Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀναστάντος Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές Του στό ὄρος τῆς Γαλιλαίας

 
[υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.28,16-20]


«Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν(:στο μεταξύ οι έντεκα μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς. Εκεί Τον είδαν και Τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν ήταν Αυτός ο Ιησούς)». Αυτή η εμφάνιση στη Γαλιλαία νομίζω ότι είναι η τελευταία[:τις εμφανίσεις του Αναστημένου Κυρίου περιγράφουν διεξοδικότερα οι Ευαγγελιστές Λουκάς και Ιωάννης στα τελευταία χωρία των Ευαγγελίων τους], όταν τους έστειλε να βαπτίζουν. Και αν μερικοί δίστασαν, και από εδώ πάλι θαύμασε την αλήθεια και την ειλικρίνειά τους, ότι δεν αποκρύπτουν ούτε τα μέχρι και την τελευταία ημέρα ελαττώματά τους. Πλην όμως και αυτοί βεβαιώθηκαν για την Ανάσταση δια της εμφανίσεως του Κυρίου.

Τι λέγει, λοιπόν, όταν τους είδε; «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς(:δόθηκε και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη)»[Ματθ.28,18]. Πάλι ως άνθρωπος ομιλεί περισσότερο προς αυτούς, διότι δεν είχαν ακόμη λάβει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μπορούσε να τους οδηγήσει σε ανώτερη πνευματική κατάσταση. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀμήν(:Λοιπόν πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωσα ως εντολές. Και ιδού, εγώ που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, μέχρι δηλαδή τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν)»[Ματθ.28,19-20].

Ὀ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τή δωροδοκία τῶν στρατιωτῶν ἀπό τοῦς ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων

 [Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.28,11-15]

«Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες·εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον(:Καθώς λοιπόν αυτές πήγαιναν να αναγγείλουν αυτά στους αποστόλους, ιδού, μερικοί στρατιώτες από τη φρουρά που είχε τοποθετηθεί στον τάφο πήγαν στην πόλη κι ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει.Κι αφού συγκεντρώθηκαν εκείνοι μαζί με τους πρεσβυτέρους κι έκαναν σύσκεψη, έδωσαν μεγάλο ποσό ασημένιων νομισμάτων στους στρατιώτες λέγοντάς τους: ’’Πείτε ότι οι μαθητές του ήλθαν μέσα στη νύχτα και τον έκλεψαν, όταν εμείς κοιμόμασταν.Κι αν αυτό καταγγελθεί στον ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ανησυχία και ευθύνη’’. Κι αυτοί, αφού πήραν τα χρήματα, έκαναν σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραν. Και η φήμη αυτή, για τη δήθεν κλοπή του σώματος, διαδόθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα)»[Ματθ. 28,11-15].

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν ἀποκαθήλωση καί τήν ταφή τοῦ Θείου Σώματος καθώς καί γιά τήν ἐμφάνιση τοῦ ἀναστημένου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στίς Μυροφόρες

[υπομνηματισμός των χωρίων: Ματθ.27,57-61 και Ματθ.28,1-10]

«Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ· οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτῳ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα. καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καθαρᾷ, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ ὃ ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ, καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν(: όταν προχώρησε το δειλινό, ήλθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος που καταγόταν από την Αριμαθαία και ονομαζόταν Ιωσήφ, που κι αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Αυτός πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του δοθεί το σώμα. Κι αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα, το τύλιξε σε καθαρό και αμεταχείριστο σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούργιο μνημείο, το οποίο είχε σκαλίσει στο βράχο. Κι αφού κύλισε ένα μεγάλο λίθο στη θύρα του μνημείου, την έκλεισε με τον λίθο αυτόν κι έφυγε)»[Ματθ. 27, 57-60].

Αυτός είναι ο Ιωσήφ, ο οποίος προηγουμένως κρυβόταν. Τώρα όμως, μετά τον θάνατο του Χριστού, έδειξε μεγάλη τόλμη. Διότι ούτε ασήμαντος ήταν, ούτε από εκείνους που μένουν απαρατήρητοι, αλλά ένας από τα μέλη του Συνεδρίου[πρβλ. Λουκ.23,51: «Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος·οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν- ἀπὸ Ἀριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ(:και ιδού, παρουσιάζεται τότε ένας άνθρωπος που λεγόταν Ιωσήφ και ήταν βουλευτής, δηλαδή μέλος του ιουδαϊκού συνεδρίου,άνθρωπος καλοκάγαθος και ενάρετος. Αυτός δεν είχε συμφωνήσει με την απόφαση που πήραν τα μέλη του συνεδρίου εναντίον του Ιησού, ούτε με τα μέτρα και τις πράξεις που έκαναν για να εξασφαλίσουν την επικύρωση και την εκτέλεση της αποφάσεως. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν από την πόλη των Ιουδαίων Αριμαθαία. Είχε πιστέψει στο κήρυγμα του Ιησού για τη βασιλεία του Θεού και περίμενε κι αυτός μαζί με τόσους άλλους μαθητές τη βασιλεία αυτή)»], και πολύ επιφανής.

