Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Ἀπίστευτον! Οἱ ἰεχωβάδες καί οἱ Μασόνοι «ἔγραψαν» κεφάλαια εἰς τὸ Βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀπίστευτον! Οἱ ἰεχωβάδες καὶ οἱ Μασόνοι» ἔγραψαν» κεφάλαια εἰς τὸ Βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν
Τὸ παιδαγωγικὸν ἰνστιτοῦτον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἱκανοποίησε ὅλα τὰ αἰτήματά των .
Ἀφοῦ προηγουμένως ἀπῄτησαν τὴν ἀφαίρεσιν ὅλων τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς αὐτούς. 
Τελικῶς τὸ παλαιὸν βιβλίον ἀπεσύρθη πρὸ τῆς κυκλοφορίας του καὶ τὰ ἀφαιρεθέντα κεφάλαια ἐγράφησαν ὑπὸ τῶν Μασόνων καὶ τῶν Ἰεχωβάδων μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, τὸ ὁποῖον προωθεῖ τὴν κατάργησιν τοῦ κατηχητικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν ἀντικατάστασίν του ὑπὸ τῆς Θρησκειολογίας. 
Διατὶ ἠνωχλήθησαν οἱ Χιλιασταὶ καὶ οἱ Μασόνοι ἀπὸ τὸ παλαιὸν βιβλίον καὶ ἀπῄτησαν τὴν ἀπόσυρσίν του πρὸ τῆς κυκλοφορίας του καὶ τί γράφουν εἰς τὸ νέον, τὸ ὁποῖον διδάσκεται ἀκόμη εἰς τὰ σχολεῖα.
Ὅλαι αἱ τεκμηριωμέναι ἀποκαλύψεις τοῦ δημοσιογράφου κ. Κωνσταντίνου Χαρδαβέλλα, ὁ ὁποῖος θέτει δύο καυτὰ ἐρωτήματα:
1ον) Ποῖος ἀποφασίζει τελικῶς διὰ τὸ περιεχόμενον τῆς διδασκαλίας τῶν τέκνων μας διὰ τὰς ἄλλας θρησκείας; Καὶ 2ον) Μὲ ποῖον δικαίωμα καταδικάζεται ἡ Ὀρθόδοξος Κατήχησις εἰς τὰ σχολεῖα καὶ τὴν ἰδίαν ὥραν οἱ ἐκπρόσωποι ἄλλων θρησκειῶν καθορίζουν τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν;
Εἰς μίαν συγκλονιστικὴν ἀποκάλυψιν προέβη ὁ δημοσιογράφος κ. Κων. Χαρδαβέλλας. Ἀπεκάλυψεν ὅτι οἱ Χιλιασταὶ καὶ οἱ Μασόνοι διεφώνησαν πρὸ ἐτῶν μὲ τὸ βιβλίον τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α´ Λυκείου, ἀπῄτησαν τὴν ἀπόσυρσίν του, τὴν ἐκ νέου συγγραφήν του, ἀπὸ τοὺς ἰδίους, κατὰ τὸ τμῆμα, τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ τὰς θρησκείας των καὶ τὸ αἴτημά των ἱκανοποιήθη ὑπὸ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτοῦτου τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὁποῖον σήμερον συμπλέει μὲ τὰς θέσεις τῆς Βουλευτοῦ κ. Ρεπούση καὶ τῶν Κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς, εἰς τὴν κατάργησιν τοῦ κατηχητικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὴν διδασκαλίαν τῆς Θρησκειολογίας.
Ὁ δημοσιογράφος Κων. Χαρδαβέλλας ἔκαμνε τὰς ἀποκαλύψεις εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπίκαιρα» καὶ ὑποστηρίζει πὼς τὸ βιβλίον αὐτὸ διδάσκεται ἀκόμη καὶ σήμερον εἰς τοὺς μαθητὰς καὶ τὰς μαθητρίας. Συμφώνως πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις οἱ Μασόνοι ἠνωχλήθησαν ἀπὸ τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου πρὸ τῆς ἐκδόσεώς του καὶ ἀπῄτησαν τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖον ἔκανεν ἀναφορὰν εἰς αὐτούς· τελικῶς συνέγραψαν αὐτοὶ νέον κεφάλαιον μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου.
Οἱ Ἰεχωβάδες ἀντέδρασαν, ἐπειδὴ τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας τοὺς ἀνεγνώριζεν ὡς «Χριστιανούς» . Ὁ δημοσιογράφος μεταφέρει ἀπὸ τὸ βιβλίον τί ἀκριβῶς γράφουν οἱ Χιλιασταὶ καὶ οἱ Μασόνοι, ἐνῶ ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ Κράτος, τὰ κόμματα καὶ τοὺς Πολιτικούς θέτει τὸ ἐρώτημα: «Ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς διδάσκονται οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων γιὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες; Σήμερα καταδικάζεται ἡ «Ὀρθόδοξη κατήχηση» τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπιτρέπεται στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων θρησκειῶν (ἢ ὀργανισμῶν, ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται) νὰ καθορίζουν ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ διδάσκονται τὰ παιδιά μας στὸ σχολεῖο».
 Αἱ ἀποκαλύψεις

