Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Κατηχητικός Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

ἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως.
Εἴ τις εὐγνώμων, εἰσελθέτω χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου αὐτοῦ.
Εἴ τις ἔκαμε νηστεύων, ἀπολαυέτω νῦν τό δηνάριον.
Εἴ τις ἀπό τῆς πρώτης ὥρας εἰργάσατο, δεχέσθω σήμερον τό δίκαιον ὄφλημα.
Εἴ τις μετά τήν τρίτην ἦλθεν, εὐχαρίστως ἑορτασάτω.
Εἴ τις μετά τήν ἕκτην ἔφθασε, μηδέν ἀμφιβαλλέτω˙ καί γάρ οὐδέν ζημειοῦται.
Εἴ τις ὑστέρησεν εἰς τήν ἐνάτην, προσελθέτω, μηδέν ἐνδοιάζων.
Εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τήν ἐνδεκάτην, μή φοβηθῆ τήν βραδύτητα˙ φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον˙ ἀναπαύει τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τόν ἐργασάμενον ἀπό τῆς πρώτης˙ καί τόν ὕστερον ἐλεεῖ καί τόν πρῶτον θεραπεύει˙κακείνω δίδωσι καί τούτω χαρίζεται˙ καί τά ἔργα δέχεται καί τήν γνώμην ἀσπάζεται˙ καί τήν πρᾶξιν τιμᾶ καί τήν πρόθεσιν ἐπαινεῖ. Οὐκοῦν εἰσέλθετε πάντες εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου ὑμῶν˙ καί πρῶτοι καί δεύτεροι τόν μισθόν ἀπολαύετε. Πλούσιοι καί πένητες μετ’ ἀλλήλων χορεύσατε˙ ἐγκρατεῖς καί ράθυμοι τήν ἡμέραν τιμήσατε˙ νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες, εὐφράνθητε σήμερον. Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθη πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως˙ πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν˙ ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα˙ συγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον˙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ’ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ἅδην ὁ κατελθών εἰς τόν ἅδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκός αὐτοῦ. Καί τοῦτο προλαβών Ἠσαϊας ἐβόησεν˙ ὁ ἅδης φησίν, ἐπικράνθη, συναντήσας σοι κάτω.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ κατηργήθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεπαίχθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐνεκρώθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ καθηρέθη.
Ἐπικράνθη˙ καί γάρ ἐδεσμεύθη.
Ἔλαβε σῶμα καί Θεῶ περιέτυχεν.
Ἔλαβε γῆν καί συνήντησεν οὐρανῶ.
Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλεπε.
Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον;
Ποῦ σου, ἅδη, τό νῖκος;
Ἀνέστη Χριστός καί σύ καταβέβλησαι.
Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες.
Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι.
Ἀνέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος.
Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.
Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση

ποιος εἶναι εὐσεβής καί φιλόθεος, ἄς ἀπολαύσει τήν ὡραία καί λαμπρή αὐτή ἑορτή.
Ὅποιος δοῦλος ἔχει διαθέσεις ἀγαθές, ἄς εἰσέλθει στή χαρά, γεμᾶτος μέ εὐφροσύνη πού χαρίζει ὁ ἀναστημένος Κύριός του.
Ὅποιος καταπονήθηκε μέ τή νηστεία, ἄς ἀπολαύσει τώρα τήν ἀμοιβή του.
Ὅποιος ἀπό τήν ἕκτη ὥρα ὑπηρέτησε τόν Κύριο, ἄς πάρει σήμερα τήν ἀμοιβή πού δικαιοῦται.
Ὅποιος προσῆλθε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μετά τήν ἐνάτη, ἄς πάρει κι αὐτός πρόθυμα μέρος στήν Ἀναστάσιμη γιορτή.
Ὅποιος προσῆλθε μετά τήν δωδεκάτην, ἄς μήν ἔχει καμμιά ἀμφιβολία˙ καθόλου δέν θά τιμωρηθεῖ.
Ὅποιος καθυστέρησε κι ἦ ρθε μετά τήν τρίτην, ἄς πλησιάσει τόν Κύριο χωρίς κανένα δισταγμό καί φόβο.