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Δημήτριος Παναγόπουλος – Περί νηστείας

 


Εάν η νηστεία, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, είναι μέσο απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, τότε μόνο θα πρέπει να καταργηθεί, όταν εκλείψουν και οι εχθροί της, δηλαδή η σάρκα και ο Διάβολος.

Κάποιοι ζητούν την κατάργησή της λέγοντας ότι οι περισσότεροι όχι μόνο δεν νηστεύουν, αλλά και αγνοούν τις νηστείες.

Το επιχείρημα είναι πολύ αστείο, ώστε να καταργήσουμε ένα ιερό και ευεργετικό για τη σωτηρία των ψυχών μας θεσμό, με μόνο δικαιολογητικό ότι οι πολλοί δεν τον εφαρμόζουν.

Διότι τότε θα πρέπει να καταργήσουμε και κάθε άλλο που δεν ακολουθεί ο πολύς κόσμος, δηλαδή αγνότητα, παρθενία, τιμιότητα, ειλικρίνεια, και να τα αντικαταστήσουμε με διαφθορά, πορνεία, μοιχεία, απάτη, κλοπή, ψεύδος κ.τ.τ., διότι το ποσοστό αυτών των ανθρώπων σήμερα είναι μεγαλύτερο.

Άνθρωποι, λεγόμενοι χριστιανοί, που δεν γνωρίζουν όμως τις εντολές του Χριστού και κατά συνέπεια δεν τις τηρούν, ή που τις γνωρίζουν και δεν τις τηρούν, ούτε είναι, ούτε πρέπει να λέγονται χριστιανοί.

Ο Χριστός συνδύασε άρρηκτα την πίστη με την τήρηση των εντολών, λέγοντας: «Εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει» (Ιω. 14:23) και «Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ου τηρεί» (Ιω. 14:24), και πάλι: «Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανοίς» (Ματθ. 7:21).

Οι άνθρωποι λοιπόν που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν τους θεσμούς της θρησκείας τους, ενώ την ίδια στιγμή κατά κόσμον γνωρίζουν τα πάντα, πολλές φορές δε και πολλά επιζήμια, αυτομάτως απορρίπτουν τον Ιδρυτή Αυτής, τον Ιησού· γι’ αυτό ούτε είναι, ούτε πρέπει να λέγονται χριστιανοί και ας μην πλανόμαστε.

Η Ρωσία ανακοίνωσε στοχοποίηση και της Ελλάδας με πυρηνικά όπλα

 

Η Ρωσία ανακοίνωσε στοχοποίηση και της Ελλάδας με πυρηνικά, είναι η είδηση που αναφέρουν σαιτ που ασχολούνται με τα ζητήματα άμυνας.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι χώρες που είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία θα αποτελέσουν στόχο των ρωσικών πυρηνικών όπλων.

Δηλαδή η Ρωσία ανακοίνωσε την στοχοποίηση της Ελλάδας με πυρηνικά όπλα μετά την αποστολή και από την Ελλάδα πολεμικού υλικού προς την Ουκρανία.

Βασικοί στόχοι θα αποτελέσουν η Αλεξανδρούπολη που έχει μετατραπεί σε αμερικανική βάση και η Σούδα που είναι ΝΑΤΟϊκή βάση.

Αυτές είναι οι συνέπειες της επιλογής της κυβέρνησης Μητσοτάκη-ΝΔ να εμπλέξει τη χώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Μάλιστα, η κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δεν προχωρά σε αυτές τις πολεμοκάπηλες επιλογές γιατί τις επιβλήθηκε από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, αλλά είναι ο πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης που απαιτούσε την λήψη σκληρών οικονομικών και στρατιωτικών μέτρων κατά της Ρωσίας, που έστειλε πολεμικό υλικό στον Ουκρανικό στρατό και με συνεκπαιδεύει τις Ένοπλες Δυνάμεις με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας.

Γερμανική εταιρεία ασφάλισης υγείας ανακαλύπτει ότι οι «παρενέργειες του εμβολίου» είναι 10 φορές υψηλότερες από τα επίσημα νούμερα!

