Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Οικονόμου


http://www.imth.gr/inst/imth/gallery/slidesflashphoto/islamikon/DSC_7283.JPG
                                        ΧΡΗΣΤΟΥ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
                                             τ. Κοσμήτορα και Προέδρου του Τμήματος
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του  Α.Π.Θ.
Οι συνάδελφοί μου της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης με τίμησαν με  την εκλογή μου στη θέση του Κοσμήτορα και δύο φορές στην θέση του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Γι’ αυτό έχω την υποχρέωση να εκφράσω τις απόψεις μου για ένα παιχνίδι που οδηγεί στο ξεπούλημα των Θεολογικών Σχολών και στην αλλοίωση των Θεολογικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη.
Η βούληση των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής εκφράστηκε σε χωριστές ψηφοφορίες, ενώ έπρεπε να προηγηθεί γενική συνέλευση της Σχολής. Πάντως, στο Τμήμα Θεολογίας η πρόταση των Ισλαμικών Σπουδών πήρε είκοσι τρεις (23) θετικές ψήφους και δεκαπέντε (15) αρνητικές, αποχές ή απουσίες, ενώ στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας πήρε τριάντα μία (31) αρνητικές και δύο (2) θετικές. Συνεπώς επί συνόλου εβδομήντα ενός (71) Καθηγητών έλαβε είκοσι πέντε (25) θετικές και σαράντα έξι (46) αρνητικές. Ως εκ τούτου, η πρόταση των Ισλαμικών Σπουδών εν τοις πράγμασι, στο σύνολό τους απερρίφθη από τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Το ίδιο σκηνικό παρουσιάστηκε και στη Σύγκλητο, όπου καταχρηστικώς και αντικανονικά παραπέμφθηκε το θέμα, χωρίς να προηγηθεί γενική συνέλευση της Θεολογικής Σχολής. Από τους πενήντα τέσσερις (54) Συγκλητικούς ήταν παρόντες μόνο είκοσι πέντε (25), ούτε οι μισοί, από αυτούς ψήφισαν δέκα εννέα (19) θετικά με επιφυλάξεις και έξι (6) αρνητικά. Στο σύνολο δηλαδή των πενήντα τεσσάρων (54) συγκλητικών,  η πρόταση των Ισλαμικών Σπουδών πήρε δέκα εννέα (19) θετικές ψήφους και τριάντα πέντε (35) αρνητικές, αποχές ή απουσίες. Η έκφραση της συνείδησης των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής και της Συγκλήτου ήταν αρνητική.