Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά τά βάλει μέ τόν Τίμιο Σταυρό

«…Ὁ Ἅγιος Βαρσανούφιος λέει ἀκόμα πώς
 ὁ διάβολος εἶναι ἀνίκανος
νά ἐπικαλεστεῖ τόν Τίμιο Σταυρό.
Τι ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας σ’ ἕνα τροπάριο;

   

«Ὅπλον ἀήττητον, Χριστέ,
τόν Σταυρόν σου ἡμῖν δέκδωκας,
καί ἐν τούτῳ νικῶμεν τάς προσβολάς
τοῦ ἀλλοτρίου».
Καί σ’ ἕνα ἄλλο:

«Οἱ τῷ Σταυρῷ τειχιζόμενοι, τῷ ἐχθρῷ ἀντιτασσόμεθα,
μή δειλιῶντες τάς αὐτοῦ μεθοδείας καί ἐνέδρας·
ὁ γάρ ὑπερήφανος κατήργηται καί καταπετάτηται
τῇ δυνάμει τοῦ ἐν ξύλῳ προσπαγέντος Χριστοῦ».«Φρίττουν καί τρέμουν ἀπό φόβο πληγώνονται καί κατακαίγονται τά δαιμόνια στή θέα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού ἀποτελεῖ
 τό τρόπαιο τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τους».