Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Μακρυά ἀπό τήν ἀπάτη του Οἰκουμενισμοῦ

(Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Καθολική καί Ἀποστολική,
ἡ Ὀρθόδοξη!) 
http://3.bp.blogspot.com/_GTZYx-0iHHU/TAXaWMaT9DI/AAAAAAAAFlU/8YJHVlEdrnM/s400/oikoum987.jpg 
Διερχόμεθα, ὡς γνωστόν, μίαν περίοδον σοβαρᾶς ἐκκλησιαστικῆς κρίσεως. Ἄνεμοι σφοδροί πνέουν ἀπό διάφορα μέρη καί ἀπειλοῦν νά ἐξαφανίσουν τόν θαλερόν Παράδεισον, τήν θείαν Ἄμπελον τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποίαν ἐφύτευσεν ἠ δεξιά τοῦ Ὑψίστου.
Ὁ χριστανός ἀπορροφημένος ἀπό τά προβλήματα τοῦ ἐφημέρου τούτου κόσμου οὐδόλως ἤ ἐλάχιστα ἀνυψοῖ τό βλέμμα του πρός τόν Οὐρανόν, ἐν ὧ ἡ "μέλλουσα καί ἐνυπόστατος" πόλις, ἡ ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, διά νά συλλάβῃ τόν πραγματικόν ἐπί γῆς σκοπόν του, τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του. 

Ὁ δέ Διάβολος ἐκμεταλλευόμενος τήν σύγχυσιν τῶν καιρῶν, καί τήν ἀδιαφορίαν τοῦ χριστιανοῦ διά τήν ψυχικήν του σωτηρίαν, ἐργάζεται πυρετωδῶς νά ἀχρηστεύσῃ τό ἔργον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πρός τόν σκοπόν τοῦτον ἐπιχειρεῖ νά ἐφαρμόσῃ καί πάλιν τό http://2.bp.blogspot.com/-OlZeLu6mu_4/Uxy6inEzqvI/AAAAAAAATaI/TyWNym2F2N0/s1600/_TO+PISTEUO.jpgπροαίώνιον καί καταχθόνιον σχέδιό του τήν ἀπάτην τῆς ψευδενώσεως τῶν ἐκκλησιῶν.  
Ποίων ὅμως "ἐκκλησιῶν";.......
Τό Σύμβολον τῆς πίστεως καί ἡ ἱστορία διδάσκουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι "Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική", αὐτό τοῦτο τό Μυστικόν Σῶμα τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται μόνον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Κατά συνέπειαν ὑπό τήν ἀπάτην καί τήν παγίδα τῆς ψευδενώσεως ἐπιδιώκει ὁ Διάβολος νά κλείσῃ τόν Παράδεισον, διά τῆς ἀχρησεύσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ ἀλήθεια εἶνια μία καί μόνη, και δέν ἐπιδέχεται πρόοδον ποτέ.
Ἄς πιστεύωμεν καί ζοῦμε Ὀρθοδόξως, καί ἄς εὐχώμεθα διά τήν μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν τῶν αἱρετικῶν.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Ἐκδόσεις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"
Θεσσαλονίκη
http://s10.rimg.info/0b8367e0a92086f4f6fa62df63e0d76e.gif