καί βάζουν τούς ἑαυτούς των πάνω ἀπό τόν Θεό καί καταργοῦν τό Εὐαγγέλιο καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων; Ἡ δημόσια προβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει τήν δημόσια αἰδώ καί τήν θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει πρός τούς νέους μηνύματα ἀνώμαλης σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς, πού ἀποτελεῖ τορπίλη στά θεμέλια τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας μέ τό ὀξύ δημογραφικό πρόβλημα, ἀλλά καί αἰτία ψυχοπαθολογικῶν διαταραχῶν στά παιδιά, πού θά ἀνατραφοῦν ἀπό ὁμοφυλοφιλικά ζεύγη, ὅπως ἐπιδιώκεται.

Ἡ «πρόοδος» τῆς ἀνθρωπότητος πιστεύετε ὅτι συντελεῖται μέ τά παραπάνω γεγονότα; Σᾶς διαφεύγουν ὅμως ὅτι:

Α. Στό βιβλίο τῆς Γενέσεως (κεφ. 19,1-5) πού συνεγράφη τό 2.369 π.Χ. ἐξιστορεῖται ἡ «προοδευτικότης» τῶν Σοδόμων καί Γομόρων μέ τά ἀκόλουθα: «Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν. 2 καὶ εἶπεν· ἰδοὺ κύριοι, ἐκκλίνατε εἰς τὸν οἶκον τοῦ παιδὸς ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺς πόδας ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντες ἀπελεύσεσθε εἰς τὴν ὁδὸν ὑμῶν. καὶ εἶπαν· οὐχί, ἀλλ᾿ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν. 3 καὶ κατεβιάζετο αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον, καὶ ἀζύμους ἔπεψεν αὐτοῖς, καὶ ἔφαγον.  4 πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα. 5 καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς».

Β. Μία μικρή «λεπτομέρεια» πού διασώζεται ἀπό τόν Ρωμαῖο ἱστορικό Κάσσιο Δίονα (163 μ.Χ) στήν περίφημη Ρωμαϊκή Ἱστορία του, τῆς ὁποίας τήν ἀλήθεια ἐπιμαρτυροῦν καί οἱ συγχρόνοι τοῦ γεγονότος ἱστορικοί Τάκιτος καί Σουητώνιος, κατά τήν ὁποία ὁ φρενοβλαβής αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης Νέρων συνῆψε γάμο μέ δύο Ἕλληνες ἀπελεύθερους, τόν «εὔσωμο καί ἀνδρώδη» Πυθαγόρα, καί τόν «λεπτόσωμο καί γυναικώδη» Σπόρο, τόν ὁποῖο κατέστησε ἐκτομία καί μετωνόμαστε σέ Σαβίνα…»

Γ. Ὁ μεγαλειώδης Παῦλος στήν Α΄ πρός Κορινθίους ἐπιστολή του (κεφ. ΣΤ΄, 9-10) πού συνεγράφη τό 54 μ.Χ. διαβεβαιώνει ἀπολύτως ὅτι: «... ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι...»

Δ. Ὁ οἰκουμενικός Ἱεράρχης Μ. Βασίλειος τό 370 μ.Χ. μέ τάς κανονικάς του ἐπιστολάς καί τόν 7ο ἱερό του κανόνα ἐπικυρωθέντα ἀπό τόν 2ο κανόνα τῆς ΣΤ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου διακηρύσσει: «Ἀρρενοφθόροι καὶ ζωοφθόροι καὶ φονεῖς καὶ φαρμακοὶ καὶ μοιχοὶ καὶ εἰδωλολάτραι τῆς αὐτῆς καταδίκης εἰσὶν ἠξιωμένοι, ὥστε ὅν ἔχεις ἐπὶ τῶν ἄλλων τύπον καὶ ἐπὶ τούτων φύλαξον...».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω παρατιθεμένων ἐκ τοῦ τεραστίου ὑλικοῦ ἀναφορᾶς στάς κακουργίας τῆς παρά τήν φύσιν ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας καί φυσιολογίας ἀποδεικνύεται πασίδηλα ὅτι ἡ δῆθεν σχετική πρόοδος καί δημοκρατική εὐαισθησία, τά δῆθεν σχετικά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ δῆθεν διαφορετικότης καί ὁ δῆθεν ἐλεύθερος αὐτοπροσδιορισμός καί προσανατολισμός περί τό γενετήσιο ἔνστικτο καί τήν ταυτότητα τοῦ φύλου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ καταβαράθρωσις καί ὁ καταποντισμός τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας καί ὁ πλήρης εὐτελισμός τῆς ἐννοίας ἄνθρωπος πού στήν ἑλληνική γλώσσα σύγκειται ἀπό τό ἐπίρρημα ἄνω καί τό ρῆμα θρώσκω πού σημαίνει ἄνω βλέπω, ἄνω φέρομαι.

Ἑπομένως ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν τραγική αὐτή ὥρα δημοσίᾳ:

  1. Καλοῦμε τήν Κυβέρνηση νά μήν προχωρήσει στήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς ὕβρεως κατά τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων.

  1. Ἀποστέλλομε ἐπειγόντως αἴτηση ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος καί τήν ἐπιβολή τῶν δεόντων κατά τό ἐξαίρετο παράδειγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Μολδαυΐας καί

  1. Ἐντός τῆς Κανονικῆς μας δικαιοδοσίας καί ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν Κανονικῶν μας ἁρμοδιοτήτων θά ἐπιβάλουμε τήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ σέ ὅσους Βουλευτές ψηφίσουν αὐτή τήν ἐπαίσχυντο καί ἐπονείδιστο ὕβρι.
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
  
http://thriskeftika.blogspot.gr/ 

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς απειλεί με αφορισμό βουλευτές

Στην περίπτωση που ψηφίσουν την επέκταση του Συμφώνου Συμβιώσεως και για τα ομόφυλα ζευγάρια

γραφείο ειδήσεων Amen.gr, με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου της Ι.Μ.Πειραιώς
27 Νοεμβρίου 2013, 14:10
3871 αναγνώσεις
Με αφορισμό απειλεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ τους βουλευτές που εκλέγονται εντός των ορίων της επαρχίας ποιμαντικής ευθύνης του, εάν και εφόσον ψηφίσουν την τροπολογία που φέρεται ότι προτίθεται να προωθήσει η Κυβέρνηση για την επέκταση του «Συμφώνου Συμβιώσεως» και στα ομόφυλα ζευγάρια ή την αντίστοιχη πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με μια μακροσκελή και εξόχως αυστηρή ανακοίνωση του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, στην οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του για την ομοφυλοφιλία και το εν λόγω ζήτημα, κάνει γνωστό ότι ζητά την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ καλεί την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής τροπολογίας.
«Η κατάθεση πρότασης Νόμου από τον «ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο» και την ΔΗΜΑΡ για την επέκταση του ισχύοντος δυστυχώς Νόμου «περί συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης» που μετατρέπει το ανθρώπινο πρόσωπο σε χρηστικό αντικείμενο και μάλιστα υποκείμενο δικαιοπρακτικής ενέργειας στα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατεδίκασε την χώρα μας να καταβάλη 5.000 Ευρώ στους προσφεύγοντες επειδή δεν αναγνωρίζεται θεσμικά συμβίωση μεταξύ ομοφύλων προσώπων και η δηλωθείσα πρόθεση της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να προωθήση στον λεγόμενο αντιρατσιστικό Νόμο σχετική τροπολογία θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στη χώρα μας την θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και την κατοχύρωση της ψυχοπαθολογικής εκτροπής της ομοφυλοφιλίας. Η Εκκλησία, ως χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών και ως ιατρείο παθών ψυχών και σωμάτων δεν στηλιτεύει τα ατυχή θύματα του βυθίου δράκοντος τα οποία περιθάλπει δια των ευχών της και των ιερών μυστηρίων της εφ’ όσον μετανοήσουν, αλλά την πολυποίκιλο τραγικότητα της ειδεχθούς αμαρτίας των», αναφέρει στην αρχή της ανακοινώσεώς του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ ενώ σε άλλο σημείο της, επισημαίνει:
«Ερωτώμεν, λοιπόν τους τολμητίες Βουλευτές και την Κυβέρνηση: Ποιοί είστε εσείς, οι εκπρόσωποι της νεωτερικότητας, που τολμούν και βάζουν τους εαυτούς των πάνω από τον Θεό και καταργούν το Ευαγγέλιο και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων; Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς, που αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια της οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται. Η «πρόοδος» της ανθρωπότητος πιστεύετε ότι συντελείται με τα παραπάνω γεγονότα;».
 Και ο Μητροπολίτης Πειραιώς καταλήγει:
«1. Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής τῆς ὕβρεως κατά τοῦ Θεοῦ και των ανθρώπων.
  2. Αποστέλλομε επειγόντως αίτηση εκτάκτου συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ἀντιμετώπιση του θέματος και την επιβολή των δεόντων κατά το εξαίρετο παράδειγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαυΐας και
  3.Εντός της Κανονικής μας δικαιοδοσίας και εν τω πλαισίω των Κανονικών μας αρμοδιοτήτων θα επιβάλουμε την ποινή του αφορισμού σε όσους Βουλευτές ψηφίσουν αυτή την επαίσχυντο και επονείδιστο ύβρι».
Σχετικά άρθρα
- See more at: http://www.amen.gr/article16041?nld=1#sthash.DjcBPNsD.dpuf