Κατωτέρω παραθέτομεν ὁλόκληρον τὸ τρισέλιδον δημοσίευμα τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπίκαιρα» μὲ τὰς ἀποκαλύψεις τοῦ κ. Κων. Χαρδαβέλλα. Αὐτὸ ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Ἡ πρόταση γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ἕνα νέο μάθημα Θρησκειολογίας προκάλεσε, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, νέο κύκλο ἀντιδράσεων σ᾽ ἕνα θέμα, ποὺ παραμένει σὲ ἐκκρεμότητα ἐδῶ καὶ δεκαετίες. Οἱ σκέψεις, ποὺ ἔχουν κατὰ καιροὺς διατυπωθεῖ, ξεκινοῦν ἀπὸ τὸν περιορισμὸ τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, περνοῦν στὴ μετατροπή τους σὲ μάθημα ἐπιλογῆς καὶ φτάνουν μέχρι τὴν ἀκραία θέση τῆς κατάργησής τους.
Ὁ βασικὸς στόχος ὅσων ἐπαναφέρουν κατὰ καιροὺς στὴν ἐπικαιρότητα τὸ θέμα εἶναι ἕνας: νὰ περάσει ἀποκλειστικὰ στὸ ὑπουργεῖο Παιδείας, καὶ κυρίως στὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ὁ ἔλεγχος τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν. Ἕνα αἴτημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ συμφωνοῦσα, ἂν ἤμουν πεπεισμένος ὅτι ἀποσκοποῦσε στὸ νὰ ὁδηγήσει τοὺς μαθητὲς μακριὰ ἀπὸ δογματισμούς, φανατισμοὺς καὶ κατηχήσεις. Εἶναι ὅμως ἔτσι;
Ἡ βουλευτὴς τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. κυρία Μαρία Ρεπούση ἐπισήμανε τὴν ἀνάγκη ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, ὥστε νὰ ἔχουν οἱ μαθητὲς τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίσουν τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Παρέλειψε (;), ὡστόσο, νὰ ἀναφέρει ὅτι κάτι τέτοιο συμβαίνει ἤδη στὶς τάξεις τοῦ Λυκείου, ὅπου τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν περιλαμβάνουν κεφάλαια Θρησκειολογίας. Καὶ κάπου ἐδῶ ξεκινᾶ ἡ οὐσία τοῦ ζητήματος. Ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς διδάσκονται οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων γιὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες;
Ὅπως ἀποκαλύπτουν σήμερα τὰ “Ἐπίκαιρα”, ἐνῶ καταδικάζεται ἡ “Ὀρθόδοξη κατήχηση”, τὴν ἴδια στιγμὴ ἐπιτρέπεται στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων θρησκειῶν (ἢ ὀργανισμῶν, ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται) νὰ καθορίζουν ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν, ποὺ διδάσκονται τὰ παιδιά μας στὸ σχολεῖο! Ἀκόμη καὶ σήμερα, ποὺ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γίνεται “ὑπὸ τὸν ἔλεγχο” τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, οἱ μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων μαθαίνουν γιὰ τὴ Μασονία καὶ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ ὅ,τι ἐπιθυμοῦν οἱ ἴδιοι οἱ Τέκτονες καὶ οἱ Χιλιοστὲς νὰ μάθουν – καί, μάλιστα, μὲ τὰς εὐλογίες τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου!
Πῶς ξανάγραψαν τὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α´ Λυκείου! 
 Ἀναφέρομαι στὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α´ Λυκείου (πρώτη ἔκδοση 2000, ἀνανεωμένη ἔκδοση 2004), τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει μία ἑνότητα γιὰ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ (Χιλιαστὲς) καὶ μία γιὰ τοὺς Μασόνους. Πρὶν ἀκόμη μοιραστεῖ τὸ βιβλίο στὰ σχολεῖα, Χιλιαστὲς καί Τέκτονες ἀντέδρασαν ἔντονα καὶ ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας τὴν ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου του. Τὸ ἁρμόδιο Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο ὄχι μόνο δέχτηκε τὸ αἴτημά τους, ἀλλὰ συνεργάστηκε στενὰ μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τους γιὰ τὴ συγγραφὴ τῶν νέων κεφαλαίων.
Ἡ διαφωνία τῶν Χιλιαστῶν προκλήθηκε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α´Λυκείου δὲν ἀποδέχονταν τὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας (Α3/108,98/6.10.99), μὲ τὴν ὁποία ἀναγνώριζε τοὺς “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ” ὡς “Χριστιανούς”.
Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προκάλεσε τὴν ἀντίδρασή τους καὶ μετὰ ἀπὸ αἴτημα ποὺ ὑπέβαλαν τὸ 2007 πρὸς τὸ Συνήγορο τοῦ Πολίτη –θέση ποὺ τότε κατεῖχε ὁ νῦν δήμαρχος Ἀθηναίων, κ. Γιῶργος Καμίνης–, τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο δέχτηκε νὰ ἀποσύρει τὸ ἐπίμαχο κεφάλαιο καὶ νὰ τὸ ἀντικαταστήσει μὲ ἕνα διορθωμένο. Ποιός, ὅμως, ἐπιμελήθηκε τὶς διορθώσεις αὐτές; Οἱ ἴδιοι οἱ “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”!
Αὐτὸ ἀναφέρει ὁ σύμβουλος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο “Ἡ θεολογία τῆς ἑτερότητας καὶ τὸ θρησκευτικὸ μάθημα στὴν Ἑλλάδα”, ὅπου μεταξὺ ἄλλων παραδέχεται ὅτι “τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων συνεργάζεται στενὰ μὲ ὑπηρεσίες καὶ φορεῖς θεσμικὰ κατοχυρωμένους (π.χ. Συνήγορος τοῦ Πολίτη), οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν ὑπὲρ τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων κάθε θρησκευτικῆς μειονότητας καὶ στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο.