Ὅποιος προσῆλθε κατά τήν πέμπτην ὥραν, ἄς μήν ἔχει κανένα φόβο, ὅτι τάχα, ἐπειδή ἔχει φτάσει καθυστερημένος, δέν θά τόν δεχθεῖ ὁ Θεός. Γιατί ὁ Κύριος δίνει πλουσιοπάροχα τίς δωρεές Του. Γι’ αὐτό δέχεται καί τόν τελευταῖο, μέ τήν ἴδια προθυμία πού εἶχε δεχτεῖ καί τόν πρῶτο. Χαρίζει ἀνάπαυση καί εἰρήνη σ’ ἐκεῖνον πού ἔφτασε ἀργά, ὅπως ἀκριβῶς κάνει καί μέ τόν πρῶτο. Ἐλεεῖ κι ἐκεῖνον πού ἔφτασε τελευταῖος, ἀλλά περιποιεῖται κι ἐκεῖνον πού πρῶτος ἦρθε. Καί στόν ἕναν δίνει καί στόν ἄλλο προσφέρει. Καί τά ἔργα τῆς ἀρετῆς δέχεται, ἀλλά καί τήν ἁπλή διάθεση ἀναγνωρίζει. Καί τήν πράξη τήν ἀγαθή τιμᾶ , ἀλλά καί τήν ἁπλήν πρόθεση ἐπαινεῖ.
Εἰσέλθετε λοιπόν ὅλοι στή χαρά τοῦ Κυρίου σας. Καί ἐκεῖνοι πού πρῶτοι φτάσατε κι ὅσοι ἤρθατε δεύτεροι, λάβετε τόν μισθόν σας. Πλούσιοι καί φτωχοί πανηγυρίστε. Ὅσοι ἐγκρατευτήκατε, ἀλλά κι ἐκεῖνοι πού ἔχετε βραδυπορήσει στήν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τιμῆστε τήν σημερινή ἡμέρα.Ὅσοι νηστέψατε καί ἐκεῖνοι πού δέν νηστέψατε, εὐφρανθεῖτε σήμερα.Ἡ (Ἁγία Τράπεζα) εἶναι γεμάτη, ἀπολαύστε την ὅλοι. Ὁ Μόσχος εἶναι ἄφθονος καί ἀνεξάντλητος. Δέν ἐπιτρέπεται λοιπόν νά φύγει κάποιος πεινασμένος. Ὅλοι ἀπολαύστε τό Συμπόσιο πού παρατίθεται γιά τούς πιστούς. Ὅλοι ἀπολαύστε τά θεῖα δῶρα πού προσφέρει ἡ Θεία ἀγαθοσύνη. Κανένας πιά νά μή θρηνεῖ τή φτώχεια του, γιατί τώρα ἔγινε φανερή ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἐκείνη πού προσφέρεται σ’ ὅλους ἐξίσου. Κανένας νά μήν κλαίει πιά τά πταίσματά του, γιατί συγχώρεσή μας εἶναι ὁ Ἀναστημένος. Κανένας ἄς μή φοβᾶται πιά τό θάνατο, γιατί ὁ θάνατος τοῦ Σωτήρα μας μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο καί τή φθορά.
Γιατί ἄν κι ὁ Σωτήρας μας κρατήθηκε ἀπό τό θάνατο, τελικά τόν ἐξαφάνισε. Ὁ Κύριός μας πού κατέβηκε στόν ἅδη ἅρπαξε κι ἀνέσυρε μαζί Του ὅσους κρατοῦσε ὁ ἅδης. Ὁ Κύριος πίκρανε τόν ἅδη, ὅταν ἐκεῖνος ὁ παμφάγος Τόν κατάπιε. Κι αὐτό ἦταν πού προβλέποντας το παλιά ὁ προφήτης Ἠσαϊας εἶχε βροντοφωνήσει: Χριστέ μου, ὅταν ὁ ἅδης ἐκεῖ κάτω στό σκοτάδι σέ συνάντησε, πικράνθηκε. Καί πολύ σωστά πικράνθηκε, γιατί ἀπό τότε καταργήθηκε.
Πικράνθηκε γιατί ξεγελάστηκε. Πικράνθηκε γιατί θανατώθηκε.
Πικράνθηκε γιατί ἔχασε πιά τήν ἐξουσία του.
Πικράνθηκε γιατί ὁ ἴδιος τώρα ὑποδουλώθηκε. Ἐκεῖνος, καθώς νόμιζε, εἶχε λάβει σῶμα θνητό καί βρέθηκε ἀπρόσμενα μπροστά σέ Θεό. Ἐκεῖνος εἶχε πάρει χῶμα ἀπό τή γῆ καί συνάντησε Θεό, πού εἶχε κατεβεῖ ἀπό τόν οὐρανό. Ἐκεῖνος εἶχε πάρει ἕνα σῶμα ὁρατό καί καταισχύνθηκε ἀπό τόν Ἀόρατο.