 
 

Γερμανική εταιρεία ασφάλισης υγείας ανακαλύπτει ότι οι «παρενέργειες του εμβολίου» είναι 10 φορές υψηλότερες από τα επίσημα νούμερα


ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΤΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΡΣΑΣ-19;;;;

Μια γερμανική εταιρεία ασφάλισης υγείας, η BKK ProVita, ανέλυσε δεδομένα από 10,9 εκατομμύρια ανθρώπους ασφαλισμένους στην BKK. Η ανάλυση παρήγαγε «ανησυχητικά» δεδομένα που αποδεικνύουν τη χονδρική υποαναφορά τραυματισμών από εμβόλια Covid από το Ινστιτούτο Paul Ehrlich («PEI»), τη γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία, τον ιατρικό ρυθμιστικό φορέα και το ερευνητικό ίδρυμα για εμβόλια και βιοφάρμακα.

Μέχρι το τέλος του 2021, το PEI είχε καταγράψει περίπου 245.000 ανεπιθύμητες ενέργειες από ενέσεις Covid, αλλά υπήρχαν υποψίες ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. Έτσι, η BKK, μια από τις μεγαλύτερες νόμιμες εταιρείες ασφάλισης υγείας στη Γερμανία, έψαξε στις βάσεις δεδομένων τους και τα δεδομένα που συγκέντρωσαν δημιούργησαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

Δημήτριος Γάκης: «Απορώ πως κάποιοι γιατροί δηλώνουν απερίφραστα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές»

 

 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΑΜΦΘΗΚΑΝ, ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΟΙ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ;

#Οι προκλινικές μελέτες, που γίνονται σε πειραματόζωα που είναι βραχύβια, μας δείχνουν την δυνητικά βλαπτική επίδραση του φαρμάκου άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα.
#Έτσι , μπορούμε να δούμε, εκτός από την άμεση τοξικότητα, τις απώτερς επιπλοκές όπως την καρκινογένεση, τις καρδιολογικές επιπλοκές, τις νευρολογικές επιπλοκές, την επίδραση στην γονιμότητα κλπ.


#Διότι στο πειραματόζωο που ζει λίγο θα δούμε την επιπλοκή σε μερικές εβδομάδες, σε σύγκριση με τον άνθρωπο στον οποίο θα την δούμε μετά από χρόνια.
#Μετά από αυτές προχωρούμε σε κλινικές μελέτες!
#Αυτά εξηγούσα σε φίλο που με ρώτησε αν το εμβόλιο μπορούσε να συνδεθεί το εμβόλιο με καρκίνωμα που εμφάνισε εμβολιασμένος συγγενής του!
-Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν έγιναν προκλινικές μελέτες, του είπα. Και αυτό είναι πρωτοφανές.

Άγιος Παΐσιος: «Θα δώσουμε λόγο για την στάση που κρατήσαμε αυτά τα δύσκολα χρόνια»

 


 

 

Σήμερα λέει έχει γίνει τρελλοκομείο. Παλιά λέει κοιτούσε ο μανάβης το τελάρο, έβρισκε δύο τρία σάπια τα πετούσε, τα άλλα ήταν καλά. Σήμερα κοιτάς το τελάρο λέει όλα σάπια είναι, όλα για πέταμα είναι. 

Να ‘ρθει ένας αέρας να τους πάρει όλους αυτούς. Και τότε τα έλεγε πριν πόσα χρόνια. Να ‘ρθει λέει ένας αέρας να τους πάρει όλους αυτούς. Όλους. Προσεύχομαι λέει, να αναστήσει ο Θεός Μακκαβαίους. Τί ήταν οι Μακκαβαίοι; Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν την Πατρίδα τους και τον αληθινό Θεό. Αυτό είναι που μας χρειάζεται. Αυτό προσευχότανε ο Γέροντας, να αναστήσει ο Θεός Μακκαβαίους.

Μεγάλη ευλογία η καθημερινή ανάγνωση των Χαιρετισμών της Παναγίας μας!

 

 

Οο Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου Χαίρε Χαρά των ΧριστιανώνΠολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους αιώνες (και σήμερα) συνηθίζουν να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη προσευχή. Από τις πολλές φορές, συχνά τους μαθαίνουν απ” έξω.

Ήταν ένα γεροντάκι που από τις πολλές φορές, κάθε μέρα, που έλεγε τους χαιρετισμούς του ειχαν γίνει καρδιακοί, δούλευαν μέσα στην καρδιά του συνεχώς,  όπως την ευχή. 

Και μια μέρα του εμφανίστηκε η Παναγία τον φίλησε στον αριστερό ώμο και του είπε. «Και εγώ σε αγαπώ».

Η Παναγία μας έχει πει πολλές φορές σε διάφορους αγίους ότι της αρέσουν οι χαιρετισμοί και προτρέπει τους χριστιανούς να τους διαβάζουν στην προσευχή τους κάθε μέρα. Έτσι δίνουμε την άδεια στην Παναγία να παρέμβει στην ελευθερία μας και να μας βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. 

Προφητικός λόγος γιά τόν Χριστιανισμό πού ἔρχεται! Μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

 


 

ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,  ΦΛΩΡΙΝΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ.  | Φωτεινή Γραμμή

 
Δε μου λέτε, τι θα πη ομολογία πίστεως; 

Το πρωΐ ήρθατε στην εκκλησία.

