Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρός τήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους γιά τόν Γ. Μπουτάρη καί τά gay-pride
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/08/411144-411143-45.jpg

Ἡ παρακάτω ἐπιστολή δημοσιεύεται σήμερα 17-7-2015 
καί στόν Ὀρθόδοξο Τύπο

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ   30ῃ-6-2015

Πρός
τήν Ἱερά Κοινότητα
Ἁγίου Ὄρους
῎Αθω

Σεβαστοί Πατέρες,

Μέ μεγάλη θλίψη καί ἀθυμία ἀπευθυνόμαστε πρός τήν Ἱεροκοινοτική μας Ἀρχή, γιά νά ἐκφράσουμε τήν ἀπογοήτευση ἀλλά καί τήν μή ἐφάμαρτη ὀργή μας, κατά τό «ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε» (Ψαλμ. 4, 5), γιά νά ἀναπληρώσουμε τήν ἐκ μέρους σας ἔλλειψη ὀργῆς καί θυμοῦ ἐναντίον τῆς φρικτῆς καί σιχαμερῆς ἁμαρτίας τοῦ Σοδομισμοῦ, τήν ὁποία οὔτε ὁ πανυπερεύσπλαχνος καί ἐλεήμων Θεός οὔτε οἱ πλήρεις ἀγάπης καί φιλανθρωπίας Ἅγιοι Πατέρες ἀνέχθηκαν ἤ ἐπροστάτευσαν.
Δέν τρέφουμε καμμία ἀντιπάθεια πρός τό πρόσωπο τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη. Ἀντίθετα θά τόν φιλοξενούσαμε καί στίς μονές καί στά κελλιά μας, ἄν ἔπαυε νά ὑποστηρίζει, νά προβάλλει καί νά ἐνθαρρύνει τίς παρελάσεις ὑπερηφανείας τῶν ὁμοφυλοφίλων (Gay Pride) καί νά ἰσχυρίζεται ὅτι τό διεστραμμένο αὐτό πάθος, ἡ ἀφύσικη σαρκική συνεύρεση προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου εἶναι ἁπλῆ φυσιολογική διαφορετικότητα, τιθέμενος ἔτσι ὑπεράνω τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων, ὑβρίζοντας τόν Θεό καί βλασφημώντας μέ τούς λόγους καί τίς πράξεις του τό Ἅγιον Ὄνομά του.
Προσδοκούσαμε καί περιμέναμε ὅτι μετά τήν ἐπιστολή πού ἐλάβατε ἐκ μέρους τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», πού σᾶς συνιστοῦσαν νά μή δεχθῆτε καί νά μή ἐπιτρέψετε τήν παρουσία οὔτε στά σκαλοπάτια τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ βλασφήμου καί Σοδομίτου Δημάρχου, ὅπως καί μετά τήν θεολογικά καί νομικά ἄρτια παρόμοια ἔκκληση τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, θά εἰδοποιούσατε τόν ἀναιδῆ καί ἀναίσχυντο ἀξιωματοῦχο νά μή τολμήσει νά πλησιάσει στό χῶρο τοῦ Πρωτάτου, στό χῶρο τῆς Ἁγνῆς, Ἄσπιλης, Πανάμωμης, Ἀμόλυντης, Ἄχραντης, Ἀπείρανδρης, Ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, στόν χῶρο ὅπου ἑκατοντάδες καί χιλιάδες ἀδελφῶν μας ἀσκητῶν ἀγωνίσθηκαν καί ἀγωνίζονται νά καταδουλώσουν τήν σάρκα καί τίς ἐπιθυμίες της καί νά ζήσουν ἐπί τῆς γῆς ὡς ἄσαρκοι ἄγγελοι, ἐπισύροντες τόν θαυμασμό καί τήν ἔκπληξη ἀκόμη καί τῶν ἀγγέλων. Ἔτσι δέν λέγει τό ἀπολυτίκιο τοῦ ἀρχηγέτη τῶν Ἁγιορειτῶν Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθω; «Τήν ἐν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγματα, πῶς μετά σώματος πρός ἀοράτους συμπλοκάς ἐχώρησας, πανεύφημε, καί κατετραυμάτισας τῶν δαιμόνων τάς φάλαγγας».
