Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου», β’μέρος

 • «Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
  ἔτους 2010
   Δεῖτε ἐδῶ:α’ μέρος
   
  Ἔχε πίστη στόν Θεό καί μή φοβᾶσαι. Ἕνα μόνο νά φοβούμεθα, τήν ἁμαρτία ἡ ὁποία μᾶς προξενεῖ θάνατο αἰώνιο, ἐνῶ ὅλα τά ἄλλα μᾶς προξενοῦν πρόσκαιρη λύπη μόνο. Ἔχε ὑπομονή, πίστη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί νά ἐπικαλεῖσαι μέ ὅλη τήν ψυχή σου τόν Θεό, καί θά σέ βοηθήση. Λέγε μέ πίστη καί ἐλπίδα:
«Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,
Τριάς Ἁγία δόξα Σοι»,
καθώς καί
«Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι,
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν μέ
ὑπό τήν σκέπην Σου».
 • Τό ἀναγκαιότερο ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ἡ ὑπομονή, γι᾿ αὐτό καί ὁ Κύριος εἶπε: ὅποιος ἔχει ὑπομονή μέχρι τέλους ἐκεῖνος θά σωθῆ. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί οἱ δίκαιοι στόν κόσμο αὐτό εἶχαν ἀσθένειες, θλίψεις, στερήσεις, διωγμούς, ἐξορίες, βασάνους, τιμωρίες. Ἐάν δέν εἶχαν ὑπομονή ὄχι μόνον δέν θά ἁγίαζαν ἀλλά καί θά ἐκολάζονταν. Μέ τήν ὑπομονή τους ἁγίασαν, ἔλαβαν μεγάλη χάρη καί ἐδῶ στήν γῆ καί στούς οὐρανούς. Στόν Παράδεισο, θά δοξάζωνται καί θά χαίρουν αἰωνίως.
 • Ἀγωνίζου μέ ἐπιμέλεια νά εἶσαι πάντοτε κοντά στόν Θεό, στήν Ἐκκλησία, στήν Ἐξομολόγηση, στήν ἁγία Κοινωνία, καί γενικῶς νά τηρῆς τίς εὐαγγελικές ἐντολές, τά ἀληθῆ, σεμνά, δίκαια, ἁγνά, προσφιλῆ, εὔφημα καί σωτήρια.
 • Ὁ Κύριος μᾶς ἔχει δώσει ἀρκετά πνευματικά ὅπλα γιά νά πολεμᾶμε τόν πονηρό διάβολο. Ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, ἡ προσευχή, ἡ πίστη, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀνδρεία, ἡ μεγαλοψυχία. Τό δέ μεγαλύτερο ὅπλο εἶναι ἡ θεία Κοινωνία, ὅταν τήν λαμβάνουμε ἄξια, ἐπειδή μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό.
 • Ὅποιος βλασφημεῖ τό Θεό ἤ τόν Χριστό, τόν Τίμιο Σταυρό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἤ τούς Ἁγίους, αὐτός δέν πρέπει νά ὀνομάζεται ἄνθρωπος οὔτε θηρίο, πρέπει νά ὀνομάζεται τέρας…