Σας ερωτώ· ήτανε κανένας χωροφύλακας μπροστά στην πόρτα και σας έλεγε άλτ; 

Ήταν κανένας χωροφύλακας, ο οποίος έπαιρνε τα στοιχεία σας;
Σας ρωτούσε πώς λέγεστε και σημείωνε το όνομά σας; 

Υπάρχει κανένας νόμος που να σας απαγορεύῃ τον εκκλησιασμό και να σας τιμωρεί με πρόστιμο ή με φυλάκισι την επομένη ημέρα; 

Μήπως σας τιμωρούν με εξορία ή με αποκοπή της κεφαλής; 

Ελεύθεροι είσθε. 

Δεν στοιχίζει τίποτα ο εκκλησιασμός σήμερα. 

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021

Θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί αλλά όλα επιτρέπονται από τον Θεό. Θα πέσουν και οι εκλεκτοί! Γέρων Αρσένιος Μπόκα

 

 

Φωτογραφία για Γέροντας Αρσένιος Μπόκα:Θέλετε καλούς ιερείς; Γεννήστε τους!

 

«Θα έρθουν πολύ δύσκολοι καιροί αλλά όλα επιτρέπονται από τον Θεό. Θα πέσουν και οι εκλεκτοί! Ο διάβολος εργάζεται για να διαφθείρει τους ανθρώπους και να καταστρέψει τον κόσμο από την αρχαιότητα και κύριος στόχος του είναι να ελέγξει και να κηδεμονεύσει ολόκληρο τον κόσμο. Θα έλθει η ώρα που θα δείτε και θα καταλάβετε όλη τη βρωμιά γύρω σας: 

«στη δουλειά, στα καταστήματα, στους κρατικούς θεσμούς, στην ηγεσία, στην πολιτική...

η διαφθορά και η ανηθικότητα θα επικρατούν, ακόμη και εντός της εκκλησίας, στους ιερείς και στους επικεφαλής της εκκλησίας. Δυστυχώς, θα μπει κρυφά στην εκκλησία, και θα βρωμίσει μερικές ψυχές. Οι άνθρωποι θα έχουν χάσει την πίστη και οι ναοί θα είναι άδειοι. Θα υπάρξει χάος…

Μετά την επικαιροποίηση της Αποκαλυπτικής απαγόρευσης ”μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων” τὸ ”εμβόλιο”, τώρα το πιστοποιητικό εμβολιασμού και σε εμφύτευμα-τσιπάκι στο χέρι. Συνωμοσιολογίες!!!…….. Βίντεο

 

Ὄχι, λοιπόν, Σεβαστοί μας Ἀρχιερεῖς καί Πατέρες,
εἶναι συμπτώσεις τά τρυπήματα στό χέρι γιά μπόλι
καί οἱ σαρώσεις προσώπου,
ὅπως καί οἱ ἰχνηλατήσεις ἀπόλυτης παρακολούθησης
 μέ bluetooth
καί ἡ ψηφιακή ἠλεκτρονική σκλαβιά
σέ συνδυασμό μέ ὑποχρεωτικές 
ἠλεκτρονικές καταγραφές κι ἐπιδείξεις 
πιστοποιητικῶν μπολιῶν, νόσησης, ράπιντ τέστ
καί QR κωδικούς
καί οἱ τιμωρίες-περιορισμοί-ἀπαγορεύσεις
 ἀγορᾶς καί πώλησης (βλέπε Ἀποκάλυψη)
καί οἱ ἀναστολές γιά νά μήν ἔχει νά φάει ὁ ἀμπόλιαστος
καί οἱ Νόμοι ἁρπαγῆς σέ κέντρα ἀπομόνωσης
 καί οἱ προσπάθειες νά δημιουργήσουν 
παγκόσμια κρίση
καί νά τρέξουν γρήγορα 
μία Παγκόσμια Κυβέρνηση Ὑγείας 
τήν ὁποία ζήτησε πρόσφατα 
κι ὁ ἀφορισμένος Πρωθυπουργός Μητσοτάκης
καί τόσα ἄλλα ζοφερά καί συναφῆ!
Δέν εἶναι πρόβα τζενεράλε
γιά μαρκάρισμα ἀντιχρίστου...
Καί πρίν προλάβετε νά πεῖτε ὅτι δέν ἦλθε ὁ Ἀντίχριστος
καί δέν ὑπάρχει πρόβλημα κι αὐτό πού συμβαίνει
δέν εἶναι τό χάραγμα,
ἀπαντᾶμε πώς 
ὅλοι ἐμεῖς θά κριθοῦμε γιά τούτη τήν πρόβα,
ὅπως κρίθηκαν καί οἱ χριστιανοί
γιά τίς τυρρανίες τῶν ἐκάστοτε ἀντιχρίστων
τῶν ἐποχῶν τους
π.χ. σέ εἰδωλολατρικά καθεστῶτα ἄν ἔθυαν στά εἴδωλα,
ἐπί εἰκονομαχίας ἄν ἔπαυαν νά προσκυνοῦν τίς εἰκόνες
κ.λ.π.:!
Ξεχνᾶτε ὅτι θά κριθοῦμε γι' αὐτά πού κάνουμε 
ἤ δέν κάνουμε 
στούς ἀντιχρίστους τῆς δικῆς μας ἐποχῆς!
Ἀκόμη χειρότερα, μήπως εἴμαστε κι ἐμεῖς τέτοιοι;...