Τώρα ὁ κ. Μπουτάρης κουβαλάει καί στό Ἅγιον Ὄρος τῶν δαιμόνων τίς φάλαγγες καί σεῖς, Ἅγιοι Πατέρες, τόν δεχθήκατε πάλι καί τόν τιμήσατε, ὅπως καί τά προηγούμενα χρόνια, καί τόν ἐπανεκλέξατε ὡς πρόεδρο τῆς «Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας». Δέν λάβατε ὑπ’ ὅψιν τίς παραπάνω διαμαρτυρίες. Ὁ ἴδιος σε συνέντευξή του στις 3-6-2015 ἐδήλωσε γιά τις ἀντιδράσεις πού ὑπάρχουν ἐναντίον του τά ἐξῆς. «Μπορεῖ νά δημιουργηθούν ὀρισμένες ἀντιδράσεις ἀλλά τά τρία τελευταία χρόνια πού πραγματοποιήται το pride ἔτσι γίνετε. Ἐξτρεμιστές ὑπάρχουν παντοῦ,» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης προσθέτοντας τά ἐξῆς (βαρυσήμαντα).  « Ἐάν εἶχε πρόβλημα ἡ Ἱερά Κοινότητα γιά τό ἤθος και την ἡθική μου θα εἶχε ἀντιδράσει ἐξαρχῆς…» Αὐτό ἅγιοι Πατέρες προσβάλλει ξεκάθαρα την Ἱερά Κοινότητα και ὄλο το Ἅγιον Ὄρος. Ἐμεῖς σαν Ἁγιορείτες μοναχοί δεν ἀνεχόμαστε μία τέτοια προσβολή, και διαμαρτυρόμαστε διά τά δεδηλωμένα. Κρύβουν τά πρόσωπά τους ἀπό ἐντροπή ἡ Ἁγνή καί Ἄσπιλη καί Ἀειπάρθενος Παναγία μας, οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, ὁ χορός τῶν Ἁγίων Πάντων, καί ἰδιαιτέρως τῶν Ἁγιορειτῶν.
Μαζί τους καί ἐμεῖς ἐκφράζουμε τήν ντροπή μας γιά τό γεγονός καί δηλώνουμε ὅτι σέ αὐτήν ὅπως καί σέ ἄλλες παρόμοιες παρεκκλίσεις στό δόγμα καί στό ἦθος εἶσθε μόνον τύποις ἐκπρόσωποι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς ἀσάλευτης κιβωτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας. Πολλοί Ἁγιορεῖτες Ἀδελφοί καί Πατέρες μᾶς ἐνεθάρρυναν νά σᾶς γράψουμε αὐτήν τήν ἐπιστολή, γιά νά ἐκπροσωπήσουμε οὐσιαστικά τήν Ἁγιορειτική Παράδοση καί νά ἀναπαύσουμε τίς σκανδαλισμένες συνειδήσεις τῶν ἐν τῷ κόσμω λαϊκῶν ἀδελφῶν μας.
Εὐχόμαστε, ἔστω τό ἑπόμενο ἔτος, ἄν στήν πράξη δέν σταματήσει τίς βλάσφημες παρελάσεις τῶν Σοδομιτῶν ὁ ἀσεβής δήμαρχος, νά ἐνεργήσετε κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί κατά τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων. Νά προβῆτε στις δέουσες νομικές ἐνέργειες να ἀπομακρυνθεῖ ἀπό πρόεδρος τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἐστίας, να τοῦ ἀπαγορευθεῖ διά βίου ἡ εἴσοδος στο Ἅγιον Ὄρος ὅπως ἔχετε κάθε δικαίωμα και ἀπό τον Κ.Χ.Α.Ο. και ἀπό το σύνταγμα τῆς Χώρας γιατί ἄλλως δεν θα ὑπήρχε και ὁ Θεσμός τοῦ διαμονητηρίου ἐπειδή ὑπαιτίως και ἀβιάστως ἐνώπιον ὅλων ἀντιστρατεύεται στο Θεῖο νόμο και στην ἀνθρώπινη ὀντολογία.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί φιλαδελφίας
Ἁγιορεῖτες Πατέρες