Πρόσφατο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ἰνστιτούτου ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τῆς διδακτικῆς ἑνότητας στὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α´ Λυκείου, ποὺ ἀφοροῦσε στοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ: Οἱ τελευταῖοι, διαμαρτυρόμενοι μέσῳ τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη γιὰ μειωτικοὺς χαρακτηρισμοὺς στὸ περιεχόμενο τῆς παραπάνω ἑνότητας, ζήτησαν τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν τροποποίησή της.
 Τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, κρίνοντας ὡς δίκαιο τὸ αἴτημα, προχώρησε στὴ συγγραφὴ καινούριας διδακτικῆς ἑνότητας μὲ νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν Ὀργάνωση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ποὺ προέρχονται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ ἔντυπα τῶν ἰδίων”.  
Τί διδάσκονται οἱ μαθητὲς γιὰ τοὺς “Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ”
Ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὶς σχετικὲς παραπομπὲς ποὺ ἀναγράφονται στὸ βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α’ Λυκείου, τὸ ἐπίμαχο κεφάλαιο ξαναγράφτηκε μὲ κείμενα ἀπὸ τὸ περιοδικὸ τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ (Σκοπιά) καὶ μοιράστηκε στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα!
Εἶναι πολὺ πιθανὸ οἱ θεολόγοι συγγραφεῖς τῆς ἀρχικῆς ἔκδοσης νὰ εἶχαν ὑποπέσει σὲ λάθος ἢ παραλείψεις, ὡστόσο δὲν ὑπάρχει καμία δικαιολογία γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἐπιτρέψει στοὺς Χιλιαστὲς νὰ διαμορφώσουν ἐκεῖνοι τὸ περιεχόμενο τοῦ σχολικοῦ βιβλίου.
Τί μαθαίνει, λοιπόν, ὁ μαθητὴς τῆς Α´ Λυκείου στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς παρεμβάσεις, πού μάλιστα ἔγιναν ἐν ἀγνοίᾳ τῶν συγγραφέων;
Τὰ ἀποσπάσματα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι ἐνδεικτικὰ -στὶς παρενθέσεις ὑπάρχουν οἱ πηγὲς ἀπ’ ὅπου ἀντλοῦνται οἱ πληροφορίες, ὅπως αὐτὲς σημειώνονται στὸ σχετικὸ κεφάλαιο:
“Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ δίνουν ἔμφαση στὴ Γραφικὴ Μελέτη. Ἐπιδιώκουν νὰ συζητοῦν κάποιο χωρίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς μὲ ὅσους ἐνδιαφέρονται (μὲ ἐπισκέψεις πόρτα πόρτα). Γι᾽ αὐτοὺς ἔχει ζωτικὴ σημασία νὰ βασίζονται οἱ πεποιθήσεις τους στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ὄχι σὲ ἀνθρώ πινες θεωρίες ἢ θρησκευτικὰ σύμβολα πίστης*”. (*“Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Ποιοὶ εἶναι; Τί πιστεύουν;”, ἐκδ. Σκοπιά, Βιβλικὴ καὶ Φυλλαδικὴ Ἑταιρία, σ. 3).
“Γιὰ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ τὸ μόνο ἀποδεκτὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἰεχωβᾶ. Ἔτσι, γιὰ νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὰ δόγματα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου υἱοθέτησαν τὸ 1931 τὴν ὀνομασία «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ». Στὴν Ἑλλάδα, καθιερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἴδιους τὸ ὄνομα «Ἐκκλησία τῶν Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ»”.
“Τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ κατεξοχὴν χρησιμοποιοῦν εἶναι ἡ Μετάφραση τοῦ Νέου Κόσμου, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε τὸ 1961 καὶ ἔγινε ἀπὸ τοὺς ἴδιους προκειμένου νὰ ἀξιοποιηθοῦν «τὰ ἀποτελέσματα τῆς πιὸ πρόσφατης λόγιας μελέτης καὶ νὰ εἶναι ἀνόθευτη ἀπὸ δόγματα βασισμένα σὲ παραδόσεις τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου*». Ὑποστηρικτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴ Γραφικὴ Μελέτη παρέχουν τὰ δύο δεκαπενθήμερα περιοδικά, Σκοπιὰ καὶ Ξύπνα”. (*Σκοπιά, 15/02/2006, σσ. 26 καὶ 29).
“Οἱ βασικὲς δοξασίες καὶ πρακτικές τους διαφέρουν πολὺ ἀπὸ ὅ,τι γενικὰ ἀποδέχονται οἱ χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ Ὁμολογίες, τόσο σὲ ζητήματα πίστης ὅσο καὶ σὲ ζητήματα ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἐντούτοις αὐτοπροσδιορίζονται ὡς «Χριστιανοί».
Ἂς γνωρίσουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς διαφοροποιήσεις τους: Στὴ λατρεία τους, δὲν χρησιμοποιοῦν ὁμοιώματα (ἀγάλματα) ἢ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τῶν ἁγίων. Ἐπίσης, ἀπορρίπτουν τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ, ὅπως τὸ γνωρίζουμε, ἐπειδὴ ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε πάνω σὲ πάσσαλο καὶ ὄχι σὲ σταυρό.
Θεωροῦν ὅτι ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων καὶ τοῦ Σταυροῦ εἶναι εἰδωλολατρικὴ πράξη καὶ προτρέπουν ὅσους υἱοθέτησαν τὴν ἀληθινὴ λατρεία καὶ ἔχουν ἀκόμη στὸ σπίτι τους εἰκόνες νὰ τὶς καταστρέψουν…
Δὲν δέχονται τὶς θρησκευτικὲς ἑορτές, ὅπως εἶναι ἡ ἀνάμνηση γεγονότων ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, οἱ μνῆμες τῶν ἁγίων, ἐπειδὴ θεωροῦν ὅτι αὐτὲς δὲν θεμελιώνονται στὴν Ἁγία Γραφή*”. (*Σκοπιά, 15/02/ 2006, σελ. 29 καὶ τὶ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, σελ. 155-156).
