Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Ἡ ἐξομολόγησις τῶν παιδιῶν. Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ

 


  Ἡ ἐξομολόγησις τῶν παιδιῶν
Ἐκλεκτές διηγήσεις καί προσευχές γιά μικρά παιδιά. Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου
Πιστεύω στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, σέ ὅλους τούς ἁγίους, στόν φύλακα ἄγγελό μου, πού εἶναι καί φύλακας τῆς ζωῆς μου καί στήν ὁσιότητά σας, τίμιε πάτερ, καί ἐπιθυμῶ νά εἰπῶ ὅλα τά ἁμαρτήματά μου ἀπό τήν τελευταία ἐξομολόγησί μου μέχρι σήμερα:
Κάνω τό κακό καί δέν κάνω μέ εὐλάβεια τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ στό στῆθος μου, στενοχωρώντας ἔτσι τόν Χριστό.
Δέν κάνω τόν σταυρόν μου τό βράδυ, ὅταν ξαπλώνω, οὔτε τό πρωΐ, ὅταν σηκώνομαι ἀπό τό κρεββάτι, ὅταν κάθομαι στό τραπέζι γιά τό φαγητό, ὅταν τελειώνω τό φαγητό μου, ὅταν ξεκινῶ γιά τό σχολεῖο μου καί ὅταν περνῶ ἔξω ἀπό μία ἐκκλησία.
Δέν ξέρω ἀπό στήθους τήν προσευχή τό «Πάτερ ἡμῶν..», τό Σύμβολο τῆς Πίστεως τό «Πιστεύω…», οὔτε ἄλλες προσευχές γιά μικρά παιδιά.Δέν λέγω τό «Πάτερ ἡμῶν…», ἤ ἄλλες προσευχές ὅταν πρόκειται νά ξαπλώσω, οὔτε, ὅταν σηκώνομαι, οὔτε καί ὅταν κάθομαι γιά φαγητό.
Δέν κάνω προσκυνητές ἤ μεγάλες μετάνοιες τό βράδυ καί τό πρωΐ, ὅπως μέ διδάσκει ἡ μητέρα μου καί ὁ παπᾶς τῆς ἐκκλησίας μας.
Δέν διαβάζω προσευχές ἀπό τό βιβλίο τῶν προσευχῶν γιά τήν δοξολογία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν Κυρία Θεοτόκο καί γιά ὅλους τούς Ἁγίους.
Δέν φορῶ πάντοτε στόν λαιμό μου τόν σταυρό μου, οὔτε, ὅταν πηγαίνω στό σχολεῖο καί στήν ἐκκλησία, οὔτε, ὅταν πηγαίνω νά κοιμηθῶ στό κρεββάτι μου.

Δέν γνωρίζω ἀπέξω τίς προσευχές, ὅπως τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε, τό «Ἅγιος ὁ Θεός….» ,τόν 50ον Ψαλμό, τό «Ἅξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς…», οὔτε τίς προσευχές πρό καί μετά τό φαγητό.
Ἔφαγα χωρίς νά κάνω προσευχή, οὔτε νά εὐχαριστήσω τόν Θεό, μετά τό φαγητό μου.
Δέν ὑπακούω ἐνίοτε τούς γονεῖς μου, ἰδιαίτερα τήν μητέρα μου καί κάνω συνήθως τό θέλημά μου.
Δέν ἀκούω τίς γιαγιάδες μου, τόν νουνό μου, τόν ἱερέα καί τούς δασκάλους τοῦ σχολείου μου.
Ἔκλεψα χρήματα ἀπό τό σπίτι, ἀπό τίς τσέπες τῶν ρούχων τῶν γονιῶν μου, ἀπό τούς παπποῦδες καί ἀπό τά ἄλλα ἀδέλφια μου.
Δέν εἶπα στούς γονεῖς μου ὅτι ἔκλεψα χρήματα ἤ ἄλλα πράγματα, οὔτε τούς τά παρέδωσα, οὔτε τί ἔκαμα καί τί ἀγόρασα μέ τά χρήματα πού ἔκλεψα ἤ τί ἔκαμα τά κλεμμένα ἀντικείμενα.
Ἔτρωγα γλυκά στά κρυφά τίς ἡμέρες τῆς νηστείας Τετάρτη καί Παρασκευή, χωρίς τήν ἄδεια τῶν γονέων μου.
Ἐλύπησα τήν μαμά καί τόν μπαμπᾶ μου κι ἐκεῖνοι μ᾿ ἐκτύπησαν, ἐνῶ ἐγώ δέν ἐζήτησα συγχώρησι, οὔτε τούς ὑποσχέθηκα ὅτι θά τούς ἀκούω.
Τσακώθηκα καί κτυπήθηκα μέ τά ἄλλα ἀδέλφια μου, μέ τούς συμμαθητές μου καί μέ παιδιά τοῦ παγνιδιοῦ μας, τά ὁποῖα τά κατέκρινα, τά ἀγρίεψα καί τά κτύπησα μέ γροθιά, μέ τά πόδια μου, μέ πέτρες ἤ μέ τό ξύλο καί δέν ζήτησα συγχώρησι ἀπ᾿ αὐτά.
Δέν ἀσπάσθηκα τό χέρι τῆς μητέρας μου, τοῦ πατέρα μου καί τῶν παππούδων μου τό βράδυ, τό πρωΐ καί ὅταν ἔφευγα γιά τό σχολεῖο καί ὅταν ἐπήγαινα στήν ἐκκλησία νά κοινωνήσω. Μάλιστα δέν τούς ἐζήτησα συγγνώμη πού τούς ἔχω τόσο πολύ στενοχωρήσει.
Δέν εὐχαριστῶ καθημερινά τόν Θεό καί τούς γονεῖς μου πού μοῦ ἔδωσαν τήν ζωή, πού φροντίζουν γιά μένα, πού μοῦ δίνουν  φαγητό, πού μέ περιποιοῦνται, πού μέ στέλλουν στό σχολεῖο γιά νά μαθαίνω γιά τήν ἁγία πίστι μας καί γιά τόν φόβο τοῦ Θεοῦ.
Κυριακές καί ἑορτές σηκώνομαι πολύ ἀργά, δέν προσεύχομαι στόν Θεό, δέν κάνω οὔτε λίγες μετάνοιες, δέν πηγαίνω μαζί μέ τούς γονεῖς μου στήν θεία Λειτουργία, ἀλλά τρώγω ὅ,τι θέλω τό πρωΐ, κυττάζω τηλεόρασι καί κατόπιν πηγαίνω νά παίξω μέ ἄλλα παιδιά.
Ἐνίοτε πηγαίνω νά κοιμηθῶ χωρίς καθόλου νά προσκυνήσω τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας, χωρίς νά προσευχηθῶ, ἀλλά τά ἴδια κάνω καί μετά τόν ὕπνο.
Ὅταν πηγαίνω μέ τούς γονεῖς μου στήν ἐκκλησία, δέν ἔχω ὑπομονή νά μείνω μέσα στίς ἱερές ἀκολουθίες, οὔτε προσέχω τίς εὐχές, ἀλλά ἐξέρχομαι ἔξω γιά παιγνίδι μέ ἄλλα παιδιά.
Πηγαίνω στήν ἐκκλησία, ἀφοῦ πρῶτα φάω φαγητό καί μετά παίρνω τό ἀντίδωρο, ξεχνώντας ὅτι αὐτό εἶναι ἁμαρτία καί ἔτσι στενοχωρῶ τόν Χριστόν μας. Στίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας, μοῦ δίνει ἡ μητέρα μου νηστήσιμα φαγητά κι ἐγώ στό σχολεῖο τρώγω στά κρυφά ἀρτύσμα γλυκά, σοκολάτες, παγωτά, αὐγά, κρέας, τυρόπιττες, χωρίς νά τά λέγω ὅλα αὐτά στόν ἱερέα καί στούς γονεῖς μου.
Ἐξομολογοῦμαι στόν ἱερέα μόνο, ὅταν μέ ὑποχρεώνει ἡ μητέρα μου καί πηγαίνω νά κοινωνήσω τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, χωρίς προσευχή καί νηνστεία.
Μετά τήν θεία Κοινωνία κτυπήθηκα μέ παιδιά τῆς παρέας μου, τά ἔριξα κάτω, τούς ὡμίλησα ἄσχημα, ξεχνώντας ὅτι μέ βλέπει ὁ Θεός καί ὅτι κατεπάτησα τίς ἐντολές τοῦ ἱερέως καί τῶν γονέων μου.
Δέν βοηθῶ τούς γονεῖς μου στίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, στό χωράφι καί τούς πικραίνω μέ τίς ἀπαιτήσεις καί τήν σκληροκαρδία μου. Μέ καλοῦν νά πάω κοντά τους κι ἐγώ τρέχω νά εὕρω τούς φίλους καί τά παιγνίδια μας.
Πάω στό σχολεῖο, ἤ στούς φίλους, στό χωριό ἤ στήν πόλι, χωρίς νά πάρω ἄδεια ἀπό τούς γονεῖς μου, οὔτε νά τούς εἰπῶ τήν ἀλήθεια ποῦ ἤμουν καί τί ἔκαμα.
Φεύγω στά κρυφά ἀπό τό σχολεῖο, περιφρονώντας τά μαθήματά μου καί τά γραπτά μου χωρίς νά λέγω στούς γονεῖς μου κάθε τι πού κάνω ἀπό φόβο ἤ καί ἀπό ἀδιαφορία.
Μαθαίνω κακά πράγματα ἀπό τήν τηλεόρασι, φτιάχνω αἰσθηματικά σκίτσα, βλέπω ἄσχημες ταινίες καί μένω τίς νύκτες μέχρι ἀργά στήν  τηλεόρασι, χωρίς τήν ἄδεια τῶν γονέων μου καί μετά πηγαίνω νά ξαπλώσω, χωρίς προσευχή.
Διαπληκτίζομαι μέ ἀγόρια καί κορίτσια, ὁμιλῶ πολύ, λέγω ψέμματα καί προτρέπω καί τ᾿ ἄλλα τά παιδιά νά κάνουν τό κακό.
Εἶδα τόν πατέρα μου νά εἶναι μεθυσμένος, νά καπνίζη, νά μαλώνη καί νά καταδικάζη τήν μαμά μου καί προσπάθησα νά κάνω κι ἐγώ ὅ,τι κάνουν  κι αὐτοί.
Ἄρχισα νά καπνίζω στά κρυφά, νά κλέβω, νά κρίνω τούς ἄλλους νά ἀπουσιάζω ἀπό τήν ἐκκλησία. Ἐπίσης λέγω ψέμματα, λέγω ἄσχημα καί χυδαῖα λόγια καί δέν ὑπακούω τούς γονεῖς καί διδασκάλους μου.
Ἐδημιούργησα φιλίες μέ ἄλλα κακά ἀγόρια καί κορίτσια, τά ὁποῖα μ᾿ ἐδίδαξαν νά φεύγω στά κρυφά ἀπό τό σπίτι, νά κάνω ἄσχημα πράγματα καί νά μήν ἀκούω πλέον κανέναν.
Δέν τιμῶ ὅπως πρέπει τούς γονεῖς μου, τούς ἱερεῖς, τούς διδασκάλους μου, τούς συγγενεῖς μου καί τούς ἀναδόχους μου, οὔτε τούς ἀσπάζομαι τό χέρι.
Αὐτά καί ἄλλα περισσότερα ἁμαρτήματα ἔκαμα καί παρακαλῶ, πάτερ, νά μέ συγχωρήσετε, νά μέ λύσετε μέ τήν εὐχή τῆς συγχωρήσεως καί προσευχηθῆτε στόν Θεό γιά μένα τόν ἁμαρτωλό καί ὑπόσχομαι μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά μή κάνω πάλι αὐτά τά ἁμαρτήματα, νά ἐκτελέσω τόν κανόνα πού θά μοῦ βάλετε καί νά κάνω πάλι μία καλή καί καινούργια ἀρχή.
Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης 2010
Επιμέλεια κειμένου  Αναβάσεις
Ευχαριστούμε τον πατέρα Δαμασκηνό Γρηγοριάτη και τον γέροντα της Μονής Οσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη για την ευλογία και την άδεια δημοσίευσης.

