Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 
 
            Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία σήμερα, 10  Σεπτεμβρίου 2014, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως.
            Ἡ Ἱερά Σύνοδος μέ πολύ ἀγωνία καί πόνο ψυχῆς παρακαλουθεῖ τά θέματα τῶν τραγικῶν ἐξελίξεων στίς Χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, καταδικάζει τίς σφαγές καί τίς βιαιοπραγίες ἐναντίον τῶν χριστιανῶν καί ἄλλων συνανθρώπων μας καί τόν ξεριζωμό ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τους, κάνει δέ ἔκκληση πρός κάθε ἁρμόδιο Φορέα γιά τήν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καί τῆς συνύπαρξης τῶν Λαῶν.
Στή δύσκολη οἰκονομική συγκυρία πού βιώνει ὁ τόπος καί ἡ Χώρα μας, ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή, οἱ Ἱερές Μητροπόλεις, οἱ Ἱερές Μονές, οἱ Ἐνορίες καί τά Ἐκκλησιαστικά Ἱδρύματα συνεχίζουν μέσῳ τῶν Προνοιακῶν τους Δομῶν (Συσσίτια, Γηροκομεῖα, Κοινωνικά Παντοπωλεῖα, Κοινωνικά Ἰατρεῖα καί Φαρμακεῖα καί ἄλλες δράσεις), παρά τήν κάλυψη τῶν τεράστιων λειτουργικῶν τους ἐξόδων, νά συμπαρίστανται στούς ἀνθρώπους πού δοκιμάζονται καί πλήττονται ἀπό τήν φτώχεια, τήν ἀνεργία καί τήν ἐγκατάλειψη. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ὅπως ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικός Λαός, πληρώνει χωρίς εὐεργετικές διακρίσεις καί ἐξαιρέσεις τούς ἐπαχθεῖς φόρους, ἀκόμη καί στίς Προνοιακές καί Φιλανθρωπικές της Δομές. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπευλογεῖ καί ἐνισχύει τό σημαντικό αὐτό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκφράζει τήν ἀνησυχία, τή διαμαρτυρία καί τόν ἔντονο προβληματισμό της γιά τό μέλλον τῶν Προνοιακῶν καί Φιλανθρωπικῶν Δομῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τό ὁποῖο καθίσταται ἀβέβαιο, μετά καί τήν λήψη ἐπαχθῶν φορολογικῶν μέτρων σέ βάρος ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὅπως εἶναι ἡ πρόσφατη ἐπιβολή Ἑνιαίου Φόρου Ἰδιοκτησίας Ἀκινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Η Εκκλησια πενθεί δια την κοιμησιν του ομολογητου θεολογου Ν.Σωτηροπυλου
ΕΣΒΗΣΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΩΝ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.


ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΠΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΔΙΩΚΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ! 
Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ 
«῾Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη».


῾Η θλιβερὴ εἴδησι μεταδόθηκε ἀστραπιαίως ἀπὸ τὴν ἀποστολικὴ πόλι τῶν Πατρῶν, ὅπου διέμενε τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ ὁμολογητὴς θεολόγος, στὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ βύθισε στὸ πένθος
χιλιάδες ἀνὰ τὸν κόσμο ᾿Ορθοδόξους πιστούς. Σοβαρὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ποὺ ἀντιμετώπισε μὲ ἰώβειο ὑπομονὴ τὰ τελευταῖα ἔτη, σταμάτησε τὰ ξημερώματα τῆς 28/8/2014, κατὰ παραχώρησι Θεοῦ, τοὺς δεῖκτες τοῦ ρολογιοῦ τῆς ζωῆς τοῦ ὑπερεπάρκεια καὶ πλουτισμὸν ᾿Ορθοδόξου θεολογίας ἔχοντος καὶ ἀφειδῶς προσφέροντος ἐπὶ 60 καὶ πλέον ἔτη θεολόγου, σὲ καιροὺς κρισιμωτάτους καὶ χαλεποὺς γιὰ τὴν ᾿Εκκλησία καὶ τὸ ῎Εθνος μας, καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους «ὁ Νόμος ἠτόνησε, ἀργεῖ τὸ Εὐαγγέλιον, τὰ τῶν φίλων ἄπιστα, τὰ τῆς ᾿Εκκλησίας ἀποίμαντα, ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει». ῾Η εὐαίσθητη καρδιά του, ποὺ ἔπαλλε ἀπὸ φλογερὴ ἀγάπη πρὸς τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, αὐτή, ποὺ χωροῦσε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐχθροὺς καὶ διῶκτες του, ἔπαυσε πλέον νὰ κτυπᾷ. Τὰ μάτια του ἔπαυσαν νὰ βλέπουν τὸ λιγοστό, λόγῳ τραγικοῦ παιδικοῦ ἀτυχήματος, φυσικὸ φῶς, καὶ βλέπουν τώρα «ἃ ὀφθαλ μὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Α´ Κορ. 2·9). ῾Η Χρυσοστομικὴ φωνή του, ποὺ ἐκήρυττε μὲ θαυμαστὴ παρρησία τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ «ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης», ἐσίγησε γιὰ πάντα. ῾Η χαρισματική του πέννα, ποὺ μετέφερε στὸ χαρτὶ μὲ τὸν ἄνωθεν φωτισμὸ πρωτότυπες ἑρμηνεῖες δυσκόλων χωρίων τῆς ῾Αγ. Γραφῆς, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἱερὰ ἐπανάστασι στὸ χῶρο τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ερμηνευτικῆς Θεολογίας, μιὰ ἐπανάστασι, τὴν ὁποία ὀλίγοι εἶχαν τὶς ἀπαραίτητες πνευματικὲς προϋπο θέσεις νὰ ἐκτιμήσουν, σταμάτησε νὰ γράφῃ. Οἱ «ὡραῖοι πόδες τοῦ εὐαγγελιζομένου εἰρήνην, τοῦ εὐαγγελιζομένου τὰ ἀγαθά» ἱεραποστόλου, ἀκινητοποιήθηκαν. Μία ἀπὸ τὶς φωτεινότερες λαμπάδες τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἔσβησε σὲ μιὰ ἐποχή, ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα ἀναζητεῖ ἀγωνιωδῶς λίγο φῶς, βυθιζομένη, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων ἁμαρτιῶν της, σὲ «μαυροφόρα ἀπελπισιά» καὶ «πικρῆς πνευματικῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι».