Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Απλές Οδηγίες Προσευχής

                                                                                  προσευχή

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
1. Νὰ λέμε τὴν προσευχή μας ἀργὰ καὶ καθαρά. Ὄχι μὲ βιασύνη, ἀλλὰ μὲ ἀγάπη πρὸς τὸ Θεό.
2. Πρὶν προσευχηθοῦμε νὰ ἔχουμε συγχωρήσει ὅλους ὅσους μᾶς ἔχουν ἀδικήσει ἤ μᾶς ἔχουν στενοχωρήσει στὴ ζωή μας.
3. Νὰ μάθουμε νὰ ἀγαποῦμε τὴν προσευχή μας μὲ τρόπο ταπεινό.
4. Γιὰ νὰ καρποφορήσει μία προσευχὴ χρειάζεται βαθειὰ ταπείνωση καρδιᾶς καὶ μυστηριακὴ ζωή.
5. Ἡ προσευχὴ ἀποδίδει περισσότερο ὅταν ἔχουμε ἐξομολογηθεῖ καθαρὰ καὶ ἔχουμε κοινωνήσει τὸ Πανάγιον Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
6. Νὰ προσευχόμαστε χωρὶς εἰκόνες στὸ νοῦ μας, ἀλλὰ νὰ προσέχουμε τὰ λόγια της προσευχῆς μὲ κατάνυξη καὶ εὐλάβεια.
7. Ὅσο περισσότερο προσευχόμεθα, τόσο περισσότερο αἰσθανόμαστε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΕ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ
«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Ἁγίου Ὅρους
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,
Σαλπίζουμε ἐγερτήριο σάλπισμα.
Οἱ ἐχθροί μας δαίμονες δὲν κοιμοῦνται καὶ ἐργάζονται ἀκατάπαυστα νὰ μᾶς ρίξουν στὶς ἁμαρτίες καὶ ἐξαιτίας αὐτῶν καὶ τῶν παθῶν μας στὰ βάθη τῆς κόλασης. Μὲ ἄλλο τρόπο δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε παρὰ μόνο μὲ τὴν προσευχή. Ἡ ἀνάγνωση πνευματικῶν βιβλίων εἶναι καλὴ καὶ ὠφέλιμη ἡ ἀνάγνωση ἢ παρακολούθηση τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μᾶς βοηθοῦν ὅσους ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ τὰ κάνουν.
Γιὰ τοὺς πολλοὺς ὅμως ἕνας τρόπος ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει τοὺς ἄλλους τρόπους προσευχῆς εἶναι μὲ τὸ κομποσχοίνι. Σὲ κάθε κόμπο ἐπικαλεῖσαι τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ λέγοντας τὴ σύντομη εὐχὴ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» ἢ ἁπλῶς « Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Θὰ ἀρχίσεις μὲ τὸ: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα σοι ὁ Θεός, Βασιλεῦ οὐράνιε, Τρισάγιον, Παναγία Τριάς, Πάτερ ἡμῶν. Τὸν Ν´ ψαλμόν. Μιὰ σύντομη αὐτοσχέδια προσευχὴ μία φορὰ τὴν ἡμέρα μὲ σύντομη δοξολογία, εὐχαριστία, ἐξομολόγηση, αἴτηση ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν σου, ἐνισχύσεώς σου καὶ τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν σου στὸν ἀγώνα τὸν καλό, καὶ προσευχὴ μὲ κομποσχοίνι ὅπως παρακάτω:
Α. Ὁ Ἑσπερινός με κομποσχοίνι ἢ μὲ τὸ ρολόι χωρὶς κομποσχοίνι (κομποσχοίνι τῶν 300 κόμπων = τριακοσάρι, κομποσχοίνι τῶν 100 κόμπων = ἑκαστοστάρι).
Τρία τρακοσάρια τοῦ Χριστοῦ ἢ 15 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Ἕνα τρακοσάρικο τῆς Παναγίας ἢ 5 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Ἕνα ἑκατοστάρι τοῦ Ἁγίου της ἡμέρας ἢ 5 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Ἕνα ἑκατοστάρι τοῦ Ἁγίου της Ἐνορίας ἢ 2 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Ἕνα ἑκατοστάρι τοῦ Ἁγίου της ἑβδομάδος ἢ 2 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Β. Τὸ Ἀπόδειπνον, τὸ ἴδιο ὡς ὁ Ἑσπερινός με ἐπιπλέον 2 τρακοσάρικα τῆς Παναγίας ἢ 10 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Γ. Μεσονυκτικόν, τέσσερα τρακοσάρικα τοῦ Χριστοῦ σὲ 15 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι καὶ ἕνα τρακοσάρι τῆς Παναγίας ἢ 5 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Δ. Ὄρθρος, ἐννέα τρακοσάρικα τοῦ Χριστοῦ ἢ 1 ὤρα μὲ τὸ ρολόι, τρία τρακοσάρικα τῆς Παναγίας ἢ 15 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι. Ἀπὸ ἕνα ἑκατοστάρι τοῦ ἁγίου της ἡμέρας, τῆς ἐνορίας καὶ τῆς ἑβδομάδος ὡς στὸν ἑσπερινό, ἢ ἀπὸ δυὸ λεπτά, καὶ ἐπιπλέον ἕνα τρακοσάρι τῶν Ἁγίων Πάντων ἢ 5 λεπτὰ μὲ τὸ ρολόι.
Ε. Θεία Μετάληψις, τέσσερα τρακοσάρικα τοῦ Χριστοῦ ἢ 15 λεπτά. Ἕνα τρακοσάρικο τῆς Παναγίας ἢ 5 λεπτά.
Στ. Παράκλησις στὸν Χριστό, τὴν Παναγία ἢ σὲ Ἅγιο. Δυὸ τρακοσάρικα ἢ δέκα λεπτά.
Ζ. Ὧραι 1η, 3η, 6η καὶ 9η, ἕξι τρακοσάρικα τοῦ Χριστοῦ ἢ ½ ὥρα, δυὸ τρακοσάρικα τῆς Παναγίας ἢ 10 λεπτά.
Ἂν ἔχεις πολλὴ ἐλεύθερη ὥρα ταξιδεύοντας στὸ λεωφορεῖο, ἢ ὁπουδήποτε βρίσκεσαι, ἀντὶ νὰ πιάσεις κουβέντα μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο, κοίταξε τὸ ρολόι σου, κλείσου στὸν ἑαυτό σου καὶ λέγε τὴν εὐχὴ ὅπως εἴπαμε πιὸ πάνω.
Μὲ τὴν συνήθεια, τὴν ἀσταμάτητη προσοχὴ καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ γίνεσαι δύσκολος στόχος τοῦ πονηροῦ. Μαζί με αὐτά, ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης, τῆς εὐσπλαχνίας, τῆς πίστης, τῆς συμπόνοιας, τῆς κατάνυξης, τῆς αὐτοκατηγορίας, τῆς ἐλπίδας στὸν Θεό, τῆς τακτικῆς ἐξομολόγησης καὶ Θείας Κοινωνίας, ἀποκτᾶς ἕνα γερὸ ὁπλοστάσιο καὶ καθιστᾶς τὸν ἑαυτό σου θωρακισμένο μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ σχεδὸν ἀπρόσβλητον ἀπὸ τὰ θανατηφόρα βέλη τοῦ διαβόλου. Ὁ Κύριος εἶπε: «Ἄνευ ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Γι᾿ αὐτὸ γνωρίζοντας τὴν ἀσθένειά σου ταπεινώσου, καὶ ἔχε εἰς τὸν Θεὸ τὴν ἐλπίδα σου ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καὶ δόξαζε κατὰ πάντα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας. Ἀμήν.
Στὰ κομποσχοίνια:
 • Τοῦ Χριστοῦ λέμε: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.
 • Τῆς Παναγίας λέμε: Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον με.
 • Τοῦ Ἁγίου της ἡμέρας: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.
 • Τοῦ Ἁγίου της ἐνορίας: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.
 • Τοῦ Ἁγίου της ἑβδομάδος: Ἅγιε… πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.
  • o Δευτέρα: Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ.
  • o Τρίτη: Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.
  • o Τετάρτη καὶ Παρασκευή: Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον μὲ τὴ δυνάμει σου.
  • o Πέμπτη: Ἅγιοι Ἀπόστολοι, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ καί, Ἅγιε Νικόλαε, πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ.
  • o Σάββατο: Ἅγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἐμοῦ.
  • o Κυριακή: Παναγία Τριὰς (ὁ Θεός), ἐλέησόν με.
 • Γιὰ τὸν Ἄγγελο Φύλακα: Ἅγιε Ἄγγελέ μου, φύλαξέ με.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης δίδαξε τὴν ἐργασία τῆς Νοερᾶς προσευχῆς ὄχι μόνο στοὺς Μοναχούς του Ἁγίου Ὅρους, ἀλλὰ ξεκινώντας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος πῆγε διδάσκοντας τὴ Νοερὰ προσευχὴ μέχρι τὴ Βλαχία, δηλαδὴ τὴ σημερινὴ Ρουμανία.Ἐπίσης ὁ λαμπρός της Θεσσαλονίκης φωστήρας ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὄχι μόνο σε πολλὲς ὁμιλίες του παρακινοῦσε ὅλους τοὺς χριστιανοὺς νὰ προσεύχονται νοερὰ καὶ μὲ τὴν καρδιά τους, ἀλλὰ καὶ λόγον ὁλόκληρον ἔστειλε στοὺς Ἰωάννην καὶ Θεόδωρον τοὺς φιλοσόφους, ποὺ βρίσκονταν στὸν κόσμο, στὸν ὁποῖο λόγο ἀποκάλυψε σ᾿ αὐτοὺς ὅλα τὰ μυστήρια τῆς Νοερᾶς προσευχῆς.
Ὁ Ἅγιος Διάδοχος λέει ὅτι ὁ σατανᾶς δὲ θέλει ποτὲ νὰ μάθουν οἱ Χριστιανοὶ καὶ νὰ πιστεύουν ὅτι αὐτὸς βρίσκεται στὴν καρδιὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τοὺς πολεμάει, ἀλλὰ θέλει νὰ νομίζουν ὅτι τοὺς πολεμάει ἐξωτερικά. Κατόπιν τούτου οἱ περισσότεροι Χριστιανοὶ καὶ ἰδιαίτερα οἱ λογιώτατοι πολλὲς φορὲς πιστεύουν ὅτι οἱ λογισμοὶ ἔρχονται σ᾿ αὐτοὺς ὄχι ἐσωτερικά, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν καρδιά, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ λογική τους, δηλαδὴ τὶς σκέψεις τους καὶ τοῦτο, γιὰ νὰ μὴ μάθουν νὰ πολεμοῦν τὸ σατανᾶ μὲ τὴν καρδιακὴ μνήμη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ μὲ τὴ Νοερὰ καὶ καρδιακὴ προσευχή!.. «Τῷ δὲ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ σοφῷ Θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Τρόποι για να μειώσεις τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.