Ο ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

 Ὁ μήνας ᾽Ιούνιος καταυγάζεται ἀπό τή μεγάλη ἑορτή τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου (29 ᾽Ιουνίου). Δέν πρόκειται περί μίας ἁπλῆς ἑορτῆς, ὅπως συνήθως ἑορτάζουμε τίς ὑπόλοιπες ἑορτές τῶν ἁγίων μας: νά θυμηθοῦμε τήν κατά Χριστόν πολιτεία τους καί στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας νά τούς μιμηθοῦμε. Στόν ἐναγκαλισμό τῶν δύο ἀποστόλων, ὅπως τόν βλέπουμε στή γνωστή εἰκόνα τους, ἡ ᾽Εκκλησία μας πρόβαλε τή σύζευξη τῆς πίστεως καί τῶν ἔργων, μέ ἄλλα λόγια εἶδε τούς ἀποστόλους αὐτούς ὡς σύμβολο καί τύπο τῆς παραδόσεώς της.
Ὑπῆρξε, καί ὑπάρχει ἀκόμη σέ ὁρισμένους αἱρετικούς, ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πρωτοκορυφαῖοι ἀπόστολοι ἀκολουθοῦν διαφορετικές παραδόσεις καί ἐκφράζουν διαφορετικές θεολογίες: ὁ ἀπόστολος Πέτρος – λένε -  τονίζει τά ἔργα ὡς δρόμο σωτηρίας, γεγονός πού τόν σχετίζει περισσότερο μέ τήν ᾽Ιουδαϊκή παράδοση, καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει κυρίως τήν πίστη, ἄρα εἶναι ὁ ρηξικέλευθος καί ὁ ἀληθινός χριστιανός. Τόν Πέτρο εἶδαν πολλοί ὡς πρότυπο τῆς θεολογίας τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἡ ὁποία πράγματι ὑπερτονίζει τά καλά ἔργα εἰς βάρος συχνά τῆς πίστεως, καί τόν Παῦλο ἀπό τήν ἄλλη σχέτισαν μέ τόν Προτεσταντισμό, ὁ ὁποῖος ὑποβαθμίζει τά ἔργα ὑπέρ τῆς πίστεως.
Γιά ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους ὅμως μία τέτοια διασπασμένη κατανόηση τῆς θεολογίας τῶν ἀποστόλων αὐτῶν ἀποτελεῖ μεγάλη πλάνη. Καί τοῦτο γιατί καί οἱ δύο ἀπόστολοι ἐκφράζουν τήν ἴδια τελικῶς θεώρηση τῆς πίστεως. Δέν προβάλλει ἄλλον Χριστό ὁ Πέτρος καί ἄλλον ὁ Παῦλος. Καί οἱ δύο καταθέτουν τήν ἴδια ἐμπειρία, τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία, γιά τήν ὁποία καί οἱ δύο ἔδωσαν μέ μαρτυρικό τρόπο τή ζωή τους. Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἄλλωστε πού τούς φώτιζε, ἦταν καί εἶναι πάντοτε τό ἴδιο. Ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γιά παράδειγμα, τονίζει τήν πίστη ὡς προϋπόθεση τῆς σωτηρίας, ἐξαγγέλλει τήν κοινή μαρτυρία καί τῶν ἄλλων ἀποστόλων, ποεξάρχοντος τοῦ Πέτρου (Βλ. π.χ. Α´Πέτρ. 1, 5-9. 21κ.ἀ.), κατά τήν ὁποία, ναί μέν ῾ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται᾽ (Ρωμ. 1,17), ἀλλά ἡ πίστη αὐτή ἐκφράζεται μέ τά ἔργα τῆς πίστεως, μέ τή μετάνοια δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου, καί μέ τόν καρπό τῆς πίστεως, τήν ἀγάπη. ῾Πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη᾽ (Γαλ. 5, 6) κατά τή συνοπτική διατύπωσή του, πού σημαίνει ὅτι τότε ἡ χριστιανική πίστη ζωντανεύει καί ἐνεργοποιεῖται, ὅταν ἀκολουθεῖ τόν δρόμο τῆς ἀγάπης. Πρόκειται γιά διαφορετική διατύπωση τῆς διδασκαλίας καί τοῦ ἀποστόλου ᾽Ιακώβου, κατά τήν ὁποία ῾ἡ πίστις χωρίς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι᾽ (2, 18). Διαφορετικά, ἡ πίστη μόνη μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί ὡς δαιμονική, ἀφοῦ ῾καί τά δαιμόνια πιστεύουσιν καί φρίττουσι᾽( ᾽Ιακ. 2,19).
῎Ετσι πίστη καί ἔργα (πίστεως) συμπορεύονται στή χριστιανική παράδοση, ἐνῶ ὁποιαδήποτε διάσπαση τῆς πίστεως ἀπό τά ἔργα ἑρμηνεύεται ὡς τό ἀποτέλεσμα τῆς συγχύσεως τῆς ψυχῆς καί τοῦ διασπασμένου νοῦ τῶν αἱρετικῶν. Ἡ ἐσωτερική δηλαδή διάσπαση, τήν ὁποία ζοῦν οἱ αἱρετικοί, λόγω τῆς ἐνεργούσας μέσα τους ἁμαρτίας, τούς ὁδηγεῖ καί στό νά βλέπουν διασπασμένη τή θεολογία τῶν ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Μέ ἄλλα λόγια καί στό σημεῖο αὐτό ἐπιβεβαιώνεται ἡ ψυχολογική ἀρχή, σύμφωνα μέ τήν ὁποία  ὁ κάθε ἄνθρωπος γιά τήν κατανόηση τοῦ κόσμου προβάλλει στήν πραγματικότητα τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό: αὐτό πού ζεῖ, τό προεκτείνει καί πρός τά ἔξω.
Στήν πιθανή ἔνσταση ὅτι ἱστορικά ὑπῆρξε κάποια σύγκρουση τῶν πρωτοκορυφαίων - ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος τότε πού ῾ἦρθε ὁ Πέτρος στήν ᾽Αντιόχεια, τοῦ ἀντιμίλησε κατά πρόσωπο, γιατί ἦταν ἀξιοκατάκριτος. Γιατί πρίν ἔρθουν μερικοί ἄνθρωποι τοῦ ᾽Ιακώβου, ἔτρωγε στά κοινά δεῖπνα μαζί μέ τούς ἐθνικούς. Σάν ἦρθαν ὅμως, ὑποχωροῦσε καί διαχώριζε τή θέση του, ἐπειδή φοβόταν τούς ᾽Ιουδαίους᾽ (Πρβλ. Γαλ. 2,11 ἑξ.) - ἡ ἀπάντηση δέν εἶναι διαφορετική: ἡ διαφωνία ἦταν γιά τήν τακτική τοῦ Πέτρου ἀπέναντι στούς ἐθνικούς καί ὄχι γιά τήν πίστη καί τήν ἀλήθεια πού ζοῦσε. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ᾽Εκκλησία μας, εἴπαμε, πρόβαλε καί προβάλλει συνεχῶς τήν  ἑ ν ό τ η τ ά  τους μέσα καί ἀπό τήν εἰκόνα τῆς ἑορτῆς τους, ὅπου τούς τοποθετεῖ σέ ἐναγκαλισμό.
Ἡ μεγάλη λοιπόν ἑορτή τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, πού ἡ ᾽Εκκλησία μας τή συνοδεύει καί μέ νηστεία (γι᾽ αὐτούς γίνεται ἡ νηστεία καί ὄχι γιά τήν ἑπομένη, τῆς σύναξης τῶν ἀποστόλων), μᾶς ὑπενθυμίζει τή βασική ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας ὅτι δέν μποροῦμε νά σωθοῦμε καί νά σχετιστοῦμε μέ τόν Χριστό, ἄν μαζί μέ τήν πίστη μας σέ ᾽Εκεῖνον δέν κινητοποιηθεῖ καί ὅλη ἡ ζωή μας. Μέ ἁπλά λόγια, ἡ ἀγάπη μας γιά τόν συνάνθρωπο (αὐτό σημαίνει κυρίως κινητοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ μας) ἀποτελεῖ καί τή σπουδαιότερη ἐπιβεβαίωση τῆς πραγματικῆς πίστεώς μας.

