Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Οἱ ἐπίσκοποι, οἱ πρεσβύτεροι, οἱ διάκονοι, οἱ ἄρχοντες, οἱ λαϊκοί καί οἱ αἱρέσεις στήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

 http://2.bp.blogspot.com/-D5aaZtC2pHg/UUwjng2bQbI/AAAAAAAAGS0/fk6wGBKtpJ0/s1600/%CE%95%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B9%CC%81%CE%BC.jpg
...Τότε, φιλόχριστοι, πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἱσταμένη ἐν τῷ μέσῳ βασιλείας καί κρίσεως, ἀν τῷ μέσῳ ἀνέσεως καί ἀνάγκης, πάντες, λέγω, θέλουσι προσμένει τήν φοβεράν ὥραν τῆς κρίσεως, καί οὐδείς θέλει δυνηθῆ νά βοηθήσῃ οὐδένα. Τότε ἕκαστος θέλει ζητηθῆ διά τήν ὁμολογίαν τῆς πίστεως, καί τήν συνταγήν τοῦ βαπτίσματος, καί τήν ἀμίαντον πίστιν ἀπό πάσης αἱρέσεως, καί τήν σφραγίδα ἄθραυστον, καί τόν χιτῶνα ἀμόλυντον, κατά τό γεγραμμένον.
...
 http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2012/02/lastjudgment_-600x397.jpg

Διά ταύτην λοιπόν τήν ἀποταγήν καί τήν καλήν ὁμολογίαν θά ζητηθῇ ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρα καί ἡμέρᾳ ἐκείνη. Διότι εἶναι γεγραμμένον. "Ἐκ τῶν λόγων σου θέλεις δικαιωθῇ" καί πάλιν ὁ Κύριος λέγει· "Ἐκ τοῦ στόματός σου θέλω σέ κρίνει, πονηρέ δοῦλε". Φανερόν λοιπόν εἶναι, ὅτι οἱ λόγοι ἡμῶν ἤ κατακρίνουσιν ἤ δικαιοῦσιν ἡμᾶς κατά τήν ὥραν ἐκείνην
Κατά ποῖον δέ τρόπον ἐρωτῶνται; 
Ἐπερωτῶνται οἱ ποιμένες, ἤγουν οἱ ἐπίσκοποι, καί περί τῆς ἰδίας διαγωγῆς, καί ὑπέρ τῆς ποίμνης αὐτῶν· καί ζητεῖται λόγος παρ' ἑκάστου διά τά λογικά πρόβατα, τά ὁποῖα παρέλαβε παρά τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ. Ἐάν δέ ἐξ ἀμελείας παραλειφθῇ πρόβατον, τό αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῶν χειρῶν του ζητεῖται.Ὅμοίως δέ καί οἱ πρεσβύτεροι θέλουσι δώσει λόγον ὑπέρ τῆς ἐκκλησίας αὐτῶν. Πρός τούτοις δέ καί οἱ διάκονοι καί πᾶς πιστός ὑπέρ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ὑπέρ τῆς γυναικός, καί τῶν τέκνων, καί τῶν δούλων, καί τῶν δουλευτριῶν, θέλει δώσει λόγον, ἐάν ἀνέθρεψεν αὐτούς ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου, καθώς παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος. Τότε ἐπερωτῶνται βασιλεῖς καί ἄρχοντες, πλούσιοι καί πένητες, μικροί καί μεγάλοι, περί τῶν ἔργων, τά ὁποῖα ἔπραξαν· διότι εἶναι γεγραμμένον. "Πάντες θέλομεν παρασταθῆ εἰς τό βῆμα τοῦ Χρισοτῦ", διά νά φέρῃ ἕκαστος ὅσα ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθόν, εἴτε πονηρόν. Καί ἀλλαχοῦ "Δέν ὑπάρχει κανείς, ὅστις λυτρώνει ἐκ τῶν χειρῶν μου" (ὁμιλεῖ ὁ Κύριος).
...
"Φοβερά εἶναι ἡ ὀργή τῆς ἀπειλῆς Σου εἰς τούς ἀμαρτωλούς". Οὐαί εἰς ἐκείνους οἵτινες πίνουσιν οἶνον μέ τύμπανα καί αὐλούς, καί δέν παρατηροῦσι τά ἔργα τοῦ Κυρίου μήτε ἐνθυμοῦνται τούς λόγους Του· 
Οὐαί εἰς ἐκείνους, οἵτινες ὑβρίζουσι τάς θείας Γραφάς·
...
Οὐαί εἰς τούς προσέχοντας εἰς πνεύματα πλάνης καί εἰς διδασκαλίας δαιμονιώδεις· διότι δι' αὐτῶν θά καταδικασθῶσιν εἰς τήν ἄλλην ζωήν· 
Οὐαί εἰς ἐκείνους οἵτινες ψηφίζουσι ψηφίσματα ἄδικα· 
Οὐαί εἰς τούς ὅσοι μιαίνουσι τήν ἁγίαν πίστιν μέ αἵρεσιν, ἤ συναναστρέφονται μέ αἱρετικούς· ...
 ...
 http://static.pblogs.gr//260194-Gehenna.jpg
ΑΣΚΗΤΙΚΑ
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἐκδόσεις Β. Ρηγοπούλου (ἀπό σελίδες: 315, 316, 317, 318)