Τρόποι για να μειώσεις τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
Έχετε ακούσει πιθανώς αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου . Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου επηρεάζονται  από τις επιλογές του τρόπου ζωής που κάνετε .Έτσι, αν έχετε απορίες σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου , να ξέρετε ότι μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορεί να κάνουν μια μεγάλη διαφορά . Εξετάστε τις παρακάτω συμβουλές για την πρόληψη του καρκίνου:
Περιορίστε ή κόψτε το κάπνισμα
 Το κάπνισμα έχει συνδεθεί με διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα , της ουροδόχου κύστης , του τραχήλου και των νεφρών . Ακόμα και η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων . Η οριστική διακοπή του καπνίσματος είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις για την υγεία σας. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να το κόψετε ή ακόμη και για να το πάρετε απόφαση μπορείτε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή
Καλό θα ήταν να ακολουθήσετε μια διατροφή πλούσια σε φυτικές πηγές (όπως δημητριακά ολικής άλεσης), φρούτα και λαχανικά. Αποφύγετε τα λιπαρά τρόφιμα, φάτε ελαφριά και  περιορίστε το αλκοόλ. Η πιθανότητα εμφάνισης  καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, των νεφρών  και του ήπατος,  αυξάνεται με την κατάχρηση του αλκοόλ.
 Διατηρήστε ένα υγιές βάρος και να είναι σωματικά δραστήριοι
Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο των διαφόρων τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, του προστάτη, του πνεύμονα , του παχέος εντέρου και των νεφρών . Η σωματική δραστηριότητα μετράει , πάρα πολύ . Για να ωφεληθείτε προσπαθήστε  να ασκείστε τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα (μέτρια αερόβια  δραστηριότητα) ή 75 λεπτά την εβδομάδα (έντονη αερόβια δραστηριότητα).
Προστατέψτε τον εαυτό σας από τον ήλιο
Ο καρκίνος του δέρματος είναι ένα από τα πιο κοινά είδη καρκίνου - και ένα από αυτά που μπορεί να προληφθούν . Δείτε τις παρακάτω συμβουλές:
Αποφύγετε τον ήλιο το μεσημέρι . Μείνετε μακριά από τον ήλιο μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ.
Μείνετε στη σκιά . Όταν είστε έξω, μείνετε στη σκιά όσο το δυνατόν περισσότερο . Τα γυαλιά ηλίου και ένα καπέλο είναι απαραίτητα .
Μην ξεχνάτε το αντηλιακό. Χρησιμοποιήστε το αντηλιακό (στο πρόσωπο) και κατά τους χειμερινούς μήνες.
Αποφύγετε τα solarium γιατί είναι εξίσου επιβλαβή, όπως και ο ήλιος..
Αποφύγετε επικίνδυνες συμπεριφορές
Μια άλλη αποτελεσματική τακτική πρόληψης του καρκίνου είναι να αποφεύγονται επικίνδυνες συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε μολύνσεις. Για παράδειγμα:
Μην μοιράζεστε τις βελόνες . Ένας κάποιος κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, δεν θα πρέπει ποτέ να μοιράζονται βελόνες γιατί μπορεί να οδηγήσει  σε HIV , καθώς και ηπατίτιδα Β και ηπατίτιδας C - η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος.
Τακτική εξέταση
Η τακτική αυτοεξέταση  για διάφορους τύπους καρκίνου (όπως ο καρκίνος του δέρματος , του παχέος εντέρου , του προστάτη , του τραχήλου της μήτρας και του μαστού), μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες έγκαιρης πρόληψης του καρκίνου.
Ourlife.gr

Η ευχή που θα διαβαστεί για την οικονομική κρίση

                                      

Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ δείξας τό ἔλεός Σου ἐν πᾶσι τοῖς προσιοῦσι σοι καί ἐξαιτουμένοις τοῦτο, ὁ εὐμήχανος καί ποικίλα ἔχων τῆς σωτηρίας τά φάρμακα, «ὁ πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως, ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπί πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν», ὁ διά τοῦ μονογενοῦς Σου Υἱοῦ πληροφορήσας ἡμᾶς ὅτι «οἰκτίρμων» ὑπάρχεις καί πολυέλεος, «ὁ ἐλεῶν πάντας, ὅτι πάντα δύνασαι καί παρορῶν ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν», ὁ παρακινήσας τόν προφητάνακτα Δαυΐδ εἰπεῖν· «καθαρισθήσομαι ἀπό ἁμαρτίας μεγάλης» τῇ δυνάμει σου, ὁ μή θέλων τόν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, πρόσδεξαι ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ τήν δέησιν ἡμῶν ὑπέρ τοῦ Ἔθνους καί τῆς Πατρίδος ἡμῶν. 
Πάντες γάρ οἱ ὁμοπάτριδες κείμεθα ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς τῶν θλίψεων ὀδυνόμενοι ἐπί τῇ χλεύῃ καί καταφρονήσει τῆς φιλτάτης ἡμῶν πατρίδος, οὐ μήν ἀλλά καί τῇ δυστυχίᾳ τῶν κατοίκων αὐτῆς. 
Ὄντως ἔκ τε τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καί ἐκ τῆς ἐνεστώσης οἰκονομικῆς ἀνάγκης καί τῆς πνευματικῆς κρίσεως τῶν Ἐθνῶν κατέστημεν ἄνθρωποι θλῖψιν μόνιμον ἔχοντες καί Ἔθνος ὑπό τῶν ἄλλων Ἐθνῶν ὀνειδιζόμενον. 
Δός, οὖν, ἡμῖν, Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν ἄνεσιν βίου, πάντα τά χρειώδη τῆς καθ᾽ ἡμέραν ἐπί τῆς γῆς ἡμῶν διαβιώσεως, μετάνοιαν διά τάς παραλείψεις καί ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐλευθερίαν ἐκ τῶν πολλῶν δυσοιώνων λογισμῶν, πίστιν βεβαίαν πρός Σέ, ἐλπίδα ἐπί τά βελτίω τῶν ὀχληρῶν ἡμῶν καταστάσεων ἀκαταίσχυντον, χαράν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν σταθηράν. 
Ἐξάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν λυπηρῶν ἐπί τά θυμηδέστερα, ἐκ τῶν στενωπῶν τῆς ἀπελπισίας εἰς τόν δίαυλον τοῦ θάρσους, ἐκ τῆς ὀλισθηρᾶς ὁδοῦ τῆς ἀπωλείας εἰς τήν ἀτραπόν τῆς σταθερότητος, ἐκ τῆς ἀπιστίας εἰς τήν πίστιν, φανερῶν τοῖς πᾶσι τόν δρόμον τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. 
Ὅτι σύ εἶ ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Romfea.gr

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ: Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ


pentapostagma.gr
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: Η Ελληνική «Υπερτροφή»!
Νίκος Κατσαρός
Π.Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων(ΕΦΕΤ)
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Στις 16 Οκτωβρίου 2010 εγκρίθηκε απο την UNESCO  στην Ναϊρόμπι της Κένυα η Μεσογειακή Διατροφή ως μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Την πρόταση υπέβαλαν η Ισπανία, η Ιταλία ,η Ελλάδα και το Μαρόκο. Ως εμβληματικές πόλεις προτάθηκαν και εγκρίθηκαν η Σόρια για την Ισπανία, η Κορώνη για την Ελλάδα, το Σιλέντο για την Ιταλία και το Σεφσάουεν για το Μαρόκο.Τα παέλια , η χωριάτικη σαλάτα, τα μακαρόνια καμπρέζε και τα τατζίν ήταν για την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και το Μαρόκο τα αντίστοιχα αντιπροσωπευτικά μεσογειακά πιάτα. Φρούτα και λαχανικά, οσπρια ,δημητριακά ασπρο κρέας, περιορισμένη κατανάλωση  γαλακτοκομικών και κόκκινου κρέατος αποτελούν την πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής σε συνδυασμό με καθημερινή φυσική άσκηση. Στην Μεσογειακή Διατροφή πρέπει να περιληφθούν οι υπερτροφές και τα λειτουργικά τρόφιμα καθώς και τα προϊόντα βιοτεχνολογίας πού παράγονται απο αυτά και να διαμορφωθεί μια νέα πυραμίδα  Μεσογειακής Διατροφής για τις υπερτροφές και λειτουργικά τρόφιμα καθώς και τα προϊόντα βιοτεχνολογίας αυτών  που προστίθενται στα τρόφιμα.
Ως υπερτροφές (super foods) χαρακτηρίζονται οι τροφές που περιέχουν υψηλές ποσότητες  συστατικών θρεπτικών ή και μη θρεπτικών σε σύγκριση με τα συνηθισμένα τρόφιμα και βελτιώνουν την καλή λειτουργία του οργανισμού με θετικές επιδράσεις όπως την πρόληψη ορισμένων ασθενειών. Ο χαρακτηρισμός ενός τροφίμου ως υπερτροφής  είναι ακόμη υποκειμενικός και θα πρέπει να τεθούν όροι με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια ώστε ο ορισμός υπερτρόφιμο να είναι σαφής και αντικειμενικός.Οι υπερτροφές βελτιώνουν την υγεία μας, προσφέρουν ευεξία, δρούν προληπτικά έναντι μιας σειράς ασθενειών όπως καρδιαγγειακά  νοσήματα,υπέρταση, διαβήτη τύπου ΙΙ, παχυσαρκία, ωρισμένων καρκίνων και μεταβολικών νοσημάτων. Πολλές απο τις υπερτροφές καταναλώνται ωμές  και έχουν μικρή θερμιδική αξία αλλλά σημαντική διατροφική. Οι υπερτροφές συνήθως περιέχουν σημαντικές ποσότητες αντιοξειδωτικών, βιταμινών, μεταλλικών ιχνοστοιχείων, ωρισμένων αμινοξέων κλπ. Βέβαια για να ενταχθούν στην Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή θα πρέπει να είναι προϊόντα της ελληνικής γής. Παρακάτω δίνονται ορισμένες ενδεικτικές κατηγορίες υπερτροφών:
Α Φρούτα 
ρόδι, μούρα, μύρτιλο, ιπποφαές, κρανμπέρι, σμέουρα, αβοκάντο, κράνα.
Β Ξηροί καρποί 
καρύδια, αμύγδαλα, φυστίκια
C Όσπρια 
φασόλια, φακές, ρεβίθια, σόγια
D Λαχανικά 
μπρόκολο, σπανάκι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά
E Μπαχαρικά 
σαφράν, κανέλλα,
F Προϊόντα  μέλισσας 
μέλι, πρόπολη, βασιλικός πολτός
G Δημητριακά και σπόροι 
λιναρόσπορος, ζέα
H Κάποια φύκη 
σπιρουλίνα, χλωρέλα
Τα προϊόντα της  Α κατηγορίας περιέχουν ισχυρές αντιμικροβιακές ουσίες που ενδυναμώνουν την όραση, την μνήμη  και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.Τα προϊόντα της κατηγορίας Β περιέχουν αντιοξειδωτικά, μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνη Ε. Προστατεύουν απο κρίσεις υπερφαγίας, καρδιαγγειακά νοσήματα και μορφές καρκίνου.Τα προϊόντα της κατηγορίας C περιέχουν πρωτεΐνη, σίδηρο, μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών, Προστατεύουν την καρδιά, μειώνουν την χοληστερίνη. Τα προϊόντα της κατηγορίας D περιέχουν μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών ,πλούσια σε μεταλλικά άλατα, βιταμίνες όπως το φολικό οξύ, β-καροτίνη, οι Α,Κ και C ασβέστιο, μαγνήσιο. Μειώνουν τον ρυθμό γήρανσης, προστατεύουν την καρδιά και την  αποφυγή οστεοπόρωσης και παχυσαρκίας.Τα προϊόντα της κατηγορίας  G περιέχουν φυτικές ίνες, θειαμίνη, ριμποφλαβίνη μαγνήσιο, κάιο και ψευδαργυρο. Συμβάλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου.Υπάρχουν και άλλες υπερτροφές οπως ο σολωμός και μικρά λιπαρά ψάρια, το σκόρδο, το μαύρο, πράσινο και λευκό τσάι και βέβαια την κορωνίδα των υπερτροφών το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι ο μόνος χυμός που είναι 100% φυσικός, αφου προέρχεται κατ ευθείαν απο τον καρπό δια απλής συμπίεσης σε συνήθεις θερμοκρασίες. Το ελαιόλαδο δεν παστεριώνεται ,δεν συντηρείτε στο ψυγείο,και παραμένει αναλλοίωτο για περισσότερο από ένα χρόνο. Περιέχει βιταμίνες Α,Κ και C και κυρίως αντιοξειδωτικές ουσίες.Το ελαιόλαδο δρά προληπτικά για ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος,διαβήτη τύπου ΙΙ, παχυσαρκία, καταράκτη, γεροντική άνοια, ωρισμένους τύπους καρκίνου,στην καλύτερη πέψη,Αλτσχάιμερ, στην καλύτερη αφόδευση και την ευεξία του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περιλαμβάνεται μεταξύ των δέκα καλύτερων τροφών που υπάρχουν στον κόσμο. Παράλληλα πέρα απο την νοθεία ελαιολάδου παρατηρούμε στο εξωτερικό να διαφημίζονται σπορέλαια  με 10% ελαιόλαδο ως υγιεινά, πυρηνέλαια ως ελαιόλαδα κλπ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία ώστε αρμόδια επιστημονική επιτροπή και η Ακαδημία να αναγνώριση το ελληνικό ελαιόλαδο ως υπερτροφή και στην συνέχεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα ταυτοποίησης, προβολής και αναγνώρισης του ελληνικού ελαιολάδου.
Συμπερασματικά θα πρέπει να ορισθεί  ο όρος υπερτροφές, να ορισθούν ποια προϊόντα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και ποιοι ισχυρισμοί υγείας και διατροφικοί πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα και στην συνέχεια να σχηματισθεί η πυραμίδα  Μεσογειακής Διατροφής για τις υπερτροφές..

Προσοχή: Οι υπερβολικές ώρες ύπνου οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα υγείας


 
Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι ο βέλτιστος αριθμός καθημερινών ωρών ύπνου για ανθρώπους ηλικίας άνω των 45 ετών κυμαίνεται μεταξύ επτά και εννέα ωρών. Οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτό το πρόγραμμα ύπνου, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το επίπεδο υγείας τους ακόμη και να καταπολεμήσουν χρόνιες παθήσεις.
Οι ερευνητές προέβησαν στα συγκεκριμένα συμπεράσματα μέσω της ανάλυσης ιατρικών αρχείων 54 εκατομμυρίων Αμερικανών ηλικίας 45 ετών. Περίπου το 1 τρίτο των συμμετεχόντων στην έρευνα αντιμετώπιζαν προβλήματα έλλειψης ύπνου (6 ώρες ύπνου καθημερινώς ή και λιγότερη). Τα δύο-τρίτα των συμμετεχόντων ακολουθούσαν το βέλτιστο καθημερινό πρόγραμμα ύπνου (7-9 ώρες), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των συμμετεχόντων κοιμόταν κάθε ημέρα για παραπάνω από δέκα ώρες.
"Η σχέση μεταξύ της ανθυγιεινής διάρκειας του (καθημερινού) ύπνου και των χρόνιων παθήσεων οφείλεται μερικώς στις ψυχικές διαταραχές και στην παχυσαρκία", δήλωσε η
Janet Croft
επιστημονικό μέλος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Η.Π.Α (σ.σ.
pentapostagma.gr - U.S. Center for Disease Control and Prevention). pentapostagma.gr

Το μυστήριο της σήραγγαςΤο Shell Grotto είναι ένα μοναδικό υπόγειο πέρασμα, μήκους 22 περίπου μέτρων, στο Margate, μια παραθαλάσσια πόλη στο Ανατολικό Κεντ, στην Αγγλία
Γιατί είναι μοναδικό; Γιατί είναι προσεκτικά διακοσμημένο με περίπου 4,6 εκατομμύρια κοχύλια στο εσωτερικό του!
Το ποιος το δημιούργησε και το γιατί, είναι ερωτήματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει πειστική απάντηση από κανέναν.
Οι ντόπιοι υποστηρίζουν ότι το Shell Grotto ανακαλύφθηκε κατά τύχη το 1835, από τον James Newlove και τον γιο του Joshua.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο James έστειλε τον γιο του να σκάψει μια τρύπα στο χωράφι τους. Ο μικρός Joshua όταν επέστρεψε είπε στον πατέρα του ότι εκεί που έσκαβε,
το χώμα υποχώρησε κάτω από τα πόδια του και μπροστά του εμφανίστηκε μια πανέμορφη υπόγεια σήραγγα καλυμμένη ολοκλήρου από κοχύλια.
Μόλις ο έκπληκτος πατέρας είδε και με τα μάτια του την παράξενη ανακάλυψη του γιου του αποφάσισε να την εκμεταλλευτεί και να κερδίσει κάποια χρήματα.
Εγκατέστησε λάμπες για να φωτίσει το εσωτερικό της σήραγγας και τρία χρόνια αργότερα άνοιξε το σπήλαιο για το κοινό.
Το θέαμα προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους κατοίκους του Margate. Μέχρι εκείνη την μέρα κανείς δεν είχε την παραμικρή ιδέα για την ύπαρξη της μυστηριώδους σήραγγας
καθώς δεν υπήρχε σε κανένα χάρτη της εποχής. Όπως ήταν πολύ φυσικό σχεδόν αμέσως με τους πρώτους επισκέπτες του Shell Grotto ξεκίνησαν και οι θεωρίες σχετικά
με την προέλευση του.
Κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν ένας αρχαίος ναός, κάποιοι άλλοι ότι αποτελούσε το μυστικό σημείο συνάντησης μιας μυστικής αίρεσης. Ο καθένας τους είδε και κάτι διαφορετικό
στο πολύπλοκο μωσαϊκό από κοχύλια, βωμούς σε θεούς και θεές ή και δέντρα της ζωής. Αν και η συζήτηση γύρω από την προέλευση της σήραγγας μέχρι σήμερα
δεν έχει σταματήσει, κανείς δεν έχει βρεθεί να δώσει μια πειστική εξήγηση και να λύσει το μυστήριο.