“Στὴ σχέση τους μὲ τὸ Κράτος, οἱ Μ.τ.Ι. «ἀποδίδουν σὲ ὅλους ὅ,τι τοὺς ὀφείλεται» κατὰ τὴ βιβλικὴ παραγγελία, ὅπως οἱ ἴδιοι λέγουν. Σὲ ὅποια χώρα καὶ ἂν δραστηριοποιοῦνται ὀφείλουν νὰ τηροῦν ἄψογη καὶ ἀπαρέγκλιτη πολιτικὴ οὐδετερότητα καὶ νὰ εἶναι νομοταγεῖς. Στὸ πλαίσιο αὐτό: “Θεωροῦν ὅτι ὁ χαιρετισμὸς στὴ σημαία ἀφενὸς ἀντιφάσκει στὴν πολιτικὴ οὐδετερότητας ποὺ ἀκολουθοῦν καὶ ἀφετέρου ἰσοδυναμεῖ μὲ λατρεία εἰδώλου. Ἰσχυρίζονται, πάντως, ὅτι ἀναγνωρίζουν τὴ σημαία καὶ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο ὡς ἐθνικὰ σύμβολα… Ἀναγνωρίζουν στὰ ἔθνη τὴν ἐξουσία νὰ συγκροτοῦν στρατεύματα καὶ νὰ ἀμύνονται. Οἱ ἴδιοι, ὅμως, ἀρνοῦνται ἔνοπλη συμμετοχὴ στὸ στρατὸ σὲ καιρὸ εἰρήνης ἢ πολέμου*…
Δὲν δέχονται τὴν ἰατρικὴ πρακτικὴ μετάγγισης αἵματος (Πράξ. 15,29). Ἡ θέση τους αὐτὴ δημιουργεῖ προβλήματα στὴν ἰατρικὴ κοινότητα, δεδομένου ὅτι οἱ ἀναίμακτες ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες δὲν εἶναι παντοῦ καὶ πάντοτε ἐφικτές” (*Τί διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, σελ. 148-149).
Τί διδάσκονται γιὰ τοὺς “Μασόνους”
Ἡ ἐνόχληση τῶν Τεκτόνων γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἐκδηλώθηκε πρὶν κἄν ἐκδοθεῖ τὸ βιβλίο! Σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλαν πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας (1998) ζητοῦσαν νὰ ἀφαιρεθεῖ τὸ κεφάλαιο ποὺ ἀναφερόταν στὴ Μασονία, αἴτημα ποὺ ἔγινε δεκτὸ ἀπὸ τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο.
Ἔπειτα ἀπὸ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς συγγραφεῖς του, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἰνστιτούτου ἀποφάσισαν νὰ ξαναγραφτεῖ τὸ ἐπίμαχο κεφάλαιο, μὲ στοιχεῖα ποὺ θὰ ἔδιναν οἱ ἴδιοι οἱ Τέκτονες καὶ στὴ συνέχεια νὰ παρατεθοῦν οἱ θέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, (ἡ ὁποία θεωρεῖ τὴ Μασονία θρησκεία μὲ δεδομένο ὅτι οἱ τεκτονικὲς Στοὲς ἔχουν ἔντονο θρησκευτικὸ χαρακτήρα).
Ἔτσι, οἱ 16χρονοι μαθητὲς τῆς Α’ Λυκείου, μεταξὺ ἄλλων, διδάσκονται ὅτι: “Ἡ Μασονία ἢ Μασονισμὸς ἢ Τεκτονισμὸς εἶναι μία παγκόσμια ὀργάνωση, ποὺ ἐμφανίζεται κατὰ τὸ Μεσαίωνα στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη. (…) Ἡ πρώτη ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς Μασονίας ἔγινε τὸ 1717 στὴν Ἀγγλία. (…) Στὴ συνέχεια ἐξαπλώθηκε στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη καὶ σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, ἱδρύοντας Στοὲς καὶ διεισδύοντας στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ κάθε χώρας. Στὴν Ἑλλάδα ἱδρύθηκε ἡ «Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος» ὑπὸ τὸν τίτλο «Γαληνότατη Μεγάλη Ἀνατολὴ τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀνατολῇ Κερκύρας- 1811″ καὶ ἀργότερα στὴ Σμύρνη, τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ἀθήνα (1863)”.
“Θεμελιώδεις ἀρχὲς τοῦ Τεκτονισμοῦ σύμφωνα μὲ τὸν «Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος» (κεφ. Α’, II) εἶναι «ἡ πίστη στὸν Θεό, ὑπὸ τὴν προσωνυμία τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος, καὶ στὴν ἀποκεκαλυμμένην θέληση Αὐτοῦ», «τὰ μέλη τῶν Μεγάλων καὶ τῶν ἐπὶ μέρους Στοῶν δέον νὰ ἀπαρτίζονται μόνον ἀπὸ ἄνδρας καὶ αἱ Μεγάλαι Στοαὶ νὰ μὴ διατηροῦν δεσμοὺς μὲ μεικτάς Στοάς ἢ Δυνάμεις αἱ ὁποῖαι ἔχουν γυναῖκας ὡς μέλη»”.
“Στοὺς σκοποὺς τοῦ Τεκτονισμοῦ (κεφ. Β´, ἄρθρο 2,1) παρουσιάζεται ὡς φιλοσοφικός, προοδευτικὸς καὶ φιλανθρωπικὸς ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος ἀποσκοπεῖ τὴν ἠθικὴν καὶ πνευματικὴν βελτίωση τῶν μελῶν του διὰ τῆς αὐτογνωσίας, τῆς ἐρεύνης, τῆς Ἀληθείας, τῆς Ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀρχῶν τῆς Τεκτονικῆς Ἠθικῆς».
“Γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν παιδιῶν στὸν Ἐλευθεροτεκτονισμὸ ὁρίζονται ἀπὸ τὸν «Καταστατικὸ Χάρτη» (ἄρθρα 119-121) οἱ προϋποθέσεις καὶ ὑπάρχει εἰδικὴ τελετὴ «υἱοθεσίας» λυκιδέως. Τὰ παιδιὰ τῶν Ἐλευθεροτε- κτόνων (μόνο τὰ ἀγόρια) ἡλικίας 12- 15 ἐτῶν μποροῦν νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Στοᾶς συνισταμένην εἰς τὴν ἐπίβλεψιν τῆς ἀγωγῆς τοῦ ἀνήβου παιδός, εἰς τὴν ποδηγέτησιν αὐτοῦ εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ εἰς παροχὴν πρὸς αὐτὸν πάσης βοηθείας» (Γενικὸς Κανονισμός, ἄρθρο 197).
“Ὁ τόπος ὅπου γίνονται οἱ συγκεντρώσεις εἶναι οἱ «Στοές», τῶν ὁποίων τὸ ἐμπρόσθιο τμῆμα ὀνομάζεται «Πρόναος», καὶ χαρακτηρίζονται ὡς «Τεκτονικὰ Ἐργαστήρια ἔνθα οὗτοι συνερχόμενοι, ἐργάζονται πρὸς βελτίωσιν αὐτῶν, διὰ τῆς κατανοήσεως καὶ ἐφαρμογῆς τῶν Τεκτονικῶν Ἀρχῶν, ὧν ἡ βαθύτερα ἔννοια, διὰ συμβόλων εἰκονιζόμενη καὶ δι᾽ ἀλληγοριῶν ἐκτιθεμένη, ἀποκαλύπτεται αὐτοῖς βαθμηδόν, διὰ προοδευτικῆς εἰς ὁρισμένους ἱεραρχικοὺς Τεκτονικοὺς βαθμοὺς μυήσεως». (Καταστατικὸς Χάρτης, κεφ. 2, ἄρθρο 2, VIII).
Ἡ ἐχεμύθεια καὶ ἡ μυστικότητα ἀποτελοῦν βασικὰ στοιχεῖα τῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων, ὅπως ὁρί- ζεται ἀπὸ τὸν Καταστατικό τους Χάρτη” (Καταστατικὸς Χάρτης, κεφ. 2, ἄρθρο 2. IX).
Μετὰ ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξόχως διδακτικά, ἀναρωτιέμαι πόσο “πληρέστερη” θὰ γίνει ἡ ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν μας γιὰ τὶς ἄλλες θρηκεῖες, ἂν ἀντικατασταθεῖ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς Θρησκειολογίας».
Ὀρθὀδοξος Τύπος άρ. φύλ. 1991 27 Σεπτεμβρίου 2013

