Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΣΑΜΑΡΑΣ VS ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ...ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ...ΤΥΧΑΙΟ;;;

 


Ή λένε τα ίδια ή η κρίση έχει χτυπήσει και τα κόμματα και έχουν κοινό προσωπικό όταν γράφουν τους λόγους τους.
Έλληνες ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!!
Με την ίδια "κασέτα" δουλεύουν όλοι οι Πολιτικοί.Ζωντανό παράδειγμα...;; Σαμαράς - Παπανδρέου ότι δήλωνε ο ένας,έλεγε και ο άλλος.
Ιδού και απόδειξη στο παρακάτω Βίντεο

                                                                     

Διαφορές Ὀρθοδόξου καί Καθολικῆς Ἐκκλησίας

 
Εναι να ρώτημα πού γίνεται πό πολλούς δελφούς τόσο γιά νίσχυση τς ατοσυνειδησίας τους, δηλαδή γιά νά γνωρίζουν τί σημαίνει ρθοδοξία καί γιατί ξίζει νά εναι κάποιος ρθόδοξος, σο καί γιά νά δίδουν πολογία στούς αρετικούς περί τς πίστεώς τους.
Νομίζουμε τι τό ρώτημα πρέπει νά τεθε ς ξς: «Ποιές εναι ο διαφορές  ρθοδόξου κκλησίας καί Παπισμο»· κι ατό διότι δέν πάρχει παρά μόνο  Μ ί α  κκλησία.  Μ ί α  κκλησία μς παρέδωσε  Κύριος προσφέροντας ς θυσία τόν αυτό Του. Στήν ρχιερατική Του προσευχή παρεκάλεσε τόν Πατέρα Του λοι ο νθρωποι «να σιν ν»  καί νά εναι μαζί Του θεωροντες τήν Δόξαν Του ( ωαν. 17,11 καί 24). Καθώς  νθρωπότητα μετά τήν πτώση καί τήνποστασία της πό τόν Παράδεισο ταν κατακερματισμένη σέ τομα,  Χριστός κάλεσε λους νά νωθον στό να καί μοναδικό Σμα Του, τήν κκλησία.
Γι’ ατό μολογομε καί στό Σύμβολο τς Πίστεως: (Πιστεύω) Ες Μίαν γίαν Καθολικήν καί ποστολικήν κκλησίαν». Ατή  Μία κκλησία εναι  ρθόδοξη κκλησία,  ποία φύλαξε ς σήμερα νόθευτη τήν Πίστη καί τήν ερά Παράδοση τν γίων ποστόλων, Μαρτύρων καί Πατέρων καί γι’ ατό φυλάττει κέραιη τήν Θεία κτιστη Χάρη  ποία σώζει τόν νθρωπο. λες ο λλες νώσεις νθρώπων, πως εναι  Παπισμός, πού πιστεύουν στό Χριστό, χι πως παρέλαβον πό τν γίων, λλά πως νομίζουν κενοι, δέν εναι κκλησίες, λλά αρέσεις καί παρασυναγωγές. Μερικοί θεολόγοι καί πατέρες τίς νομάζουν «κκλησίες», λλά χι κυριολεκτικά λλά καταχρηστικς.
σον φορ στίς διαφορές ρθοδόξου κκλησίας καί Παπισμο, θά μποροσαν νά συγκεφαλαιωθον σέ μία διαφορά, τή διαφορά ληθείας καί πλάνης. Ο σφαλμένες διδασκαλίες το Παπισμο δέν ποτελον μικροδιαφορές πό τήνρθοδοξία πού μπορον νά διευθετηθον καί νά ξαφανισθον μέ διάφορες συζητήσεις καί λληλοϋποχωρήσεις·παιτεται πλήρης πόρριψη, ρνησή τους καί πιστροφή στήν ρθόδοξη κκλησία. ς δομε μως τίς κυριώτερες πό τίς διαφορές ατές.
α)   ρθόδοξη κκλησία φρονε τι τό γιο Πνεμα κπορεύεται κ μόνου το Πατρός, πως διδάσκει καί τό Σύμβολο τς Πίστεως: «Καί ες τό Πνεμα τό γιον...τό κ το Πατρός κπορευόμενον» καί πως  διος Χριστός μς διδάσκει: «Τό Πνεμα τς ληθείας  παρά το Πατρός κπορεύεται» (ωαν. 15,26). Ο Παπικοί ντίθετα πό τήν εαγγελική καί πατερική διδασκαλία διδάσκουν τι τό γιο Πνεμα κπορεύεται κ το Πατρός καί κ το Υο. Πρόκειται γιά τό λεγόμενο Φιλιόκβε ( Filioque) πού σημαίνει «καί κ το Υο». Μέ τήν αρετική ατή διδασκαλία εσάγεται δυαρχία μέσα στή Θεότητα, ποτίμηση το Προσώπου το γίου Πνεύματος καί δημιουργονται πολλά τοπα στίς σχέσεις τν τριν Θείων ποστάσεων.
β)  ρθόδοξη κκλησία διδάσκει τήν θεοπρεπ διάκριση Οσίας καί νεργειν ες τήν Τριαδική Θεότητα, ες τήν Θείαν Φύση.  Οσία το Θεο εναι γνωστη καί πρόσιτη στόν κτιστό νθρωπο. Ο θεες μως νέργειες πού προέρχονται, πηγάζουν κ τς Οσίας εναι προσιτές, μεθεκτές πό τόν νθρωπο. Ο θεες ατές νέργειες, ς προερχόμενες πό τήν οσία το  Θεο εναι  κ τ ι σ τ ε ς.  τσι κτιστη νέργεια ταν τό φς τς θείας Μεταμορφώσεως στό ρος Θαβώρ. Τό φς κενο πού ξιώθηκαν νά δον ο γιοι πόστολοι δέν εχε καμμιά σχέση μέ τό κτιστό, λικό φς. Ατο το φωτός μετέχουν ο γιοι Μάρτυρες, πως διαβάζουμε στά Μαρτύριά τους καί ο σιοι καί δίκαιοι πως διαβάζουμε στά Συναξάριά τους. Μέ τήν κτιστη νέργεια τς Θείας Χάριτος ναγεννώμεθα στό γιο Βάπτισμα· ατς τς Χάριτος μετέχουμε κατά τή Θεία Εχαριστία, μ’ ατή τήν κτιστη Χάρη καθαριζόμαστε πό τά πάθη καί γινόμαστε να μέ τόν Θεό· καί  Χριστός γι’ ατό ρθε στόν κόσμο, γιά νά προσφέρει ατή τή Χάρη· καί ατς τς Χάριτος στήν πληρότητά Της θά μετέχουμε στόν Παράδεισο, ν ξιωθομε τς σωτηρίας.
Λοιπόν ο Λατίνοι, ο παπικοί τήν Χάρη το Θεο τήν θεωρον κ τ ι σ τ ή! τσι καί τήν Θεότητα ποβιβάζουν σέ κτίσμα καί στερον τόν νθρωπο πό τή σωτηρία, γιατί σωτηρία σημαίνει κοινωνία μέ τόν ν Τριαδι Θεό. Καί πς μπορε νάνωθε, νά κοινωνήσει μέ τόν Θεό  νθρωπος μέσω νός κτίσματος, μις «Χάριτος» κτιστς τάξεως; Τί καινούργιοφερε λοιπόν  Χριστός στόν κόσμο; Πς νωσε τά οράνια καί τά πίγεια;
Νά πς:
Προσέλαβε τήν νθρωπότητα στη θεότητα Του, τήν καθάρισε πό τήν μαρτία τή φθορά καί τό θάνατο καί τς μετέδωσε τήν κτιστη Χάρη. Τήν νέβασε στό θρόνο τς Θεότητος. Μέσα στήν κκλησία, τήν Μία κκλησία, τήν ρθόδοξηκκλησία διά το γίου Βαπτίσματος μς προσφέρεται  κτιστος Χάρις καί μένουμε νωμένοι μέ τήν Κεφαλή, τόν Χριστό. Ατή  ντίληψη τν παπικν περί κτιστς χάριτος τούς στέρησε παντελς τήν Χάρη. Γι’  ατό  σκοπός τς χριστιανικς ζως δέν εναι γιά τούς παπικούς  γιασμός,  θέωση λλά τά πολλά καλά ργα,  πειθαρχία στό νόμο το Θεο, ο ρετές πού πραγματοποιονται μέ νθρώπινη προσπάθεια, παρόμοια μέ τν φιλοσόφων.