http://4.bp.blogspot.com/-5b4pC1dOuAQ/UZTS2ON9wMI/AAAAAAAARwk/XirdYx5EGSA/s1600/koxylia-1.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-oz9d9L7GG-I/UZTS28DtG5I/AAAAAAAARww/RCem38OdZ5E/s1600/koxylia-10.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-4nFZAb6P9aw/UZTS2ue9BcI/AAAAAAAARwo/LTdGizDdzBw/s1600/koxylia-11.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-lh1Uwca0BLU/UZTS3nqsHGI/AAAAAAAARw8/pXvEu1BJH8A/s1600/koxylia-12.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-jJrDhsUyfaI/UZTS4rmReBI/AAAAAAAARxE/FdnlJbSF64E/s1600/koxylia-2.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-7Mfu7FB7pa0/UZTS4ZYE_5I/AAAAAAAARxI/Qb_ML4Bm9lE/s1600/koxylia-3.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-Ghg397iL26A/UZTS5GVGLhI/AAAAAAAARxM/eHIeIbA19fg/s1600/koxylia-4.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-jaOeKp2r3DQ/UZTS6JjmqDI/AAAAAAAARxg/VW3N_iHyybo/s1600/koxylia-6.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-Nv59f3zurpo/UZTS6kOSm6I/AAAAAAAARxk/p5GpE12cf8U/s1600/koxylia-7.jpghttp://4.bp.blogspot.com/-QsvuqCOS6sU/UZTS7m5KSLI/AAAAAAAARx0/BhzF8bHD_nk/s1600/koxylia-8.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-IOi7sV8YZLE/UZTS71cbQuI/AAAAAAAARx4/2hqBMuAVveM/s1600/koxylia-9.jpg

                                       Shell GrottoΠροσοχή μην παρασυρθείτε και πάρετε τις φοροκάρτες


Η Κυβέρνηση θυμίζει αγρίμι σε κλουβί. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλλει φορομπηχτικές πολιτικές και ο απώτερος στόχος είναι να διεισδύσει στις ζωές όλων μας. Όχι για να εφαρμόσει πιο δίκαιες πολιτικές. Αλλά για να ξεζουμίσει κάθε εναπομείνουσα σταγόνα δύναμης που σας έχει απομείνει. Και εξηγούμε:

 1. Πολλά είναι τα μέτρα εκείνα που εξαγγέλθηκαν με σκοπό να μας υποκινήσουν να ωφεληθούμε. Ένα παράδειγμα: Επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά. Μόλις μπήκαν οι Έλληνες στο τρυπάκι, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι φόροι οδηγώντας την αγορά στο τέλος της. Την ίδια στιγμή, όμως το Κράτος απέφυγε αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλες μορφές και πέτυχε δια της παραπλανήσεως μας, να αυξήσει τους φόρους μέσω μιας άλλης πηγής
 2. Επί Παπακωνσταντίνου, αρχίσαμε να μαζεύουμε αποδείξεις για τα πάντα εκτός λίγων εξαιρέσεων. Γεμίσαμε χαρτούρες και το μέτρο δεν απέφερε σπουδαία αποτελέσματα. 
 3. Μπήκαν στις καταθέσεις μας, σπάζοντας κάθε έννοια απόρρητου, και άρχισαν τον χορό των κατασχέσεων και σε επίπεδα κάτω των ορίων που είχαν θεσπίσει. Ακόμα και για λίγα ευρώ σήμερα κατάσχονται καταθέσεις, μισθοί κλπ
 4. Πέρασαν τις περιουσίες μας στο κτηματολόγιο και μας παρακολουθούν από κάθε οπτική γωνία χωρίς όμως να αποδέχονται ούτε την πτώση των αντικειμενικών αξιών ούτε την δυσπραγία στις πωλήσεις ακινήτων
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επόμενη επίθεση που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί μόνο σαν επιθέσεις πρέπει να δείτε τις νέες μεθοδεύσεις τους. Σας προσφέρουν το τυράκι και σας οδηγούν σε μια τεράστια φάκα. 
Αν και εφόσον χρησιμοποιείτε φοροκάρτες και πιστωτικές κάρτες θα απολαμβάνετε σημαντικών εκπτώσεων στους φόρους που θα καταβάλλετε. Ας δούμε τι σημαίνει για όλους μας αυτή η φιλοσοφία:
Πρώτον, αν χρησιμοποιείτε περισσότερο τις πιστωτικές σας κάρτες, θα τονώσετε περισσότερο τις Τράπεζες, που ήδη όμως έχουν συναινέσει στο έγκλημα του ανοίγματος του απορρήτου των καταθέσεων σας και στο έγκλημα των κατασχέσεων μισθών, συντάξεων, κατασχέσεων. Μειώστε όσο μπορείτε την εξάρτηση σας από τις Τράπεζες. 
Δεύτερον, αν πάρετε φοροκάρτα συναινείτε σε νέες εγκληματικές πράξεις του Κράτους απέναντι σας και απέναντι στους συμπολίτες σας. Γιατί:
 1. Η φοροκάρτα, ακόμα και αν αρχικά είναι ανώνυμη, με την προσθήκη του ΑΦΜ σας θα γίνεται επώνυμη και θα μπορούν εν αγνοία σας να καταχωρούνται πολλά προσωπικά σας στοιχεία. 
 2. Με την υιοθέτηση της φοροκάρτας από μεγάλη μερίδα των πολιτών, τα καταστήματα θα είναι υποχρεωμένα να αποκτήσουν μηχανήματα ανάγνωσης τους και σε επόμενη φάση το Κράτος θα μπορεί να υποχρεώσει και όσους δεν έλαβαν την φοροκάρτα να την πάρουν. 
 3. Επιβάλλοντας την φοροκάρτα σε βάθος χρόνου, θα επιβληθεί απόλυτος έλεγχος των συναλλαγών σας που είναι ο απώτερος στόχος του ελέγχου σας τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο
 4. Με τις νέες τεχνολογίες και την χρήση ειδικού RFID τσίπ, θα ανιχνεύεται η παρουσία σας, αυτόματα οπουδήποτε. Αν δηλαδή συμμετέχετε σε μια διαδήλωση ή σε μια διαμαρτυρία, εν αγνοία σας θα καταγράφονται όλα τα ονόματα εκείνων που συμμετείχαν. Αν κάποιοι σε αυτή τη διαδήλωση προβούν σε έκτροπα, μπορεί το σύνολο των συμμετεχόντων να κατηγορηθούν ως συνένοχοι σε πράξεις βίας και τα ονόματα σας θα είναι αυτομάτως καταχωρημένα. Και έτσι σιγά σιγά θα αποφεύγετε να διαμαρτύρεστε και να αντιστέκεστε. Θα εξελιχθείτε σε απόλυτα άβουλα πολιτικά άτομα. Οι κυβερνώντες θα είναι σε θέση να σας επιβάλλουν πολιτικές και δεν θα έχετε την δυνατότητα της παραμικρής διαμαρτυρίας. (θυμηθείτε το προηγούμενο άρθρο με τις διαφορές φιλελευθερισμού και νεοφιλελευθερισμού. Ο Νεοφιλελευθερισμός δεν αποσκοπεί στην διατήρηση των δημοκρατικών σας δικαιωμάτων αλλά στον απόλυτο έλεγχο της ζωής σας μέσω της καταπάτησης των ατομικών σας δικαιωμάτων και της απόλυτης παρακολούθησης σας έτσι ώστε να φοβάσθε το κυνηγητό που θα μπορούν να σας εξαπολύσουν. Ακόμα και αν είστε απόλυτα αθώοι και αθώες)
 5. Με βάση τις επιλογές αγορών που θα κάνετε, θα δημιουργείται ένα προφίλ καταναλωτικό και ενδεχομένως και πολιτικό (για παράδειγμα αν διαβάζετε Ριζοσπάστη, Αυγή κλπ αν είστε φοιτητής ή καθηγητής και συμμετέχετε τακτικά σε διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες κλπ και αν κατά μία παρόρμηση σας αγοράσατε το βιβλίο του Τσε Γκεβάρα, το σύστημα μπορεί να σας κατατάξει στον χώρο των αναρχο-αυτόνομων και πιθανώς υπόπτων για διάπραξη εγκλημάτων βίας υπό την ευρεία έννοια που σήμερα έχουν αποδεχθεί οι Δένδιας και Αθανασίου). Αν δεν σας καταχωρήσουν σε πολιτικό χώρο, σίγουρα θα σας καταχωρούν σε καταναλωτικά προφίλ και τα στοιχεία σας θα γίνονται αντικείμενο πωλήσεων σε γνωστά και άγνωστα συμφέροντα με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην ζωή σας. 
Ξεφύγετε από την παγίδα που μας ετοιμάζουν. Μην παίρνετε φοροκάρτες. Μόλις μας αναγκάσουν να τις πάρουμε, θα αλλάξουν την πολιτική τους και δεν θα υπάρχουν εκπτώσεις από την εφορία. Θα σας ξεζουμίζουν και θα τους έχετε δώσει εσείς το όπλο. Ούτε θα μπορείτε να διατηρείτε την ελευθερία σας. Εν αγνοία σας θα παρακολουθείστε οπουδήποτε πηγαίνετε. Και το όπλο της απόλυτης παρακολούθησης και καταδυνάστευσης σας, θα το έχετε παραχωρήσεις εσείς οι ίδιοι!!!