 • Ὁ Χριστός θά εἶναι καί θά μείνη ἐντός μας, ὅταν ἀποκτήσωμε τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη. Πῶς ἀποκτᾶται ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη; Μέ τήν καθαρή καί θερμή κατανυκτική προσευχή…
 • Ἄς παρακαλοῦμε τόν Οὐράνιό μας Πατέρα τόν χορηγό τῶν ἀγαθῶν, μέ πίστη καί ἀγάπη, νά μᾶς δώση τίς δύο αὐτές ἀρετές.
 • Ἀλλοίμονο σέ ἐμᾶς τούς κληρικούς, ἐάν δέν διδάσκουμε τούς ἀνθρώπους ὅσα εἶναι καλά, ὅσα ὠφέλιμα, ὅσα ἁγνά, ὅσα δίκαια.
Ἀλλοίμονό μας ἄν δέν παρέχουμε τούς ἑαυτούς μας ὑπόδειγμα ἀρετῆς, εὐσέβειας καί δικαιοσύνης.
 • Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἀνάλογα μέ τόν κόπο καί τήν προθυμία πού ὁ καθένας ἐργάζεται θά δοθοῦν καί οἱ ἀμοιβές ἀπό τόν μισθαποδότη Χριστό. Ἕως ὑπάρχει καιρός, ἄς ἐργασθοῦμε πνευματικά, ἄς σπείρουμε μέ κόπο, γιά νά θερίσουμε μέ ἀγαλλίαση…
 • Ἡ ζωή παρέρχεται γρήγορα. Πῶς πέρασαν 97 χρόνια οὔτε τό κατάλαβα καθόλου. Σάν μιά ὥρα, ἔτσι καί ὅλα τά χρόνια περνοῦν. Ἡ αἰώνιος ζωή εἶναι αἰώνιος. Ἐκεῖ οὔτε πόνος οὔτε ἀσθένεια οὔτε πειρασμός οὔτε θλίψις οὔτε νύκτα οὔτε χειμών οὔτε καῦσις ἡλίου οὔτε κανένα κακόν. Ἐκεῖ, εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅλα εἶναι χαροποιά, ὅλα οὐράνια, ὅλα αἰώνια… Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει κανένα κακό, ἀλλά κάθε ἀγαθόν. Αὐτά νά μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος.
 • Ἐάν ὁ Πάπας θέλει ἕνωση, νά ἀναγνωρίση καί ὁμολογήση ὅλες τίς πλάνες, αἱρέσεις καί καινοτομίες τίς ὁποῖες ἔκαναν ἀπό τήν ἀρχή οἱ κατά καιρούς Πάπαι, ἀποσχισθέντες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά μετανοήση, νά κλαύση, νά ταπεινωθῆ καί τότε εἶναι δεκτός… Ὁ Πάπας εἶναι πρῶτος στήν ὑπερηφάνεια. Δέν εἶναι ἀλάθητος, ἀλλά ἁμαρτωλός καί ψευδόχριστος…
Ἡ ὑποδούλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν Παπισμό θά εἶναι ὑποδούλωση καί τοῦ Ἔθνους.
Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
 • Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ


Το θαυμαστό γεγονός της Παναγίας της Βηθλεεμίτισσας


Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Ίσως μάλιστα για τη χώρα μας τα πράγματα να είναι ακόμα πιο δύσκολα, εξαιτίας της αποστασίας μας: οι πλειονότητα των Ελλήνων για χρόνια ζει είτε μακριά από το Θεό, είτε έχοντας μία σχέση με τον Θεό εθιμική, φολκλορική! Αναρωτιέται μετά κάποιος γιατί υπάρχει αυτή η κρίση στην Ελλάδα… Φτάνουν οι μέρες να επιλέξουμε το κόμμα που θα βοηθήσει την Ελλάδα και οι πιο πολλοί προσανατολίζονται πάλι στο ένα (από τα δύο) πρώην μεγάλο κόμμα. Γιατί νοιώθουν πως αν δεν το κάνουν τότε θα μας βρει μεγάλο κακό στην Ελλάδα. Αλήθεια, η πίστη μας στο Θεό που έχει πάει;


Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο μεταφέραμε το μεγάλο θαυμαστό γεγονός που συνέβη πριν από περίπου δύο μήνες στην Αγία Γη των Ιεροσολύμων. Πρόκειται για μία θαυμαστή παρέμβαση της Παναγίας μας στα δύσκολα χρόνια μας για να πάρουμε κουράγιο και δύναμη. Το γεγονός μας το διηγήθηκαν πριν από ένα μήνα περίπου οι αγιοταφίτες πατέρες που διακονούν ως φύλακες στο προσκύνημα της Αγίας Βηθλεέμ. Το Σάββατο που μας πέρασε (26 Μαΐου 2012) είχα την χαρά να βρεθώ εκ νέου στη Βηθλεέμ. Εκεί συναντήθηκα στο ηγουμενείο με τον Πατριαρχικό Επίτροπο Βηθλεέμ Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Ιορδάνου κ.κ. Θεοφύλακτο. Αφού κουβεντιάσαμε για το συγκεκριμένο θαύμα με προέτρεψε να μιλήσω εκ νέου με τους πατέρες του προσκυνήματος της Γεννήσεως και έδωσε την ευλογία και την άδεια να μεταφέρω από ραδιοφώνου το θαυμαστό γεγονός.

Σήμερα το πρωί που διηγηθήκαμε το θαύμα αυτό από ραδιοφώνου υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς ακροατές. Μας ζητούσαν να το αναρτήσουμε για να έχουν εύκολη πρόσβαση, ώστε να το μεταφέρουν και σε άλλους. Σας καταγράφουμε λοιπόν το περιστατικό προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεού μας και της Παναγίας Μητέρας του και Μητέρας μας.

Το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, όταν πλέον είχε μείνει σχεδόν άδειος ο Ναός της Γεννήσεως της Βηθλεέμ, οι πατέρες παρέμεναν στο χώρο που διακονούν, λίγα μέτρα μακριά από την κλίμακα που οδηγεί στο Πάνσεπτο Σπήλαιο της Θείας Γεννήσεως. Κάποια στιγμή είδαν έναν άνδρα να πλησιάζει συγκινημένος στο μέρος τους, να παίρνει δύο κεριά και συγκινημένος να πηγαίνει προς την εικόνα της Παναγίας της Βηθλεεμίτισσας. Εκεί μπροστά της τα άναψε και δακρυσμένος στράφηκε προς τους μοναχούς που τον κοίταζαν παραξενεμένοι. Τους είπα ότι ήταν μουσουλμάνος από την περιοχή της Βηθλεέμ και πως την προηγούμενη μέρα είχε δει την Παναγίας μας στον ύπνο του. Η ίδια η Κυρία Θεοτόκος τον κάλεσε να πάει στον τόπο που είχε γεννηθεί ο Υιός της, να περάσει από τη χαμηλή πόρτα, να προχωρήσει προς τα δεξιά και να εισέλθει στον χώρο που υπάρχει εκεί για να την βρει και να της ανάψει δύο κεριά.

Ο άνδρας αυτός δεν είχε πάει στο Ναό της Βηθλεέμ, παρά μονάχα πριν από πολλά χρόνια, όταν ήταν μικρό παιδί και δεν θυμόταν τίποτα από το ναό. Όταν έφτασε εκείνο το απόγευμα, άφησε το αυτοκίνητό του με αναμμένα τα προειδοποιητικά φώτα μπροστά στη μεγάλη αυλή του προσκυνήματος (σε χώρο δηλαδή που δεν επιτρέπεται η στάθμευση). Στο αυτοκίνητο παρέμεινε και η σύζυγός του. Όταν έφτασε, λοιπόν, με γρήγορο βηματισμό μπροστά στην χαμηλή είσοδο του Ναού συνειδητοποίησε πως ο χώρος ήταν έτσι ακριβώς όπως του τον είχε περιγράψει η Παναγία μας. Πέρασε στα δεξιά κλίτη της Ιουστινιάνειας εκκλησίας και εισήλθε στο δεξιό τόξο του ναού, στο χώρο που ανήκει στους Ορθοδόξους και η κλίμακά του οδηγεί στο Σπήλαιο της Γεννήσεως του Κυρίου. Η εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν ακριβώς εκεί που του είχε η ίδια πει. Και το πρόσωπό της ήταν αυτό που είχε δει…