Χημική επίθεση στην Ελλάδα – τι είπαν από το ΓΕΑ


http://allnewz.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11093193/4477521.jpg?717 Η ημέρα ξημέρωσε χαραγμένη από ουρές αεροπλάνων. Σου κοβόταν η αναπνοή βλέποντας την τρέλα που επικρατούσε στον ουρανό. Το ένα αεροπλάνο μετά το άλλο και, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά ήταν απλή ‘κίνηση’ αεροπορικών γραμμών; Στο Βόλο ζούμε, όχι σε κάποιο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο!

Η ημέρα ξημέρωσε χαραγμένη από ουρές αεροπλάνων. Σου κοβόταν η αναπνοή βλέποντας την τρέλα που επικρατούσε στον ουρανό. Το ένα αεροπλάνο μετά το άλλο και, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά ήταν απλή ‘κίνηση’ αεροπορικών γραμμών; Στο Βόλο ζούμε, όχι σε κάποιο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο!


Τα αεροπλάνα πετάγονταν από παντού, είτε σε παράλληλες πτήσεις, είτε το ένα μετά το άλλο είτε διασταυρώνοντας τις πτήσεις τους.

Για μια ακόμα φορά τηλεφώνησα στο ΓΕΑ και ζήτησα να μιλήσω με κάποιον αξιωματικό. Δυστυχώς δεν κατέγραψα την συνομιλία, αλλά αν την κατέγραφα θα έπρεπε να το πω και ίσως να μην άκουγα αυτό που άκουσα. Με ρώτησαν για ποιο θέμα πρόκειται κι απάντησα, θέμα εθνικής ασφάλειας.

Με συνέδεσαν με το τμήμα ‘ασφάλειας’. Μόλις ρώτησα τι είναι όλα αυτά τα αεροπλάνα που πετούν κι αφήνουν πίσω τους ουρές, ο υπεύθυνος αυθόρμητα απάντησε “Δεν μπορώ να το συζητήσω, είναι στρατιωτικό απόρρητο”!!!

Του είπα ότι δεν με ενδιαφέρουν τα στρατιωτικά απόρρητα αλλά με ενδιαφέρει ΑΥΤΟ γιατί είμαι από κάτω από τα αεροπλάνα που περνούν και με ψεκάζουν.

Εκεί ακριβώς ο χορός γύρισε σε καλαματιανό… Όχι, μου λέει, δεν ψεκάζουν, είναι τα καυσαέρια που υγροποιούνται…. Τον διέκοψα και του είπα ότι έχουμε τελειώσει με αυτό, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ουρές από την μια άκρη του ορίζοντα στην άλλη και να μένουν για ώρες και να γίνονται σύννεφα, ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ! Κι ύστερα, που στο καλό βρέθηκαν πάνω από το Βόλο τόοοοσα αεροπλάνα να πετούν και μάλιστα εκτός αεροδιαδρόμων;

Στο τέλος μου είπε να πάρω το υπουργείο Άμυνας και να ρωτήσω τι συμβαίνει. Απάντησα ότι αυτοί είναι πολιτικοί που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και δεν είναι αξιόπιστοι, ΕΣΕΙΣ είστε εκείνοι που οφείλετε να μιλήσετε και να μας πείτε τι γίνεται. Τελικά μου είπε ότι δεν είχε κάτι άλλο να μου πει και μου το έκλεισε.

Κρατάω, λοιπόν, από το ‘στρατιωτικό απόρρητο’ το ‘στρατιωτικό’ και λέω σε όλους τους αμνούς που σιωπούν ότι δεν είναι πλέον ‘απόρρητο’, όλος ο κόσμος τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι! Στρατιωτική τεχνολογία ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ με την ΑΝΟΧΗ των πουλημένων πολιτικών μας, ψεκάζουν τους Έλληνες, όπως και όλον τον πλανήτη, καταργώντας
  • ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
  • ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
  • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η σιωπή είναι συνωμοσία και συνενοχή!
Δείτε το βίντεο και ζητώ συγνώμη για την ένταση της φωνής, αλλά μόνο από τους αναγνώστες κι όχι τους υπεύθυνους… ή μάλλον… να τους ονομάσω ανεύθυνους!Η ημέρα ξημέρωσε χαραγμένη από ουρές αεροπλάνων. Σου κοβόταν η αναπνοή βλέποντας την τρέλα που επικρατούσε στον ουρανό. Το ένα αεροπλάνο μετά το άλλο και, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι όλα αυτά ήταν απλή ‘κίνηση’ αεροπορικών γραμμών; Στο Βόλο ζούμε, όχι σε κάποιο μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο! 
Οι διάφορες ομάδες του φ/β γέμισαν σήμερα με φωτογραφίες από τη σημερινή χημική επίθεση. Κι όλη αναρωτιόμαστε, γιατί τόσο μεγάλη δόση ΣΗΜΕΡΑ; Με ποια απ’ όλα τα πολιτικά γεγονότα και μέτρα πρέπει να το συνδυάσουμε; Θα δείξει… Πάντως, σήμερα…  
Σήμερα καραψεκάστηκε όλη η Ελλάδα με χημικά!
 http://allnewz.weebly.com/uploads/1/1/0/9/11093193/2204060_orig.jpg
Ευχαριστούμε ειδικά το Πρώτο Θέμα, που θα πρέπει να μετονομαστεί σε Πρώτο Ψέμα, το οποίο προφανώς πληροφορήθηκε τον κακό χαμό που έγινε σήμερα κι έτρεξε να κάνει ένα ακόμα άρθρο ύπνωσης για να εξυπηρετήσει το κατεστημένο. Η ξεφτίλα τους, για μια ακόμα φορά, σε όλο της το μεγαλείο!
Η αλήθεια για τους σημερινούς «αεροψεκασμούς» 
Ιδού  και το ποστ τους στο φ/β

Τελικά επιβεβαιώνεται ο Άγ.Κοσμάς:Θα φορολογηθούν και τα παράθυρα...!
Οι αλλαγές του φόρου ακίνητης περιουσίας είναι εξωφρενικές και ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες των φυλακών για τους έλληνες πολίτες που δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν περισσότερα (το έχει ομολογήσει και ο ίδιος ο φερόμενος ως πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς), οι οποίοι καλούνται είτε να πληρώσουν το ΦΑΠ εικοσαπλάσιο, είτε να οδηγηθούν σε κελί κάποιας φυλακής...

Ο νέος (τονίζουμε 20πλάσιος σε σχέση με φέτος) ΦΑΠ, θα έχει διαφορετική φορολογία για τα σπίτια αναλόγως του προσανατολισμού τους (βορρά, νότο, δύση ή ανατολή), ενώ θα έχουν διαφορετική επιπρόσθετη φορολόγηση αναλόγως και του πλήθους των παραθύρων που διαθέτουν!