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

38%!! ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ! Bίντεο

 


 

38%!! ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΙΠΕ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ! - YouTube

 Μή ξεχνᾶμε πώς οἱ ἐμβολιασμένοι
κυκλοφοροῦν ἀνεξέλεγκτοι!
Διασπείρουν, νοσοῦν
καί μετά τά παπαγαλένια Μ.Μ.Ε.
καί τό πολιτικό σύστημα
 τά φορτώνουν ὅλα στούς ἀνεμβολίαστους,
οἱ ὁποῖοι παρεμπιπτόντως 
κάνουν τουλάχιστον δύο τέστ τήν ἑβδομάδα
κι ἔτσι, 
εἶναι ψευδεῖς ἤ τό λιγότερο ἀνακριβεῖς
οἱ ἀποκλειστικές συκοφαντίες εἰς βάρος τους!

Την ώρα που η κυβέρνηση καταρρέει στα μάτια των πολιτών, ακυρώνει με επίσημο έγγραφο τo 80% των τακτικών χειρουργείων κ αι αφήνει τους ασθενείς στο έλεος των ιδιωτικών κλινικών! Φωτό

 

 
 Ποιοί μποροῦν νά πληρώσουν ἰδιωτική ὑγεία
μετά ἀπό δύο χρόνια ὑπολειτουργίας τῆς ἀγορᾶς,
ἀνεργίας καί οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης;
...
Σταματῆστε νά φορολογεῖτε γιά ὑγεία
τούς πολίτες στούς ὁποίους ΔΕΝ παρέχετε
περίθαλψη καί φάρμακα
γιά τά ὁποῖα φορολογοῦνται!!!
Νά παρέμβει Εἰσαγγελέας!!!
...
Ὄχι καλέ.
Δέν εἶναι σχέδιο ἀποπληθυσμοῦ
καί ἐξόντωσης τῶν λαῶν...
Τώρα πῶς γίνεται τό 80% τῶν χειρουργείων
καί τῶν νοσηλειῶν νά ἀναβάλλεται ἐπ' ἄπειρον,
ἀλλά τά βαριά περιστατικά νά ταχτοποιοῦνται
εἶναι γρίφος!
Καταλαβαίνει κανείς πόσοι ἀσθενεῖς ἀπό τό 80%
πού θά πᾶνε στήν ἄκρη,
θά γίνουν σέ λίγο καιρό κι αὐτοί βαριά περιστατικά
(ὅσοι ζήσουν...).
Γιά μιά ἀκόμη φορά φαίνεται ποιοί ἔχουν "ἀγάπη" 
καί προσέχουν τήν ὑγεία μας...

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

Τό ἀφήγημα περί τῶν "γεμάτων ΜΕΘ"! Δρ. Δ. Γάκης Βίντεο

 Δ ΓΑΚΗΣ:"ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ!" ||  28/10/2021 - YouTube


Δ ΓΑΚΗΣ:"ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ!"  28/10/2021
 
 
Ἀκολουθεῖ βίντεο: 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (ΦΕΚ) - O MHTΣΟΤΑΚΗΣ ΔEINEI 10.000.000 ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ( ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΝΕΡΟ , ΔΕΗ, ΚΛΠ ΚΑΙ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ 200€


 


 
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:
 

 10.000.000 ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ( ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ) ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΝΕΡΟ , ΔΕΗ, ΚΛΠ ΚΑΙ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ 200€ ΔΙΝΕΙ Ο

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΟΥΤΕ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΠ
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΥΤΙΣΜΟ... ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 300 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ ΑΥΤΑ!
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ!

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Ιδρύουν ΥΠΕΡΕΤΑΙΡΕΙΑ για να ΛΟΓΟΚΡΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ!

