Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Διαμαρτυρία γιά τίς ἄδικες κατηγορίες κατά τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση                                                                        Θεσσαλονίκη,     Δευτέρα 09/ 01/2017

Ἰδιωτική πρωτοβουλία Ὀρθοδόξων πιστῶν
Ἀριθμ. Πρωτοκ. εἰσερχομένου ἐγγράφου: 10/9-1-17

Πρός τόν
Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία γιά τίς ἄδικες κατηγορίες κατά τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση
Παναγιώτατε,
      Πληροφορηθήκαμε τήν ὑπό ἡμερομηνίαν 10-12-2016 ἐπιστολή Σας πρός τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τόν καλεῖτε νά «παύσει τόν σκανδαλισμόν τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν» καί τήν «δημιουργία ἀποτειχίσεων, σχισμάτων καί ἀνταρσιῶν» «συμπεριφερόμενος», κατά τήν Ὑμετέραν ἄποψιν, «ἀντικανονικῶς καί ἄνευ σεβασμοῦ πρός τήν Ὀρθόδοξη, Μία, Ἁγία καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».

      Γνωρίζοντες ὅλοι μας τόσο τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση ἐπί σειρά ἐτῶν, τό ὀρθόδοξο ἦθος του καί τά ὀρθά του φρονήματα περί τῆς Πίστεως, καθώς καί τά τεκταινόμενα πού ἀφοροῦν τίς ἀποφάσεις τῆς πρόσφατης «Ἁγίας» καί «Μεγάλης» Συνόδου ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης, οἱ ὁποῖες, ἐν ὀλίγοις, ἐκκλησιαστικοποιοῦν ὅλες τίς ἀπ’ αἰώνων αἱρέσεις παγκοσμίως, καθώς καί ἐπισημοποιοῦν τό Π.Σ.Ε. καί τούς ἀτέρμονες «διαλόγους» του μέ τήν κάθε παγκόσμια κακοδοξία, λυπούμεθα βαθύτατα γιά τίς ἄδικες κατηγορίες Σας εἰς βάρος τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καί καταθέτουμε στήν Ὑμετέραν Πατρική ἀγάπη τούς ἑξῆς προβληματισμούς μας:
·Πεῖτε μας ποῦ σφάλλει θεολογικῶς ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης σέ ὅσα εἴδατε ἤ ἀκούσατε ἀπό τά γραφόμενα καί λεγόμενα του, ὅπως, καθώς εἴπατε, τά παρακολουθεῖτε στό διαδίκτυο;