Η ΠΡΟΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ – ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ:
Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσευχηθείτε
 αυτήν την εβδομάδα στον Κύριο και την αγία Αικατερίνη 
και να ευχηθήται για την χώρα  της ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ .
 Διότι η εβδομάδα αυτή κατά τα λεγόμενα την ερχόμενη
 Παρασκευή θα γίνει μεγάλη αιματοχυσία . 
Θα κλείσει και το καναλι του Σουέζ. 
Και θα γίνει μεγάλη αναστάτωση. 
Να προστατέψει ο Θεός το άγιο προσκύνημα 
του θεοβαδίστου όρους ΣΙΝΑ. 
Να μην γινουν ληστρικές επιθέσεις στο μοναστήρι
 και στα προσκυνήματα στο ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.
ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Η ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ – ΙΣΡΑΗΛ – ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
.


ΕΚΚΕΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η ΡΩΣΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΡΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΓΚΟΛΑΝ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.
Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εκκενώνει όλο το πολιτικό προσωπικό που διατηρεί στην ναυτική της βάση στην Συρία “λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων”.
Σύμφωνα με Ρώσο αξιωματούχο “Η Ρωσία αποφάσισε να αποσύρει προσωπικό εξ’ αιτίας της επικινδυνότητας της κατάστασης στην Συρία, αλλά και λόγω πληροφοριών για επικείμενο χτύπημα εναντίον της βάσης, που αν υλοποιηθεί θα έχει μεγάλες συνέπειες για όσους το επιχειρήσουν. Παρά την εκκένωση, 16 πλοία παραμένουν στην περιοχή και οι προκαθορισμένες αποστολές (σσ. Οπλισμού) συνεχίζονται κανονικά”.

Την ίδια στιγμή, στα υψίπεδα του Γκολάν οι Ισραηλινές δυνάμεις προβαίνουν σε πολεμικούς ελιγμούς χωρίς να έχουν ανακοινώσει επίσημα τις κινήσεις. Ο στρατός βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό ενώ ο Νετανιάχου όταν ρωτήθηκε σχετικά δήλωσε:

“Πρόκειται για μη θεωρητική άσκηση. Η κατάσταση γύρω μας είναι ρευστή και εκρηκτική, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Οι δυνάμεις μας είναι έτοιμες να συντρίψουν τον εχθρό. Δεν προκαλούμε κανέναν, αλλά είμαστε απόλυτα ετοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε πρόκληση” χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στον Συριακό στρατό ή στην Χεζμπολά.
Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται και η Βρετανία όπου ο πρωθυπουργός Κάμερον συγκάλεσε εκτάκτως το Εθνικό συμβούλιο ασφαλείας συγκεκριμένα για την κρίση στην Συρία. Είναι ενδεικτικό ότι κάλεσε και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στην συνάντηση, πράγμα το οποίο γίνεται μόνο σε καταστάσεις “υψηλότατου κινδύνου για την εθνική ασφάλεια” (πόλεμος)”
Στην Αίγυπτο, το δικαστήριο έβγαλε απόφαση κόλαφο για τον ισλαμοφασίστα Μόρσι, σχετικά με δολοφονική επίθεση και απόδραση από τις φυλακές το 2011, σε συνεργασία με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, με την κατηγορία “συνωμοσίας κατά της χώρας”! Πρόκειται για την μαζική επίθεση το 2011 όπου απελευθερώθηκαν από τις φυλακές 25,000 ισλαμιστές μεταξύ των οποίων και ο Μόρσι. Στις 30 Ιουνίου, υπάρχει κάλεσμα για μαζικές διαδηλώσεις που θα πάρουν τον χαρακτήρα εξέγερσης.
Σε μία απίστευτη κίνηση στήριξης του Μόρσι, οι ΗΠΑ έστειλαν 400 άνδρες των ειδικών δυνάμεων για να “βοηθήσουν τις αρχές ασφαλείας”!
Την ίδια στιγμή, η αναταραχή στην Τουρκία συνεχίζεται και όλη η περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Με την Ελλάδα χαρακτηριστικά απούσα.

Πιο κοντά στη γέννηση παιδιών από τρεις βιολογικούς γονείς η Βρετανία


Πιο κοντά στη γέννηση παιδιών από τρεις βιολογικούς γονείς η Βρετανία

ΜΕΤΑ ΤΟ «ΝΑΙ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πιο κοντά στη γέννηση παιδιών από τρεις βιολογικούς γονείς η Βρετανία
H πρώτη χώρα που θα επιτρέπει τη γέννηση παιδιών από τρεις βιολογικούς γονείς θα γίνει, όπως όλα δείχνουν, η Μ. Βρετανία μετά την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να στηρίξει μια νέα πρωτοπόρο τεχνική που στόχο έχει την εξάλειψη γεννετικών ανωμαλιών.
Μετά το δημόσιο διάλογο που τάραξε τα νερά στη Βρετανία, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να δώσει το «πρόσινο φως». Απομένει ο καθορισμός ενός ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου ώστε η επαναστατική τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης που επιτρέπει τη χρήση DNA τριών διαφορετικών ανθρώπων προκειμένου να γεννηθεί ένα παιδί να μπορεί να ξεκινήσει στα επόμενα δύο χρόνια.

Στόχος της νέας μεθόδου είναι η πρόληψη κληρονομικών ασθενειών. Ειδικότερα, η διαδικασία αυτή αποτρέπει τη μεταφορά δυσλειτουργικού μιτοχονδριακού DNA από τη μητέρα στο έμβρυο, εξαλείφοντας τον κίνδυνο να παρουσιάσει το παιδί σοβαρές παθήσεις - όπως εγκεφαλικές διαταραχές, ηπατική ανεπάρκεια, μυϊκή ατροφία, τυφλότητα και καρδιακή ανεπάρκεια.
Οι επικριτές της μεθόδου υποστηρίζουν ωστόσο ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας τεχνικής είναι επικίνδυνη και θα έθετε σε κίνδυνο τον ηθικό κώδικα της Βρετανίας, καθώς ανοίγεται ο δρόμος για μια μόνιμη και άνευ επιστροφής γενετική τροποποίηση, η οποία θα περάσει στις επόμενες γενιές.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ «ΠΑΤΕΡΑΣ» καὶ «ΜΗΤΕΡΑ» ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ!

 Ἀπὸ Σεπτέμβριο «τέρμα» οἱ λέξεις πατέρας, μητέρα


. Κατὰ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά, ἕνα… νέο ὑποχρεωτικὸ μάθημα, τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, θὰ εἰσαχθεῖ σὲ ὅλα τὰ Γαλλικὰ σχολεῖα. Τὰ παιδιὰ θὰ πρέπει νὰ ἐκπαιδευτοῦν ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν! Ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι γιὰ νὰ μετατοπίσει πλήρως τὴν ἀντίληψη τῶν παραδοσιακῶν βιολογικῶν ρόλων τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν στὸ μυαλὸ τῶν παιδιῶν, ἀντικαθιστώντας τες μὲ τὶς νέες ἰδέες σχετικὰ μὲ τὸ λεγόμενο «κοινωνικὸ φύλο».