Ποῦ εἶναι λοιπόν ἅδη ἡ νίκη σου;
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἔχεις πιά ὁριστικά κατανικηθεῖ.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί οἱ δαίμονες ἔχουν στά βάραθρα τῆς ἀπώλειας γκρεμιστεῖ.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί χαίρουν οἱ Ἄγγελοι.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί ἡ ζωή παντοῦ βασιλεύει.
Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί δέν θά μείνει πιά κανένας νεκρός στό μνῆμα. Γιατί μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς ἀναστάσεως ὅλων ὅσων ἔχουν κοιμηθεῖ. Σ’ Αὐτόν ἀνήκει ἡ δόξα καί ἡ ἐξουσία στούς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν.
[ Ι.Μ.Καισαριανής,Βύρωνα και Υμηττού ]

Ἐγκύκλιος Ἁγίου Πάσχα 2012

 
† Μ Α Κ Α Ρ Ι Ο Σ
ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας
Ἐγκύκλιος Ἁγίου Πάσχα 2012
Ἀγαπητοί μου,
Ἀρκετοί σοφολόγοι καί τεχνολόγοι μελετοῦν τίς συμβολοποιήσεις ἀναστάσεων ἀρχαίων πολιτισμῶν. Ἡ διαλεκτική ἀντιπαράθεση εἰδικῶν, πιστευόντων στό Θεό ἤ μή, ἐπεκτάθηκε καί στό σύχρονο πεδίο τοῦ διαδυκτιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Μιά σειρά ἀποκλειστικοτήτων ἀποθηκεύεται ἀσταμάτητα στό στερέωμα τῆς δίψας τῆς μοναδικότητας, πού ἀναζητοῦν τήν πρόσκαιρη τέρψη μιᾶς νοησιαρχικῆς αὐτοδικαίωσης. Ἀρκεῖ ὅμως ἡ ἀποδεικτική θέση τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης ἄποψης, σέ ἕνα νέο θρηνοῦντα κόσμο πού ψάχνει ὑπό βιωματικές προϋποθέσεις τόν Θεό;
Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς καταπάτησε τόν θάνατο, μετέβαλε τόν θρῆνο τῶν Μυροφόρων γυναικῶν καί ἐνῶ οἱ Μαθητές Του τόν ἔβλεπαν, τελικά ἐκεῖνο πού τούς βεβαιώνει, εἶναι τό ἐσωτερικό βίωμα, ὅπου διά τῆς χάριτος διανοίχθηκαν οἱ ὀφθαλμοί τους καί γεύτηκαν τό ὡράϊσμα τῆς δόξας Του. Οἱ θεοφόροι Πατέρες συνέχισαν στόν ἴδιο δρόμο τῆς ἐσωτέρας ἐμπειρίας, μή ἔχοντες ἀνάγκη ἀπολογητισμῶν καί οἱ ὁποῖοι φυσικά δέν ἔγραψαν γιά νά γίνουν καταξιωμένοι συγγραφεῖς.
Τό Φῶς τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου δέν εἶναι ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: «ὑπόκριση Θεότητος, ἀλλά Φῶς Θεότητος» καί ὄχι «φάντασμα ὑποκρίσεως». Γιά τοῦτο, τό ζῶ τήν Ἀνάσταση σημαίνει γιά τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα, καθορῶ, ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος: «…κατ᾽ αἴσθηση καί ὑπέρ αἴσθηση τό φῶς τό ἀπρόσιτο, τό ἀπόρρητο, τό ἄϋλο, τό ἄκτιστο, τό θεοποιό». Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέει: «Δέν ἔλαβε ὁ Κύριος ἐπίκτητο τό ὡράϊσμα τῆς Θείας Δόξας, ὅπως ὁ Μωϋσῆς, ἀλλά ἀπό ἔμφυτη Θεία Δόξα καί λαμπρότητα».
Γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί τό ἀνέσπερο Φῶς Του, ἀποτελοῦν βιωμένα γεγονότα καί ὄχι μόνο σύμβολα τετραγωνισμένης λογικῆς, ντυμένα μέ μεταφυσικό μανδύα. Μάλιστα ἡ ὀρθόδοξη λατρεία δέν τελεταρχεῖ, ἀλλά λειτουργεῖ διαχρονικά τό βιούμενο μυστήριο, κυρίως κατά τίς Κυριακές, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀναστάσιμες καί κατ᾽ ἐπέκταση τροφοδοτεῖ τόν πολιτισμό καί τήν ἠθική τῶν ἠθῶν. Γι᾽ αὐτό ἡ λατρεία μας δέν ἐμπεριέχει θρησκευτικές τελετές, μαγικές πράξεις, ἀλλά ἱερά μυστήρια καί προσευχές.