 πουσία τς Χάριτος τούς ναγκάζει νά ρεθίζουν τό συναίσθημα γιά νά νοιώσουν συγκίνηση καί «κατάνυξη». Ατός εναι  λόγος πού ζωγραφίζουν σο μπορον πιό ρεαλιστικά καί γλυκερά τόν Χριστό τήν Παναγία καί τούς γίους· ατός εναι  λόγος πού χουν πολύ συναισθηματική, ντυπωσιακή καί συγκινητική θρησκευτική μουσική.
γ) ξ ατίας τς πουσίας τς Θείας Χάριτος  Παπισμός εναι φυσικό νά νοιώθει νασφαλής.  νότητα πού βιώνουν οτοπικές ρθόδοξες κκλησίες καί  ποία βασίζεται στην νότητα τς πίστεως καί τήν κοινωνία το γίου Πνεύματος, τόποον «λον συγκροτε τόν θεσμό τς κκλησίας» γιά τόν Παπισμό θεωρεται διανόητη. Ατός χει νάγκη πόγκόσμιους μηχανισμούς γιά νά κρατήσει τή σιδηρ πειθαρχία τν μελν του. Ποιά εναι ατά; α) να πρόσωπο σχυρό,να ρχηγό, τόν Πάπα β) να συγκεκριμένο τοπικό, πιτελικό Κέντρο, τό Βατικανό καί γ) ναν τεγκτο νόμο, τόν Κώδικα Κανονικο Δικαίου.
δ θά μιλήσουμε μόνο γιά τόν Πάπα.  Πάπας δέν εναι νας Πατριάρχης, πως εναι π.χ.  Οκουμενικός Πατριάρχης. Γιά τήν ρθόδοξη κκλησία  Οκουμενικός Πατριάρχης εναι  πρτος μεταξύ σων πισκόπων σέ λη τήν ρθοδοξία. Μπορε νά προεδρεύει σέ κάποια μεγάλη Σύνοδο, νά ναλαμβάνει κάποιες διορθόδοξες πρωτοβουλίες, λλά δέν μπορε νά ποφασίζει μόνος του. Κάθε Πατριαρχεο στήν ρθόδοξη κκλησία εναι λεύθερο στις ποφάσεις του, πό τόν ρο τι δρ σύμφωνα μέ τό ρθόδοξα δόγματα, τίς ερές παραδόσεις καί τίς ποφάσεις τν Οκουμενικν Συνόδων. Καί χι μόνον κάθε πατριαρχεο, λλά καί κάθε ρθόδοξος πίσκοπος στά ρια τς παρχίας του μπορε νάποφασίζει λεύθερα μέ τίς παραπάνω προϋποθέσεις. Ατή εναι  ν Χριστ λευθερία τς ρθοδοξίας.
λλά τί συμβαίνει στόν Παπισμό;  Πάπας διαθέτει σέ λη τή δικαιοδοσία τς «κκλησίας»  του τό  Π ρ ω τ ε  ο.  χει τόν πρτο καί τελευταο λόγο γιά τόν τελευταο διάκονο στήν Παραγουάη καί γιά τόν πρτο ρχιεπίσκοπο τς Γαλλίας. Μπορε νά χειροτονε, νά προάγει καί νά καθαιρε ποιον θέλει πανταχο τς γς! ποφασίζει μόνος του γιά λα τά οικονομικά λλά καί γιά τό ποιός θά νακηρυχθε γιος!
λλά δέν εναι μόνο ατό.  Πάπας εναι καί   λ α θ η τ ο ς!  λες του ο ποφάσεις πού λαμβάνει τελικά μόνος του δένχουν ποτέ κανένα λάθος. Εναι νας Θεός πί τς γς! κόμη καί ο πολυάριθμες Σύνοδοι πού συγκαλεποτε θέλει,χουν πλς συμβουλευτικό χαρακτρα.
Μέ τό πρωτεο καί τό λάθητό του  Πάπας κατέστη νας τύρρανος τς νθρωπότητος.   στορία βο γιά τά «κατορθώματά»  του. να πό τά τελευταα του ταν  «γιοποίηση»  το σφαγέως τν Σέρβων, Στέπινατς.
δ) Πέραν τν μεγάλων παρεκκλίσεων ατν  Παπισμός χει εσαγάγει καί λλες πλανεμένες κακοδοξίες καί πρακτικές στη πίστη καί τή λατρεία του:
      1) Πιστεύει στήν σπιλη σύλληψη τς Παναγίας, δηλαδή δέχεται τι  Παναγία κατά τή γέννησή της δέν εχε τό προπατορικό μάρημα, πργμα δύνατο στόν ποιοδήποτε νθρωπο.
      2) Τό σημεο το Σταυρο γίνεται μέ τέσσερα δάκτυλα. Τό τέταρτο δάκτυλο συμβολίζει τήν Παναγία. Κανείς μωςνθρωπος δέν μπορε νά σταθε δίπλα στόν λατρευόμενο Τριαδικό Θεό.  Μ’ ατό τόν τρόπο ο Παπικοί ξεφεύγουν στή Μαριολατρεία.
      3) Δέχεται κτός πό τήν Κόλαση καί τόν Παράδεισο καί τήν νδιάμεση κατάσταση το καθαρτηρίου πυρός, που οψυχές καθαρίζονται πό τίς μαρτίες τους καί μπαίνουν στόν Παράδεισο.
      4) Χρησιμοποιε ζυμους ρτους στή Θεία Εχαριστία.
      5) πιβάλλει ναγκαστική γαμία σέ λους τούς κληρικούς.
      6) Τελε τό Βάπτισμα διά ραντίσματος καί χι διά καταδύσεως.
      7) Δέν πικαλονται ο παπικοί κληρικοί τήν Χάρη το γίου Πνεύματος κατά τήν Θεία Εχαριστία.
      8) Τυποποίησε τή μετάληψη το Σώματος το Χριστο δίδοντας στούς πιστούς της τήν στια, να στρογγυλό τυποποιημένο ρτοποίημα. Μέχρι τή Β´Βατικάνειο Σύνοδο (1965) ο παπικοί δέν μετελάμβαναν Αμα Χριστο!
      9) Μπορε νά τελέσει κάποιος τό γάμο του δι’  ντιπροσώπου!
      10) Τελε τό Εχέλαιο μόνο στούς τοιμοθανάτους
      11) Τελε τήν ξομολόγηση μέσω καφασωτο κιγκλιδώματος
      12) Σταδιακά κατήργησε λες τίς νηστεες, πλήν τς Μ. Παρασκευς κατά τήν ποία ο παπικοί τρνε...ψάρι!
      13) Κατήργησε τήν ερατική μφίεση, τό ράσο.
πάρχουν καί λλες κτροπές στήν παπική πίστη, θεολογία καί λειτουργική.  λη  θεολογία το παπισμοφοπουσιάζει  Χάρις, νοσε Θεός παρουσιάζεται ς τιμωρός, ς τηρητής τς θείας δικαιοσύνης. Μιά ντίληψη νομικίστικη, μιά συναλλαγή Θεο καί νθρώπου κυριαρχε στά θεολογικά τους συγγράμματα. ν καί τίς τελευταες δεκαετίες πρξε νας πηρεασμός τς παπικς θεολογίας πό τήν ρθόδοξη πατερική θεολογία τό θέμα πού παραμένει εναι να:  πιστροφή στήν ρθόδοξη κκλησία.  σο κι ν δεχθον τήν γαθή πίδραση τς ρθοδοξίας οπαπικοί, ν δέν δεχθον τό ρθόδοξο Βάπτισμα, τήν κτιστη Χάρη το γίου Πνεύματος στήν παρξή τους, καμμιά οσιαστική, σωτήρια λλαγή δέν μπορε νά πέλθει στή ζωή τους.
πό τήν λλη, καμμιά  νωση δέν μπορε νά πραγματοποιηθε μέ τούς θεολογίστικους κροβατισμούς τν οκουμενιστν.  ληθής γάπη μας πρός λους τούς τεροδόξους θά γίνει φανερή, ν τούς ξηγήσουμε τι μέσα στό σκότος τς παπικς, προτεσταντικς κλπ. ποστασίας δέν πάρχει σωτηρία.