Έτσι, αναγκαστικά, θυμόμαστε τα λόγια του Πατροκοσμά του Διδάχου (Κοσμά του Αιτωλού), ο οποίος είχε πει μεταξύ άλλων: 

«Θα σας βάλουν δυσβάσταχτο φόρο, θα φορολογήσουν τα παράθυρα…» και συμπλήρωσε λέγοντας «αλλά δεν θα προλάβουν»… 
Βέβαια, ο κατά πολύ μεταγενέστερός του και ιδιαίτερα γνωστός αγιορίτης μοναχός Γέροντας Παΐσιος, μας είχε προειδοποιήσει λέγοντάς μας 

«Θα έχετε κυβέρνηση και θα είναι σαν να μην έχετε…» 

Κι έτσι σκεφτόμαστε τη σημερινή ανύπαρκτη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εκτελώντας εντολές της τρόικα βυθίζει τη χώρα στην εξαθλίωση, την οδηγεί στο χάος, αλλά και με τις ενέργειές του επιβεβαιώνει τα λόγια αστέρων της σύγχρονης Ορθοδοξίας, οι οποίοι είχαν προειδοποιήσει για τα επερχόμενα, αλλά και την "ποιότητα" των ελληνόφωνων εθελόδουλων (λαθρο)κυβερνώντων εξυπηρετητών ξένων συμφερόντων.

Εις αναμονή, λοιπόν, των εξελίξεων, ας καταγράφουμε τα γεγονότα και ας ετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Γιατί, μόνο τα χειρότερα μπορούν να εξασφαλίσουν αυτοί που σήμερα προσποιούνται ότι κυβερνούν, ενώ στην πραγματικότητα είναι οικονομικοί και εθνικοί δολοφόνοι… Όσο για το περίφημο sucess story του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, προφανώς η επιτυχία αφορά την ολοκλήρωση του εγχειρήματος καταστροφής της Ελλάδας.

Και το δίλημμα που προβάλλει σε όλους μας είναι:  
Να χτίσουμε τα παράθυρά μας ή να χτίσουμε φυλακές για τους δημίους μας;

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr

Το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου στον κόσμο

Αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που σώζεται στον κόσμο. Αποθησαυρίζεται στον Θησαυρό του Καθεδρικού Ναού της πόλης των Βρυξελλών που τιμάται στο όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της Αγίας Γουδούλης (680-714).  Το Τίμιο Ξύλο που περιέχει έχει ύψος 54,9 εκατοστά και μήκος 27,7 εκατοστά (στον κάθετο βραχίονα). Το Τίμιο Ξύλο συνοδεύεται από μία περίτεχνη σταυροθήκη, στην οποίαν βρισκόταν αρχικά εγκιβωτισμένο. 

Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Σταυρού που υπάρχει σήμερα στον κόσμο,
όπως εκτίθεται σήμερα στον Θησαυρό του Καθεδρικού Ναού των Βρυξελλών.

Διαστάσεις: ύψος 54,9 εκ, πλάτος 27,7 εκ.


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Η περίτεχνη και βαρύτιμη σταυροθήκη, όπου εγκιβωτιζόταν ο Τίμιος Σταυρός των Βρυξελλών.
Σήμερα εκτίθεται ξεχωριστά.


Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Βρυξέλλες, Βέλγιο.


Δείτε φωτογραφίες και διαβάστε ένα σύντομο ιστορικό:


Ο Τίμιος Σταυρός των Βρυξελλών είναι, σύμφωνα με την ερευνήτριά του Anne van Ypersele de Strihou, από πεύκο και σχηματίστηκε από συνένωση μικρότερων τεμαχίων Τιμίου Ξύλου. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε την μπροστινή πλευρά του Τιμίου Σταυρού. Αρχικά βρισκόταν καλυμμένος από μία χρυσή θήκη με πολύτιμους λίθους που όμως αφαιρέθηκε πιθανότατα από Γάλλους στρατιώτες το 1793, κατά τους πολέμους της Γαλλικής Επανάστασης. Κατά την αφαίρεση της πολύτιμης θήκης, το Τίμιο Ξύλο έπαθε αρκετές ζημιές, αλλά ανακαινίστηκε το 1794, από επιτρόπους του Καθεδρικού Ναού. Κατά την ανακαίνιση τοποθετήθηκε η κόκκινη σφραγίδα αυθεντικότητας και η μικρή επίχρυση πλακέτα με την αναμνηστική επιγραφή: DIREPTA 7MA / MARTII, PUBLICAE / VENERATIONI / RESTITUTA / 29MA 7BRIS 1793.Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Η μπροστινή πλευρά του Τιμίου Σταυρού των Βρυξελλών.

Η πίσω πλευρά του Τιμίου Σταυρού των Βρυξελλών είναι καλυμμένη με ασημένιο "πουκάμισο" που φέρει εγχάρακτα τα σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών με τον  Αμνό του Θεού (AGNUS DEI) στο κέντρο και κτητορική / αφιερωτική επιγραφή.

Η επιγραφή είναι γραμμένη σε παλαιά αγγλικά: + DRAHMAL ME WORHTE (= ο Drahmal με εποίησε).


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Η πίσω πλευρά του Τιμίου Σταυρού των Βρυξελλών με επιγραφή σε παλαιά αγγλικά.
+ DRAHMAL ME WORTHE (= ο Drahmal με έφτιαξε).


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Από την διακόσμηση του Τιμίου Σταυρού των Βρυξελλών
(εγχάρακτοι ρόδακες με τα σύμβολα των τεσσάρων ευαγγελιστών και τον Αμνό του Θεού στο κέντρο).

Περιμετρικά του Τιμίου Σταυρού ασημένια λωρίδα με την εξής επιγραφή σε παλαιά αγγλικά: THAS RODE HET AETHLMAER WYRICAN OND ADELWOLD HYS BEROTHO (R) CRISTE TO LOFE FOR AELFRICES SAULE HYRA BEROTHOR (= Αυτόν τον Σταυρό ο Aethlmaer και ο αδελφός του Adelwold διέταξαν να γίνει, εις δόξαν Χριστού, για την ψυχή του αδελφού τους Aelfric). 
 
