Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

ΙΔΟΥ Η ΔΙΑΦΟΡΑ


Εικόνα των διωκτών και των διωκομένων στην Εκκλησία της Σερβίας
Αριστερά ο πατριάρχης της Σερβίας Ειρηναίος με τους ξυρισμένους του μισθωτούς παπάδες, παρουσία άλλου Σέρβου οικουμενιστή επίσκοπου και στο βάθος, σαν μαϊδανός, συμπροσεύχεται ο καρδινάλιος.

Δεξιά ο σεμνός διωκόμενος ορθόδοξος επίσκοπος της Σερβίας Αρτέμιος με το πλήθος των σεμνών άμισθων ιερέων, μοναχών, μοναζουσών και του πιστού λαού.

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους!

Εκκλησία υπό διωγμό και υπο σκηνές εν καιρώ χειμώνος στη Σερβία καρποφορεί. Το πλήθος των άμισθων ιερέων, των διακόνων, των μοναχών και του λαού θυμίζει τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, που οι χριστιανοί ήταν έτοιμοι για κάθε θυσία.

Σημαία τους· Τα λόγια του Ιωσήφ Βρυέννιου: «Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.


Ο αγωνιστής Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης μιλούσε γι’ αυτά τα χρόνια που θα έρθουν σύντομα και στην Ελλάδα και έλεγε τα λόγια του αγίου Κοσμά του Αιτωλού.·

«Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω· Κάν ο ουρανός να κατεβή κάτω, κάν η γη να ανεβή επάνω, κάν όλος ο κόσμος να χαλάση, καθώς μέλει να χαλάση, σήμερον, αύριον, να μή σας μέλη τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλει· δώστατέ τα· δεν είναι δικά σας. ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να σας τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε…

απο το Αυγουστινος Καντιωτης