ΤΟΠΕ ΚΑΙ ΤΟΚΑΝΕ: Ο OΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

 

         pemptousia.gr

.To είπε και το έκανε...

Ο Ολυμπιονίκης Ηλίας Ηλιάδης χθες το απόγευμα Τετάρτη 27 Μαρτίου επισκέφτηκε την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου όπου σε συνάντηση με τον Γέροντα Εφραίμ, τον Καθηγούμενο της Μονής, του παρέδωσε το μετάλλιό του για να αναρτηθεί στα αφιερώματα της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας.

Ο Ηλίας Ηλιάδης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2012 στους αγώνες τζούντο πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο είχε κάνει τάμα να το αφιερώσει στην Παναγία Παραμυθία.

alt
 
Ο Ολυμπιονίκης προετοιμάζεται τώρα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τζούντο που θα γίνει στην Βουδαπέστη στις 25-27 Απριλίου 2013.

Του ευχόμαστε χρυσό μετάλλιο!!!

Ἡ ἀξία τῆς νηστείας. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου

                                                          Ἡ ἀξία τῆς νηστείας.*
Μακαριστοῦ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου
Δυστυχῶς σήμερον ἡ νηστεία ἔχει πολύ παραμερισθῆ. Ἐλάχιστοι δίδουν σημασίαν εἰς τήν νηστείαν. Καί ὅμως ἡ ἀξία τῆς νηστείας εἶνε πολύ μεγάλη. Ἄς ἀκούσωμεν τί λέγει περί αὐτῆς ὁ Μέγας Βασίλειος:
«Νομίζεις ὅτι τοποθετῶ τήν ἀρχαιότητα τῆς νηστείας εἰς τήν ἐποχήν τοῦ Νόμου τοῦ Μωυσέως; Ὄχι! Ἡ νηστεία εἶνε περισσότερον παλαιά ἀπό τόν Νόμον τοῦ Μωυσέως… Ἡ νηστεία ἔχει τήν αὐτήν ἡλικίαν μέ τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ νηστεία ἐνομοθετήθη εἰς τόν Παράδεισον.
Ἡ πρώτη ἐντολή περί νηστείας ἐδόθη εἰς τόν Ἀδάμ. «Ἀπό τόν καρπόν τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ δέν θά φάγετε», εἶπεν ὁ Θεός εἰς τούς πρωτοπλάστους. Αὐτό τό «δέν θά φάγετε» εἶνε θέσπισις νόμου νηστείας καί ἐγκρατείας. Ἐάν ἡ Εὔα δέν ἔτρωγεν ἀπό τόν καρπόν τοῦ δένδρου ἐκείνου, δέν θά εἴχομεν ἀνάγκην ἀπό τήν σημερινήν νηστείαν…
Ἐπειδή δέν ἐνηστεύσαμεν, ἐξεδιώχθημεν ἐκ τοῦ Παραδείσου· ἄς νηστεύσωμεν λοιπόν, διά νά εἰσέλθωμεν εἰς αὐτόν… Μή μιμηθῇς τήν παρακοήν τῆς Εὔας, μή δεχθῇς πάλιν τόν ὄφιν ὡς σύμβουλον, ὁ ὁποῖος σέ προτρέπει νά φάγῃς, ἀπό ἐνδιαφέρον δῆθεν διά τό σῶμα σου… Τά σώματα τῶν ἀνθρώπων, ὅταν βαρύνωνται ὑπερβολικῶς μέ τήν συνεχῆ πολυφαγίαν, περιπίπτουν εὐκόλως εἰς ἀσθενείας…