Προς νομιμοποίηση ο γάμος των ομοφυλόφιλων και στην Αυστραλία;


 
Το Κοινοβούλιο της Canberra, της πρωτεύουσας της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας, υπερψήφισε νομοσχέδιο που επιτρέπει την καταχώρηση των «γάμων» των ομοφυλόφιλων ζευγαριών.
Έτσι, η μητροπολιτική περιοχή αποτελεί την πρώτη περιφέρεια στη χώρα που νομιμοποιούνται οι γάμοι ατόμων ίδιου φύλου.
Υπό τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια μπορούν να παντρευτούν στην επικράτεια της πρωτεύουσας της αυστραλιανής κοινοπολιτείας, ακόμη και στην περίπτωση που διαμένουν σε άλλη περιοχή.
Παράλληλα, όμως, η ομοσπονδιακή νομοθεσία της Αυστραλίας ορίζει τον γάμο μονάχα ως την ένωση μεταξύ ενός άντρα και μίας γυναίκας. Αναμένεται ίσως σύντομα, λοιπόν, να αναθεωρηθεί ή ακόμη και να ακυρωθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστραλίας.
pentapostagma.gr

Δείτε τα τρόφιμα που αποδεδειγμένα μας Καρκινιάζουν!


pentapostagma.gr

ΤΡΟΦΙΜΑ ΥΠΟΠΤΑ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ

Νίκος Κατσαρός
Π.Πρόεδρος ΕΦΕΤ
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Σύμφωνα με μελέτες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Καρκίνου οι αιτίες που προκαλούν καρκίνο είναι περίπου γνωστές :
30% οφείλεται στο κάπνισμα, 33% στα τρόφιμα, 5% στην κληρονομικότητα και το υπόλοιπο 32% στις ακτινοβολίες, τους ιούς και τις ορμόνες. Στα τρόφιμα οφείλεται το 1/3 των καρκίνων του πεπτικού συστήματος. Μερικές απο τις ουσίες που προστίθενται στα τρόφιμα είτε απο το περιβάλλον , είτε κατά την παρασκευή τους και θεωρούνται καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες περιγράφονται παρακάτω:
Σολωμός, ξιφίας, γαλέος, τόνος: τα ψάρια αυτά περιέχουν υδράργυρο σε πολλές περιπτώσεις πάνω από τα επιτρεπτά όρια .Στην διάρκεια της θητείας μου στον ΕΦΕΤ τέσσερις φορές αποσύραμε απο την αγορά ψάρια της κατηγορίας αυτής λόγω αυξημένης ποσότητας υδραργύρου .Ο υδράργυρος προέρχεται από τον Ατλαντικό ωκεανό κυρίως που είναι μολυσμένος με υδράργυρο.Ο υδράργυρος συσσωρεύεται στον οργανισμό και προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο ,το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι ύποπτος για καρκινογένεση.Μάλιστα ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων συνιστά στις έγκυες γυναίκες να μην καταναλών αυτήν την κατηγορία ψαριών κατα την διάρκεια της εγκυμοσύνης και για τον υπόλοιπο πληθυσμό μια φορά τον μήνα .Παρόμοιες συστάσεις έχουν γίνει και από την Ευρωπαίκή Αρχη Ασφάλειας Τροφίμων και απο τους αντίστοιχους οργανισμούς Αυστραλίας και Καναδά.Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση οτι τα αναφερόμενα αφορούν μόνο αυτήν την κατηγορία ψαριών και όχι τα αλλα είδη τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για μια υγιεινή διατροφή και ιδιαίτερα τα ψάρια του Αιγαίου.
Επιπλέον ο σολομός ιχθυοτροφείων αλλά και ξιφίας,γαλέος και τόνος περιέχουν πολυχλωριομένα διφαινύλια (κλοφέν,.PCBs) τα οποία συσώρευωνται στον οργανισμο,δρούν αθροιστικά και προκαλούν βλάβες στο ορμονικό σύστημα του οργανισμού και είναι ύποπτα για καρκινογενέσεις.Τα πολυχλωριομένα διφαινύλια πρόερχωνται απο τους μολυσμένους ωκεανούς.Επισημαίνεται οτι τα ψάρια του Αιγαίου είναι απολύτως ασφαλή απο μετρήσεις που έχουν γίνει και ειναι απαραίτητα για την υγειίνή διατροφή.Περαιτέρω η Πολιτεία πρέπει να κάνει περισσότερους και συστηματικότερους ελέγχους για τα εισαγόμενα ψάρια αυτής της κατηγορίας, που δυστυχώς δεν γίνονται.
Χρωστικές:Πριν λίγο καιρό αποσύρθηκε η ερυθρά χρωστική Ε120 ή καρμίνες ή οποία ήταν ύποπτη για καρκινογενέσεις και προστίθεται σε τρόφιμα και αναψυκτικά για να τους δώσει εντονότερο κόκκινο χρώμα.Η χρωστική Ε120 ή Red 2G παράγεται απο ψήσιμο είδους σκαθαριών σε 400 βαθμούς Κελσίου και απομόνωσης απο την σκόνη της χρωστικής. Στην διάρκεια της θητείας στον ΕΦΕΤ αποσύρθηκε η χρωστική Ε129 ως ύποπτη για καρκινογενέσεις που έμπαινε σε λουκάνικα,έτοιμα μπιφτέκια για να γίνονται πιο κόκκινα, σε πτηνοτροφές για να γίνεται ο κρόκος του αυγού πιό κίτρινος όπως και το χρώμα του κρέατος ...πιο αλανιάρικο,επίσης στις ιχθυοτροφές σολομού για να γίνεται το κρέας του σολομού πιο κόκκινο και σε μαρμελάδες για πιο έντονο κόκκινο χρώμα..Παρατηρούμαι τις ετικέτες των τροφίμων και ιδιαίτερα των αναψυκτικών και δεν καταναλώνουμε εκείνες που περιέχουν πολλά Ε.Προτιμούμε φρέσκους χυμούς και φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής.
Νιτρώδη, Νιτρικά: Τα νιτρώδη και νιτρικά άλατα που προστίθενται για συντήρηση σε καπνιστά ψάρια,κρέατα,αλλαντικά κλπ. μπορεί να αντιδράσουν με αζωτούχες ενώσεις των τροφών αυτών και να σχηματίσουν νιτροζαμίνες που είναι καρκινογόνες Οι νιτροζαμίνες προκαλούν καρκίνο του οισοφάγου και του ήπατοςΕπίσης σε καπνιστά και ψεροξημένα τρόφιμα ειναι πιθανόν να υπάρχουν κυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες όπως το βενζοπυρένιο,που είναι καρκινογόνοι.Περιορίζουμε την κατανάλωση αυτών των τροφών επίσης λόγω του οτι περιέχουν αυξημένες ποσότητες αλατιού και μπαχαρικών.Κηπευτικά προϊόντα που αρδεύονται απο περιοχές που η γεώτρηση περιέχει νιτρικά ή είναι προϊόντα θερμοκηπίου που έχουν χρησιμοποιηθεί νιτρικά λιπάσματα, τότε είναι πιθανόν να περιέχουν νιτρικά που ειναι υποπτα για καρκίνους στο πεπτικό σύστημα .Επίσης το νερό γεωτρήσεων που περιέχει πάνω απο 50mg/lt σε νιτρικά δεν πρέπει να καταναλώνεται ως πόσιμο.
Κονσέρβες: Στίς κονσέρβες υπάρχει ένα εσωτερικό επίχρισμα (επάλειψη) γι α να μην έρχεται σε επαφή το μέταλλο με το τρόφιμο.Το επίχρισμα αυτό είναι μία πλαστική ουσία που ονομάζεται ΔιςΦαινόλη Α( ΒΡΑ) που σταδιακά μεταφέρεται στο τρόφιμο Η ΒΡΑ ειναι ύποπτη για βλάβες στο συκώτι,στα νεφρά,το αμυντικό σύστημα του οργανισμού,διαβήτη τύπου ΙΙ και καρκινογενέσεις.Έχουν αποσυρθεί απο την ΕΕ,τις ΗΠΑ, τον Καναδά και Αυστραλία τα πλαστικά μπιμπερό απο ΒΡΑ .
Κρεατικά στα κάρβουνα : Κρέατα και προϊόντα κρέατος που υπερψήνωνται στα κάρβουνα το λίπος στην υψηλή θερμοκρασία της φλόγας λιώνει αντιδρά με ανθρακούχες ενώσεις και σχηματίζει καρκινογόνες ουσίες που απορροφώνται απο το κρέας.Το ίδιο συμβαίνει και για το καρβουνιασμένο κρεας.Τα τμήματα του καρβουνιασμένου κρέατος πρέπει να αφαιρούνται και το κρέας πρέπει να ψήνεται σε απόσταση απο την φλόγα ή χρήση ηλεκτρικής συσκευής.
Αφλατοξίνες: Γάλα,γαλακτοκομικά προϊόντα,τυρί κλπ,σπόροι,ξηροί καρποί εαν δεν παστεριοποιηθούν κατάλληλα ή οι ξηροί καρποί και σπόροι αποθηκευτούν σε χώρους υγρούς και θερμούς αναπτύσσονται μύκητες που παράγουν μυκοτοξίνες τις αφλατοξίνες που ενοχοποιούνται για καρκίνο του ήπατος.Δυστυχώς εδώ ο καταναλωτής είναι εντελώς απροστάτευτος και επιτείνεται με την απουσία συστηματικών ελέγχων.
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων: Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων αποτελούν πρόβλημα λόγω της μη συμμόρφωσης των αγροτών και της απουσίας ελέγχων απο την πολιτεία. Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων είναι ύποπτα για βλάβες στο ορμονικό σύστημα του οργανισμού ,το κεντρικό νευρικό σύστημα και για καρκινογενέσεις.Τα αυξημένα ποσοστά καρκινογένεσης τα τελευταία χρόνια μεταξύ των αγροτών οφείλεται στην χρήση φυτοφαρμάκων χωρις προφυλάξεις(γάντια,στολές,μάσκες κλπ).Η απουσία ελέγχων απο την πολιτεία καθιστά τους καταναλωτές απροστάτευτους απο τους κινδύνους που εγκυμονούν τα υπολλείματα φυτοφαρμάκων των οποίων οι επιπτώσεις εμφανίζονται αργότερα.Μια συμβουλή προς καταναλωτές είναι να πλένουν καλά τα τρόφιμα αυτά,να ξεφλουδίζουν όσα ξεφλουδίζονται,να καταναλώνουν προϊόντα εποχής οχι θερμοκηπίου και σε περιπτώσεις βιολογικά προϊόντα.
Ακρυλαμίδη: Περισσότερο απο δέκα χρόνια πρίν στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Σουηδίας ανακοίνωσαν Σουηδοί επιστήμονες οτι αμυλούχα τρόφιμα που θερμαίνονταν σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 150 βαθμών Κελσίου σχηματιζόνταν μια ουσία την ακρυλαμίδη και μάλιστα όσο υψηλότερη ήταν η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερη η ποσότητα της παραγόμενης ακρυλαμίδης.Έτσι παξιμάδια,δημητριακά πρωινού,κουραμπιέδες,τηγανητές πατάτες,φρυγανιές,τσίπς κάθε κατηγορίας,ποπ κόρν, κλπ κατά το ψήσιμο σχηματίζεται ακρυλαμίδη, η οποία θεωρείται ύποπτη καρκινογενέσεων.Η ακρυλαμίδη δεν υπάρχει στα τρόφιμα που αναφέρθηκαν,αλλά σχηματίζεται κατά τό ψήσιμο από αντίδραση αμυλούχων συστατικών με το αμινοξύ ασπαραγίνη.Οι βιομηχανίες τροφίμων προσπαθούν να περιορίσουν το ποσοστό ακρυλαμίδης στα τρόφιμα είτε μειώνοντας την θερμοκρασία είτε με διάφορες άλλες μεθόδους.
Το φαινόμενο παρακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων.
Οι επιπτώσεις στον οργανισμό απο τα τρόφιμα αυτά, δεν εμφανίζωνται άμεσα αλλά χρόνια αργότερα,καλό θα είναι όμως να περιορίζουμε την κατανάλωση των προϊόντων αυτών ,να καταναλώνουμε τρόφιμα με αντικαρκινική δράση ,και να καταναλώνουμε τρόφιμα με πολλές φυτικές ίνες διότι διευκολύνουν τις εκκενώσεις και έτσι αποβάλλονται οι καρκινογόνες ουσίες πριν απορροφηθούν από το παχύ έντερο.Η αντικαρκινική δράση κατηγοριών τροφίμων θα δημοσιευθεί σε επόμενο κείμενο.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΕΤΡΕΨΕ ΕΚΤΡΩΣΗ