Συμβαίνει ὅμως σήμερα αὐτό; Εἶναι προσανατολισμένο τό ἐκκλησιαστικό γεγονός στόν ἀναστάσιμο χαρακτῆρα τῶν Κυριακῶν; Γιά νά ἀνταποκριθεῖ πρέπει πρότιστα νά δροσίσει τήν ὑπαρξιακή ἀγωνία ἰδιαιτέρως τῶν νέων ἀνθρώπων πού μεγαλώνουν μέσα σέ ἕνα ἐντελῶς ἀφηρημένο περιβάλλον. Τό παρελθόν εἶναι  βάση, πάνω στήν ὁποία ἡ ὀρθόδοξη πατερική ἀνθρωπολογία, καλεῖται νά ἀπαντήσει στό αἴτημα τόσων νέων ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑορτάζουσα τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ξεπερνᾶ τόν κοσμολογικό κυκεώνα τῶν ἰδεῶν, ὑπάρχει μέ τό βίωμα τό ὁποῖο δέν ἔχει σκοπό νά πείσει, μά νά ἀναστήσει συνειδήσεις. Εἶναι ὑπόθεση εἰλικρινείας καί γεγονός χωρίς τό ρεαλισμό ἀποδείξεων.
Ἔτσι ἀκόμα καί σέ καιρούς κρίσης, δέν λυγίζουμε, «ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Βοηθούμαστε ἀπό τήν κρίση γιά νά ξαναβροῦμε διά τοῦ Σταυροῦ τήν ἐμπειρία τῆς Ἀνάστασης, νά ἀποτινάξουμε κάθε ξερό τύπο ἀνούσιας ἐπανάληψης ἤ μονόπλευρης τροφοδοσίας ἀπό τή λογική τῶν καταμετρήσεων ἄψυχων ἀριθμῶν.
Καλούμαστε, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, νά ἐκκλησιάσουμε ἀκόμα καί τήν πλέον πνευματική φαντασμαγορία στό ὑπερῶο τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε πιθανή ἀποστασία ἀρετῆς, ἀπό θάνατος νά γίνει ὑπακοή ζωῆς καί χαρμοσύνη ἀνάστασης. «Ἡ ἁγιότητα, ὅπως γράφει ἕνας θεολόγος, δέν χαρακτηρίζει μιά κάστα θρησκευομένων, δέν ὀνοματίζει μιά μερίδα ἐναρέτων, πού ἀντιμάχονται τούς λοιπούς τῶν ἀνθρώπων, πού μάχονται τούς πόνους τῆς Ἱστορίας, ἀλλά τόν καινόν ἄνθρωπο, μέ ἄλφα γιῶτα ἡ λέξη καινόν, πού βαπτίζει αὐτούς τούς πόνους στή ζωή τῆς Ἀναστάσεως.»
Ἀδελφοί καί τέκνα, ἡ Ἁγία Γραφή ἀναφέρει: «Παρατηρήσατε στίς ἀρχαῖες γενεές καί δεῖτε, ποιός ἐπιστεύθηκε τόν Κύριο καί ντροπιάστηκε; Ἥ ποιός ἔμεινε ἀκλόνητος στή πίστη πρός αὐτόν καί ἐγκατελείφθηκε; Ἥ ποιός παρεκάλεσε τόν Κύριο καί ὁ Κύριος τόν ὑπερεῖδε;» (Σοφ. Σειράχ 2,10)
Παρακαλοῦμε μήν ἀπελπίζεστε, ἔχετε πίστη, πάνω ἀπό ὅλα εἶναι ὁ Πανάγαθος Θεός τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, ἡ καταφυγή καί σωτηρία μας. Μήν ἀκοῦτε προπαντός τούς ψευδομεσσιανισμούς καί τίς αἱρέσεις, ὁπαδοί τῶν ὁποίων ἐσχάτως κτυποῦν ἐπίμονα τίς πόρτες σας. Κρατεῖστε τήν ὀρθόδοξη πίστη. Μήν ἀκοῦτε τίς προφητολογίες καί τούς ψευδοζηλωτισμούς τῶν καιρῶν. Τά ἔσχατα, τό τέλος τῆς ἱστορίας καί τοῦ κόσμου, εἶναι στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Ὅπως λέει ἡ Καινή Διαθήκη: «Καθετί πού ἔχει γεννηθεῖ ἀπό τό Θεό νικᾶ τόν κόσμο. Καί αὐτή εἶναι ἡ νίκη πού νίκησε τόν κόσμο, ἡ πίστη μας.»(Ἐπ. Ἰωάννου Α΄ 5,4)
Χριστός Ἀνέστη! Μέ ἄπειρες ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές
Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

Ἅγιον Πάσχα

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Αποστολικό Ανάγνωσμα
Πραξ. Απ. Α΄, 1-8
Δεν υπάρχει για τον άνθρωπο μεγαλύτερη χαρά και εορτή από το γεγονός της ενδόξου Αναστάσεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού.