Εἰς τόν Παράδεισον οἶνος δέν ὑπῆρχεν οὔτε θυσίαι ζώων ὑπῆρχον ἀκόμη οὔτε κρεοφαγίαι. Μετά τόν κατακλυσμόν ἐπετράπησαν αὐτά… Ἀλλά καί ὁ Μωυσῆς, ὡς γνωρίζομεν, μετά ἀπό νηστείαν ἐτόλμησε νά ἀνέλθῃ εἰς τό ὄρος Σινᾶ, διά νά λάβῃ τάς πλάκας τῶν Δέκα Ἐντολῶν… Τί ἦτο ἐκεῖνο πού κατέ- στησεν ἀνάξιον τόν Ἠσαῦ καί τόν ἔκαμε δοῦλον τοῦ ἀδελφοῦ του Ἰακώβ;
Δέν ἦτο ὀλίγον φαγητόν, χάριν τοῦ ὁποίου ἐπώλησεν εἰς τόν ἀδελφόν του τά δικαιώματά του ὡς πρωτοτόκου; Ἡ μήτηρ τοῦ προφήτου Σαμουήλ δέν ἀπέκτησε τόν υἱόν της ἕνεκα τῆς προσευχῆς της καί τῆς νηστείας της;
Ἡ νηστεία δέν ἔκαμεν ἀκατανίκητον τόν μέγαν καί σπουδαῖον Σαμψών;… Ναί! Ἡ νηστεία γεννᾷ προφήτας, ἡ νηστεία κάμνει ἰσχυροτέρους τούς ἰσχυρούς, ἡ νηστεία κάμνει σοφούς τούς νομοθέτας… Ἡ νηστεία ἁγιάζει τόν ἀφιερωμένον εἰς τόν Θεόν καί καθιστᾷ τόν Ἱερέα ἱκανόν νά προσφέρῃ θυσίαν.
Διότι δέν εἶνε δυνατόν νά τολμήσῃ τις ἄνευ νηστείας νά ἱερουργήσῃ, ὄχι μόνον εἰς τήν ἰδικήν μας λατρείαν τήν μυστικήν καί ἀληθινήν, ἀλλ᾽ οὔτε εἰς τήν τυπικήν λατρείαν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τήν λατρείαν, πού ὥριζεν ὁ Νόμος τοῦ Μωυσέως.
Ἡ νηστεία ἔκαμε τόν προφήτην Ἠλίαν ἱκανόν καί ἄξιον νά ἴδῃ τό μέγα θέαμα· διότι ἀφοῦ μέ νηστείαν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἐκαθάρισε τήν ψυχήν του, οὕτως ἠξιώθη εἰς τό σπήλαιον Χωρήβ νά ἴδῃ τόν Κύριον, ὅσον βεβαίως εἶνε δυνατόν εἰς ἀνθρώπους νάἴδουν τόν Θεόν.
Διά τῆς νηστείας ἀνέστησε τόν υἱόν τῆς χήρας καί οὕτω διά τῆς νηστείας, ἀνεδείχθη δυνατός κατά τοῦ θανάτου… Καί τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου τόν βίον ἡ νηστεία διέκρινε… Καί γενικῶς ἡ νηστεία ὑπῆρξεν ὁδηγός εἰς ὅλους τούς ἁγίους, ὥστε νά πολιτευθοῦν συμφώνως πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ… Καί οἱ Τρεῖς Παῖδες, καίτοι ἐρρίφθησαν εἰς τήν κάμινον τοῦ πυρός, ὅμως ἐπειδή εἶχον ὁπλισθῆ μέ τήν νηστείαν, κατεπάτουν τήν πυρκαϊάν καί ἀνέπνεον, μέσα εἰς αὐτό τό φοβερόν πῦρ, ἐλαφρόν καί δροσιστικόν ἀέρα. Οὔτε τάς τρίχας τῆς κεφαλῆς των δέν ἐτόλμησε νά θίξῃ τό πῦρ, ἐπειδή καί αὐταί εἶχον τραφῆ διά τῆς νηστείας.
Ὁ δέ προφήτης Δανιήλ, ὁ ὁποῖος ἦτο γεμᾶτος ἀπό θείους καί πνευματικούς πόθους, ἀφοῦ ἐνήστευσεν ἐπί τρεῖς ἑβδομάδας καί οὔτε ἄρτον ἔφαγεν, οὔτε ὕδωρ ἔπιεν, ἔκαμεν ἔπειτα καί τούς λέοντας νά νηστεύουν, ὅταν ὁ εἰδωλολάτρης βασιλεύς τόν ἔρριψεν εἰς τόν λάκκον των… Ἡ νηστεία ἔσβεσε τήν δύναμιν τοῦ πυρός, ἡ νηστεία ἔφραξε τά στόματα τῶν λεόντων, ἡ νηστεία γίνεται πτερόν καί ἀναβιβάζει τήν προσευχήν εἰς τόν οὐρανόν, ἡ νη- στεία εἶνε αὔξησις καί πρόοδος τῶν οἴκων, μήτηρ τῆς ὑγείας, παιδαγωγός τῶν νέων, στολισμός τῶν πρεσβυτέρων…
Ἄλλα καί μέ ἄλλον τρόπον ἡ νηστεία μᾶς γίνεται ἀφορμή εὐφροσύνης. Ὅπως δηλαδή ἡ δίψα μᾶς κάμνει νά αἰσθανώμεθα ἀπόλαυσιν ὅταν πίνωμεν, καί ὅπως ἡ πεῖνα, ὅταν προηγηθῇ, κάμνει πολύ εὐχάριστον τήν τράπεζαν, οὕτω καί ἡ νηστεία καθιστᾶ περισσότερον ἀπολαυστικόν τό φαγητόν…
Ἡ τράπεζα εἶνε περισσότερον εὐχάριστος μετά τήν νηστείαν, τόσον διά τούς πλουσίους πού ἔχουν ποικιλίαν φαγητῶν, ὅσον καί διά τούς πτωχούς πού τά φαγητά των εἶνε λιτά καί ἁπλᾶ… Τοῦ νηστεύοντος οἱ ὀφθαλμοί εἶνε ἤρεμοι, τό βάδισμα σεμνόν, τό πρόσωπον σοβαρόν, χωρίς νά ἐντροπιάζεται ἀπό ἀκολάστους γέλωτας, οἱ λόγοι του μετρημένοι, ἡ καρδία του καθαρά…
Ἀγνοεῖς ὅτι ὅπως συμβαίνει μέ τά ἀντίπαλα στρατεύματα, ὅπου ἡ συμμαχία κάποιου μέ τό ἕν κάμνει νά νικηθῇ τό ἄλλο, οὕτω συμβαίνει καί μέ τό πνεῦμα καί τήν σάρκα; Ὅποιος προσθέτει βάρη εἰς τήν σάρκα ἀντιμάχεται καί καταπολεμεῖ τό πνεῦμα καί ὅποιος προσχωρεῖ εἰς τό μέρος τοῦ πνεύματος ὑποδουλώνει τήν σάρκα. Διότι αὐτά εἶνε μεταξύ των ἐχθρικά. Ὥστε, ἄν θέλῃς νά κάμῃς ἰσχυρόν τό πνεῦμα σου, χαλιναγώγησε μέ νηστείαν τήν σάρκα…
Δέν θά περιφρονήσῃς τά φαγητά, τά ὁποῖα φθείρονται; Δέν θά ἐπιθυμήσῃς τήν τράπεζαν πού εἶνε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, εἰς τήν ὁποίαν θά καθήσῃς ἄν νηστεύσῃς εἰς τήν παροῦσαν ζωήν; Δέν γνωρίζεις ὅτι μέ τήν λαιμαργίαν καί τήν πολυφαγίαν σου κάμνεις παχύτερον τόν σκώληκα, ὁ ὁποῖος θά σέ κατατρώγη;
Ποῖος ἀπ᾽ ὅσους ἐπιδίδονται εἰς πολυφαγίας καί συνεχεῖς ὑλικάς ἀπολαύσεις, ἀπέκτησε ποτέ οἱονδήποτε πνευματικόν χάρισμα;… Δέν φοβεῖσαι καί δέν φρίττεις διά τήν λαιμαργίαν, μήπως γίνῃ αἰτία νά χάσῃς τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν;
Πρόσεξε ὅμως! Μή νομίσῃς ὅτι τό ἀγαθόν τῆς νηστείας περιορίζεται μόνον εἰς τήν ἀποχήν ἀπό τάς ὑλικάς τροφάς. Ὄχι! Πραγματική νηστεία εἶναι τό νά ἀπομακρυνθῇς ἀπό πᾶν κακόν… Τί τό ὄφελος νά νηστεύῃς καί ταὐτοχρόνως νά εὑρίσκεσαι εἰς φιλονικίας καί διαμάχας; Δέν τρώγεις κρέας, κατατρώγεις ὅμως τόν ἀδελφόν σου (μέ ὕβρεις, ἀδικίας, συκοφαντίας κ.λπ). Δέν πίνεις οἶνον, ἀλλά δέν κυριαρχεῖς εἰς τό πάθος σου νά ὑβρίζῃς. Δέν θέτεις τροφήν εἰς τό στόμα μέχρι τό βράδυ, ἀλλ᾽ ὅλην τήν ἡμέραν σου τήν σπαταλᾷς εἰς τά δικαστήρια… Μεθύει ἡ ψυχή σου ὄχι μέ οἶνον, ἀλλά μέ τόν θυμόν…».
Αὐτή λοιπόν εἶνε ἡ ἀληθής νηστεία. Νηστεία καί ἀπό τροφάς, ἀλλά καί ἀπό πάθη. Αὐτήν τήν νηστείαν, πού ἐπαινεῖ ὁ Μέγας Βασίλειος, ἔχουσα ὑπ᾽ ὄψιν της ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶς καλεῖ νά ψάλωμεν:
«Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ· ἀληθής νηστεία ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσης, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους καί ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια νηστεία ἐστίν ἀληθής καί εὐπρόσδεκτος». Δηλαδή: Ἄς νηστεύσωμεν νηστείαν πού τήν δέχεται ὁ Θεός, νηστείαν πού ἀρέσει εἰς τόν Κύριον. Τοιαύτη νηστεία ἀληθής εἶνε ἡ ἀποξένωσις ἀπό τάς κακίας. Δηλαδή ἡ συγκράτησις τῆς γλώσσης (ἀπό ὕβρεις, βλασφημίας, συκοφαντίας κ.λπ), ἡ ἀποφυγή τοῦ θυμοῦ, ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπό ἐπιθυμίας πονηράς, καθώς καί ἀπό καταλαλιάν, ψεῦδος καί ἐπιορκίαν. Ἡ ἔλλειψις αὐτῶν τῶν κακιῶν εἶνε νηστεία ἀληθής καί δεκτή μέ εὐχαρίστησιν ἀπό τόν Θεόν.
* Ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου «Περίοδος Τριωδίου» Ἀθῆναι 2000.
Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 1968  22 Μαρτίου 2013
http://anavaseis.blogspot.gr

