Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

"Τό ἀντιρατσιστικὸν" νομοσχέδιον

ἀνοιχτή ἐπιστολή πρός τούς βουλευτάς τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς

( καί μέ σχόλιο τοῦ ἱστολογίου μας )
Τοῦ κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν Παν. Ἰωαννίνων

Διαβάστε σχετικά καί ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8210.html

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Βουλευτὰς τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς
Ἀξιότιμοι Κύριοι/αι Βουλευταί, Σχετικῶς μὲ τὸ ὑπὸ ψήφισιν «ἀντιρατσιστικὸν» νομοσχέδιον, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἡ νέα ἐκδοχή του δὲν διαφέρει οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὴν προηγουμένην, διὰ τοῦτο σᾶς ἱκετεύω νὰ μὴ τὸ ψηφίσητε.
Διότι ἂν ψηφισθῆ, πιστεύω ὅτι θὰ ὁδηγήση τὴν Ἑλληνικὴν κοινωνίαν εἰς διάλυσιν! Οἱ κακοὶ πάντοτε θὰ ἐκτοπίζουν τοὺς καλούς! Ποῖος σωστὸς ἄνθρωπος θὰ ἐπιλέξη νὰ γίνη κληρικός, πολιτικός, δημοσιογράφος, ἐκπαιδευτικός, δικαστής, δικηγόρος κ.λπ. ἂν τοῦ ἀπαγορεύηται νὰ λέγη τὴν ἀλήθειαν; Τί θὰ ἀπαντᾶ, παραδείγματος χάριν, ὁ διδάσκαλος εἰς τὴν ἀκόλουθον ἐρώτησιν τοῦ μαθητοῦ: «Τί εἶναι τὸ Ἰσλάμ, Κύριε;»

Δὲν θὰ πρέπη νὰ εἴπη, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ὅτι πρόκειται διὰ μίαν θρησκείαν μίσους, ἡ ὁποία προτρέπει τοὺς πιστούς της νὰ φονεύουν τοὺς «ἀπίστους»; Ἄν, ὅμως, εἴπη τοιοῦτον τί, θὰ καταδικασθῆ διὰ «ρατσισμόν»!
Κληρικοὶ πάλιν θὰ γίνωνται μόνον οἱ Οἰκουμενισταί, διὰ τοὺς ὁποίους ἅπασαι αἱ αἱρέσεις καὶ θρησκεῖαι εἶναι «διαφορετικοὶ δρόμοι», διὰ νὰ φθάση ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν Θεόν! (Πατριάρχης Ἀθηναγόρας).
Γενικῶς, μόνον οἱ ψεῦται, οἱ συμβιβασμένοι, οἱ ὑποκριταί, οἱ προδόται, οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι θὰ καταλαμβάνουν τὰς ὡς ἄνω θέσεις! Τοιουτοτρόπως, θὰ ἔχωμεν μίαν ἐφαρμογὴν τοῦ γνωστοῦ ἀπὸ τὴν Οἰκονομικὴν Ἐπιστήμην νόμου τοῦ Gresham, συμφώνως πρὸς τὸν ὁποῖον «τὸ κακὸν χρῆμα ἐκτοπίζει ἀπὸ τὴν κυκλοφορίαν τὸ καλόν»!
Τὸ Εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἀπαγορεύει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν, θὰ κηρυχθῆ ἐκτὸς νόμου! Ἀναλαμβάνετε αὐτὴν τὴν εὐθύνην ἔναντι τῆς Ἱστορίας, τῆς ἐπιβολῆς δηλαδὴ αὐτοῦ τοῦ χειρίστης μορφῆς καὶ ἄνευ προηγουμένου Φασισμοῦ καὶ τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς κοινωνίας;

 Μετὰ τιμῆς
Δημήτριος Χατζηνικολάου Ἀν. Καθηγητὴς Παν. Ἰωαννίνων
Πηγή:    Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φύλ. 2001 6 Δεκεμβρίου 2013
 http://anavaseis.blogspot.gr/

Σχόλιο δικό μας:
Αὐτό ἀκριβῶς θέλουν οἱ κυβερνῶντες μας. Τήν διάλυση πατρίδας καί πίστεως. Κι ἐπομένως, στίς στρατηγικές θέσεις αὐτῆς τῆς χώρας, τοποθετοῦνται:
οἱ ψεῦται, οἱ συμβιβασμένοι, οἱ ὑποκριταί, οἱ προδόται, οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι κατά κόρον καί μέ στόχο κατά ἀποκλειστικά!
Κάθε τί ὑγιές ( ἰδέα, ἔργο, κατάσταση ) καί κάθε ἕνας ὑγιής ( κατά τά πιστεύω καί τό ἦθος ), πρέπει νά ἐξοστρακίζονται, περιθωριοποιοῦνται, ἀπενεργοποιοῦνται, ἐξουδετερώνονται! 
Ἀλλά ἄς ψάξουμε κι ὁ καθένας τόν ἑαυτό του, πῶς συμβάλλαμε μέ τή ζωή μας μέχρι τώρα στό κοινωνικό οἰκοδόμημα πού ἀπειλεῖ τώρα νά πέσει νά μᾶς πλακώσει!
Τί λιθάρι, ὀγκόλιθο ἤ βράχο ἁμαρτιῶν καί ἀδιαφορίας τοποθετήσαμε ἕκαστος, γιά νά φτάσουμε σέ αὐτά τά ἀδιέξοδα παρ' ἀνθρώποις!
Κατά τήν καρδίαν μας καί οἱ ἡγέτες μας!
Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία νά μᾶς δίνουν μετάνοια, γιατί αὐτή εἶναι ἡ μόνη λύση σέ κάθε ρατστιστικό - "ἀντιρατσιστικό" νομοσχέδιο καί σέ κάθε ἐχθρό καί πολέμιο τοῦ καλοῦ καί τῶν καλῶν!