Φως και χαρά και ελπίδα γεμίζει τις υπάρξεις μας, διότι με την ένδοξη Ανάστασή Του ο Κύριος, νίκησε τον φοβερό εχθρό μας, τον θάνατο, και μας χάρισε αιώνια ζωή και αφθαρσία.
Έχει λεχθεί από τους αγίους μας, και φυσικά είναι αλήθεια, ότι η χριστιανική μας πίστη, στηρίζεται επάνω σε έναν κενό τάφο, σε ένα άδειο μνημείο.
Και αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα πιστοποιεί στον «Κράτιστον Θεόφιλον» ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, γράφοντάς του τώρα, μετά τον «πρώτον λόγον», δηλ. το Ιερό του Ευαγγέλιο, το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.
Είναι καταπληκτικό το Βιβλικό αυτό κείμενο, για αυτό ας το δούμε και στη μετάφρασή του: «Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε, από την αρχή έως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατό Του, παρουσιάστηκε σ’ αυτούς ζωντανός, με πολλές αποδείξεις, και για σαράντα ημέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενόσω ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγελλε:«Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα. Ότι, δηλ., ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαπτισθείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα». Οι μαθητές, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν μια μέρα, και τον ρώτησαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ;» Κι αυτός τους απάντησε: «Εσείς, δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έλθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς, και θα γίνετε μάρτυρες δικοί Μου, στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και ως τα πέρατα της γης».
  • Οι Άγιοι Απόστολοι, ως αυτόπτες μάρτυρες, κήρυξαν στα πέρατα της γνωστής τότε οικουμένης, το μέγιστο αυτό θαύμα, χωρίς να υπολογίζουν ούτε κόπους, ούτε κινδύνους, ούτε απειλές. Και τελικώς υπέγραψαν το ζωντανό κήρυγμα της Αναστάσεως του Κυρίου μας με το ίδιο τους το αίμα.
Και οπωσδήποτε, αδελφοί μου, το κεντρικό μήνυμα της πίστεώς μας, το ουσιαστικό μήνυμα του χριστιανικού μας κηρύγματος είναι ότι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του Σταυρικού Του θανάτου και της ενδόξου Αναστάσεώς Του, συνέτριψε τον διάβολο, καταπάτησε τον θάνατο και χάρισε στους πιστούς τη νίκη της ζωής, της αιώνιας ζωής.
Τούτο δε είναι που δεν μπορεί να το χωνέψει ο διάβολος, γι’ αυτό και τα άθλια και ταλαίπωρα όργανά του λυσσούν έναντι του θαυμαστού αυτού γεγονότος.
Το βλέπουμε τούτο κάθε χρόνο, κυρίως αυτές τις ευλογημένες ημέρες. Βλέπουμε τι προσπάθειες γίνονται, τόσο από τους φανερούς, όσο και από τους ύπουλους εχθρούς Του Χριστού και της Εκκλησίας μας, κυρίως μέσω των Μ. Μ. Ε., ώστε να κλονιστεί η πίστη των ανθρώπων στην Ανάσταση και στην Θεότητα του Χριστού, και γενικώτερα να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία και αποτελεί το Σώμα του Θεανθρώπου Κυρίου μας.
Το ότι βέβαια όλες αυτές οι προσπάθειες της πολεμικής, γυρίζουν επάνω στις ανόητες κεφαλές όσων απεργάζονται τον διωγμό Του Χριστού, τούτο όλοι το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε, και δεν χρειάζεται να επιμείνουμε άλλο επάνω στην αλήθεια αυτή. Είναι αυτή η πραγματικότητα δεδομένη. Ο Χριστός «εξήλθε νικών, και ίνα νικήση».
Θα παραμείνουμε όμως σε μια άλλη αλήθεια.