Πῶς τό Ὑπ. Οἰκονομικῶν στήνει παγίδα μέ τόν ΑΦΜ

 ΠΩΣ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝΕΙ ΠΑΓΙΔΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΦΜ 

Σύμφωνα με το παρακάτω δημοσίευμα επίκειται η καθιέρωση ενός ενιαίου αριθμού ταυτοποίησης των πολιτών. Πίσω από αυτήν την απλή και αθώα πράξη όμως υποκρύπτεται και μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση των προσωπικών, οικονομικών και ιατρικών δεδομένων σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Από το Υπουργείο Οικονομικών δεν δίδονται στοιχεία σχετικά με το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την βάση δεδομένων. Επίσης με ποιους τρόπους θα διασφαλίζεται η βάση αυτή από «εισβολείς». Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν επανειλημμένα είδαν το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών και πώλησης σε ιδιώτες των στοιχείων που υπήρχαν σε αυτές τις βάσεις.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι εύκολα ότι με την σχεδιαζόμενη αυτή βάση δεδομένων τα στοιχεία αυτά που θα καταδεικνύουν έναν προς έναν όλους τους πολίτες της χώρας μας θα είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο σε κάθε ένα που θα ήθελε να ελέγξει – εκμεταλλευτεί την κοινή γνώμη αλλά και τη βούλησή μας. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποδεδειγμένα αναξιόπιστο στην προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Οφείλει προτού προβεί σε μια τέτοια ενέργεια να εξασφαλίσει την απόλυτη ασφάλεια της βάσεως αυτής, κάτι που όμως, όπως αποδεικνύεται από την παγκόσμια πρακτική, είναι ως τώρα αδύνατο. Σε διαφορετική περίπτωση το Έθνος μας εισέρχεται σε επικίνδυνους ατραπούς με νέες απρόβλεπτες πλην όμως ξεκάθαρα δυσμενείς εξελίξεις στα ατομικά μας δικαιώματα.                Πρωτίστως όμως οφείλει να εξασφαλίσει και ένα εναλλακτικό σύστημα ταυτοποίησης για όλους εμάς που για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως – ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί – δεν επιθυμούμε την υπαγωγή μας στο σύστημα αυτό. Ο γέροντας Παΐσιος μας είχε προειδοποιήσει με σαφήνεια για το θέμα και δυστυχώς επαληθεύεται από τις εξελίξεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Πολιτείας.
 Οφείλουμε να δράσουμε ως Χριστιανοί και ως πολίτες. Να εκδηλώσουμε με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας στη σχεδιαζόμενη αυτή παγίδευσή μας, να προσφύγουμε δικαστικά, να αφυπνίσουμε τους συμπολίτες μας, να απαιτήσουμε από τους βουλευτές του τόπου μας να κάνουν επερωτήσεις στη Βουλή και να καταψηφίσουν το σχετικό νομοσχέδιο εάν αυτό έρθει προς ψήφιση στη Βουλή.
 
Ακολουθεί το σχετικό δημοσίευμα:

Ηλεκτρονική παγίδα στήνει στους πολίτες το υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ, στον οποίο σύντομα θα «καθρεφτίζεται», εκτός από τη φορολογική κατάσταση, το σύνολο των χρεών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες, η πλήρης περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου μαζί με όλες τις δοσοληψίες που πραγματοποιεί καθημερινά.
Με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που ετοιμάζεται, η κάθε δημόσια υπηρεσία ή κάποιος ελεγκτής που έχει σχετική εξουσιοδότηση θα μπορεί να πληκτρολογεί όποιο ΑΦΜ επιθυμεί και με το πάτημα ενός κουμπιού να κάνει «φύλλο και φτερό» τα προσωπικά στοιχεία του φορολογουμένου, να βλέπει όλα τα ακίνητα που διαθέτει, τις καταθέσεις του και όλα τα εισοδήματά που εισπράττει. Θα μπορεί επίσης να βλέπει και τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο κάθε πολίτης μέσω πιστωτικών καρτών.

Το σχέδιο-κρεμάλα περιγράφεται στο Μνημόνιο 3 που υπέγραψε πρόσφατα η κυβέρνηση. Στη σελίδα 31 παρουσιάζεται αναλυτικά το πώς θα λειτουργεί ο «Αριθμός δημοσιονομικής ταυτοποίησης». Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση δεσμεύεται ως εξής: «Μέχρι τον Ιούνιο του 2013, θα απαιτηθεί από όλα τα υπουργεία, τα οποία έχουν δημοσιονομική σχέση με φορολογουμένους, να χρησιμοποιούν τον κωδικό αριθμό ταυτοποίησης για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με τους πολίτες. Περαιτέρω, μέχρι τον Ιούνιο του 2014 θα καθιερώσουμε μια κεντρική υπηρεσία η οποία θα ενοποιήσει και θα συνδέσει όλους τους διαφορετικούς αριθμούς ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται τώρα στις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες».