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς απειλεί με αφορισμό βουλευτές

Στην περίπτωση που ψηφίσουν την επέκταση του Συμφώνου Συμβιώσεως και για τα ομόφυλα ζευγάρια

γραφείο ειδήσεων Amen.gr, με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου της Ι.Μ.Πειραιώς
27 Νοεμβρίου 2013, 14:10
3871 αναγνώσεις
Με αφορισμό απειλεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ τους βουλευτές που εκλέγονται εντός των ορίων της επαρχίας ποιμαντικής ευθύνης του, εάν και εφόσον ψηφίσουν την τροπολογία που φέρεται ότι προτίθεται να προωθήσει η Κυβέρνηση για την επέκταση του «Συμφώνου Συμβιώσεως» και στα ομόφυλα ζευγάρια ή την αντίστοιχη πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με μια μακροσκελή και εξόχως αυστηρή ανακοίνωση του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, στην οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του για την ομοφυλοφιλία και το εν λόγω ζήτημα, κάνει γνωστό ότι ζητά την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ καλεί την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής τροπολογίας.
«Η κατάθεση πρότασης Νόμου από τον «ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο» και την ΔΗΜΑΡ για την επέκταση του ισχύοντος δυστυχώς Νόμου «περί συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης» που μετατρέπει το ανθρώπινο πρόσωπο σε χρηστικό αντικείμενο και μάλιστα υποκείμενο δικαιοπρακτικής ενέργειας στα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατεδίκασε την χώρα μας να καταβάλη 5.000 Ευρώ στους προσφεύγοντες επειδή δεν αναγνωρίζεται θεσμικά συμβίωση μεταξύ ομοφύλων προσώπων και η δηλωθείσα πρόθεση της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να προωθήση στον λεγόμενο αντιρατσιστικό Νόμο σχετική τροπολογία θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στη χώρα μας την θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και την κατοχύρωση της ψυχοπαθολογικής εκτροπής της ομοφυλοφιλίας. Η Εκκλησία, ως χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών και ως ιατρείο παθών ψυχών και σωμάτων δεν στηλιτεύει τα ατυχή θύματα του βυθίου δράκοντος τα οποία περιθάλπει δια των ευχών της και των ιερών μυστηρίων της εφ’ όσον μετανοήσουν, αλλά την πολυποίκιλο τραγικότητα της ειδεχθούς αμαρτίας των», αναφέρει στην αρχή της ανακοινώσεώς του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ ενώ σε άλλο σημείο της, επισημαίνει:
«Ερωτώμεν, λοιπόν τους τολμητίες Βουλευτές και την Κυβέρνηση: Ποιοί είστε εσείς, οι εκπρόσωποι της νεωτερικότητας, που τολμούν και βάζουν τους εαυτούς των πάνω από τον Θεό και καταργούν το Ευαγγέλιο και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων; Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς, που αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια της οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται. Η «πρόοδος» της ανθρωπότητος πιστεύετε ότι συντελείται με τα παραπάνω γεγονότα;».
 Και ο Μητροπολίτης Πειραιώς καταλήγει:
«1. Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής τῆς ὕβρεως κατά τοῦ Θεοῦ και των ανθρώπων.
  2. Αποστέλλομε επειγόντως αίτηση εκτάκτου συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ἀντιμετώπιση του θέματος και την επιβολή των δεόντων κατά το εξαίρετο παράδειγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαυΐας και
  3.Εντός της Κανονικής μας δικαιοδοσίας και εν τω πλαισίω των Κανονικών μας αρμοδιοτήτων θα επιβάλουμε την ποινή του αφορισμού σε όσους Βουλευτές ψηφίσουν αυτή την επαίσχυντο και επονείδιστο ύβρι».
Σχετικά άρθρα
- See more at: http://www.amen.gr/article16041?nld=1#sthash.DjcBPNsD.dpuf