. Ἡ Γαλλία ἔχει γίνει τὸ πεδίο στὴν καλλιέργεια τῆς ἀφύσικης ἀνθρωπότητας στοὺς νέους. Ἡ κυβέρνηση Ὀλὰντ ἔχει ἀπίστευτη ἐπιμονὴ στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ στὸ νὰ ἐπιτρέψει ζευγάρια τοῦ ἰδίου φύλου νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, συμπληρώνοντας μὲ συστημικὰ μέτρα, γιὰ νὰ ἐκπαιδεύσει τὴ νέα γενιά, ποὺ δὲν θὰ ἔχει καμία ἰδέα τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας.
. Ἡ «δημοκρατικὴ» κυβέρνηση δὲν παρέχει καμία ἐναλλακτικὴ λύση. Τὸ θέμα θὰ εἰσαχθεῖ σὲ ὅλα τὰ Γαλλικὰ σχολεῖα, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἰδιωτικῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχολείων. Τὸν Φεβρουάριο, ἡ Ἐπιτροπὴ Πολιτιστικῶν Ὑποθέσεων τῆς Ἐθνοσυνέλευσης ἐνέκρινε νομοθετικὴ τροποποίηση τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος τῆς ἀναπληρωτοῦ Julie Sommaruga, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ἀποστολὴ τοῦ σχολείου εἶναι «ἡ διδασκαλία τῆς ἰσότητας τῶν φύλων».

. Σύμφωνα μὲ τὴν τροπολογία, οἱ μαθητὲς τῶν δημοτικῶν σχολείων θὰ πρέπει νὰ διδάσκονται τὴν θεωρία τῆς ἰσότητας τῶν φύλων καὶ νὰ ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν δὲν εἶναι φυσικές, ἀλλὰ ἱστορικὰ καὶ κοινωνικὰ κατασκευασμένες καὶ ἀναπαράγονται.


. Ἡ τροπολογία αὐτὴ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς ἀριστεροὺς στὸ κοινοβούλιο – Περιβαλλοντολόγους, Σοσιαλιστές, Κομμουνιστές, καὶ στὶς 19 Μαρτίου, ἡ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Γαλλίας ἐνέκρινε τὸ «Νόμο τῶν φύλων» στὴν πρώτη ἀνάγνωση, ἀνοίγοντας τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἐπίσημη διαφθορὰ τῶν ἀνηλίκων στὰ σχολεῖα τῆς Γαλλίας.


. Ἡ προτεινόμενη ἔννοια περιλαμβάνει μία «θεωρία τῶν φύλων». Εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβουμε γιὰ τὸ τί εἴδους «φύλα» μιλοῦν, ἂν ἐξετάσουμε τὸ εἶδος τῶν «φύλων» ποὺ παρουσιάζονται καθημερινά. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς κλασικοὺς ρόλους τῶν δύο φύλων, σήμερα, τὸ ἴδιο ἄτομο μπορεῖ νὰ ἔχει πολλαπλοὺς ρόλους καὶ τῶν δύο φύλων. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς «untrendy» παραδοσιακοὺς ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὑπάρχουν ὁμοφυλόφιλοι (οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἱ λεσβίες), ὅπως καὶ κάθε ἄλλο «εἶδος», ὅπως ἀμφιφυλόφιλων, τραβεστὶ καὶ τρανσέξουαλ. Δηλαδή, ἡ ὁμοφυλοφιλία ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ θεωρηθεῖ μία ἀσθένεια ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ πρότυπα σερβίρεται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ «εἴδη» τῶν σεξουαλικῶν σχέσεων.
. Ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τοῦ «φύλου» εἰσήχθη στὰ Γαλλικὰ σχολικὰ βιβλία τὸ 2011. Ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων εἰσάγει μία ἔννοια, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ φύλο δὲν καθορίζεται βιολογικά, ἀλλὰ εἶναι συνέπεια τῆς πολιτιστικῆς καὶ κοινωνικῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀτόμου στὴν κοινωνία.


. Κατευθυνόμενες ἀπὸ παραλογισμό, οἱ σκέψεις αὐτὲς στὴ σύγχρονη Γαλλία ἔχουν γίνει «μία δικαιολογία», γιὰ νὰ νομιμοποιήσει τοὺς γάμους τῶν ὁμοφύλων καὶ νὰ ἐπιτρέψει διεστραμμένους νὰ υἱοθετοῦν παιδιά. Κρίνοντας ἀπὸ τὶς τρέχουσες τάσεις, θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση γιὰ τὴν θεσμοθετημένη παιδεραστία καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία τῆς νεώτερης γενιᾶς, ποὺ ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία, θὰ πρέπει νὰ ἐνστερνισθεῖ τὴν ἰδέα τοῦ διεστραμμένου σὲξ ὡς βασικὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς. Ὅταν μία τέτοια ἰδεολογία ἔχει τεθεῖ σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση σὲ ἕνα δημόσιο ὀργανισμὸ ὅπως ἡ γενικὴ ἐκπαίδευση, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὑπάρχει μία ὑλοποίηση τοῦ συνολικοῦ σχεδίου γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς ἀνθρωπότητας, μὲ τὴ μετατόπιση τῶν θεμελιωδῶν ἐννοιῶν τῆς παραγόμενης ἐξέλιξης τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας.


. Πρῶτα, ἡ ἀγαμία καὶ οἱ ἀρχὲς στὴν προσέγγιση γιὰ αὐστηρὴ ρύθμιση τῆς σεξουαλικῆς ζωῆς σὲ μία οἰκογένεια ἦταν ὁ στόχος, στὴ συνέχεια, ἡ ὁμοφυλοφιλία ἔγινε κάτι τὸ φυσικό, τώρα, οἱ ἰδέες γιὰ πολλαπλοὺς ρόλους τῶν φύλων εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ ποὺ ἀποτελοῦν τὴ βάση γιὰ τὴ διαμόρφωση τῆς φυσικὰ ἄρρωστης καὶ χειραγωγημένης κοινωνίας.


ΠΗΓΗ: anti-ntp.net (ἀπὸ pravda.ru)

10 από τα εντυπωσιακότερα ηλιοβασιλέματα σε ελληνικά τοπία...

 Είναι ίσως η μοναδική ώρα της ημέρας που μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις ό,τι κάνεις και απλά να την ζήσεις: Να την δεις, να την ανασάνεις, να την μυρίσεις. Η ώρα που τα πάντα γύρω μοιάζουν να ακινητοποιούνται αναμένοντας να τα λούσει το παχύρευστο μελί φως του ήλιου, που μας αποχαιρετά για άλλη μία φορά, όμως πάντα τόσο επιβλητικά σα να είναι η τελευταία...


Να είναι που το συνδέουμε πάντα με τα αρώματα του καλοκαιριού; Να είναι που συνήθως μας βρίσκει έξω και μας πιάνει στα πράσα ακόμα κι αν δεν το αναζητάμε; Να είναι επειδή, σχεδόν απ’όπου κι αν το κοιτάξουμε, βουτά στην θάλασσα βάφοντας την πλάση με τα πιο απίθανα χρώματα; Όποιος κι αν είναι ο λόγος, το ελληνικό ηλιοβασίλεμα είναι μοναδικό και βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας συγκινήσει.

Δείτε δέκα από τα εντυπωσιακότερα ηλιοβασιλέματα σε ελληνικά τοπία:


Ναός του Ποσειδώνα, Σούνιο

Το ηλιοβασίλεμα στον Ναό του Ποσειδώνα είναι τόσο επιβλητικό που θαρρείς πως θα εμφανιστούν ιέρειες πίσω από το κολώνες και θα απαγγέλουν αρχαίους ψαλμούς. 
 Ναυάγιο, Ζάκυνθος

Στο έτσι κι αλλιώς εντυπωσιακό Ναυάγιο της Ζακύνθου, η φύση προσθέτει κάθε απόγευμα μερικές ακόμα μαγικές πινελιές. 
 Ρόδος

Τι παραπάνω μπορεί να ζητήσει κανείς από τις καλοκαιρινές του διακοπές; 
 Σάμος

Παράδοξο τοπίο σε παραλία της Σάμου: Η μισή πλάση μοιάζει να φλέγεται από την κάθοδο του ήλιου και η άλλη μισή να δροσίζεται από τον γλυκό παφλασμό των κυμάτων. 
 Νάξος

Πλήθος τουριστών συγκεντρώνεται κάθε απόγευμα στην Πορτάρα της Νάξου, για να αποχαιρετήσει τον ζωοδότη και να συνεχίσει την βραδιά στην υπέροχη Χώρα του νησιού.
 Πάρος

Μία ολοστρόγγυλη μπάλα φωτιάς ετοιμάζεται να κρυφτεί πίσω από τις Πόρτες της Πάρου
Θάσος 

Από την παραγωγή στην κατανάλωση, όσο προλαβαίνουν πριν πέσει ο ήλιος (φωτο: wunderground.com). 
Κρήτη 

Ο ήλιος και ο φάρος: Ή αλλιώς «όταν η φύση συναντά την τεχνολογία» (φωτο: Dimitris Varos, www.varos.gr). 
Κέρκυρα 

Σεληνιακό τοπίο στην παραλία Αχαράβη της Κέρκυρας (φωτο: Stathis Kouts, photosofgreece.blogspot.gr
Μετέωρα 

Το ηλιοβασίλεμα μπορεί να σε μαγέψει ακόμα κι αν δεν το ζήσεις σε θαλασσινό τοπίο. Αυτό το γνωρίζουν καλά οι μοναχοί που ζουν στα Μετέωρα και απολαμβάνουν την εικόνα αυτή κάθε απόγευμα..
in2life 

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

15 γραφικά χωριά στα οποία ο χρόνος… σταμάτησε!

