Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Νέστωρ Κίρσνερ - Ο πολιτικός που έδιωξε το ΔΝΤ και έφυγε την ημέρα του Αγίου Νέστωρα


Βίντεο αφιερωμένο στον Νέστωρ Κίρσνερ, εκλιπόντα Πρόεδρο της Αργεντινής που απεβίωσε στις 27 Οκτωβρίου το 2010, την ημέρα μνήμης του Αγίου Νέστωρα σε ηλικία 60 ετών. Το βίντεο προβλήθηκε την 27 Οκτωβρίου 2012 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικάλων στα πλαίσια εκδήλωσης του Συλλόγου Τρικάλων "Άγιος Νέστωρ" για τα 1700 χρόνια Ρωμιοσύνης από τις 27 Οκτωβρίου 312μ.Χ με το όραμα του "Εν τούτω νίκα" έως τις ημέρες μας. Στο βίντεο γίνεται ιστορική αναδρομή για το όνομα Νέστωρ μέσα στην ιστορία και τη σημασία του.
"Νέστωρ" αυτός που έρχεται                                       
   ioannis-kapodistrias.blogspot.com


Προσευχή γιά «τέλος ἀγαθόν» 
Σύ παρέχεις τά ἀγαθά, Σωτήρ,
ἐγώ Σοί ἀνταποδίδω τά πονηρά·

http://1.bp.blogspot.com/-89lV7iO7xN4/UD9VDHeyxYI/AAAAAAAAArc/qh454PvDx7E/s400/%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF+%CE%BC%CE%B5+%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1.jpg
μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί τῷ διεστραμμένῳ·
 δέν ζητῶ συγχώρησιν μόνον περί λόγων ἀργῶν,
ἀλλά ζητῶ παρά τῆς ἀγαθότητός Σου
 ἄφεσιν καί τῶν ἀνοσίων πράξεών μου.
 Ἐλευθέρωσόν με, Κύριε, ἀπό παντός ἔργου πονηροῦ·
πρίν μέ προφθάσῃ τό τέλος,
ὅπως εὔρω χάριν ἐνώπιόν Σου ἐν ὥρᾳ θανάτου·
διότι ἐν τῷ ἅδῃ τίς θέλει ἐξομολογηθῆ εἰς Σέ;
 
Σῶσον τήν ψυχήν μου, Κύριε ἐκ τοῦ μέλλοντος φόβου,
καί λεύκανον τόν κατασπιλωθέντα χιτῶνα μου
 διά τούς οἰκτιρμούς καί τήν ἀγαθότητά Σου·
 
ὅπως κί ἐγώ ὁ ἀνάξιος καταξιωθῶ
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν λαμπροφορῶν·
 
καί ἀφοῦ φθάσω εἰς ἀνέκφραστον χαράν εἴπω,
ἄς ᾖναι δόξα εἰς Ἐκεῖνον,
ὅστις ἐλύτρωσε ψυχήν τεθλιμμένην ἐκ στόματος λέοντος
 καί ἔθεσεν αὐτήν εἰς τρυφήν Παραδείσου.
Διότι εἰς Σέ τόν Πανάγιον Θεόν
 πρέπει δόξα εἰς πάντας τούς αἰῶνας.
 
Ἀμήν.
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

Πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε αὐτούς πού ἁμαρτάνουν;Διδαχές ἀπό τήν Φιλοκαλία
Πῶς νά ἀντιμετωπίζουμε αὐτούς πού ἁμαρτάνουν;
( Μικρή Φιλοκαλία, Κεφάλαιον:
Συμβουλές γιά τή συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων
καί τή ζωή τῆς καλωσύνης )
 
 Δέν πρέπει νά θυμώνουμε ἐναντίον αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν,
ἔστω κι ἄν αὐτά πού κάνουν εἶναι ἐγκλήματα ἄξια τιμωρίας,
ἀλλά
ὀφείλουμε νά γυρίζουμε αὐτούς πού φταῖνε στόν σωστό δρόμο,
γιατί αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ ἴδια ἡ δικαιοσύνη καί τό σωστό.
 
        
Καί ἀκόμα,
ὀφείλουμε νά τούς τιμωροῦμε καμμιά φορά,
 εἴτε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, εἴτε διά μέσου κάποιων ἄλλων.

Δεν πρέπει ὅμως νά ὀργιζώμαστε ἤ νά θυμώνουμε,
γιατί ἡ ὀργή ἐνεργεῖ ὡς πάθος μόνο
καί ὄχι ὡς ὀρθή κρίση δίκαια καί σωστά.
 
Γι’ αὐτό καί δέν πρέπει νά παραδεχώμαστε
καί ἐκείνους πού δείχνονται συγκαταβατικοί
ἀντίθετα ἀπ’ τό σωστό καί τό δίκαιο.

 Πρέπει ὅμως γιά τό ἴδιο τό καλό καί τό δίκαιο καί τό σωστό
νά τιμωροῦνται οἱ πονηροί καί κακοί ἄνθρωποι
καί ὄχι γιατί αὐτοί πού τούς τιμωροῦν
βρίσκονται κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια
τοῦ πάθους τῆς δικῆς τους ὀργῆς.
 
Μέγας Ἀντώνιος