 

 

 Μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ νεοταξίτες
ἀποδεικνύουν δημόσια
πώς φοβοῦνται τόν διάλογο, τόν ἀντίλογο,
τά ἀντεπιχειρήματα 
καί κυρίως... τίς ἀλήθειες!
Ἀποδεικνύουν πώς θέλουν νά ἐπιβάλλουν
τά σχέδιά τους,
νά κάνουν πλύση ἐγκεφάλου στίς μάζες
μόνο μέ αὐτά
καί κανένας οὔτε νά μπορεῖ νά μιλήσει,
οὔτε νά μαθαίνει τή ἀλήθεια!
Μόνο ἕνας πού ἔχει ἄδικο καί δόλο
φοβᾶται τό φῶς καί τίς ἀποκαλύψεις.
Ἡ ἀπόλυτη δικτατορία: 
ἡ ποινικοποίηση τῆς σκέψης, τῆς ἔκφρασης
καί τῆς ἀλήθειας!
Καί ποιός θά κρίνει ποιός θά μιλάει καί ποιός ὄχι,
ποιός θά γράφει καί ποιός ὄχι;
Μέ ποιά κριτήρια κάποιοι ποδηγετοῦν
καί ἀποφασίζουν καί διατάσσουν μονόπλευρα
τί θά ἐπιβάλλεται ὡς "σωστό" σέ ὅλους;

Καί ἡ ἀναπληρώτρια Ὑπουργός Ὑγείας Μίνα Γκάγκα ἐμβολιάζεται μέ καπάκι! Φωτό

 


 

  

Κι ἄλλο ἕνα δημόσιο πολιτικό (τό σύνηθες...) πρόσωπο
πού κοροϊδεύει τόν λαό ξεδιάντροπα.
Ἡ συνονόματη τῆς Lady Gaga 
(πού τυγχάνει καί σατανίστρια...)
τῆς Ἑλληνικῆς πολιτικῆς Μίνα Γκάγκα
ἐμβολιάζεται κι αὐτή μέ καπάκι.
Ἐξάλλου,
ὁ πατέρας τοῦ ψεύδους εἶναι ὁ Σατανάς!... 
Σ' αὐτό ἑπομένως, ἔχει κι ἄλλο κοινό μέ τήν Lady Gaga
ἐκτός τοῦ ὀνόματος...
Ἄσε τά κορόιδα νά ἐμβολιάζονται κανονικά,
χωρίς καπάκι, νά μπαίνει τό μπόλι μέσα τους
καί νά παθαίνουν "ξαφνικίτιδες"... 
Ἔχουν "μπερδέψει" τό μπόλιασμα μέ τό καπάκιασμα...

Ελληνοκύπριος Ιατρός: τό νοσοκομείον Λεμεσσού είναι γεμάτον μέ περιστατικά μυοκαρδίτιδας καί περικαρδίτιδας καί δέν τό λένε…

 

 


 

Αυτά τά νέα δέν είναι διά νά λέγοντε, απαγορεύονται, διότι είναι ενάντια είς τόν σατανά, τά σατανικά σχέδια καί τά πνευματικά παιδιά τού σατανά…

Ούτε ότι είναι όλοι εμβολιασμένοι τό λένε, ούτε τό έναν λένε ούτε τ’ άλλον διότι άμα ειπούν τό έναν θά πρέπει ν’ απαντήσουν σ’ όσους σκέπτονται καί διά τό έτερον…

Οί κλίνες εντατικής παρακολούθησης ασθενών τού Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσσού, συμφώνως τού ήρωα ανθρώπου καί ιατρού που μισεί τά εμβόλια, είναι γεμάτες από θύματα καί αυτοθύματα μυοκαρδίτιδος καί περικαρδίτιδος αλλά τσιμουδιά, διότι πρώτον όταν διαψεύδεσαι καί αυτοδιαψεύδεσαι διά τίς πεποιθήσεις σού λόγω εγωϊσμού εντρέπεσαι, όπως εντρέπεται εκείνος που φοβάται εγωϊστικώς έστω καί εάν δέν φοβάται τίποτε άλλον, νά Εξομολογηθεί, νά Μετανοήσει δημοσίως, ή κάτω από τό Πετραχείλι, ενώπιον ενός ανθρώπου που είναι ιερέας καί που η Εξομολόγηση τί είναι; Συντριβή εγωϊσμού ήτοι συντριβή τής σατανικής νοοτροπίας καί συμπλεγματικής υπεροψίας καί έπαρσης!…

ΥΠΕΡΔΙΠΛΆΣΙΟΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ.... Βίντεο

 

 

 

ΥΠΕΡΔΙΠΛΆΣΙΟΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΈΝΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΩΝ....

Ζ.ΔΕΛΗΧΑΣ - ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ..

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΔΗΜΩΣΙΕΥΜΈΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΙΧΟΥΝ ΟΤΙ ....

Ὁ Δημαρχός Ἀθηναίων κ. Μπακογιάννης ἐμβολιάζεται μέ καπάκι! Φωτό

 


 

  

Ἄλλο ἕνα δημόσιο πολιτικό (τό σύνηθες...) πρόσωπο
πού κοροϊδεύει τόν λαό ξεδιάντροπα.
Ὁ κ. Μπακογιάννης ἐμβολιάζεται μέ καπάκι.
Ἄσε τά κορόιδα νά ἐμβολιάζονται κανονικά,
χωρίς καπάκι, νά μπαίνει τό μπόλι μέσα τους
καί νά παθαίνουν "ξαφνικίτιδες"...

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Μετά το Ισραήλ και την Μ. Βρεττανία και η Σουηδία με κοινά στατιστικά! Το 70% των «νεκρών από κορωνοϊό» είναι πλήρως εμβολιασμένoι. Οι 7 στους 10 που πέθαναν από covid19 ήταν πλήρως εμβολιασμένοι!!!

 

 

 

Σουηδία: Το 70% των «νεκρών από κορωνοϊό» είναι πλήρως εμβολιασμένoι.

Η εφημερίδα Svenska Dagbladet επεσήμανε ότι στην πραγματικότητα, μια πλειοψηφία των πλήρως εμβολιασμένων ανθρώπων πέθανε από Covid-19 μεταξύ 1 Σεπτεμβρίου και 24 Σεπτεμβρίου. Από αυτούς που πέθαναν, επτά στους δέκα ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Η μέση ηλικία του πλήρως εμβολιασμένου νεκρού είναι τα 86 έτη.

Παρ ‘όλα αυτά, οι ερευνητές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός προσφέρει προστασία από σοβαρές ασθένειες και θάνατο, αλλά ότι η προστασία υπάρχει μόνο για σύντομο διάστημα. Ως εκ τούτου, τα άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα συνιστάται να είναι πολύ προσεκτικά.

«Τα άτομα που είναι πλήρως εμβολιασμένα είναι γενικά καλά προστατευμένα, αλλά αυτό σημαίνει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί αυτό το φθινόπωρο», δήλωσε ο Farshid Jalalvand, κλινικός ερευνητής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Lund.

Είπε στη Svenska Dagbladet ότι υπάρχουν «αρκετές εξηγήσεις» για τον υψηλό αριθμό των πλήρως εμβολιασμένων ανθρώπων που πεθαίνουν από τον SARS-CoV-2. «Οι κύριοι λόγοι είναι πιθανώς ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε που εμβολιάστηκαν οι οι πιο ηλικιωμένοι, η κάλυψη του εμβολιασμού έχει αυξηθεί, οι περιορισμοί έχουν χαλαρώσει και η παραλλαγή δέλτα ανέκαμψε. “

«Μπερδεύτηκαν» πάλι!!! Έδειξαν τους εμβολιασμένους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ στις ΜΕΘ! Νέος Χ-Α-Μ-Ο-Σ στον «αέρα» (βίντεο)

  Ἐννοεῖται δέν μπερδεύθηκαν
κάνοντας λάθος στήν ἀλήθεια,
ἀλλά μπερδεύθηκαν 
στό νά ἀλλάξουν τά νούμερα 
πρίν τά βγάλουν στόν ἀέρα!
Δέν πρόλαβαν νά κάνουν τήν τράμπα
τῆς ἀλήθειας μέ τό ψέμα πρίν τό σερβίρισμα!
Ντροπή σας ξεφτίλες δημοσιογραφίσκοι
τῆς συμφορᾶς καί τῆς παραπλάνησης!
Ἡ συγκεκριμένη δημοσιογράφος πού "κόλλησε"
καί σέ ἄλλο ρεπορτάζ της στό παρελθόν
μόλις νόμισε πώς ἔκλεισε ἡ κάμερα
ἔβγαλε τήν μάσκα της,
ἐνῶ στόν ἀέρα μᾶς ἔκανε μάθημα ὑπακοῆς στά μέτρα!

 

Η δημοσιογράφος «κόλλησε» και τελικά ενώ η εικόνα έλεγε άλλα, εκείνη διάβαζε τα ανάποδα. Έγινε σίγουρα λάθος!

Μετά την δημοσιογράφο ελληνικής πρωινής εκπομπής αλλά και τον υπουργό Υγείας της Μελβούρνης στην Αυστραλία, οι οποίοι, σύμφωνα με ελεγκτές ειδήσεων, μπερδεύτηκαν και είπαν πως οι εμβολιασμένοι είναι έως και 95% στις ΜΕΘ και τα νοσοκομεία, μπερδεύτηκε και κεντρικό ειδήσεων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ενώ γινόταν αναφορά στις εισαγωγές στις απλές κλίνες νοσηλείας και τις ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ και του Ιπποκράτειου στην Θεσσαλονίκη, οι κάρτες έδειχναν τους εμβολιασμένους περισσότερους από τους ανεμβολίαστους.

