Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Ημερίδα για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου υπό την Αιγίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς

Ημερίδα για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου υπό την Αιγίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com

ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΑΓΙΟΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου η οποία συνήλθε υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, εκτός άλλων, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, αποφασίστηκε η Αγιοποίηση του Γέροντα Παϊσίου και η κατάταξή του στο Αγιολόγιο της Ανατολικής Ορθοδόξου εκκλησίας. 

«ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ.,δ΄,4)

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ
  Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ προορισμὸ τὰ ἀγαθὰ ἔργα, τὴν ἀρετή, προστάζοντάς τον νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὴ θεία ἐντολή Του. Ἔστειλε μάλιστα τόν Υἱό του, τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ ἀνάμεσά μας, ὅταν ἦρθε ἡ κατάλληλη στιγμή, γιά  νὰ μᾶς διδάξει μὲ τὴ ζωή Του καὶ τὴ διδασκαλία Του τὴν ἀρετήν, τὴν ὁποίαν ἀπωλέσαμεν μὲ δική μας ὑπαιτιότητα.
Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ὑποτάχθηκε στὸ Διάβολο μὲ ἑκούσια ὑπακοὴ καὶ παραβαίνοντας τὴ θεία ἐντολή ἁμάρτησε καὶ καταδικάστηκε δίκαια σὲ θάνατο.
Βεβαίως στόν Θεό δὲν ἦταν ταιριαστὸ νὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπ’αὐτόν, τὸν Σατανᾶ, κατὰ τρόπον δυναστικόν, διότι ἔτσι θὰ ἀδικοῦσε τὸν διάβολο ἀποσπώντας μὲ βία ἀπὸ τὰ χέρια του τὸν ἄνθρωπο τὸν ὁποῖον ἐκεῖνος, ὁ ἀρχέκακος, δὲν τόν εἶχε λάβει μὲ τὴ βία.
Ἦταν, λοιπόν, ἀναγκαῖο νὰ ὑπάρξει ἕνας ἄνθρωπος ἀναμάρτητος,πού νὰ ζήσει καί ἀναμάρτητα, ὥστε ἔτσι νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἁμάρτησε μὲ τὴ θέλησή του νὰ ἐπανέλθει στὴν προτέρα θέση ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξέπεσε. Γι’αὐτὸ ὁ μόνος ἀναμάρτητος Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται υἱὸς ἀνθρώπου. Γεννᾶται ἀπὸ Παρθένο καὶ μαρτυρεῖται ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς μὲ τὴν Πατρικὴ φωνή(Ματθ.,γ΄,17)· πειράζεται (Ματθ.,δ΄,1) καὶ πολεμεῖται  ἀπὸ τὸ Διάβολο καὶ νικάει τὸν πειραστή. Μὲ ἔργα καὶ λόγια καὶ θαύματα μεγάλα δείχνει καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν πίστη καὶ τὴ διαγωγὴ τῆς σωτηρίας. Ἔτσι μαθαίνουμε ὅτι ἡ ἀρετὴ ἐπειδὴ δὲν ἔχει τὸ χρόνο ἀρχαιότερό της, εἶναι ἄναρχη, διότι ἔχει τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὸ Μεσσία Χριστὸ μοναδικὸ γεννήτορα τῆς ὑπάρξεώς της ἀϊδίως.