Η Ευρώπη διαθέτει μερικά από τα ωραιότερα χωριά όπου ο χρόνος μοιάζει να σταμάτησε στο παρελθόν. Μεσαιωνικά σπίτια και κάστρα, μαγευτικά τοπία, οικισμοί που ακινητοποιήθηκαν στο χρόνο, ονειρεμένες τοποθεσίες… Από μικρά ψαροχώρια, σε οχυρωμένες πολιτείες και από οικισμούς που δικαίως λαμβάνουν μια θέση στην πολιτιστική κληρονομιά του πλανήτη μέχρι καλοδιατηρημένα χωριουδάκια πάνω στο βουνό ή δίπλα στη λίμνη, 15 από τα ωραιότερα χωριά της Ευρώπης συστήνονται και κερδίζουν τις εντυπώσεις στα σημεία!
1. Eze, Γαλλία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
2. Pitigliano, Ιταλία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
3. Polperro, Αγγλία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
4. Hallstatt, Αυστρία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
5. Wengen, Ελβετία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
6. Obidos, Πορτογαλία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
7. Deià, στη Μαγιόρκα
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
8. Ravello, Ιταλία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
9. Pučišća, Κροατία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
10. Kazimierz Dolny, Πολωνία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
11. Autoire, Γαλλία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
12. Carlingford, Ιρλανδία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
13. Mittenwald, Γερμανία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
14. Crupet, Βέλγιο
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
15. Fjallbacka, Σουηδία
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!
16. Μονεμβασιά, Ελλάδα
perierga.gr - 15 γραφικά χωριά που ο χρόνος σταμάτησε στο παρελθόν!

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Σοκάρουν οι Γιατροί του Κόσμου: «Ό,τι είδαμε στην Αφρική, είδαμε και στις γειτονιές του Πειραιά»

 


    

kanakisgiatroikosmou1406Ήταν μια ανάρτηση του Νικήτα Κανάκη, γραμματέα των Γιατρών του Κόσμου, στο facebook, που έμοιαζε με υπερβολή, σαν αυτές που συχνά γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν έπαθα κατάθλιψη στην Ουγκάντα, έπαθα όμως στη Δραπετσώνα».
Δεν ήταν όμως υπερβολή:
«Στο φτωχό πληθυσμό συναντάμε συνθήκες εξαθλίωσης που βλέπαμε στον τρίτο κόσμο και αυτό δεν κρύβεται. Το είχαμε πει εδώ και καιρό και μας επιτέθηκαν, μας είπαν λαϊκιστές. Είναι όμως ένα γεγονός που πια δεν το αμφισωητεί κανείς», λέει στοnewpost ο Νικήτας Κανάκης.
Όπως αποκαλύπτει, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αποσύρει όλες τις αποστολές τους από χώρες του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, καθώς οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στην Ελλάδα είναι πολλές.
«Δεν έχουμε αποστολή στην Ουγκάντα, την αποσύραμε και εγκατασταθήκαμε στις εργατικές συνοικίες του Πειραιά. Το Πέραμα και η Δραπετσώνα ζουν σε συνθήκες τριτοκοσμικές. Καθημερινά βοηθάμε πεινασμένα παιδιά και οικογένειες που δεν έχουν φάρμακα ή πρόσβαση σε νοσοκομεία. Οι συνθήκες δεν μοιάζουν απλώς, είναι ίδιες με του αναπτυσσόμενου κόσμου», λέει ο κ. Κανάκης και απευθύνει έκκληση
«Υπάρχουν πολλές ΜΚΟ ανά τον κόσμο, με υποστηρικτές σε όλον τον πλανήτη, που δεν έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην χώρα, για να μην επισημοποιηθεί η ανθρωπιστική κρίση που ζούμε. Αν εγκατασταθούν εδώ, αν αναπτύξουν την παραμικρή δράση, τότε θα πρέπει η Ευρώπη να παραδεχτεί ότι η χώρα ζει μια ανθρωπιστική καταστροφή για την οποία η ίδια ευθύνεται».

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΑΡΧΙΣΕ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ...ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΤΗΣ (!!!) , ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΣΑΡΙΑ


Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Το συγκλονιστικό γράμμα 17χρονου στον Στουρνάρα για τη φορολογία

 Τι κάνετε κ. Υπουργέ; Με αυτήν την ερώτηση μαθητής της τρίτης Λυκείου σε σχολείο των Χανίων ξεκινάει την επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, μέσα από ένα γράμμα που αξίζει να διαβαστεί αλλά και να συζητηθεί.

Ο Αλέξανδρος είναι μαθητής στο 1ο ΕΠΑΛ Χανίων και σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα από τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ.

Σε μια παράγραφο, στην τελευταία σελίδα της εξεταστέας ύλης που διδάσκεται στα σχολεία αναφέρεται ότι όταν υπάρχει ύφεση στην οικονομία το κράτος θα πρέπει να στοχεύσει σε ελλειμματικό προϋπολογισμό και αύξηση των δαπανών ώστε να αυξηθεί το εισόδημα και να δοθεί ώθηση στην οικονομία για να βγει από την ύφεση.

Ο νεαρός μαθητής που περνάει το χρόνο του μεταξύ σχολείου, φροντιστηρίου και διαβάσματος και την ίδια ώρα ακούει τους μεγαλύτερους να συζητούν για την οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας, διερωτάται γιατί αυτό που του μαθαίνουν στο σχολείο οι καθηγητές και το οποίο παρουσιάζεται ως σωστό, δεν εφαρμόζεται στην πραγματικότητα. 

Ο καθ' ύλην αρμόδιος για να απαντήσει είναι ο Υπουργός των Οικονομικών στον οποίο απευθύνεται και το παρακάτω γράμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 17χρονος μαθητής πηγαίνει στο ίδιο σχολείο, το 1ο ΕΠΑΛ Χανίων από το οποίο πέρασε ο Σάββας Παπαδόπουλος, ένας εκ των δύο φοιτητών που πέθαναν ύστερα από δηλητηρίαση από μαγκάλι στη Λάρισα και που κάποιοι ατυχώς είπαν ότι ήταν θύματα της παιδείας που δεν τους έμαθε να μη βάζουν το μαγκάλι μέσα στο σπίτι.

(Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flashnews το γράμμα έχει πρωτοκολληθεί από το Υπ. Οικονομικών με ΑΠ:03945)ΠΗΓΗ: Flashnews.gr

ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗΣ "ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ" (GAY PRIDE)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΩΡΑ 18:30

ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Ἡ παρουσία σου θά σημάνει:

·       Ὁμολογία Πίστεως στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό

·       Σεβασμό στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση

·       Προάσπιση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας

·       Αἴσθηση χρέους ἀπέναντι στά παιδιά μας

 

ὁμιλητής :  κ. Δημήτριος Νατσιός, Δάσκαλος - Θεολόγος

 

Συνδιοργανωτές:

"ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ", ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ "ΓΕΧΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ"
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"
Ο.Χ.Α. "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ"
ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΣΥΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ "ΨΥΧΟΥΛΕΣ"
ΣΦΕΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ"

 

 

Ἡ ἐκδήλωση θά κλείσει μέ ἀνάγνωση ψηφίσματος καί κατάθεσή του στό Δημαρχεῖο.

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

«Το φρούριο». Ταινία αποκάλυψη.


«Το φρούριο». Ταινία αποκάλυψη. Είναι μια δοκιμασία για την ψυχή. Αν καταφέρεις να τη δεις έως το τέλος σημαίνει πως η κάρδια σου δεν έχει σκληρύνει ακόμα, δεν αποστασιοποιήθηκες από τον υπόλοιπο κόσμο κρυμμένος πίσω από ψηλούς τοίχους. Ταινία για το θαύμα. Θαύμα πραγματικό και όχι φανταστικό. Ταινία για τη θεραπεία των άρρωστων παιδιών και για την ίαση των ενήλικων. Στον κινηματογράφο πια η έννοια του ήρωα ταυτίζεται με σκληρότητα και μυϊκή δύναμη. Όμως βλέπετε πως γίνεται και αλλιώς. Ο ήρωας είναι αυτός που με τη δύναμη της καρδιάς μπορεί να κάνει το καλό. Εξάλλου υπάρχει τόσο λίγο καλό γύρω μας. Ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι η ζωή. Είναι μια περίοδος εργασίας πριν από την αιωνιότητα ή μία απλή βολτούλα από το ένα σημείο στο άλλο;

Παραγωγή: 2007
Σκηνοθέτης: Μιχαήλ Σάδριν
Προβολή: ορθόδοξο τηλεοπτικό κανάλι «Γκλας»

Το 2009 η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ ορθόδοξης ταινίας και πήρε τα πρώτα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, με ομοφωνία κοινού και επιτροπής.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν ένα χρόνο στο μοναστήρι Σβιάτο-Βαζνεσένσκι (Της Αναλήψεως) στα σύνορα με την Ρουμανία. Ο σκηνοθέτης μας δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις αξίες της ζωής, μέσα από τα παραδείγματα των μοναχών, εφαρμόζοντας καθημερινά την εντολή της αγάπης.