Ο επονομαζόμενος ως «αριθμός δημοσιονομικής ταυτοποίησης» είναι το ΑΦΜ μας, μέσω του οποίου το Δημόσιο αλλά και τα ιδιωτικά ελεγκτικά γραφεία που προσλαμβάνει θα έχουν πρόσβαση στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτών, στον μισθό, στη σύνταξη ή όποια άλλη αμοιβή εισπράττουν, στις κινήσεις στον τραπεζικό λογαριασμό αλλά και σε κάθε αγορά ή πληρωμή που γίνεται με πλαστικό χρήμα.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο που αναπτύσσει το υπουργείο Οικονομικών έχει ως εξής:

-Προβλέπεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών μέσω του οποίο το ΣΔΟΕ θα παρακολουθεί τις καταθέσεις και τις συναλλαγές που θα γίνονται ανά ΑΦΜ. Κάθε συναλλαγή θα καταγράφεται και θα παρακολουθείται κεντρικά, στη νέα βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί. Το σύστημα θα παρακολουθεί κάθε κίνηση των λογαριασμών. Πότε και πόσα δόθηκαν ή ελήφθησαν και από ποιους.
-Από τον Ιούνιο του 2013 θα απαιτείται η χρήση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για τις συναλλαγές των πολιτών με όλα τα υπουργεία. Καμία οικονομική συναλλαγή πολίτη με το κράτος δεν θα πραγματοποιείται, αν οι υπηρεσίες δεν γνωρίζουν τον ΑΦΜ του. Συντάξεις, Πρόνοια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδόματα θα αντιστοιχίζονται με το ΑΦΜ του υπόχρεου.
-Τον Ιούνιο του 2014, ένας κρατικός φορέας θα συνδέσει όλους τους διαφορετικούς αριθμούς αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος, ΑΦΜ, όλοι οι αριθμοί μητρώου θα γίνουν ένας. Ολα αυτά θα συνδεθούν με το ΑΦΜ του φορολογουμένου.
 
Από το καλοκαίρι οι εφορίες δεν θα δέχονται πια πληρωμές με μετρητά. Ολες οι πληρωμές θα γίνονται υποχρεωτικά στις τράπεζες. Ηδη απαγορεύεται κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών με μετρητά για ποσά 1.500 ευρώ και άνω. Οι αγοραπωλησίες με μετρητά περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές θα περνάνε και θα καταγράφονται από τις τράπεζες,
 
Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργήσει μία μεγάλη βάση δεδομένων ώστε όποτε καταχωρείται ένα ΑΦΜ να παρέχονται άμεσα τα στοιχεία του φορολογουμένου για:
-τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τις επενδύσεις και τις μετοχές του,
-τα ακίνητα που απέκτησε ή πούλησε,
-τις πληρωμές και τις αμοιβές του,
-τις αγορές, τις εξόδους, τα ταξίδια κ.λπ.,
-τις συντάξεις, τα επιδόματα και τα βοηθήματα που λαμβάνει,
-τις οφειλές του στην Εφορία, στους δήμους, στα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.,
-τα φάρμακα, τη νοσηλεία, τις ιατρικές εξετάσεις του,
-την οικογενειακή του κατάσταση, τους γονείς ή τα παιδιά του και εν γένει ό,τι συνδέεται με την ατομική του ταυτότητα.

Σήμερα υπάρχει μια σωρεία από εθνικούς αριθμούς ταυτοποίησης, με πολλά και διαφορετικά πρότυπα αριθμοδότησης: το πρότυπο του δελτίου ταυτότητας (για πολίτες άνω των 12 που μπορεί και να αλλάζει), ο εννιαψήφιος ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε μέλους των εργαζομένων ή των συνταξιούχων και εξαρτάται από την οικογένειά τους στην Ελλάδα κ.λπ.

Ως το 2014 όλα αυτά θα έχουν συγχωνευθεί στο ΑΦΜ του πολίτη.

Η διπλή διάψευση του ΣΔΟΕ για τις καταθέσεις
 Στη σκιά των δραματικών εξελίξεων με το «κούρεμα» των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο, το ΣΔΟΕ εξέδωσε πρόσφατα δύο απανωτές ανακοινώσεις για να επιβεβαιώσει το γνωστό σχέδιο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των τραπεζικών καταθέσεων των φορολογουμένων, αλλά και να διαψεύσει ότι αυτό το σχέδιο θα ξεκινήσει άμεσα! Το ΣΔΟΕ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο που θα εφαρμοστεί άμεσα.
 Επιβεβαίωσε όμως την ουσία της είδησης λέγοντας ότι υπάρχει σχέδιο για «αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής πληροφοριών από το τραπεζικό σύστημα, που εξετάζει το υπουργείο, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα αιτήματα των ελεγκτικών Αρχών προς τις τράπεζες».
 
Οπως είχε αποκαλύψει η «κυριακάτικη δημοκρατία», το σύστημα παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών θα ενεργοποιηθεί αφού ψηφιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα περιληφθεί στο επικείμενο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή τον ερχόμενο Απρίλιο. Οι τράπεζες, καθημερινά, θα αποστέλλουν στον Τειρεσία όλες τις κινήσεις που έγιναν στους λογαριασμούς που διατηρούν. Από τον server του Τειρεσία θα αποστέλλονται τα στοιχεία στον server της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  Στέλιος Κράλογλου – Εφημερίδα «Δημοκρατία»

http://www.enromiosini.gr/arthrografia

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ!!!


Σύμφωνα με αναγνώστη του ΕΛΛΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Η Eurobank (φανταζόμαστε και όλες οι εγχώριες τράπεζες), έχει αναρτήσει το παρακάτω μήνυμα στην σελίδα του e - banking της:

ΕνημέρωσηH Παρασκευή 29.03.2013 και η Δευτέρα 01.04.2013 ορίζονται, σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση (άρθρο 11 του Νόμου 3336/20.04.2005), ως ειδικές αργίες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω του Πάσχα των Διαμαρτυρομένων/Καθολικών. Οι ημερομηνίες αυτές θα είναι εργάσιμες για το Προσωπικό της Τράπεζας, ωστόσο οι συναλλαγές που θα διενεργηθούν στις 29.03.2013 και 01.04.2013 θα έχουν λογιστική ισχύ στις 02.04.2013.


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ; ΠΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ!!!


Για να το κάνουμε λιανά:

Παρότι οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους, η λογιστική ισχύ των συναλλαγών θα τεθεί από την επομένη (Τρίτη του Πάσχα) εργάσιμη των Παπικών και Προτεσταντών!!!

Δηλαδή, αν κάποιος κάνει π.χ μια κατάθεση σε έναν ελληνικό (!!!) τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό θα πιστωθεί σε αυτόν μετά από 5 μέρες!!!