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

«ΚΕΡΑΥΝΟΣ» από επιστήμονες: Αυτά βρήκαν σε σώματα ανθρώπων που πέθαναν μετά το εμβόλιο!!! Βίντεο

 


 

 
 
Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις - Ξεχειλίζει η αλήθεια και δεν μπορούν να την σταματήσουν!!!

Ο καθηγητής Arne Burkhardt και ο καθηγητής Walter Lang είναι δύο παθολόγοι με πολυετή εμπειρία. Ο Burkhardt ήταν επικεφαλής του Παθολογικού Ινστιτούτου, στο Reutlingen της Βάδης-Βυρτεμβέργης στην Γερμανία, για 18 χρόνια, ενώ ο Lang ήταν επικεφαλής ενός ιδιωτικού ινστιτούτου για 35 χρόνια, το οποίο ειδικεύεται μεταξύ άλλων στην πνευμονική παθολογία. Μαζί με άλλους ανώνυμους παθολόγους, διερεύνησαν δέκα θανάτους που είχαν συμβεί μετά από εμβόλιο COVID-19. Πήραν τον ιστό από τους ιατροδικαστές και τους παθολόγους που εξέτασαν πρώτα τα περιστατικά. Οι νεκροί που εξετάστηκαν ήταν όλοι άνω των 50 ετών.

Από τους δέκα θανάτους, οι «Νέστορες» της παθολογίας διαπίστωσαν ότι πέντε ήταν πολύ πιθανό και δύο πιθανόν να σχετίζονται με εμβόλια. Αυτό που τους εξέπληξε, ωστόσο, ήταν οι ομοιότητες μεταξύ των περιπτώσεων που συνδέονταν με τον εμβολιασμό!!!

Βρήκαν σπάνιες αυτοάνοσες ασθένειες σε τρεις περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι τόσο σπάνια που την ανακάλυψαν μόνο με στενότερη «ακτινογράφηση» της ψηφιοποιημένης εικόνας. Πρόκειται για την ασθένεια «Hashimoto», έναν αυτοάνοσο υποθυρεοειδισμό, μια λευκοκλαστική αγγειίτιδα με φλεγμονώδη αντίδραση στα τριχοειδή αγγεία που οδηγεί σε αιμορραγία στο δέρμα, και για το σύνδρομο Sjogren, μια φλεγμονή των σιελογόνων και δακρυϊκών αδένων. Τρεις αυτοάνοσες ασθένειες στις δέκα είναι ένα εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό, σύμφωνα με τους δύο επιστήμονες!!!

ΓΟΝΕΙΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ-ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ!

 


 ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΒΡΗΚΑΝ

Μας έχουν πει εδώ και πάνω από ένα χρόνο ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί εκτεταμένη αναγκαστική δημόσια χρήση μάσκας επειδή, ακόμη και αν είναι μόνο μέτρια έως ελαφρώς αποτελεσματική στον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, υπάρχουν ΜΗΔΕΝΙΚΑ μειονεκτήματα.

«Ποιο είναι το κακό;» ρωτάνε.

«Είναι μόνο μια μικρή ταλαιπωρία», αναμασούν.

«Αν σώσει μια ζωή, αξίζει τον κόπο!» εκλιπαρούν.

Εν τω μεταξύ, εμείς στην Team Reality όχι μόνο συνεχίσαμε να επισημαίνουμε πραγματικά δεδομένα που δείχνουν ότι η χρήση μάσκας είναι εντελώς αναποτελεσματική, έχουμε επίσης υποστηρίξει ότι η αναγκαστική δημόσια χρήση μάσκας, ειδικά μακροπρόθεσμα, έχει αρνητικές κοινωνικές και ακόμη και υγειονομικές επιπτώσεις που οι δυνάμεις ελέγχου είναι πολύ ευτυχείς να αγνοούν υποτασσόμενες στον νέο θεό τους, αυτόν της μάσκας προσώπου.

Είναι λογικό ότι μία από αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία θα ήταν το γεγονός ότι εκατομμύρια άνθρωποι, ιδιαίτερα παιδιά, έχουν αναγκαστεί να φορούν διαρκώς κομμάτια υφάσματος μέσα από τα οποία αναπνέουν για ατελείωτες ώρες. Ποια παθογόνα που παραμονεύουν, μπορούν να βρεθούν σε αυτά τα αηδιαστικά μαραφέτια που αγγίζονται αδιάκοπα, που βρίσκονται κολλημένα σε τσέπες και χωρίς σκέψη τοποθετούνται μέσα σε βιβλία, πάνω σε τραπέζια και γραφεία; Λοιπόν, μια ομάδα γονιών από τη Φλόριντα έστειλαν αρκετές μάσκες που φορούσαν τα παιδιά τους σε ένα εργαστήριο για να μάθουν. Και ναι, πιθανότατα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να καθίσετε να φάτε σύντομα, πριν αφομοιώσετε αυτά τα αποτελέσματα.