  • Στην εντολή του Αναστάντος Κυρίου «έσεσθέ μοι μάρτυρες». Θα γίνετε δηλ. μάρτυρες του βίου και της διδασκαλίας Μου στην Ιερουσαλήμ, και την Ιουδαία, και την Σαμάρεια και έως τα άκρα της γης.
Και οι Απόστολοι, πράγματι, μετά την Πεντηκοστή έγιναν μάρτυρες του Κυρίου «έως εσχάτου της γης».
Αλλά αυτό που ζήτησε ο Κύριος από τους Αποστόλους του, το ζητά αναλόγως των δυνάμεών του, από κάθε συνειδητό Χριστιανό.
Ζητά δηλ. να δίνουμε την ωραία και αγία ομολογία για τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Όπως οι Απόστολοι έγιναν παγκόσμιοι φωτεινοί δείκτες, έτσι και εμείς, αναλόγως την ιδιοσυγκρασία, την χάρη και την αρετή, πρέπει να είμαστε τα φωτεινά αντίγραφα της ζωής του Χριστού και να ελκύουμε τους ανθρώπους στη ζωή της Εκκλησίας μας. Στο ήθος και στο δόγμα της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Ταυτοχρόνως δε και να ελέγχουμε τις διεστραμμένες, κακόδοξες και οικουμενιστικές διδασκαλίες που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και διεκδικούν περγαμηνές «αγάπης» και «αυθεντικότητας» με «νομοκανονική» μάλιστα κατοχύρωση (φρικτό δηλαδή και να το σκέπτεται κανείς).
Να δώσει λοιπόν, αδελφοί μου, ο Νικητής του θανάτου, ώστε να νικήσουμε κι εμείς την δειλία, τους παράλογους φόβους και τις «νοθευμένες υπακοές», ώστε να ορθοτομούμε και να κηρύττουμε λόγω και έργω την μοναδικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που Κεφαλή της έχει τον Αναστάντα Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν.
Αμήν.
π. Ιωήλ
Κόνιτσα

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ 2011


Πάρτε τηλέφωνο στο ΣΚΑΪ και ευχηθείτε τους "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ". Μπορεί να μην το έχουν μάθει...


Ανακοίνωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης: ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»
Ἀνάμεσα στὰ διάφορα ἔθιμα τοῦ τόπου μας γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, τὸ κανάλι Σκάι κάνει τὴν προσπάθειά του νὰ ἐντάξει καὶ τὴν ἀπὸ μέρους του προβολὴ ντοκιμαντὲρ ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι λοιπόν, τηρώντας τὰ καθιερωμένα, γιὰ τρίτη συνεχόμενη χρονιὰ καὶ μάλιστα ὅλως τυχαίως τὴν ἴδια μέρα, Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ, προγραμμάτισε τὴν προβολὴ τοῦ ντοκιμαντὲρ μὲ τίτλο, «Ὁ Τάφος τοῦ Ἰησοῦ». Τὸ ἴδιο τὸ κανάλι ἀναφέρει στὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς συγκεκριμένης ἐκπομπῆς τὰ ἀκόλουθα: «Ὁ πρόσφατα εὑρεθεῖς ἑβραϊκὸς τάφος στὰ Ἱεροσόλυμα ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια κουτιὰ ποὺ περιεῖχαν ὀστά μὲ ἀρχικὰ ὀνόματα «Ἰησοῦς, ὁ υἱὸς τοῦ Ἰωσήφ», «Μαρία», «Ἰούδας, υἱὸς τοῦ Ἰησοῦ». Ἀμέσως κυκλοφόρησε παγκοσμίως ἡ εἴδηση πὼς βρέθηκε ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ εἴδηση, ὅμως, πὼς βρέθηκε ὁ οἰκογενειακὸς τάφος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔρχεται ἀντίθετη μὲ τὸ δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ περὶ «ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἄνοδό του στὸν Παράδεισο». Μέσα ἀπὸ προσεχτικὴ καὶ διεξοδικὴ ἔρευνα, οἱ εἰδικοὶ ἐξηγοῦν τὰ ἀρχαιολογικά, ἱστορικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα ποὺ βρῆκαν…».