Μία έκτρωση που δεν έγινε
i-panagia-apetrepse-ektrosi
Τα πρώτα παιδιά που απέκτησε η Ευτυχία Αλεξάνδρου ήταν αγόρια, αλλά δεν επέζησαν. Κατόπιν έφερνε στη ζωή μόνο κορίτσια.
Το 1939 μετοίκησε οικογενειακώς στο Χαρτούμ του Σουδάν. Εκεί έμεινε πάλι έγκυος, αλλά στενοχωρημένη από τις προηγούμενες εμπειρίες της αποφάσισε να κάνει έκτρωση.
            Το ίδιο βράδυ βλέπει στον ύπνο της ένα συγκλονιστικό όνειρο: Ήταν μεγάλη Παρασκευή, κι ετοιμαζόταν να μπει στον ορθόδοξο ναό της Ευαγγελίστριας του Χαρτούμ. Τη στιγμή εκείνη ο ιερέας, ντυμένος τ  άμφια του και κρατώντας το ιερό Ευαγγέλιο, της είπε:
           - Είσαι αμαρτωλή!
              Αμέσως η Ευτυχία γονάτισε συγκινημένη και ζήτησε συγνώμη. Τότε ο ιερέας την οδήγησε στο εσωτερικό του ναού, εκεί όπου ήταν ο επιτάφιος, και της είπε:
           - Εγώ δεν είμαι άξιος για να σε συγχωρήσω. Από  δω να ζητήσεις συγνώμη.
            Γυρίζει η γυναίκα και βλέπει κοντά στον επιτάφιο την εικόνα της Παναγίας να θρηνεί. Από τα θεία μάτια της έτρεχαν αληθινά δάκρυα. Κάποια στιγμή γυρίζει προς την Ευτυχία και της λέει:
             - Κοίταξε! Είχα ένα και το έχασα. Πρόσεξε μη χάσεις κι εσύ αυτό που κρατάς μέσα σου.
             Ύστερα ο ιερέας έβγαλε από πάνω του ένα μεγάλο σταυρό, τον πέρασε στον λαιμό της και της είπε:
             - Πρόσεξε μη χάσεις τον σταυρό που φοράς. Όταν ξύπνησε, έφερε με κάθε λεπτομέρεια στη μνήμη της το όνειρο. Πείστηκε μ  αὐτὸ πως έπρεπε με κάθε θυσία να κρατήσει το παιδί της.
            Σε πέντε μήνες γέννησε ένα αγοράκι. Με κατάπληξη είδε αποτυπωμένο στο στέρνο του το σημείο του τιμίου σταυρού. Έταξε τότε στην Παναγία να φέρει το μικρό και να το βαφτίσει στην Τήνο. Δυστυχώς μεσολάβησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και αναγκάστηκε να το βαφτίσει στο Χαρτούμ. Δεν παρέλειψε όμως να το ονομάσει Ευάγγελο.
            Μεγαλώνοντας το παιδί έμαθε από τη μητέρα του την ιστορία της γεννήσεώς του και ρίζωσε μέσα του η επιθυμία να προσκυνήσει τη Μεγαλόχαρη. Κάποια χρονιά, στο πανηγύρι της Παναγίας, ήρθε και ο μικρός Ευάγγελος στην Τήνο, προσκυνητής μαζί με τη μητέρα του. Ήθελε μάλιστα να παραμείνει όλη τη νύχτα στον ναό, γιατί επιθυμούσε και πίστευε πως θα έβλεπε την Παναγία.
            Ο μεγάλος εσπερινός είχε προχωρήσει και ο δεσπότης κήρυττε κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο. Ξαφνικά βλέπει ο Ευάγγελος από τον γυναικωνίτη, όπου βρισκόταν, ένα δυνατό φως που έλαμπε σαν τον ήλιο κι έπαιρνε κάποτε μία κόκκινη απόχρωση. Συγχρόνως βλέπει να πλησιάζει μία ωραία νέα γυναίκα. Είχε παράστημα ηγεμονικό, φορούσε φωτοστέφανο, και με υψωμένο το δεξί της χέρι ευλογούσε τα πλήθη.

Τι σημαίνουν τα λόγια "Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε";

Όποιος θέλει να γίνει τέλειος και επιθυμεί να αγωνισθεί τον πνευματικό αγώνα νόμιμα, πρέπει να αποξενωθεί από κάθε ελάττωμα οργής και θυμού.

Ας ακούσει τι του παραγγέλλει το σκεύος της εκλογής, ο Απ. Παύλος: « πάσα πικρία και οργή και θυμός και κραυγή και βλασφημία αρθήτω αφ’ υμών συν πάση κακία». Και λέγοντας «πάσαν» δεν μας άφησε καμιά πρόφαση θυμού ως δήθεν αναγκαίου ή εύλογου.


Εκείνος επομένως που θέλει να διορθώσει τον φταίχτη αδελφό ή θέλει να του επιβάλλει επιτίμια, ας φροντίζει να φυλάει τον εαυτό του ατάραχο μήπως, ενώ θέλει να θεραπεύσει τον άλλον, πάρει ο ίδιος την αρρώστια του. Και τότε θα πουν το ευαγγελικό: «ιατρέ, θεράπευσον σεαυτόν». Και αλλού πάλι λέει σχετικά η Γραφή: «τι βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου την δε εν τω σω οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς;» ( Μτθ. 7,3).

Η κίνηση της οργής από οποιαδήποτε αιτία κι αν προκληθεί τυφλώνει τα μάτια της ψυχής και δεν την αφήνει να δει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Όπως δηλαδή όποιος βάζει στα μάτια του φύλλα χρυσά ή μολυβένια εμποδίζει το ίδιο και χωρίς καμία διαφορά την όρασή του και η τυφλότητά του δεν είναι διαφορετικότερη στην περίπτωση των χρυσών φύλλων, επειδή αυτά είναι πιο πολύτιμα από τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση της οργής, από οποιαδήποτε αιτία κι αν ανάψει, εύλογη δήθεν ή παράλογη, ή πνευματική όραση σκοτίζεται.

Τότε μόνο χρησιμοποιούμε σωστά τον θυμό, όταν τον κινούμε εναντίον των εμπαθών και φιλήδονων λογισμών μας.

Αυτά μας διδάσκει ο προφήτης λέγοντας «οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε» (Ψαλμ. δ’ 5), δηλαδή να κινείτε την οργή εναντίον των παθών σας και των πονηρών σκέψεων και να μην αμαρτάνετε εκτελώντας ότι σας υποβάλλουν.

Κασσιανού του Ρωμαίου
Μικρή Φιλοκαλία
Αποστολική Διακονία της Εκκλ. της Ελλάδος 


πηγή 

Είχα ένα όραμα για τους εσχάτους καιρούς...


eiha-ena-orama-gia-tous-eshatous-kairous
Είχα όραμα. Είδα τον Κύριο Σαβαώθ. Στα χέρια Του κρατούσε μια σφαίρα με έναν μεγάλο σταυρό πάνω της. Και από εκεί άκουσα:


«Στους έσχατους χρόνους, η ταπείνωση, η καλοσύνη και η αγάπη θα σώσει τους ανθρώπους. Η αγάπη πεθαίνει χωρίς καλές πράξεις. Η αγάπη είναι η μοναδική δύναμη με την οποία ο άνθρωπος θα μπορέσει ν' αντέξει τις παγίδες του Αντίχριστου. 