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς απειλεί με αφορισμό βουλευτές

Στην περίπτωση που ψηφίσουν την επέκταση του Συμφώνου Συμβιώσεως και για τα ομόφυλα ζευγάρια

γραφείο ειδήσεων Amen.gr, με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου της Ι.Μ.Πειραιώς
27 Νοεμβρίου 2013, 14:10
3871 αναγνώσεις
Με αφορισμό απειλεί ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ τους βουλευτές που εκλέγονται εντός των ορίων της επαρχίας ποιμαντικής ευθύνης του, εάν και εφόσον ψηφίσουν την τροπολογία που φέρεται ότι προτίθεται να προωθήσει η Κυβέρνηση για την επέκταση του «Συμφώνου Συμβιώσεως» και στα ομόφυλα ζευγάρια ή την αντίστοιχη πρόταση νόμου που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
Με μια μακροσκελή και εξόχως αυστηρή ανακοίνωση του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, στην οποία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις του για την ομοφυλοφιλία και το εν λόγω ζήτημα, κάνει γνωστό ότι ζητά την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ καλεί την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην κατάθεση σχετικής τροπολογίας.
«Η κατάθεση πρότασης Νόμου από τον «ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο» και την ΔΗΜΑΡ για την επέκταση του ισχύοντος δυστυχώς Νόμου «περί συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης» που μετατρέπει το ανθρώπινο πρόσωπο σε χρηστικό αντικείμενο και μάλιστα υποκείμενο δικαιοπρακτικής ενέργειας στα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια» επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατεδίκασε την χώρα μας να καταβάλη 5.000 Ευρώ στους προσφεύγοντες επειδή δεν αναγνωρίζεται θεσμικά συμβίωση μεταξύ ομοφύλων προσώπων και η δηλωθείσα πρόθεση της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να προωθήση στον λεγόμενο αντιρατσιστικό Νόμο σχετική τροπολογία θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στη χώρα μας την θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και την κατοχύρωση της ψυχοπαθολογικής εκτροπής της ομοφυλοφιλίας. Η Εκκλησία, ως χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών και ως ιατρείο παθών ψυχών και σωμάτων δεν στηλιτεύει τα ατυχή θύματα του βυθίου δράκοντος τα οποία περιθάλπει δια των ευχών της και των ιερών μυστηρίων της εφ’ όσον μετανοήσουν, αλλά την πολυποίκιλο τραγικότητα της ειδεχθούς αμαρτίας των», αναφέρει στην αρχή της ανακοινώσεώς του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ ενώ σε άλλο σημείο της, επισημαίνει:
«Ερωτώμεν, λοιπόν τους τολμητίες Βουλευτές και την Κυβέρνηση: Ποιοί είστε εσείς, οι εκπρόσωποι της νεωτερικότητας, που τολμούν και βάζουν τους εαυτούς των πάνω από τον Θεό και καταργούν το Ευαγγέλιο και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων; Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς, που αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια της οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται. Η «πρόοδος» της ανθρωπότητος πιστεύετε ότι συντελείται με τα παραπάνω γεγονότα;».
 Και ο Μητροπολίτης Πειραιώς καταλήγει:
«1. Καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής τῆς ὕβρεως κατά τοῦ Θεοῦ και των ανθρώπων.
  2. Αποστέλλομε επειγόντως αίτηση εκτάκτου συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ἀντιμετώπιση του θέματος και την επιβολή των δεόντων κατά το εξαίρετο παράδειγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαυΐας και
  3.Εντός της Κανονικής μας δικαιοδοσίας και εν τω πλαισίω των Κανονικών μας αρμοδιοτήτων θα επιβάλουμε την ποινή του αφορισμού σε όσους Βουλευτές ψηφίσουν αυτή την επαίσχυντο και επονείδιστο ύβρι».
Σχετικά άρθρα
- See more at: http://www.amen.gr/article16041?nld=1#sthash.DjcBPNsD.dpuf