Προσέξτε την σημαντικότατη λεπτομέρεια: Οι συγκεκριμένες «ειδικές αργίες για τα πιστωτικά ιδρύματα» ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (;) ΚΡΑΤΟΥΣ!!!

Είναι πραγματικά απίστευτο!!!

Άραγε, οι Παπικοί και οι Προτεστάντες θα έχουν κλειστές τις τραπεζικές συναλλαγές τους την Ορθόδοξη Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα;;;

Ελπίζουμε να καταλάβατε ΠΟΙΟΙ κυβερνούν την Ελλάδα και όχι μόνο...!

Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΟΥΣΑΝ!


  kostasxan.blogspot.gr

15Όταν, το 2005, ο Χριστόδουλος μιλούσε για «σχέδιο κατά της Ελλάδας», κάποιοι τον έβρισκαν υπερβολικό. Όταν, το 2006, είπε «να είστε έτοιμοι γιατί κάποιοι προετοιμάζουν γενική έφοδο κατά της χώρας», πολλοί δεν τον πήραν στα σοβαρά, υπνωτισμένοι από την εικονική πραγματικότητα της δήθεν «ισχυρής Ελλάδας». Όταν, το 2007, στο τελευταίο του μήνυμα, προέτρεπε για «αντίσταση και ανάκαμψη για ό,τι κινδυνεύει», είχε δει τις δύσκολες μέρες που έρχονταν και ήθελε να προειδοποιήσει.

«Οι Ευρωπαίοι έδειξαν πως δεν θέλουν το καλό μας και έγιναν αίτιοι εθνικών συμφορών. Τώρα είμαστε αδελφοί με τους Ευρωπαίους. Και καλά κάναμε. Να τα ξεχάσουμε όλα; Να τα συγχωρήσουμε ναι, να τα ξεχάσουμε όχι. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Τώρα ο κίνδυνος είναι να υποστούμε μια νέα Άλωση», έλεγε λίγο μετά την ενθρόνιση του, 14 χρόνια πριν, και είχε τόσο δίκιο.

Η γενοκτονία των Ποντίων θα αναγνωριστεί, διότι το αίμα του δικαίου δεν θάβεται στη γη, αλλά ανεβαίνει στον Θεό. Σήμερα βεβαίως, δεν βρισκόμαστε σε πολεμική περίοδο. Η πολιτική μας ηγεσία μπορεί να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο τα δίκαια των Ελλήνων. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για να ρίξετε τη σημαία του αγώνα. Ο αγώνας σας δεν είναι απότοκος συνθηκών, είναι το αναμμένο καντήλι της ψυχής σας, που η φλόγα του φαίνεται ακόμη και στον χορό σας.

Γιατί θέλουν να διαγράψουν το 1821

Το σύστημα έχει υποβαθμίσει το Εικοσιένα, το μήνυμα του, τις θυσίες όσων αγωνίστηκαν με υπερηφάνεια κι αξιοπρέπεια για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Κατά βάθος μάλιστα, λόγω του ευδαιμονισμού, της ξιπασιάς και της δουλοφροσόνης έναντι των υλικά ισχυρών που διακατέχει τους ηγέτες του, το σύστημα έχει σβήσει από τη μνήμη του το '21 και θέλει να το διαγράψει και από τους Έλληνες, γιατί το βλέπει ως εμπόδιο στην αφομοίωση τους στη χοάνη του συγκρητισμού και στην υποταγή τους στο παντοδύναμο τίποτε, στο πανίσχυρο μηδέν της ανθρώπινης εξαθλίωσης.

Δεν θα τους περάσει όμως. Οι Έλληνες απέδειξαν στο θέμα των ταυτοτήτων και συνεχώς με τις ενέργειες τους τεκμηριώνουν το γεγονός ότι κρατούν ζωντανό στη μνήμη τους τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον ευαγγελισμό του γένους και με πρωτοπορούσα την Εκκλησία τους προσφέρουν την πνευματική και πολιτισμική διακονία τους στην Ενωμένη Ευρώπη, χωρίς ίχνος έπαρσης αλλά και χωρίς κανένα σύμπλεγμα κατωτερότητας.

Και πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η Εκκλησία, με τον παλμό της θρησκεύουσας ψυχής των παιδιών της, θα αποτελεί μέχρι συντέλειας του αιώνα τεράστια και αποτελεσματική δύναμη αντίστασης εναντίον όλων όσοι νομίζουν ότι ήρθε η ώρα να ανατρέψουν την πνευματική ιστορία του γένους, να εξουθενώσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να διαστρέψουν την αλήθεια μετατρέποντας την τυραννία σε δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα, το μυστήριο της ζωής σε μηχανιστικό φαινόμενο, και τον άνθρωπο από εικόνα του Θεού σε πριόνι και εργαλείο των σκοπιμοτήτων τους.

Ο ξένος παράγων θέλει να επιβληθεί

Ο άνθρωπος, έχοντας πλέον αποκοπεί από τη θεμελίωση του μέσα στη σχέση με τον πλησίον, έχοντας αντικαταστήσει την αφοσίωση και τη θυσία με κώδικες ηθικής συμπεριφοράς, έχοντας στερηθεί σταθερές αναφορές που του έδιναν τις συντεταγμένες του στον κόσμο, παραδίδεται γρήγορα στις δυνάμεις της αλλοτρίωσης. Οι δυνάμεις αυτές οπλίζουν το άτομο στον αγώνα του να επικρατήσει επί των άλλων, με κάθε τρόπο, στη σκληρή και απρόσωπη καταναλωτική -δηλαδή υλιστική- κοινωνία. Στη νεωτερική και μετανεωτερική παιδεία δεν επιδιώκεται η μόρφωση του νέου ανθρώπου και η διάπλαση της ψυχής του, αλλά η επαγγελματική κατάρτιση του. Εδώ και χρόνια, ακούμε την άρχουσα λογική να ζητάει σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή — και δεν έχουμε αντιδράσει, ίσως, όσο θα έπρεπε. Από το 1989, διατυπώθηκε, επισήμως πλέον στην Ευρώπη, το αίτημα της προσαρμογής της εκπαίδευσης στον εμπορικό ανταγωνισμό, και πάλι βέβαια χωρίς καμιά συζήτηση για παράλληλη ενίσχυση της ανθρωπιστικής παιδείας και πνευματική και ηθική θωράκιση του νέου ανθρώπου.

Το άτομο, έχοντας ως μόνον οδηγό του ένα αίσθημα ευθύνης θεμελιωμένο στην ηθική κι όχι στη χριστιανική διδασκαλία, δεν μπορεί να βρει νόημα στη ζωή του και βεβαίως δεν μπορεί να δεχτεί ως υπέρτερη ερμηνεία της ύπαρξης του όσα ψελλίζει η αθεϊκή ηθική. Η αγορά, άλλοτε μέρος της ζωής, γίνεται το κέντρο της ζωής. Η επιτυχία σε αυτή γίνεται το μέτρο κρίσεως του ατόμου. Στερημένη από το πλαίσιο που δίνει η χριστιανική ζωή, η προτροπή να μάθεις μεταπίπτει σε προτροπή να επιτύχεις στον ανταγωνισμό, έτσι ώστε το σύνθημα «Τόλμα να μάθεις!» μεταφράζεται στην κραυγή «Νίκησε! Κέρδισε!»

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η κοινωνία που στήθηκε στο όνομα του ατόμου τώρα προχωρά στη σύνθλιψη του. Εάν δεν δράσουμε αμέσως και σωστικά, η δυτική κοινωνία η κοινωνία μας πλέον θα μετατραπεί βαθμιαία και γρήγορα σε μηχανισμό εξαφάνισης κάθε διαφοράς όπου ούτε γένος ούτε γλώσσα ούτε παιδεία ούτε ήθος ούτε θρησκεία ούτε παράδοση ούτε ιστορική παρουσία και συνέχεια θα αναγνωρίζονται, κι όπου το άτομο θα διακρίνεται πλέον από τα υπόλοιπα μόνο από το ύψος της καταναλωτικής δαπάνης. Εάν δεν αντιδράσουμε βοηθώντας, θα καταργηθεί κάθε αυτοσυνειδησία που προϋποθέτει υπέρβαση του εγκόσμιου και παροντικού και, άρα, η χριστιανική πίστη- θα καταργηθεί κάθε ταυτότητα που προϋποθέτει ιστορικές και άρα υπερατομικές ρίζες.

Μέσα στη νύχτα της ναζιστικής Κατοχής, ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε να βάλει ενέχυρο όλη την περιουσία της Εκκλησίας μας, ακίνητα, ναούς, μοναστήρια, τάματα, καντήλια, ράσα, βυζαντινές εικόνες αξίας, να πάρει τους σταυρούς από τα στήθη των επισκόπων, και όλα μαζί να τα βάλει ενέχυρο για να βρει λεφτά και στάρι να ταΐσει τα Ελληνόπουλα. Αυτή είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, και είναι εκτός τόπου να πιστεύει κανείς ότι δεν θα κάνει το ίδιο αν χρειαστεί, προκειμένου να σώσει και να στηρίξει την ψυχή της Ελλάδας.

Κανείς «ξένος παράγων» και καμιά ιδεολογία δεν μπορεί να έχει το ανάστημα να υπαγορεύει μέτρα που θίγουν την πιο καίρια πτυχή της λαϊκής ευαισθησίας, τη βίωση της ιστορικότητας. Από αυτή τη βίωση μπορεί να αντλήσει αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια ως λαός, από αυτήν αντλεί δυνάμεις δημιουργίας. Και ας γίνει σε όλους κατανοητό ότι δεν είναι οι εθνικιστές αυτοί που αντιδρούν στην επιχειρούμενη παραχάραξη της Ιστορίας. Είναι η συλλογική συνείδηση που αντιδρά στη μεθοδευμένη αλλοίωση της μνήμης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν γεω-πολιτικές επιδιώξεις. Και είναι τιμή για τον λαό μας η αντίδραση στην ι,σοπέδωση, διότι, άλλως, η παραχάραξη της Ιστορίας θα περνούσε, η λοβοτομή της εθνικής μνήμης θα γινόταν, και θα ακολουθούσε άνετα πλέον η απόρριψη του ελληνικού έθνους στους Καιάδες της Ιστορίας.

Οι ταυτότητες είναι μόνο η αρχή

Αυτή την ώρα έχουμε την αίσθηση ότι κρίνεται η θέση της ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα στο κράτος των Ελλήνων, ενώ δεν αποκρύπτεται η προσπάθεια κάποιων κυβερνητικών κύκλων να διαχωρίσουν το κράτος από τη θρησκεία και, τελικά, να αποθρησκειοποιήσουν όχι μόνο τη δημόσια αλλά και την εθνική και την κοινωνική ελληνική ζωή. Μέχρι τώρα λέγονταν και γράφονταν μερικά πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή από μοναχικούς, συνήθως στρατευμένους, επιστήμονες ή δημοσιογράφους, που έτρεφαν με τα κείμενα τους την ψευδαίσθηση ότι τάχα υπάρχει υστέρηση δημοκρατίας στην Ελλάδα, επειδή αυτή για τους γνωστούς ιστορικούς και παραδοσιακούς λόγους έχει τη στενή σχέση με την ορθοδοξία. Τώρα όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Οι κύκλοι της άθεης ιντελιγκέντσιας και όχι μόνον αυτοί απέκτησαν τώρα κυβερνητική φωνή και δύναμη και παρέσυραν τον πρωθυπουργό.

Επιδιώκεται εντός και εκτός Ελλάδος η άμεση αποδυνάμωση όλων των ηθικών δυνάμεων που αντιστρατεύονται τη νέα τάξη πραγμάτων του παγκοσμιοποιητικού χυλού, καθώς και η διαμόρφωση ενός εφιαλτικού μέλλοντος του ατομοκεντρικού μετανθρώπου, στον βαθμό που θα επεκτείνονται οι γενετικές μεταλλάξεις και η κατασκευή μηχανισμών «συνεπαφής» ζωντανών ιστών και μηχανικών κατασκευών. Με άλλα λόγια, επιχειρείται σήμερα στη χώρα μας μια απόρριψη του ελληνισμού των τριών μεγάλων περιόδων. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, Νέος Ελληνισμός, και περιορισμός του ελληνικού έθνους σε μιαν άχρωμη «πολυ-πολιτισμική κοινωνία».

Παράλληλα, επιχειρείται με πείσμα η απόρριψη του ρόλου της Εκκλησίας στους αιώνες της δουλείας και στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 και σε όλους τους αγώνες του λαού μας, αλλά και στη σύγχρονη κοινωνία, και η πρόταξη του ρόλου του Διαφωτισμού, παραγνωρίζοντας ότι ακόμη και οι περισσότεροι από τους Έλληνες διαφωτιστές ήταν κληρικοί της Εκκλησίας. Ως αποτέλεσμα ενός τέτοιου βιασμού της ιστορικής αλήθειας επιχειρείται να αναδειχθεί η νεοελληνική ταυτότητα ως μονοδιάστατα πολιτειακής μορφής υπόθεση, γεγονός που πολύ πιο εύκολα θα προετοιμάσει τη συγχώνευση του ελληνικού λαού σε ένα δυτικοευρωπαϊκό αφομοιωμένο στο παγκοσμιοποιημένο μεγακράτος. Κατά συνέπειαν, όπως από την αρχή διακηρύξαμε, το ζήτημα των αστυνομικών ταυτοτήτων είναι η απαρχή σειράς μέτρων που θα ακολουθούσαν, αν δεν υπήρχε και αν δεν υπάρχει η δι' επιχειρημάτων λελογισμένη αντίδραση της Εκκλησίας.

Το είπαμε από την αρχή ότι με τη διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες επιχειρείται συστηματικός αποχριστιανισμός του κράτους των Ελλήνων, με κατεύθυνση την ίδια την κοινωνία και, κατ' επέκταση, το έθνος.

«Προσοχή, γιατί η Ε.Ε. βαδίζει προς διάλυση»

«Δεν θα υπάρχει Ευρώπη στηριζόμενη σε πιέσεις»

«Έρχεται η πολτοποίηση και ο αφανισμός»

«H πίστη είναι η ελπίδα μας»…