Η μισή κόλαση είναι στη γη. Ο Αντίχριστος στέκεται στην πόρτα και προσπαθεί να μπει. Εσείς θα ζήσετε για να δείτε τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα βασιλεύει παντού, και θα υπάρξουν διωγμοί.


Η Γεωργία κληροδοτήθηκε στην Παναγία και Αυτή θα την προστατεύσει. Εδώ θα υπάρξουν μικρότεροι διωγμοί. Μην ανησυχείτε όταν θα δυσκολεύεστε.


Εγώ θα έρθω και θα σας βοηθήσω, όμως εσείς δεν θα με βλέπετε. Και πριν νόμιζαν ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, αλλά δεν ήταν αυτά τα σημάδια. Ήταν απλώς πόλεμος. Τότε δεν ήταν ουράνια τα σημάδια και οικουμενικός ο διχασμός. 0 διχασμός είναι ίσος με την αίρεση. Σύντομα όλος ο κόσμος θα ενωθεί με το νούμερο του Αντίχριστου. Τις έσχατες μέρες μην κοιτάζετε τον ουρανό. Γιατί θα γίνουν τέτοια «θαύματα» που θα πλανηθείτε και θα σας καταστρέψουν.


Ο Αντίχριστος είναι γεννημένος και η σφραγίδα του δεν θα είναι μόνον αόρατη. Θα είναι ορατή και θα σφραγίζουν μ' αυτήν τον άνθρωπο στο χέρι και στο μέτωπο. Ήδη ετοιμάζουν το θρόνο του. Θα φακελώσουν όλους τους ανθρώπους και θα τους καταχωρίσουν στις λίστες του. Κανείς δεν θα μπορεί να ζει έξω απ' αυτές. Οι ζωές των ανθρώπων θα εξαρτώνται από αυτούς.


Σε όλα τα προϊόντα θα υπάρχει το νούμερο του. Πρώτα με γραμμές κι ύστερα ολοφάνερα. Αυτές οι γραμμές είναι ήδη το νούμερο του Αντίχριστου και κρυφά κωδικοποιημένα τα τρία εξάρια (666). Μη φοβηθείτε. Να πείτε μια προσευχή, να τα σταυρώνετε και έτσι να τα παίρνετε. Τότε μπορεί να είσαι καβάλα στον πονηρό και να σε πηγαίνει στο ναό. Όμως ότι σου προτείνει ο δαίμονας, με λόγια ή με πράξεις, μην το δέχεσαι, όσο καλό κι αν σου φανεί. Γιατί θα πέσεις στην παγίδα του και θα καταστραφείς.


— Γέροντα, εκείνος ξέρει ότι είναι ο Αντίχριστος;
— Εκείνος ξέρει. Εσύ θα το καταλάβεις όμως; Να θυμάσαι: 0 Αντίχριστος ακόμη χτυπάει την πόρτα. Κι όταν σου χτυπάνε την

πόρτα τι πρέπει να κάνεις;
—Την ανοίγεις.
—Κι όταν δεις τον επισκέπτη τι πρέπει να πεις;

—Ελάτε!
—Περιμένει λοιπόν πρόσκληση. Θα δοθεί η πρόσκληση και θα έρθει. Τώρα η πόρτα είναι ανοιχτή. Τώρα δεν χτυπάει.


Στέκεται στην πόρτα και περιμένει πρόσκληση. Να το θυμάσαι. Θα ακολουθήσουν τον Αντίχριστο εκείνοι που έχουν πίστη μόνο με το μυαλό τους. Όμως όποιος πιστεύει με την καρδιά του θα τον υποψιαστεί.


Θα τον γνωρίσει. Στις έσχατες μέρες θα κυκλοφορούν οι γυναίκες στους δρόμους γυμνές και δεν θα νιώθουν ντροπή. Οι χριστιανές θα είναι ντυμένες σεμνά. Από αυτό θα τις αναγνωρίζουν και θα τις διώκουν.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (1929-1995) Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ. 


epanastasilae.blogspot.gr

Ένα πολύ συγκινητικό ΣΥΓΝΩΜΗ έστω και αργά...Ένα πολύ συγκινητικό ΣΥΓΝΩΜΗ έστω και αργά, που μία γυναίκα έγραψε στο βιβλίο των κοιμηθέντων του Ι.Ναού μας προς μνημόνευση.

ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΙΕΡΕΑΣ.

Άλλο μεταμέλεια και άλλο μετάνοια

Γέροντας Μακάριος του Μαρουδά

Άλλο η μεταμέλεια και άλλο η μετάνοια. Μεταμέλεια για τα σφάλματα μου είναι η προσπάθεια να αποκαταστήσω την εικόνα μου μέσα μου και γύρω μου. Ενώ η μετάνοια είναι η επιστροφή του νου μου στον Θεό.

Θυμώνω παραδείγματος χάριν με κάποιον και μεταμελούμαι γιατί χάλασε η εικόνα του εαυτού μου στον αντίδικο μου και μέσα μου. 


Πως έφτασα σε τέτοιο σημείο να εκτεθώ; Τι θα λέει για μένα αυτός ο άνθρωπος; πως του φέρθηκα έτσι; 


Ο εγωισμός μας δεν σηκώνει αυτή την έκθεση του εγώ μας, και προσπαθούμε μεταμελούμενοι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκαταστήσουμε την εικόνα μας. 

Ενώ μετάνοια είναι η επιστροφή της καρδιάς μου στο Θεό παρόλα τα σφάλματα μου. Δηλαδή ελπίδα.


ΠΗΓΗ: www.pentapostagma.gr

Γιατί ντρέπεσαι νά ἐξομολογηθεῖς;

 
Η ντροπή στήν Εξομολόγηση έρχεται από τον σατανά πού παρακολουθεί άγρυπνος τί θα κάνουμε… 
» Ντρέπεσαι λοιπόν και κοκκινίζεις να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου; Αλλά και αν ακόμα έπρεπε να τις ομολογείς μπροστά στους ανθρώπους και να εξευτελίζεσαι, ούτε καί τότε θά έπρεπε να ντρέπεσαι· διότι ντροπή και αισχύνη είναι το να αμαρτάνεις, και όχι το να ομολογείς τις αμαρτίες σου… 

Γνωρίζω και εγώ ότι δεν ανέχεται η συνείδηση την ενθύμηση των αμαρτιών μας. Διότι αν θυμηθούμε μόνον τις αμαρτίες μας η ψυχή μας αναπηδά όπως ακριβώς αναπηδά κάποιο αδάμαστο και δύστροπο πουλάρι.
Όμως συγκράτησε, χαλιναγώγησε, χάιδευσε τη ψυχή με το χέρι, κάνε τη ήμερη, πείσε την, ότι αν δεν εξομολογηθεί τώρα στόν ιερέα, θα αναγκαστεί νά εξομολογηθεί εκεί όπου είναι περισσότερη η τιμωρία, όπου είναι μεγαλύτερος ο παραδειγματισμός.
Εδώ το δικαστήριο είναι χωρίς μάρτυρα και δικαστής του εαυτού σου είσαι συ ο οποίος αμάρτησες· εκεί όμως θα παρευρίσκεται όλο το πλήθος της οικουμένης αν δεν προλάβουμε να τα σβήσουμε εδώ.
Ντρέπεσαι να ομολογήσεις τά αμαρτήματα; Να ντρέπεσαι τότε και να τα διαπράτεις !
Εμείς όμως όταν διαπράττουμε αυτά τολμάμε να τα διαπράττουμε κατά τρόπον αναίσχυντο και προκλητικό· όταν όμως πρόκειται να τα ομολογήσουμε, τότε ντρεπόμαστε και αποφεύγουμε, ενώ έπρεπε να κάνομε τούτο με μεγάλη προθυμία. Διότι δεν είναι ντροπή το να κατηγορείς τα αμαρτήματα, αλλά δικαιοσύνη και αρετή· εάν δεν ήταν δικαιοσύνη και αρετή δεν θα έδινε γι’ αυτήν ο Θεός αμοιβή.
Το ότι πράγματι έχει αμοιβές η εξομολόγηση, άκουσε τί λέγει· «Λέγε πρώτος εσύ τα αμαρτήματά σου για να δικαιωθείς». Ποιός ντρέπεται να πράξει κάτι από το οποίο θα γίνει δίκαιος; Ποιός ντρέπεται να ομολογήσει τα αμαρτήματα, για να απαλλάξει τον εαυτόν του από τα αμαρτήματα; Μήπως σε προτρέπει να τα ομολογήσεις για να σε τιμωρήσει; Όχι βέβαια για να τιμωρήσει, αλλά για να συγχωρήσει.
Στα κοσμικά δικαστήρια συμβαίνει να επέρχεται η τιμωρία μετά την ομολογία της ενοχής. Για τούτο και ο ψαλμός υποπτευόμενος ακριβώς αυτό, μη τυχόν δηλαδή φοβούμενος κανείς τιμωρία μετά την εξομολόγηση αρνηθεί να εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του, λέγει· «εξομολογηθείτε στον Κύριο τα αμαρτήματά σας, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα». 
Μήπως ( νομίζεις ότι ο Θεός ) δεν γνωρίζει τα αμαρτήματα σου, εάν εσύ δεν τα ομολογήσεις; 
Λοιπόν τί περισσότερο γίνεται σε σένα όταν δεν τα ομολογείς; Μήπως μπορείς να διαφύγεις την προσοχή του;
Και αν ακόμα δεν τα πεις εσύ, εκείνος τα είδε· αν δε τα πεις εσύ εκείνος τα λησμονεί. Διότι λέγει· «Ιδού εγώ είμαι ο Θεός εκείνος ο οποίος από αγάπη εξαλείφω τις αμαρτίες σου, και δεν τις ενθυμούμαι». 
Βλέπεις; «Εγώ δεν θα τις ενθυμηθώ» λέγει· διότι τούτο είναι ίδιον της φιλανθρωπίας· συ να τις θυμηθείς για να σου γίνει αφορμή σωφρονισμού. 
Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