Παρακολουθώντας το κανεὶς μαθαίνει ὅτι -σύμφωνα μὲ τοὺς Ἑβραϊκῆς κυρίως καταγωγῆς «ἐπιστήμονες» ποὺ συμμετέχουν στὸ ντοκιμαντὲρ- ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ἦταν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ἕνας αἱρετικὸς Ἰουδαῖος δάσκαλος ποὺ ὄχι μόνο δὲν ἀναστήθηκε ἀλλὰ παντρεύτηκε τὴ Μαρία τὴ Μαγδαληνὴ καὶ μάλιστα ἀπέκτησε καὶ παιδί. Γιὰ τὴν «ἐπιστημοσύνη» τῆς ἐν λόγω ἐκπομπῆς καὶ τὸ αὐθαίρετο τῶν βλάσφημων ἰσχυρισμῶν της δὲ χρειάζεται ἐδῶ νὰ ποῦμε κάτι. Ἤδη ἀπὸ τὰ προηγούμενα χρόνια προβολῆς της γράφτηκαν πολλὰ ἄρθρα ἀπὸ ἐξαιρετικοὺς ἐπιστήμονες καὶ εἰδικοὺς  ποὺ κατέδειξαν τὸ πραγματικὰ γελοῖο τῆς ὑποτιθέμενης ἔρευνας.


Μάλιστα, σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ἐφημερίδα Καθημερινή, τὸ Πάσχα τοῦ 2011, ὁ Καθηγητὴς κ. Γ. Μπαμπινιώτης, καὶ σημερινὸς ὑπουργὸς Παιδείας, εἶχε διαμαρτυρηθεῖ ἔντονα καὶ κλείνοντας τὴν ἐπιστολὴ του τόνιζε ὅτι: «Ὅποιος ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους τοῦ τηλεοπτικοῦ προγράμματος τοῦ Σκάι …ἔκανε αὐτὴ τὴν ἐπιλογή, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκει σκοπίμως, πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι προκάλεσε πολλοὺς τηλεθεατὲς τοῦ σταθμοῦ (ὄχι μόνο τοὺς θρησκεύοντες) καὶ ὅτι τὸ θέμα σχολιάστηκε πολύ».

Ἡ ἐκ τρίτου ἐπανάληψή τῆς ὡς ἄνω ἐκπομπῆς καθιστὰ σαφὲς ὅτι ὁ κ. Μπαμπινιώτης ἔσφαλε στὶς ἐλπίδες του περὶ τῆς τυχαίας ἐπιλογῆς τῆς ἐκπομπῆς καὶ ὅτι ἀντίθετα ὁ ὑπεύθυνος προγράμματος τοῦ Σκάι ἐπιθυμεῖ σκοπίμως νὰ προκαλέσει τοὺς τηλεθεατὲς τοῦ σταθμοῦ (ὅσοι εἶναι αὐτοὶ τέλος πάντων). Φέτος μάλιστα ἐπαύξησε τὶς προκλήσεις του καὶ μὲ μερικὰ ἀκόμη ντοκιμαντὲρ ποὺ ἐνέταξε στὸ πρόγραμμά του, τὰ ὁποία δείχνει ἐπανειλημμένα σὲ διάφορες ὧρες τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ τὶς δοῦν ὅλες οἱ ‘τηλεοπτικὲς ἡλικίες’. Ἔτσι, τὴ Μεγάλη Τρίτη προέβαλε τὸ ντοκιμαντὲρ «Μαρία Μαγδαληνὴ», ὅπου σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο τὸ κανάλι καὶ ὅσα ἀναφέρει στὸ δελτίο τύπου ποὺ συνοδεύει τὴν ἐκπομπή: «Τὸ ὅραμα τῆς Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἀποτέλεσε τὴ σπίθα ποὺ ἄναψε τὴ φλόγα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Χωρὶς αὐτήν, ὁ Χριστιανισμὸς μπορεῖ νὰ μὴν ὑπῆρχε κἄν. Παραδόξως, ὅμως, ἀντὶ νὰ τὴ δοξάζουν ὡς ἱδρυτὴ τῆς πίστεως, τὰ εὐαγγέλια δὲν τὴν ἀναφέρουν καθόλου!», καὶ τὴ Μεγάλη Πέμπτη προέβαλε τὸ ντοκιμαντὲρ «Ποιὸς σκότωσε τὸν Ἰησοῦ», γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια πηγὴ ἀναφέρει: «Ἡ Βίβλος τὸ ἀναφέρει ξεκάθαρα: οἱ Ἰσραηλίτες ἀξιωματοῦχοι ἀπαίτησαν τὴ θανάτωση τοῦ Ἰησοῦ καὶ ὁ Πόντιος Πιλάτος, ὁ Ρωμαῖος κυβερνήτης τους, τοὺς ἔκανε τὴ χάρη νὰ τὸν στείλει στὸ σταυρό. Μποροῦμε ὅμως ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ δεχόμαστε ἄκριτα αὐτὴ τὴν ἐκδοχὴ τῆς ἱστορίας; Ἦταν πράγματι ὁ Πόντιος Πιλάτος ὁ ἀδύναμος ἄνδρας ποῦ περιγράφουν τὰ Εὐαγγέλια; Αὐτὸ τὸ συναρπαστικὸ ντοκιμαντέρ, ποὺ γυρίστηκε στὴν Ἰταλία καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἀξιοποιεῖ τὰ πιὸ πρόσφατα ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα γιὰ νὰ μᾶς παρουσιάσει τί πραγματικὰ συνέβη στὴν πιὸ διάσημη δίκη ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὅλα δείχνουν πὼς ὁ Πόντιος Πιλάτος ἦταν ἕνας σκληρὸς πολιτικὸς ποὺ δὲ δίσταζε νὰ καταφύγει στὴ βία γιὰ νὰ ἐπιτύχει τοὺς σκοπούς του».