Ήταν η Παναγία η Βηθλεεμίτισσα! Η θαυματουργός αυτή εικόνα αποτελεί την εφέστιο εικόνα της Βασιλικής της Γεννήσεως και είναι τοποθετημένη σε περίοπτο προσκυνητάρι στα δεξιά της κλίμακας που οδηγεί στο Πάνσεπτο Σπήλαιο. Η μορφή της Θεοτόκου στην εικόνα αυτή ξεχειλίζει άπειρη στοργή και γαλήνη ενώ το αμυδρό χαμόγελο στο πρόσωπό της ευφραίνει τις ψυχές των προσκυνητών. Η εικόνα είναι καλυμμένη με πολυτελή υφάσματα και πολύτιμα πετράδια. Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για την προέλευση της εικόνας, αλλά η παράδοση θέλει να έρχεται από την Ρωσία και τη συνδέει με την αυτοκράτειρα των Ρώσων Αικατερίνη. Η τελευταία, όταν επισκέφθηκε την Αγία Γη, ύστερα από θαύμα που της επιτέλεσε η Θεοτόκος, χάρισε τα τσαρικά της ενδύματα για να «ενδυθεί» η Δέσποινα του κόσμου όλου. Παραχώρησε ακόμα και τα κοσμήματά της για να τοποθετηθούν στην εικόνα και όρισε στο μέλλον οι τσαρίνες να μην φορούν πλέον ρουμπίνια, ώστε αυτό να παραμένει αποκλειστικό προνόμιο της Παναγίας μας.

Αυτή την εικόνα, λοιπόν, προσκύνησε ο μουσουλμάνος που έφτασε στο Ναό της Γεννήσεως αργά το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας. Δεν ήξερε φυσικά ελληνικά και έτσι ο διάλογος (έστω και ολιγόλεπτος) με τους πατέρες του προσκυνήματος έγινε στα αραβικά.

Αφού τους εξήγησε πως είχε δει την Παναγία μας και πως του είχε πλήρως περιγράψει το Ναό της Γεννήσεως, πρόσθεσε: «Μου είπε [η Θεοτόκος] να πω σε αυτούς που θα βρω εκεί [στους πατέρες που διακονούν εκεί]  ότι ο Υιός της θα ξαναέρθει και θα πάρει μαζί Του όλους εκείνους που είναι κοντά Του».

Απίστευτο νέο τους μετέφερε ο μουσουλμάνος!!! ΟΙ πατέρες προσπάθησαν να του προσφέρουν μία μικρή εικόνα της Παναγίας μας, την οποία δέχθηκε με ευγνωμοσύνη. Έφυγε το ίδιο βιαστικά, όπως είχε έρθει, αλλά μέσα σε ένα λεπτό επέστρεψε. Η Παναγία μας του είχε πει πως «μπαίνοντας στο ναό θα έβλεπε τους φίλους της στις κολώνες». Οι πατέρες τον οδήγησαν στους κίονες των κλητών του Ναού όπου υπάρχουν αλλού αχνές, αλλού μαυρισμένες και αλλού καταστραμμένες αγιογραφίες που εικονίζουν ολόσωμους Αγίους της Εκκλησία μας [αυτοί είναι οι «φίλοι» της Παναγίας μας].

Έφυγε πάλι βιαστικός και από εκείνη τη μέρα δεν έχει επιστρέψει άλλη φορά. Η Παναγίας μας όμως, η Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας, με το θαυμαστό αυτό γεγονός, ήρθε να μας στηρίξει και να μας δώσει κουράγιο, ελπίδα και παρηγοριά: «ο Υιός της θα ξαναέρθει και θα πάρει μαζί Του όλους εκείνους που είναι κοντά Του».

Ας μην κάνουμε λοιπόν ούτε βήμα μακριά Του, ώστε να γευθούμε της Σωτηρίας Του. Αμήν.

Κατέγραψα το γεγονός έτσι όπως μου το διηγήθηκαν οι πατέρες στη Βηθλεέμ.
Λυκούργος Μαρκούδης