Και πιο κάτω: + ROD IS MIN NAMA, CEO IC RICNE CYNINC BAER BYFICYNDE, BLODE BESTEMED (= Σταυρός είναι το όνομά μου, κάποτε έναν Βασιλιά κρατούσα δυνατά, που έτρεμε καθώς το αίμα του κυλούσε).
Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Τμήμα της κτητορικής / αφιερωτικής επιγραφής.
Μεταφράζεται ως:
Σταυρός είναι το όνομά μου,
κάποτε έναν Βασιλιά κρατούσα δυνατά,
που έτρεμε καθώς το αίμα του κυλούσε.

Η μελέτη της γραφής και της γλώσσας ανάγει την κατασκευή της θήκης στην Βόρεια Αγγλία τον 10ο ή 11ο αιώνα. Μάλιστα η τελευταία επιγραφή Σταυρός είναι το όνομά μου κτλ παρηχεί ένα γνωστό αγγλοσαξωνικό ποίημα, γνωστό σήμερα ως The dream of the Rood, που ανάγεται στη χρυσή εποχή του βασιλείου Northumbrie (700-750).

Η έρευνα για τα ονόματα των τριών αδελφών που αναφέρονται στην επιγραφή απέδωσε τελικά την κατασκευή αυτής της σταυροθήκης στην αγγλοσαξωνική βασιλική οικογένεια των αρχών του 11ου αιώνα. Όσον αφορά το τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού, οι ερευνητές θεωρούν πως πρόκειται για δώρο του Πάπα Μαρίνου Α' στον βασιλιά Αλφρέδο του Ουέσσεξ, το 883 ή το 885.  Η μακρά όμως ιστορία της σταυροθήκης από το βασίλειο του Ουέσσεξ στις Βρυξέλλες δεν θα καλυφθεί εδώ.

Το 1617-1639 κατασκευάστηκε στην Ολλανδία η παρακάτω βαρύτιμη σταυροθήκη με σκοπό τον εγκιβωτισμό της σταυροθήκης του Drahmal σε αυτήν. Είναι κατασκευασμένη από επίχρυσο ασήμι, σμάλτα και πολύτιμους λίθους και έχει διαστάσεις 82,5 εκ. ύψος και 47 εκ. πλάτος. Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουμε την μπροστινή πλευρά της βαρύτιμης σταυροθήκης. Στη βάση της σταυροθήκης ενσωματώθηκε και λείψανο Ιεράς Άκανθας από τον Ακάνθινο Στέφανο του Χριστού.


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Η μπροστινή πλευρά της βαρύτιμης μεταγενέστερης σταυροθήκης του 17ου αιώνα.
Στη βάση της μέσα σε ειδική θήκη με κρύσταλλο, η Ιερά Άκανθα από τον Ακάνθινο Στέφανο του Χριστού.


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Η Ιερά Άκανθα στη βάση της σταυροθήκης του 17ου αιώνα.


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Η πίσω πλευρά της βαρύτιμης μεταγενέστερης σταυροθήκης του 17ου αιώνα.


Το μεγαλύτερο κομμάτι Τιμίου Ξύλου στον κόσμο
Το βιβλίο της Anne van Ypersele de Strihou με την περιγραφή
του Θησαυρού του Καθεδρικού Ναού των Βρυξελλών.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΤΙΜΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ; (π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ)

ΣΧΟΛΙΟ ΕΛΛΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Ιδιαίτερα χρήσιμο το άρθρο αυτό, τόσο για εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, όσο και για κάποιους «περίεργους» (αντίχριστους) τύπους, που συκοφαντούν την Εκκλησία στο συγκεκριμένο θέμα:
Από τη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος της Αγίας Θεοδώρας,  της βυζαντινής αυτοκράτειρας που αναστήλωσε τις ιερές εικόνες (24 Μαρτίου 2013, Κέρκυρα). Το αδιάφθορο άγιο λείψανό της βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, στο ναό της Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης.
Από τη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος της Αγίας Θεοδώρας, της βυζαντινής αυτοκράτειρας που αναστήλωσε τις ιερές εικόνες (24 Μαρτίου 2013, Κέρκυρα). Το αδιάφθορο άγιο λείψανό της βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα, στο ναό της Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης.
Πιστεύουμε πως το σώμα του ανθρώπου, που προσλαμβάνεται στην Εκκλησία, γίνεται δοχείο της άκτιστης θείας ενέργειας, χριστοφόρο και πνευματοφόρο: «Ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν;…. ή ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού, και ουκ έστε εαυτών;… δοξάσατε τον Θεόν εν τω σώματι υμών και εν τω πνεύματι υμών, άτινα εστι του Θεού» (Α’ Κορ. στ’ 15-20), «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσαι υμάς ολοτελείς, και ολόκληρον υμών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθείη. Πιστός ο κάλων υμάς, ος και ποιήσει» (Α’ Θεσ. ε’ 23-24).
 
Το ανθρώπινο σώμα εξυψώνεται μέσα στην Εκκλησία και έχει αιώνιο προορισμό. Ο Χριστός θα «μετασχηματίσει», δηλαδή θα μεταμορφώσει το ταπεινό μας σώμα, ώστε να γίνει «σύμμορφον τω σώματι της δόξης αυτού», να λάβει την ίδια μορφή προς το ένδοξο σώμα του Κυρίου και αυτό θα γίνει κατα τη δευτέρα παρουσία, «με την ενέργειαν, με την οποία δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτόν Του» (Φιλιπ. γ’ 21).

Η δόξα των αγίων λειψάνων αποτελεί προεικόνιση αυτής της νέας, της δοξασμένης κατάστασης του σώματος. Η τιμή που αποδίδεται σ’ αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί ακόμη μαρτυρία της πίστης μας στην καθολική δόξα του ανθρώπου (Α’ Θεσ. ε’ 23-24).

Η αγιαστική χάρη εκφράζεται στα ιερά λείψανα με ευωδία, για την οποία κάνει λόγο η Αγία Γραφή (Β’ Κορ. β’ 15. Πρβλ. Ήσ. ξστ’ 14) και επιτελεί θαύματα (Δ/Β’ Βασιλ. ιγ’ 20-21). Η ίδια χάρη μεταδίδεται στα αντικείμενα, τα όποία έρχονται σε επαφή με το σώμα των αγίων, με αποτέλεσμα τη θαυματουργία (Δ/Β’ Βασιλ. β’ 8-14. Ματθ. θ’ 20-22. Μάρκ. στ’ 13. Πράξ. ιθ’ 12).

Με βάση την καταγωγή μας από τον Αδάμ βρισκόμαστε σε διάσταση με τη δημιουργία του Θεού (Γέν. γ’ 17-19), όμως ο άνθρωπος της χάριτος του Θεού ακτινοβολεί ειρήνη και μεταδίδει ευλογία, ακόμη και με τη σκιά του (Πράξ. ε’ 15-16).

Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν τιμά τα λείψανα των άγιων ανθρώπων και τα εμποτίζει με την άκτιστη θεία Του χάρη. Γι’ αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει τιμή σ’ αυτά και τα θέτει κάτω από το ιερό θυσιαστήριο (Έβρ. ιγ’ 10), μιμούμενη στο θέμα αυτό το ουράνιο, το αχειροποίητο θυσιαστήριο (Αποκ. στ’ 9)• γιατί τα δικά μας θυσιαστήρια, είναι «αντίτυπα των αληθινών», δηλαδή εκείνου του ουράνιου θυσιαστηρίου (Έβρ. θ’ 24).

Η πρώτη Εκκλησία τιμούσε τα ιερά λείψανα. Το Μαρτύριο του αγίου Πολυκάρπου († 156) μάς πληροφορεί πως θεωρούνταν «τιμιώτερα λίθων πολυτελών και δοκιμώτερα υπέρ χρυσίον» (Μαρτ. Πολυκ. 18).

Οι πιστοί συναθροίζονταν στους Τάφους των μαρτύρων, για να τελέσουν τη θεία ευχαριστία και να γιορτάσουν τη μνήμη των αγίων. Αυτό μεταδόθηκε στη μετέπειτα εποχή, δεν υπάρχει μαρτυρία που να μας πληροφορεί πως η τιμή των αγίων λειψάνων δεν ήταν καθολικά αποδεκτή.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (329-390) υπογραμμίζει τα πολλά θαύματα που γίνονταν με τα τίμια λείψανα του αγίου Κυπριανού, «όταν υπάρχη η πίστις», λέγει και προσθέτει πως αυτό το γνωρίζουν «όσοι έλαβαν πείραν και έχουν μεταδώσει το θαύμα και εις ημάς και θα το παραδώσουν και εις το μέλλον» (Λόγος κδ’ 18, εις τον άγιον Κυπρ.).

Στον πρώτο στηλιτευτικό του λόγο κατά του Ιουλιανού ο Γρηγόριος αναφέρει για τους αγίους: «αυτών είναι αι μεγάλοι τιμαί και πανηγύρεις. Από αυτούς οι δαίμονες φυγαδεύονται και αι νόσοι θεραπεύονται… αυτών τα σώματα μόνα έχουν την ιδίαν δύναμιν με τας αγίας ψυχάς των, είτε εφαπτόμενα είτε τιμώμενα. Αυτών και αι ρανίδες μόνο αίματος και μικρά αντικείμενα του πάθους των ενεργούν όσα και τα σώματα» (Γρηγ. Θεολ., Λόγος δ’ 69).

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπογραμμίζει ότι ακόμη και ο αυτοκράτορας, «ο την αλουργίδα περικείμενος» σπεύδει να προσκυνήσει τους τάφους των αγίων και «έστηκε δεόμενος των άγιων», δηλαδή προσεύχεται στους αγίους «ώστε αυτού προστήναι παρά τω Θεώ», για να σταθούν υπέρ αυτού ενώπιον του Θεού (Χρυσ, Ύπόμν. εις Β’ Κορ., Λόγ. κστ’ 5).

Ο ίδιος άγιος, εκφράζοντας την πίστη της Εκκλησίας προτρέπει: «επιχωρίαζε σηκοίς μαρτύρων, όπου σώματος υγεία και ψυχής ωφέλεια», δηλαδή να επισκέπτεσαι τους ναούς των μαρτύρων, όπου θα βρεις την υγεία του σώματος και την ωφέλεια της ψυχής (Χρυσ, Ύπόμν. Εις Ματθ., Λόγ. λζ’ 7). Σε άλλη ομιλία προτρέπει τους χριστιανούς να πηγαίνουν«εις ευκτήριους οίκους, και προς Τας των άγιων μαρτύρων θήκας», δηλαδή στους οίκους της προσευχής και στις λειψανοθήκες των αγίων«ώστε αφού λάβωμε την ευλογία των, να καταστήσωμε τους εαυτούς μας ακαταβλητους εις τας παγίδας του διαβόλου» (Εις Γεν., Όμιλ. ιε’ 6). «τα οστά των αγίων υποτάσσουν δαίμονας και βασανίζουν, και ελευθερώνουν όσους έχουν δεθεί από τα πικρότατα εκείνα δεσμά» (Χρυσ. Ύπόμν. Εις Β’ Κορ. Λόγ. κστ’ 5).

Σύμφωνα με την πίστη της πρώτης Εκκλησίας η θεία χάρη μεταδίδεται σε καθετί που βρίσκεται σε επαφή με τους αγίους. «Ακόμη και τα ενδύματα των αγίων είναι σεβαστά σε όλη την κτίση», αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και μνημονεύει τη μηλωτή του Ηλία (Δ/Β’ Βασιλ. β’ 8-14), τα υποδήματα των τριών παίδων, που κατανίκησαν τη φωτιά (Δαν. γ’ 27-28), τη ράβδο του Μωϋσή που έκανε τόσα θαύματα, τα ενδύματα του Παύλου (Πράξ. ιθ’ 11-12), τη σκιά του Πέτρου (Πράξ. ε 12-J6) κ.ά (Χρυσ., Πρός τους ανδριάντας όμιλ. η’ 2).
Ο άγιος Βασίλειος μας πληροφορεί πως το τίμιο λείψανο της αγίας Ιουλίττας αγιάζει την πόλη και όσους προσέρχονται στον ναό, «η δε γη, η όποια με την εκδημία της μακάριας εδέχθη τας ευλογίας, ανέβλυσεν από τα σπλάγχνα της άγιασμα» που είναι «εις τους υγιείς φυλακτήριον και χορηγία τέρψεως» και στους άρρωστους «παρηγοριά» (Μ. Βασ., όμιλ. 2 είς την μάρτ. Ίουλ. 2).
 
  Στην Όρθόδοξη Εκκλησία αποδίδουμε στα Αγία λείψανα τιμή και ευλαβική προσκύνηση, η όποια, όπως αναφέραμε και στην περίπτωση των αγίων (σ. 48-50), δεν αποτελεί λατρευτική προσκύνηση ή λατρεία. Τούτο γιατί κανείς ποτέ ορθόδοξος χριστιανός δεν ταύτισε στη σκέψη του τα τίμια λείψανα με «θεούς».

π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, Γ’ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ, ΑΘΗΝΑ 1994