Τα κεντρικά πρόσωπα είναι: ο ηγούμενος του μοναστηριού (που έγινε ο πατέρας για 29 υιοθετημένα παιδάκια, έχοντας ήδη δύο δικά του, δύο αγόρια και ένα κορίτσι), η αδελφότητα και τα παιδιά από το μοναστηριακό ορφανοτροφείο (150 ορφανά), πολλά από τα οποία είναι βαριά άρρωστα.

Αυτή η ταινία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Μια ουράνια αγάπη εμφανίζεται πάνω στη γη.

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ταινίας τα εξηγεί όλα:

«Σφίγγοντας τα δόντια μέχρι τριγμού, και τα χέρια μέχρι πόνου, χαίρε, διότι ζεις. Χαίρε με τη γαλαζόπετρα του ουρανού και με το ρουμπίνι της ηλιοβασιλέματος. Χαίρε με το μαργαρίτη της βρόχινης σταγόνας, διότι δεν μπορείς αλλιώς. Χαίρε με τη χαρά του πληγωμένου μαχητή, που κείται κάτω. Αν και η μάχη χάθηκε, η σημαία είναι ψηλά, και το όπλο δεν πετάχτηκε στη λάσπη, και δεν τρέχεις ντροπιασμένος, επειδή δεν έχεις πια πόδια... Και το μόνο που μένει είναι να πολεμάς μέχρι θανάτου. Και αν δεν μείνει πια τίποτα, χαίρε με μια άνωθεν χαρά για τον πλησίον σου. Χαίρε με την αγάπη των άλλων, χαίρε με τα γέλια των παιδιών που δεν είναι δικά σου. Ακόμα και όταν είναι μαύρα σύννεφα παντού χαίρε. Στη βροχή και στη λάσπη χαίρε. Χαίρε και αγαλλιάσου, αψηφώντας το πόνο, διότι το όνομά σου είναι Άνθρωπος!»
 

πηγη IERA ZONI       

 

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΜΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. VIDEO

    


islam λαθρομεταναστες

Το παρακάτω βίντεο προβάλει την άθλια κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα από την εισβολή των λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα.

Οι κυβερνώντες απλοί θεατές που το μόνο που κάνουν είναι να καταθέτουν αντιρατσιστικά νομοσχέδια κατά της Χρυσής Αυγής δίχως να βρουν λύση για το πραγματικό πρόβλημα που είναι ο τεράστιος αριθμός των λαθρομεταναστών.

Μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει την κατάλληλη στιγμή με τις καθοδηγήσεις των ξένων δυνάμεων.

Το σχέδιο καταστροφής της Ελλάδας και χειραγώγησης των νέων γενεών σε ισχύ. Τόσο από την εισβολή των λαθρομεταναστών αλλά κυρίως από την χειραγώγηση των νέων με την προβολή των Τούρκικων σήριαλ από τα Τουρκοκάναλα Ant1 και Mega.

 
πηγηVOTEGREECE,GR
 
 

Ο ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΣ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    


Henry Kissinger

Διαβάστε τι είχε πει ο Εβραιομασόνος Κίσινγκερ για την Ελλάδα

Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή τη νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των ΗΠΑ».

Ως πηγή του δημοσιεύματος υποδεικνύεται η αγγλόγλωσση τουρκική εφημερίδα «Turkish Daily News» της 17.2.97

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την ερώτηση που του κάνει ο δημοσιογράφος για την πρόταση που είχε κάνει, το πώς θα μειωθεί ο παγκόσμιος πληθυσμόςΤο μαύρο σχέδιο της Αμερικής σε ισχύ μέσα από την Γερμανία.

Πολλοί έχουν πιστέψει ότι η πρόσφατη τηλεοπτική διαμάχη του Γερμανού υπουργού οικονομικών (Σόιμπλε) με τον Αμερικανό ομόλογό του (Τζάκ Λιού) ήταν μια πραγματική διαμάχη για την οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δυστυχώς ακόμη κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι Αμερική και Γερμανία έχουν δώσει τα χέρια κάτω από το τραπέζι σε πάρα πολλά κρίσιμα ζητήματα όπου πολλά από αυτά αφορούν άμεσα τη χώρα μας.
Είναι η συμμαχία που έχει μοιράσει την πίτα σε παγκόσμιο επίπεδο και πολύ σύντομα θα τα δούμε όλα αυτά και στο προσκήνιο. Ίσως μετά τις Γερμανικές εκλογές.

Τα ενεργειακά αποθέματα της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου φλερτάρονται από Αμερικανούς αλλά και Γερμανούς με σκοπό την αρπαγή τους χωρίς κανένα κόστος.

Η Ρωσία δείχνει αδιάφορη μέχρι στιγμής για την υποχθόνια συμφωνία Αμερικανών και Γερμανών, αλλά δεν είναι γιατί έχει το δικό της σχέδιο, όπως αδιαφόρησε και για την σωτηρία της Κύπρου.

Το τεράστιο λάθος της Ελλάδας είναι ότι ακόμη δεν έχει προσεγγίσει σωστά στο θέμα της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων τη νέα Παγκόσμια δύναμη που ακούει στο όνομα Κίνα.
Αν οι Κινέζοι έμπαιναν σοβαρά στο παιχνίδι των υδρογονανθράκων της Ελλάδος και της Κύπρου κάποιοι στη Γερμανία και στην Αμερική θα έχαναν τον ύπνο τους αλλά και μια ομπρέλα σταθερότητας θα δημιουργούνταν πάνω από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η λαβωμένη Κύπρος σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις που βίασαν τη χώρα αλλά και ο τεράστιος οικονομικός της πλούτος που της ανήκει μέχρι στιγμής, εάν δεν κάνει δημοψήφισμα για να προσχωρήσει στο Ελληνικό κράτος να ενσωματωθεί δηλαδή με την Ελλάδα πολύ φοβάμαι ότι σε διάστημα ενός με δυο χρόνια θα μιλάμε για ένα νησί που επίσημα θα έχει αναγνωριστεί το ψευδοκράτος των Τούρκων από πάρα πολλές χώρες όπου όλο αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλές αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα.


votegreece.gr

Που ήταν η ελληνική πολιτεία κατά την επίσκεψη του Ρώσου Πατριάρχη

 

         
          

Μαρία Γιαχνάκη
Οι Έλληνες κάνουν λάθη σε μια εποχή που δεν μπορούν  να συγχωρεθούν τα λάθη.
Κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψης του Ρώσου Πατριάρχη στην Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες θα μπορούσε κανείς να βγάλει ένα και μόνο συμπέρασμα  :
Ήμασταν απαράδεκτοι από πλευράς πολιτείας.
Έρχεται στην Ελλάδα ο προκαθήμενος μιας ορθόδοξης χώρας κι έρχεται στην Ελλάδα που είναι ορθόδοξη χώρα και που συνδέεται στενά με την Ρωσία, όσο κι αν κάποιοι δεν θέλουν  να το αποδεχθούν.
Στο πρόσφατο παρελθόν μάλιστα η ρωσική εκκλησία κατέθεσε τον οβολό της ,ως  κίνηση αλληλεγγύης στην ελληνική εκκλησία, για τους αναξιοπαθούντες πολίτες ,στηρίζοντας την φιλανθρωπική δράση της  και αυτό δεν  μπορούμε να το παραβλέψουμε.
Και αντί να τύχει υποδοχής ο Ρώσος Πατριάρχης όπως ταιριάζει στις περιστάσεις και στο ίδιο το πρόσωπο από πλευράς ελληνικής πολιτείας ,δεν έδωσαν καμία σημασία ,ούτε φρόντισαν να δείξουν το φιλόξενο πρόσωπο του  Έλληνα.
Ο Ρώσος Πατριάρχης ήρθε κι έφυγε σαν να μην συνέβηκε τίποτα για την ελληνική κυβέρνηση την στιγμή που ακόμη κι ένας απλός ιεράρχης να επισκεφθεί στην Ρωσία , τον υποδέχονται σχεδόν με τιμές αρχηγού κράτους.
Δεν θεωρούμε ανύπαρκτον τον κύριο Τσιάρα υφυπουργό εξωτερικών ούτε την ολιγόλεπτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι κανένας από τους πολιτικούς δεν παραβρέθηκε στην δοξολογία στον άγιο Διονύσιο ως όφειλαν να κάνουν .
Τα υπόγεια ρεύματα προφανώς και επηρέασαν την στάση της πολιτείας . Λειτούργησαν πολύ δυναμικά τελικά οι έξωθεν παρεμβάσεις ώστε να δείξουν αδιαφορία στον προκαθήμενο μιας χώρας που όπως και να το κάνουμε στηρίζει την χώρα μας .
Μην ξεχνάμε ότι εκτός από την οικονομική στήριξη που παρείχε στην εκκλησία της Ελλάδος , εκατομμύρια  Ρώσοι τουρίστες θα ενισχύσουν τον τουρισμό μας αυξάνοντας τα κέρδη της χώρας μας. Ούτε για αυτήν την σημαντική  κίνηση δεν νιώσαμε την υποχρέωση να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ως σωστοί διπλωμάτες και φιλόξενος λαός.
Τελικά δεν ξέρουμε ή δεν θέλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας.
Πως τα καταφέρνουν οι πολιτικοί αυτής της χώρας να νιώθουν υποχρέωση και να σκύβουν το κεφάλι στους δυνάστες μας και στους εκ διαμέτρου αντίθετους στην νοοτροπία και στην φιλοσοφία λαούς  και από την άλλη πλευρά να φέρονται με αδιαφορία σε μια επίσκεψη τέτοιου βεληνεκούς και βάρους  δεν εξηγείται λογικά.  Εξηγείται μόνο αν δούμε πίσω από τις καταστάσεις και την καθημερινότητα για να καταλήξουμε στο ότι οι πολιτικοί μας είναι εγκλωβισμένοι σε ένα γενικότερο σχέδιο που θέλει την χώρα αποδυναμωμένη χωρίς ισχυρούς φίλους και υποστηρικτές όπως είναι η Ρωσία.
Όσο για την επεκτατική πολιτική για ητν οποία συχνά πυκνά κατηγορείται η εκκλησία της Ρωσίας φαίνεται να είναι μία δηλητηριώδης καραμέλα που πιπιλούν όλοι οσοι δεν θέλουν να δυναμώσει κι άλλο η σχέση των δύο εκκλησιών, προσπαθώντας να δημιουργήσει προβλήματα στην σύσφιξη των σχέσεων.
briefingnews.gr

