Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ νοερά ἐνέργεια

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης
ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"
http://1.bp.blogspot.com/-AvvAD1sSvm0/TV15nLAhehI/AAAAAAAAFB0/dYFNtjlpSXM/s1600/11_01.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-qC848dYAI5E/UjdB1WaEFGI/AAAAAAAAHFg/IGMu5XaOTvw/s1600/303040_313946948736161_1113915670_n.jpgὉ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο νοερά ἐνέργεια, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα φυσιολογικό συστατικό τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καί ἡ ὁποία δυστυχῶς στόν συνήθη ἄνθρωπο δέν λειτουργεῖ καθόλου ἤ λειτουργεῖ ὑποτυπωδῶς. Γιά νά ἐπαναλειτρουργήση αὐτή ἡ νοερά ἐνέργεια, χρειάζεται νά προηγηθῆ ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος.Αὐτές τώρα οἱ παράμετροι, δηλαδή ἡ ἀνάγκη θεραπείας καί ἡ μέθοδος θεραπείας τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος, συνιστοῦν τήν οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ἀλλά δέν εἶναι μόνο ἡ νοερά ἐνέργεια τῶν Ὀρθοδόξων πού πρέπει νά θεραπευθῆ. Ἡ νοερά ἐνέργεια δέν εἶναι Ὀρθόδοξη. Δηλαδή δέν εἶναι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν αὐτή ἡ ἀνάγκη, ἀλλά ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Νοῦν ἔχει ὅλος ὁ κόμσος κάι ὁ νοῦς αὐτός πρέπει νά θεραπευθῆ. 
http://3.bp.blogspot.com/-_oIoj_6-FTY/T9bkkQdv3FI/AAAAAAAAE8g/X_ksPHg-pZE/s1600/topio.jpgἜτσι, ὅταν μιλᾶμε γιά Ὀρθόδοξη πνευματικότητα, ὅπως τήν ἐννοοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, σημαίνει ὅτι μιλᾶμε γιά τήν θεραπέια τοῦ νοός ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Δηλαδή, ἡ Ὀρθόδοξος πενυματικότης εἶναι μία θεραπευτική ἀγωγή, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους καί εἶναι σχεδιασμένη νά περιλάβη ὅλους τούς ἀνθρώπους. Λέγεται Ὀρθόδοξος, ἐπειδή δέν μπορεῖ κάποιος νά θεραπευθῆ, ἄν δέν ἔχη ἀσπασθῆ τό Ὀρθόδοξο δόγμα, ἄν δηλαδή δέν ἔχη Ὀρθόδοξη δογματική συνείδησι. Ἐδῶ ὁ σκοπός τοῦ δόγματος δέν εἶναι νά καθυποτάξη τόν ἄνθρωπο καί νά τόν ἐγκλωβίση μέσα σέ κάποια θρησκευτικά πλαίσια, ἀλλά νά βοηθήση τόν ἄνθρωπο νά θεραπευθῆ. Τό δόγμα καθ' ἑαυτό δέν ἔχει κανέναν ἄλλο σκποπό, ἐκτός ἀπό τό νά ὁδηγήση τόν ἄνθρωπο πρός τήν θεραπεία αὐτή.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν Σλάβων