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τουλάχιστον τρία ἀπὸ τὰ ντοκιμαντὲρ ποὺ ἔδειξε καὶ θὰ δείξει τὸ Σκάι κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε ἀλλὰ ἡ Ἀνάστασή του ἦταν ὅραμα τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς καὶ τὸν σκότωσε ὁ Πόντιος Πιλάτος ποὺ ἦταν ‘κάθαρμα’ καὶ δὲ φταῖνε οἱ Ἰσραηλινοὶ ἀξιωματοῦχοι. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς Σκάι ἔχει πάρει θέση ἀμφισβήτησης ἀπέναντι στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχει σκοπὸ μὲ τὰ μέσα ποὺ διαθέτει, νὰ συνεχίσει κάθε χρόνο, τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, νὰ προσπαθεῖ νὰ προσβάλει τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα καὶ τὴν κατάνυξη τοῦ Γένους μας. Φυσικὰ ματαιοπονεῖ. Ἢ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ παραστατικά, πασχίζει σείοντας φτερὸ κοράκου νὰ μᾶς κρύψει τὸν Ἥλιο τὸν Ἀνέσπερο. Ὀφείλουμε νὰ τοῦ ἀναγνωρίσουμε ὅτι τὸ κάνει μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο, συνέπεια καὶ προθυμία ἀλλὰ τὸ κάνει εἰς μάτην καὶ εἶναι καὶ πολὺ κωμικὸ ὡς προσπάθεια. Ὡς πρὸς τὴν ἀπαξία τῆς συγκεκριμένης ἐνέργειας τοῦ ἐν λόγω σταθμοῦ καὶ τὶς ἀληθινὲς προθέσεις του ἂς ἀσχοληθοῦν μαζί του ἄλλοι πιὸ ἁρμόδιοι ἀπὸ ἐμᾶς ποὺ τὸ ἐπιβλέπουν ἢ συνεργάζονται μαζί του.

Ἐμεῖς, ὡς Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς ζητήσουμε νὰ μὴν σκανδαλίζεσθε διαμαρτυρόμενοι καὶ ἐκνευριζόμενοι αὐτὲς τὶς Μεγάλες Ἡμέρες (γιατί ἐνδεχομένως καὶ αὐτὸς νὰ εἶναι ὁ σκοπὸς τους) ἀλλὰ ἁπλὰ νὰ ἀγνοήσετε τὸ συγκεκριμένο κανάλι. Καὶ τὴν Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως ποὺ τὸ Σκάι συμμετέχει στὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων μὲ ἑορταστικὲς ἐκπομπὲς ὅπως  τὸ «Ἐξερεύνηση στὰ Χάιλαντς τῆς Σκοτίας», τὸ «True Hollywood Story» καὶ «It’s Me or the Dog», ἂς τοὺς τηλεφωνήσουμε γιὰ νὰ τοὺς ποῦμε ἁπλὰ «Χριστὸς Ἀνέστη!». Ἂν εἶναι λάθος ὅσα μᾶς ἔχει τὸ ἴδιο τὸ κανάλι κάνει νὰ πιστεύουμε γιὰ αὐτούς, τότε σίγουρα θὰ χαροῦν οἱ ὑπεύθυνοι μαζί μας καὶ αὐτοὶ γιὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἂν ὅμως ὄχι, τότε -τί νὰ κάνουμε- ἂς εἶναι ὁ χαιρετισμός μας γιὰ σαράντα ἡμέρες, ἡ ἐνόχλησή τους… 
Καλὴ Ἀνάσταση!
 Υ.Γ.
Τὰ τηλέφωνα τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Σκάι εἶναι 210 4800170–4.