Η Ρεπούση προσβάλλει ξεδιάντροπα την ελληνική ιστορία

  
RepousiEthnosNEA01
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Η κυρία Μαρία Ρεπούση, ιστορικός κατά δήλωσή της και βουλευτής με την υποστήριξη 1670 Ελλήνων πολιτών, είναι για πολλούς ανθρώπους η εικόνα και «ενσάρκωση» της λέξης «πρόκληση». Με όλη τη σημασία της λέξης…
Υπό οποιαδήποτε οπτική γωνία αναλυθούν οι απόψεις της, γεγονός είναι πως ό,τι εκστομίζει αυτή η κυρία, προσβάλλει τα αισθήματα της πλειοψηφίας των Ελλήνων, την ιστορική μας μνήμη και την αδιαμφισβήτητη διϋποκειμενική γνώση. Το χειρότερο όλων, είναι ότι όσο με ενοχλεί η φασιστική δράση της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, άλλο τόσο δεν αντέχω τις αμπελοφιλοσοφίες της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ, η οποία στοχεύει να αλλάξει την ελληνική ιστορία και μάλιστα προς όφελος των εχθρών της -και δεν έχει το θάρρος να το παραδεχθεί.
Τις προθέσεις ,βέβαια, πρέπει να τις αναζητήσουμε στο επιστημονικό πεδίο και όχι κάπου αλλού. Είναι κάτι που δεν αποτελεί δική μας υπόθεση. Εμπίπτουν στην μεγάλη εκείνη κατηγορία των εθνομηδενιστικών παραδοχών, οι οποίες συνήθως προορίζονται όχι για τα ισχυρά κράτη αλλά τα κράτη-θύματα των αξιώσεων, που στην περίπτωσή μας έχει η ηγεμονική Γερμανία.
Στην προσπάθειά της να «στρογγυλοποιήσει» τα ιστορικά γεγονότα, παρουσιάζει την παραποίηση της ιστορίας ως παγκόσμια κίνηση για να έρθουν κοντά οι πρώην εχθροί. Όσοι καταβροχθίζουν τα ιδεολογήματα και θεωρήματα της δυτικής εθνομηδενιστικής βιβλιογραφίας, στην καλύτερη περίπτωση, πιστεύουν ότι με το να αποδομήσουν τα έθνη και τα κράτη θα επέλθει η ειρήνη στον κόσμο. Αυτό που «επιτυγχάνουν», βέβαια, είναι το μεταμοντέρνο ροκάνισμα των κοινωνιών-θυμάτων και κατεδάφιση των κρατών τους. Ήδη από πολύ καιρό τα μεταμοντέρνα ιδεολογήματα αποτελούν κύριο όπλο στην φαρέτρα του οπλοστασίου των ηγεμονικών δυνάμεων.
Για μένα, και για πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν έχουν καμία σημασία πλέον οι δηλώσεις και οι πράξεις της, διότι ό,τι λέει και πράττει, πηγάζει και οφείλεται στην «ανάγκη» της να προκαλέσει για να γίνει θέμα και θέαμα στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και στα υπόλοιπα Μέσα Ενημέρωσης, που της φέρθηκαν –όλα τα προηγούμενα χρόνια- έντονα και απροκάλυπτα υποστηρικτικά από το φόβο μην δεν είναι τα ίδια «πολιτικά ορθά». Η κυρία Ρεπούση χρησιμοποίησε τον «έρωτα» των ΜΜΕ για να προωθήσει τις ιδέες της, που είναι επικίνδυνες για την Ελλάδα. Αυτό έκανε και το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή των συναδέλφων Μανώλη Αναγνωστάκη και Ιορδάνη Χασαπόπουλου, οι οποίοι, όμως, την έβαλαν στη γωνία. Παρά τον έντονο εκνευρισμό της, το χαμόγελό της πρόδιδε την αυτοικανοποίησή της, για το γεγονός ότι της δόθηκε η δυνατότητα να επαναλάβει το ανιστόρητο «διάγγελμά» της.
Το γεγονός και μόνο ότι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα κατάντησε να ασχολείται με τις οριακές μηδενιστικές, για την Ελλάδα, θέσεις της κυρία Ρεπούση, κατά τη γνώμη μου αποτελεί και το δείκτη της παρακμής της νεοελληνικής κοινωνίας.
Ειδικός δεν είμαι, άρα αδυνατώ να ψυχολογήσω ανθρώπους, που «την έχουν δει» ειδικοί επί των πάντων. Αλλά έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κυρία Ρεπούση πρέπει να πιστεύει πως είναι μία celebrity, ένα «μοντέλο της πολιτικής», όπως τα κορίτσια της μόδας, που ανοίγουν το στόμα τους και η κίνηση αυτή καθ’ αυτή γίνεται είδηση στα έντυπα και τις εκπομπές της «σόουμπιζ». Δεν θα έλεγα πως είναι η «Πετρούλα» της πολιτικής, διότι η κυρία Ρεπούση έχει μυαλό, και καταναλώνει φαιά ουσία για να παραποιεί την ελληνική ιστορία, πάντα με στόχο την πρόκληση και την εξυπηρέτηση των απέναντι. Δεν κρίνουμε τις προθέσεις βεβαίως, που δεν τις γνωρίζουμε, αλλά τα αποτελέσματα που είναι εξόφθαλμα και πασίδηλα.
Δεν θα αναζητήσω τις τυχόν διασυνδέσεις της με οργανώσεις  που ασχολούνται με την προστασία, κατ’ επιλογήν και κατά περίσταση, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι όταν πρόκειται για τους φιλοαμερικανούς δικτάτορες, οι οργανώσεις αυτές αυτοφιμώνονται, ενώ όταν οι δικτάτορες δηλώνουν αντιαμερικανοί, τους κατατροπώνουν.
Ο τρόπος σκέψης της μου θυμίζει τα εγχειρίδια των καθοδηγουμένων από τη Δύση μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), που υπάρχουν μόνο επειδή χρηματοδοτούνται από τα κράτη και ψευτοαριστερούς πολυεκατομμυριούχους της Αμερικής και της Βρετανίας. Οι απόψεις της είναι ταυτόσημες με αυτούς που στην Ουάσιγκτον τους χαρακτηρίζουν βαποράκια της λεγόμενης «αριστερής» αμερικανικής διανόησης, η οποία -επειδή έχει η ίδια ανύπαρκτη ιστορία- προσπαθεί να ισοπεδώσει την ιστορία και τον πολιτισμό των υπολοίπων λαών.
Είναι πολύ εύκολο για την κυρία  Ρεπούση να «κατασκευάζει» και να διαστρεβλώνει ιστορικά γεγονότα. Αν πάρουμε ως παράδειγμα την καταστροφή της Σμύρνης και επειδή η ίδια δεν έζησε τα γεγονότα για να τα περιγράψει, θα μπορούσε να καταφύγει σε αυτόπτες μάρτυρες και, μάλιστα, στους αγαπημένους της Αμερικανούς διπλωμάτες. Η μαρτυρία του προξένου Χόρτον στο πόνημά του THE BLIGHT OF ASIA, δεν μπορεί να διαψευστεί από «διαμετρήματα» του βεληνεκούς της κυρία Ρεπούση. Οι ανατριχιαστικές περιγραφές του Αμερικανού προξένου «για τη συστηματική εξολόθρευση των χριστιανικών πληθυσμών από τους μωαμεθανούς» κονιορτοποιούν τις απόψεις της, που αν και ιστορικός είναι ανιστόρητες.
Η αλήθεια, βέβαια, καταμαρτυρήθηκε και από χιλιάδες πρωτογενείς εξιστορήσεις των ίδιων των θυμάτων, από κινηματογραφικές και φωτογραφικές απεικονίσεις και από χιλιάδες αντικειμενικούς ιστορικούς. Αυτά όλα, όμως, δεν συγκινούν το νεοελληνικό εθνομηδενιστικό κίνημα. Πιστοί στον σκοπό της πνευματικής αποδόμησης προς άλλα τυρβάζουν.
Η δημοσιογραφική έρευνα για την κυρία Ρεπούση προκαλεί κατάθλιψη για το γεγονός ότι μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου συμπεριφέρεται αδιάντροπα έναντι της ελληνικής ιστορίας. Η ζημιά που προκαλεί η εν λόγω κυρία στην Ελλάδα, είναι τεράστια. Ουσιαστικά προσφέρει βέλη στην φαρέτρα της Τουρκίας, η οποία στις ανιστόρητες θεωρίες της κ. Ρεπούση βρίσκει τον καλύτερο σύμμαχο.
Οι γραφικοί εθνικιστές τύπου Χρυσής Αυγής δεν είναι μόνο επικίνδυνοι. Καλλιεργούν  μίσος για τον συνάνθρωπο, και αυτοί που έχουν μίσος στην καρδιά τους, είναι οτιδήποτε άλλο από άνθρωποι. Την ίδια στιγμή όσοι προκαλούν την ιστορική μνήμη, συντηρούν τον αρρωστημένο εθνικισμό και ρίχνουν νερό στο μύλο της ρατσιστικής ναζιστικής οργάνωσης. Όταν το αντιληφθεί η κυρία Ρεπούση, είμαι βέβαιος πως θα νοιώσει την ανάγκη να απολογηθεί για τα βλακώδη θεωρήματά της.
Υστερόγραφο: Επειδή, ίσως, μερικοί εντοπίσουν πίκρα και οργή σ’ αυτό το κείμενο, λόγω της στάσης της κυρία Ρεπούση έναντι του φιλοτουρκικού σχεδίου Ανάν, είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω πως η υποστήριξή της στο ρατσιστικό κείμενο του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ήταν πταίσμα μπροστά στις απόψεις της για την ελληνική ιστορία.
aixmi.gr

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

Τι έκαναν ο Μακρυγιάννης κι ο Κολοκοτρώνης;

 
Ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης προσεύχονταν μέσα στη δίνη του πόλεμου, στη σφαγή, στο αίμα!

Ξέρετε τι έκανε ο στρατηγός Μακρυγιάννης με τα 10 παιδιά του και τον ηρωικό αγώνα του;

2.000 μετάνοιες καθημερινώς! 2.000 μετάνοιες ο πληγωμένος και κουρασμένος Μακρυγιάννης! Το λέει στα απομνημονεύματα του.

Και ξέρετε τι έκανε ο Κολοκοτρώνης;

Έβαζε προσευχή και νηστεία στους στρατιώτες πριν από τη μάχη και μετά τη νίκη για να δοξάζεται ο Άγιος Θεός.

Και ξέρετε τι έκανε ο Κολοκοτρώνης;

Όλη τη μέρα σκότωνε και έκλεβε, ίσως για να καταφέρει να νικήσει, το βράδυ όμως, απαραιτήτως, έκανε τους Χαιρετισμούς της Παναγίας. Δεν γνώριζε τίποτε άλλο.

Όμως οι Χαιρετισμοί - Χαιρετισμοί. Και για πόσο διάστημα νομίζετε. Για 14 ολόκληρα χρόνια!

Και συγκίνησε την Παναγία και ενώ η ζωή του ήταν μια συνεχής ακαταστασία και αγωνία, η Παναγία τον έσωσε για την αγάπη που είχε στην προσευχή !

Πόσο έχει ένα βιβλιαράκι με τους χαιρετισμούς της Παναγίας;;; Μόνο 1-1,5 ευρώ...

Εμείς που ξέρουμε γράμματα και εννοείτε ότι είμαστε μορφωμένοι και υπεράνω όλων αυτών των προσκυνημένων εβραιομασώνων που μας κυβερνάνε, κάνουμε κάτι για τη Παναγία; Μόνο να ζητάμε τη λευτεριά μας ξέρουμε και από το ποιηματάκι της με τους Χαιρετισμούς δεν ξέρουμε ούτε στίχο!!!

Ο Κολοκοτρώνης κι όλοι αυτοί οι ήρωες δεν ήταν μόνο ήρωες στο σώμα αλλά και στο πνεύμα!! Γιατί εμείς δίνουμε ή καλύτερα δώσαμε ένα σωρό λεφτά σε ό,τι άχρηστο το οποίο μετά από λίγο καιρό πετάξαμε, αλλά ποτέ δεν δώσαμε 500 δραχμές ή 1.5 ευρώ για να πάρουμε αυτό το "μαγικό" βιβλιαράκι με το "ευχαριστώ" στην Παναγία μας!!!

Περαστικά μας λοιπόν.

Και κοιτάω ορισμένους που γράφετε πρώτα υπέρ πατρίδος. Ποιος σας το έμαθε αυτό;
Είναι θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια!!!

Για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία! Είπε ο Κολοκοτρώνης!!!

Χωρίς Θεό δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα!!! Όλα είναι δικά του όπως κι εμείς είμαστε δικά του παιδιά.

Ότι υπόγραψε στο συμβόλαιο ο Θεός το τηρεί. Εμείς κάπου χάσαμε τη μπάλα και έχουμε την απαίτηση από το Θεό να τηρήσει το συμβόλαιο χωρίς εμείς όμως να τηρούμε ούτε μια πρόταση από αυτό...

Να ξέρετε ότι όποιους όρους τηρούμε μας δίνει, όσο δεν τηρούμε τους όρους δεν μπορεί να μας δώσει. Αυτό θα πει συμβόλαιο και συμφωνία.


πηγή: www.pentapostagma.gr

Κορυφαίοι ιστορικοί απαντούν στη Ρεπούση

 
Ο ιστορικός-συγγραφέας, Σαράντος Καργάκος σε άρθρο του στη Realnews υπό τον τίτλο «Στην κυρία Ρεπούση απαντά ο Δ. Σολωμός» αναφέρει: 

«Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ποιητής -αν ούτος δικαιούται να ονομάζεται ούτως- στο πολύστιχο ποίημα που έγραψε με τίτλο "Εις τον θάνατον του Λόρδου Μπάιρον" αφιερώνει 5 τετράστιχα στο χορό του Ζαλόγγου (101-105).


Είναι τα εξής:

Τὲς ἐμάζωξε εἰς τὸ μέρος
τοῦ Τσαλόγγου τὸ ἀκρινὸ
τῆς ἐλευθεριᾶς ὁ ἔρως
καὶ τὲς ἔμπνευσε χορό.

Τέτοιο πήδημα δὲν τὸ εἶδαν
οὔτε γάμοι, οὔτε χαρές,
καὶ ἄλλες μέσα τους ἐπήδαν
ἀθωότερες ζωές*.
(*Εννοεί τα παιδιά που οι γυναίκες είχαν μέσα στην κοιλιά)

Τὰ φορέματα ἐσφυρίζαν
καὶ τὰ ξέπλεκα μαλλιά,
κάθε γύρο ποὺ ἐγυρίζαν
ἀπὸ πάνου ἔλειπε μιά.

Χωρὶς γόγγυσμα κι ἀντάρα
πάρα ἐκείνη μοναχά,
ὁποῦ ἔκαναν μὲ τὴν κάρα,
μὲ τὰ στήθια, στὰ γκρεμά.

Στὰ ἴδια ὄρη ἐγεννηθῆκαν
καὶ τὰ ἀδάμαστα παιδιά,
ποὺ τὴν σήμερο ἐχυθῆκαν
πάντα οἱ πρῶτοι στὴ φωτιά.

Το ποίημα γράφτηκε 21 χρόνια μετά την τραγωδία του Ζαλόγγου. Ο Σολωμός άντλησε τις πληροφορίες από τους Σουλιώτες -κυρίως Σουλιώτισσες- που είχαν κατακλύσει τα Επτάνησα μετά το 1803. Το 1824 πολλοί ήσαν οι επιζήσαντες. Κάποιος ή κάποιοι θα μπορούσαν να διατυπώσουν ενστάσεις για τα λεγόμενα του Σολωμού. Ότι ήσαν παραμύθια. Δεν το έπραξαν. Έτσι τα παραμύθια (με την κακή σημασία του όρου) τ’ άφησαν για κάποιες σημερινές θορυβομανείς υπάρξεις τού σήμερα».

Ο καθηγητής Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού, Κωνσταντίνος Φωτιάδης, σε άρθρο του στη Realnewsυπό τον τίτλο «Περιμένω τη γραπτή συγγνώμη της κ. Ρεπούση!» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «θα της απαντήσω όχι για ένα Ζάλογγο αλλά για πολλά που υπάρχουν στην ένδοξη ιστορία μας τα πέτρινα χρόνια της οθωμανοκρατίας. Μόνο στον Πόντο, με βάση τις έγκυρες πηγές που διαθέτουμε έως σήμερα, έχουμε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις ανάλογων ηρωικών πράξεων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΑΔΗ