Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

<<Πατρικές Συμβουλες Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου>> α’μέρος


«Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010
  • Σᾶς παρακαλῶ ὅλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, νέους, γέρους καί παιδιά. Ἀφῆστε τήν κακία καί τήν ἁμαρτία διότι δέν ἔχετε καμμιά ὠφέλεια, μάλιστα ζημία λαμβάνετε πρόσκαιρη καί αἰώνια. Σταματεῖστε οἱ βλάσφημοι τήν βλασφημία, οἱ ἄδικοι τήν ἀδικία, οἱ πλεονέκτες τήν πλεονεξία, οἱ ψεῦτες τό ψεῦδος, οἱ φθονεροί τόν φθόνο, οἱ συκοφάντες τήν συκοφαντία, οἱ μέθυσοι τήν μέθη, οἱ ἄσωτοι τήν ἀσωτία καί οἱ ἀσεβεῖς τήν ἀσέβεια…
  • Καθώς στόν καιρό τοῦ Νῶε ὁ κατακλυσμός ἐσάρωσε καί κατεπόντισε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, ἐκτός τοῦ δικαίου Νῶε, τῆς οἰκογενείας του καί τῶν ζώων πού ἦσαν στήν Κιβωτόν, ἔτσι καί τώρα ὁ κατακλυσμός τῆς ἁμαρτίας, τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἀκολασίας, τῆς ἀπιστίας, τῆς ἀσέβειας, ἀπειλεῖ ὅλους νά συμπαρασύρη καί καταποντίση. Θά σωθοῦν μόνον ὅσοι θά καταφύγουν στήν πνευματική κιβωτό, τήν Ἐκκλησία.Ὁ ἅγιος Κύριλλος μᾶς λέγει: Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τά θεῖα Μυστήρια, ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί φίλοι τοῦ διαβόλου γίνονται. Ὅποιος βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία, δέν χάνεται.
  • Τό μέγα πράγματι μυστήριο τῆς μετανοίας καί ἐξομολογήσεως, τόν ἁμαρτωλό σέ μιά στιγμή τόν κάμνει δίκαιο… Ἡ ἁμαρτία εἶναι ἀσθένεια τῆς ψυχῆς, καί μιά ὑπάρχει διόρθωση, ἡ ἀληθινή μετάνοια. Ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἐξομολόγηση ὅλα τά συγχωρεῖ καί πλησιάζει τόν ἄνθρωπο στόν Θεό.
  • Χιλιάδες καί μυριάδες ἁμαρτωλοί ἐσώθησαν καί ἁγίασαν διά τῆς μετανοίας. Καί στόν κόσμο, πού ἦλθε ὁ Κύριος, ἦλθε γιά νά σώση ἁμαρτωλούς.
  • Ὁ Θεός ὅλους τούς προσκαλεῖ, θέλει νά σωθοῦν, νά γίνουν παιδιά Του καί κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του, ἀλλά δυστυχῶς οἱ περισσότεροι δέν θέλουν νά σωθοῦν καί προτιμοῦν νά κολασθοῦν… Σύ, τέκνον μου, μή προσέχης στούς πολλούς, ἀλλά στούς ὀλίγους ἐκλεκτούς. Βάδιζε μέ θάρρος καί ἀνδρεία τήν ὁδό τοῦ Κυρίου…
  • Οἱ χριστιανοί πιστεύουν σέ ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἀλλά δέν γνωρίζουν οὔτε τά θαύματα τῆς ζωῆς Του, οὔτε τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας Του, οὔτε τῶν ἁγίων παθῶν Του τήν ἀξία, οὔτε τήν ὑπερβολή τῆς δόξης Του…
  • Οἱ πειρασμοί, οἱ θλίψεις καί οἱ στενοχώριες πού μᾶς ἔρχονται δέν εἶναι γιά βλάβη μας ἀλλά γιά ὠφέλειά μας, γιά σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, γιά αἰώνια χαρά, δόξα, τιμή καί εὐτυχία μας, ἀρκεῖ νά τίς δεχόμαστε μέ ὑπομονή καί μέ εὐχαρίστηση…
Ἡ συμβουλή μου εἶναι νά κάνετε ὑπομονή μέχρι τέλους. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπεν:
«ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν».
  • Ὅλες οἱ ἀσθένειες οἱ σωματικές καί ψυχικές θεραπεύονται μέ τήν ὑπομονή καί τήν προσευχή.
Συνεχίζεται…

Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης