Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

ὙπέρτιμοςκαίἜξαρχοςἌνω Μακεδονίας
Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
Κάποιοι ἁρμόδιοι, δικοί μας καί ξένοι πολιτικοί ἀξιωματοῦχοι, χωρίς αἰδώ,ἀποφασίζουν νά παραδώσουντάἍγιατοῖςκυσί. Ξεσκίζουν μέμιᾶςτήνἘθνική μας ταυτότητα, ἁρπάζουνἀπό τό Ἐθνικό μας Ὑποθηκοφυλακεῖο τό ὄνομα τόἱερότῆς Μακεδονίας, καί τό παραδίδουν ὑβριστικῶςστόμωσαϊκό τοῦγειτονικοῦ κρατιδίου.
Κατάγομαι ἀπότά χωριά τῆς Φλώρινας. Ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα μου εἶναι ἡ Ἄνω Μακεδονία. Ἔτσιὀνομάζεταιἀρχαιόθεν ἡ περιοχή τῆς Φλώρινας καίτῆςΚαστοριᾶς. Κάτω Μακεδονία εἶναι ἡ περιοχή τοῦ Κίτρους, τῆς Κατερίνης.
Τώρα, πού λέμε νά χαρίσουμε τό καταγωγικό μας ὄνομαστά Σκόπια, νά τάὀνομάσουμε, δηλαδή, Ἄνω Μακεδονία, ἐμεῖςοἱΦλωρινιῶτεςκαίοἱ Καστοριανοί πῶςθά συστηνόμαστεἀπό ‘δῶκαί μπρός; Ἀπόποῦθά λέμε ὅτι καταγόμαστε; ἈπότήνἌνω Μακεδονία; Τότε νά δεῖς μπερδέματα! ἘντόςἙλλάδος, θάμᾶςθεωροῦνἀλλοδαπούς, θάμᾶςκοιτᾶνε περίεργα. ἘκτόςἙλλάδος, θάμᾶςπερνᾶνεστάἴσιαγιά Σκοπιανούς!
Ἐάντά Σκόπια, μέτήν δική μας ὑπογραφή, ὀνομαστοῦν’’Ἄνω Μακεδονία’’, καίκαταστοῦνἔτσιδιεθνῶςοἱ κύριοι καίἀποκλειστικοί διαχειριστές τοῦὀνόματοςτῆς Μακεδονίας, τότε ποιός θάμᾶς γλυτώσει ἀπότόν ξενοκίνητο ἀλυτρωτισμό τους;
Ὁ ἑκάστοτεΜητροπολίτης Καστοριᾶς, ἀπότά χρόνια τά παλιά, φέρει τόν τίτλοτοῦὙπερτίμουκαίἘξάρχουἌνω Μακεδονίας. Τό ίδιο καί ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης.
Ἐάντά Σκόπιαθάὀνομάζονταιδιεθνῶς ’’Ἄνω Μακεδονία’’, ποιᾶς ’’Ἄνω Μακεδονίας’’ θά συνεχίσουν νά εἶναιὙπέρτιμοικαίἜξαρχοιοἱ παραπάνω Ἕλληνες Μητροπολίτες; Ποιά θάεἶναι ἡ ἕδρατῆςἘκκλησιαστικῆς τους ἀρχῆς; Σέ ποιά πολιτική δικαιοδοσία θάἀνήκουν; Πῶςθά συστήνονται στόἐξωτερικό; Ἕλληνες ἤ Σκοπιανοί;


Μέ τούς γείτονές μας θέλουμε νά ζοῦμεεἰρηνικάκαίἀδελφωμένα. Ἄς βοηθήσουν λοιπόν καίἐκεῖνοιπρόςαὐτήτήν κατεύθυνση. Ἄς διαλέξουνγιάτήν χώρα τους ἕναὄνομα, πού νά ταιριάζει μέτήν πραγματική τους καταγωγή καίἱστορία, διότι μονάχα ἔτσιθάὠφεληθοῦν μακροπρόθεσμα, διότι μονάχα ἔτσιθά μπορέσουν νά ἐξασφαλίσουνκαίγιάτόν δικό τους λαό, συνοχή καί σταθερότητα.
Ἄς μή αὐταπατῶνταιοἱ γείτονές μας. Ὅσοθάπροσπαθοῦν νά ζοῦνε βασισμένοι πάνω σέ ἕνα ψέμα, θά βρίσκονται διαρκῶςἀντιμέτωποιμέ πέντε χιλιάδες ἀρχαῖεςἑλληνικέςἐπιτύμβιες πλάκες τῆς Μακεδονίας μας, πού θάτούς γελοιοποιοῦνμπροστά στά μάτια τῆςδιεθνοῦςἘπιστημονικῆς κοινότητας.
Ὅσοθά κοπιάζουν νά στηρίξουν τήν πονηριά καίτήν ψευτιά μιᾶςαὐθαίρετηςἐπί Τίτο κρατικῆς παρθενογένεσης,θά σκοντάφτουν καίθά ματώνουν πάνω στόνἀρχαιολογικόὀγκόλιθο τῶν εὑρημάτωντοῦ Δίου καίτῆς Βεργίνας.
Ὅσοθάπροσπαθοῦν νά πείσουν ἑαυτούςγιάτήνψευτοκαταγωγή τους, θάτούς διαψεύδει, σέ κάθε τους βῆμα, ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρός τους ὁ Γκλιγκόρωφ, λέγοντάς τους: Ἐμεῖς δέν ἔχουμεκαμμιά σχέση μέτήν Μακεδονία. Ἐμεῖςεἴμαστε Σλάβοι.
Συμφέρειστό γειτονικό μας κρατίδιο, ἐάνὄντωςἐπιθυμεῖστάὅριά του σταθερότητα καί κοινωνική συνοχή, νά δεῖπρῶτα τό ἀπέραντομωσαϊκό τῶν λαῶν πού τό ἁπαρτίζουν, καί μετά νά διαλέξει καί τό ἀνάλογοὄνομα.
Ἐάν, πάλι, κάποιοι ’’δυνατοί’’, κάποιοι σύγχρονοι ’’Μῆδοι’’, δέν ξεκολλᾶνεἀπότά σχέδιά τους τάἀνθελληνικά, τότε,ἁπλά,θά γίνουν αἰτίακαίἀφορμή νά ξαναστηθοῦν Θερμοπύλες. Ἀπόδειξηἡ μεγαλειώδης κινητοποίηση τῶν Ἑλλήνων σέ Θεσσαλονίκη καίἈθῆνα. 


2/2/2018