Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Περί Ὀρθοδόξου πίστεως καί αἱρετικῶν Ἀπό ἐπιστολάς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου


http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/12/agios-vasilios.jpg

Πρός κάποιους Ἐπισκόπους οἱ ὁποῖοι ἐξωρίσθησαν
ὑπερμαχοῦντες ὑπέρ τῆς πίστεως!

"Εἰς ὅλα εὐρίσκομων τήν μεγάλην οἰκονομίαν τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ διά τήν Ἐκκλησίαν Του, ὥστε καί ἐκεῖνα πού εἶναι σκυθρωπά καί δυσάρεστα, καί αὐτά νά οἰκονομοῦνται εἰς ὠφέλειαν τῶν πολλῶν, μέ τήν δυσθεώρητον σοφίαν τοῦ Θεοῦ καί τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα τῆς διακοσύνης Του. Διότι, μέ τήν ἐξορίαν σας μεταφέρατε τήν ἀληθινήν πίστιν εἰς Παλαιστίνην, ὅπως ἔγινε πάλαι ποτέ μέ τόν Ἰσραήλ, τόν ὁποῖον μετέφερεν ὁ Κύριος, μέ τήν αἰχμαλωσίαν, εἰς τήν χώραν τῶν Ἀσσυρίων, καί οὔτω ἔσβυσε τήν εἰδωλολατρείαν μέ τήν μετάβασιν εἰς αὐτήν τῶν θεοσεβῶν Ἰουδαίων.  

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΝΑ ΜΗ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ «ΑΣ ΤΟ ΒΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ», ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΙΟΜΑΣΤΕ!

-Γέροντα, είναι σωστό να λέη κανείς γι' αυτόν που τον αδικεί: «ας το βρη από τον Θεό»;

- Όποιος το λέει αυτό κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταριέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε: «Ας το βρουν από τον Θεό».