http://theomitoros.blogspot.gr

Δύο θαύματα του Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου

duo-thaumata-tou-gerontos-paisiou

Γέροντος Εφραίμ Βατοπαιδινού: Ομιλία στον Ιερό Ναό Δώδεκα Αποστόλων Λονδίνου στις 4 Ιουνίου 2006
“Θέλω να πω ότι αυτοί οι άγιοι που αγίασαν σήμερα έχουν μεγάλη δόξα, μεγάλη παρρησία στο Θεό και μας βοηθούν πάρα πολύ. Πριν από τρεις μήνες συνέβη το εξής. Ένας οδηγός πήγαινε από τη περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Τον σταματά ένας καλόγερος και του λέει: «Παλικάρι, με παίρνεις μέχρι τη Θεσσαλονίκη;». «Βεβαίως, ελάτε». Ήταν μόνος ο οδηγός. Κάθησε δίπλα του και του λέει: « Κώστα, -χωρίς να τον ξέρει- έχεις αρχόμενο καρκίνο στους πνεύμονες. Να πας στο νοσοκομείο και θα τον προλάβεις». Και αμέσως εξαφανίσθηκε. Αυτός έπαθε σοκ. Παίρνει μερικά τηλέφωνα και λέει τι του συνέβη. Του φέρνουν μερικές φωτογραφίες. Τον ρωτούν αν αναγνωρίζει ποιός είναι ο καλόγερος; Αυτός αναγνώρισε τον π. Παΐσιο. Πήγε πράγματι στο νοσοκομείο. Τον εξέτασαν οι γιατροί και βρήκαν αρχόμενο καρκίνο στους πνεύμονες, ενώ ο ίδιος δεν αισθανόταν πόνους. Βλέπετε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό εμφανίζονται μετά το θάνατο τους και πιστοποιούν την αλήθεια του ευαγγελίου.
Μία άλλη κυρία από την Κύπρο πήγε να προσκυνήσει στο τάφο του π. Παϊσίου. Γονατίζοντας για να προσκυνήσει γλίστρησε. Ακούμπησε το χέρι της κάτω για να στηριχθεί. Όταν πήγε στο ξενοδοχείο είδε ότι στον αγκώνα της υπήρχε χώμα. Αυτή χάρηκε γιατί το θεώρησε ως ευλογία από τον τάφο του π. Παϊσίου. Το μάζεψε και το έβαλε σε μια θήκη που είχε μαζί της. Μετά κοιμήθηκε. Το πρωί ξύπνησε και είδε ότι είχε βλαστήσει ένας κρίνος πάνω στο χώμα. Ποιός το φύτεψε, ποιός το πότισε;
Αυτά μας τα δίνει ο Θεός, σ’ αυτόν τον καιρό της αμφιβολίας και της απιστίας, για να μπορέσομε να βρούμε τη χάρη του. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πάρτε στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Η ζωή μας φεύγει, είναι ένα όνειρο. Φεύγουμε. Εδώ είμαστε φιλοξενούμενοι. Όπως όταν πάμε σε μια κατασκήνωση. Θα μείνουμε εκεί δεκαπέντε μέρες και θα φύγουμε. Έτσι είναι και η ζωή αυτή. Ο άνθρωπος θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Μακάριος και τρισμακάριος και τρισευτυχισμένος ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος σκέφτεται τα μη βλεπόμενα, σκέφτεται και ποθεί τα μη ορώμενα με τη σωστή ζωή του.”

πηγη

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου - Ἑρμηνεία Εἰκόνας
 ἱερὴ ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆςΘεοτόκου καὶ  σχετικὴ εἰκόνα ὑπηρετοῦν ἕναβαθύτερο σκοπόχειραγωγοῦν τὸν πιστὸ στὸμυστήριο τῆς σάρκωσης τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦΘεοῦΗ εἴσοδος τῆς Θεοτόκου στὸ ναὸ εἶναι τὸ προοίμιο τῆς εὔνοιας τοῦ Θεοῦ στοὺς ἀνθρώπους, ἡ προκήρυξη τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀναγγελία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς θείας, οἰκονομίας. Αὐτὰ διακηρύσσει τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς.
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πάσι προκαταγγέλλεται. Αὐτὴ καὶ ἠμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.»
Ὁ ὀρθόδοξος ἁγιογράφος μὲ βάση τὶς παραπάνω πληροφορίες τῆς ἀπόκρυφης διήγησης καὶ τὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ Θεοτόκου συνθέτει τὴν εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων.
Τὸ κύριο πρόσωπο τῆς εἰκόνας εἶναι ἡ τριετὴς Παναγία. Εἰκονίζεται τὴ στιγμὴ ποὺ τὴν ὑποδέχεται στὸ ναὸ ὁ ἱερέας Ζαχαρίας, ὁ μετέπειτα πατέρας τοῦ Προδρόμου, καθὼς τὴν παραδίδουν εὐλαβικὰ οἱ θεοσεβεῖς γονεῖς της. Πίσω τους ἀκολουθοῦν οἱ παρθένες, «οἱ ἀμίαντες θυγατέρες τῶν Ἑβραίων», ποὺ κρατοῦν ἀναμμένες λαμπάδες.
Ἡ Παναγία δὲ ζωγραφίζεται φυσιοκρατικά. Δὲν ἐμφανίζει δηλαδὴ τίποτε τὸ παιδικό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μικρὸ μέγεθος τοῦ σώματός της. Αὐτὸ γίνεται σκόπιμα. Ὁ ὀρθόδοξος ἁγιογράφος θέλει νὰ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ γράμμα τῆς διήγησης («τριετὴς ἡ παῖς»), γιὰ νὰ συλλάβουμε τὸ πνεῦμα της, τὴν ἐκκλησιολογικὴ τῆς διάσταση. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ ὁ ὑμνωδὸς μᾶς καλεῖ «τὴν νηπιάζουσαν φύσει καὶ ὑπὲρ φύσιν Μητέρα ἀναδειχθείσαν τοῦ Θεοῦ εὐφημήσωμεν ὕμνοις»(Τροπάριο τοῦ ὄρθρου).
Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ὡς ὥριμη γυναίκα μὲ τὸ γνωστὸ μαφόριό της, ὅπως τὴ βλέπουμε στὶς εἰκόνες της.
Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ὁ ὑμνωδὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ τὶς λαμπάδες τῶν παρθένων. Οἱ ἀναμμένες λαμπάδες δὲν εἶχαν σκοπὸ νὰ ἐμποδίσουν τὴν τριετῆ παιδίσκη νὰ γυρίσει πίσω, στὸ σπίτι της, καθὼς ἦταν στὸ δρόμο πρὸς τὸ ναὸ -αὐτὸ λέει ἡ ἀπόκρυφη διήγηση- ἀλλὰ τοῦτο: νὰ ὑποδείξουν τὴ νοητὴ λαμπάδα, τὴν Παναγία, καὶ προδηλώσουν ἔτσι τὴν ἀνείπωτη μελλοντικὴ αἴγλη. Αὐτὴ ἡ αἴγλη θὰ ἦταν ὁ Χριστός, γιατί ἀπὸ τὴν Παναγία θὰ ἀνέλαμπε (θὰ γεννιόταν) φωτίζοντας τοὺς καθισμένους στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας ἀνθρώπους. Αὐτὸν τὸ συμβολισμὸ παρουσιάζει τὸ δ'; στιχηρὸ προσόμοιό του ἑσπερινοῦ, ἦχος δ' «Αἱ νεανίδες χαίρουσαι καὶ λαμπάδας κατέχουσαι, τῆς λαμπάδος σήμερον προπορεύονται τῆς νοητῆς καὶ εἰσάγουσιν αὐτὴν εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἱερῶς προσηλοῦσαι τὴν μέλλουσαν αἴγλην ἄρρητον ἐξ αὐτῆς ἀναλάμψειν καὶ φωτίσειν τοὺς ἐν σκότει καθημένους, τῆς ἀγνωσίας ἐν Πνεύματι».
Σὲ πολλὲς εἰκόνες πίσω ἀπὸ τὸ Ζαχαρία, ἀριστερά, παριστάνεται ἡ Παναγία νὰ κάθεται σὲ καθέδρα μὲ τρία σκαλιὰ (εἶναι ἡ ἀναβαθμοὶ τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ ἀπόκρυφου κειμένου) καὶ νὰ περιμένει τὴν τροφὴ ποὺ τῆς φέρνει ὁ ἄγγελος Γαβριήλ. Ἡ Παναγία νὰ παραμείνει στὸ Ἅγιο τῶν Ἁγίων ὡς νέα Κιβωτὸς τῆς Διαθήκης, ὡς ἡ «ἔμψυχος κιβωτὸς» καὶ στὰ δώδεκα χρόνια της παραμονῆς τῆς ἐκεῖ θὰ τρέφεται θαυματουργικὰ μὲ οὐράνια τροφή.
    
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: 
Ὁ Μυστικὸς κόσμος τῶν Βυζαντινῶν Εἰκόνων 
(τόμος δεύτερος) 
Χρήστου Γ. Γκότση 
Ἔκδ. Ἀποστολικὴ Διακονία
πηγη