Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ


1. Ὁμόφωνη ἡ διδασκαλία Ἁγίων! (β΄ μέρος...)
Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
http://3.bp.blogspot.com/-1X64hBQ7KGM/T3i0IeltzxI/AAAAAAAAJYI/5QjL8jJd8-s/s1600/%CF%80%2B%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2B%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.JPG 
Ἀπό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, ἀφιερωμένο στούς οἰκουμενιστές, στά φερέφωνά τους, στίς βλάσφημες συμπροσευχές τους καί στά βλάσφημα συλλείτουργά τους!


«πᾶς ὁ παραβαίνων
 καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ   
Θεόν οὐκ ἔχει»  (Β΄ Ἰωάν. 9)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg 

Ἀναφορικά μέ τήν πρώτη "δικαιολογία", (βλέπε: "Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις" καί συμπροσευχές! http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_6376.html),
πῶς τήν καταρρίπτουν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ( Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ 1. Ὁμόφωνη ἡ διδασκαλία Ἁγίων! (α΄ μέρος...) καί τό β΄ μέρος παρακάτω στό νῦν ἄρθρο! ).
Διαβάστε τό α΄ μέρος ἐδῶ:
 • Ἅγ. Νικόδημος Ἁγιορείτης (18ος αἰ.):
"Οἱ Λατῖνοι εἶναι αἱρετικοί".
 • Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (1779):
"Ὁ ἕνας Ἀντίχριστος εἶναι ὁ Πάπας" (Διδαχή Η'), "τόν Πάπα νά καταρᾶσθε, γιατί αὐτός θα΄εἶναι ἡ αἰτία" (Προφητεία).
 • Ἅγ. Νεκτάριος, Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως (1920):
"Λέγοντας ὁ Πάπας πώς εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας, ἐξόρισε ἀπό τή Δυτική Ἐκκλησία τόν Χριστό...Αὐτός ὁ ὐπερβολικός τύφος τοῦ Πάπα, αὐτή ἡ μοναρχομανία του γέννησε τόσες αἱρέσεις".

2. Ἔγκριτοι Θεολόγοι, Κανονολόγοι καί Κληρικοί

 • Θεόδωρος Βαλσαμών (12ος αἰ.)
η Δυτική Ἐκκλησία "ἐπεσχοινίσθη πρός ἔθη καί δόγματα τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας καί τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλότρια...ἀπέχεσθε τῶν Λατινικῶν δογμάτων τε καί συνηθειῶν".
 • Ἰωσήφ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1430):
"Οὐκ ἔχουσι τοίνυν ἀπολογίαν οἱ Ἰταλοί εὔλογον περί τῆς ἑαυτῶν πλάνης. Αὐτοί γάρ ἑαυτοῖς πλάνη καί ἀπώλεια γεγόνασει. Καί οὐ μόνον εἰς τό Πνεῦμα βλασφημοῦσι τό Ἅγιον, ἀλλά καί πᾶσαν ἀσέβειαν κατεργάζονται...μή οὖν συμπεριενεχθῶμεν τούτοις...ἵνα μή καί ἡμεῖς τῷ διαβόλῳ προστεθησόμεθα...Πῶς γάρ ἕνωσις ἔσται ἡμῖν μυρίων μεσεμβελούντων δογμάτων μεταξύ ἡμῶν;".
 • Ἰωσήφ Βρυέννιος (1431):
"Τοῦτο (τό Filioque) παρασυναγωγήν πᾶσαν ἔτεκεν. Τοῦτο πᾶσαν αἵρεσιν εἰσήγαγεν...τῆς παραδόσεως πάντων τῶν ἁγίων ἐναντιότης ἐστί καί τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ἀνατροπή".
 • Γεννάδιος Σχολάριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (15ος αἰ.):
"Εἰ μετά τῶν Λατίνων ἑνωθήσεσθε οὔτως, καί τοῦ Θεοῦ χωρισθήσεσθε καί ἀδοξίαν ἀΐδιον ὑποστήσεσθε".
 • Σίλβεστρος Συρόπουλος, Μ. Ἐκκλησιάρχης Κωνσταντινουπόλεως (15ος αἰ.).:
"Ἡ τῶν Λατίνων διαφορά αἵρεσις ἐστί καί οὔτως εἶχον αὐτήν οἱ πρό ἡμῶν".
 • π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, Καθηγητής Δογματικῆς (1979):
"Εἰς τήν ἱστορίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ὑπάρχουν τρεῖς κυρίως πτώσεις: τοῦ Ἀδάμ, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Πάπα...ὁ παπισμός μέ τήν ἠθική του εἶναι κατά πολύ ἀρειανισμός...τό δόγμα περί ἀλαθήτου τοῦ Πάπα εἶναι ὄχι μόνο αἵρεσις, ἀλλά παναίρεσις. Διότι καμιά αἵρεσις δέν ἐξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικῶς καί τόσον ὁλοκληρωτικῶς κατά τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του, ὡς ἔπραξε τοῦτο ὁ παπισμός διά τοῦ ἀλαθήτου τοῦ Πάπα-ἀνθρώπου. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία. Τό δόγμα αὐτό εἶναι αἵρεσις τῶν αἱρέσεων, μία ἄνευ προηγουμένου ἀνταρσία κατά τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ". Καί "ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός εἶναι πολλαπλή αἵρεσις...ἤδη ὁ Ἄγ. Σάββας εἰς τήν ἐποχήν του, ἑπτάμισυ αἰῶνας πρίν, δέν ὠνόμαζε ἄραγε τόν ρωμαιοκαθολικισμόν "λατινική αἵρεσιν;". Καί πόσα ἀπό τότε νέα δόγματα δέν ἐπενόησεν ὁ πάπας καί "ἀλαθήτως' ἐδομγμάτισε!".
 • π. Φιλόθεος Ζερβάκος (1980):
"Οἱ Λατῖνοι ἐναντιούμενοι εἰς τό Πνεῦμα τό Ἄγιον...προσέθεσαν, σκοτισθέντες ὑπό τοῦ πονηροῦ, καί τό "ἐκ τοῦ Υἱοῦ". Ἀκολούθως οἱ παπολάτραι ὐπέπεσαν εἰς μυρίους κακοδοξίας καί αἱρέσεις...εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά σέ φυλάξει ἀπό τούς λύκους, τούς αἱρετικούς".
 • π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, Καθηγητής Δογματικῆς (2001):
"Τό Filioque εἶναι αἵρεσις ἀσχέτως οἱασδήποτε μεμονωμένης γνώμης ἤ ἐκφράσεως καί Ἑλληνος συγγραφέως, ἄν καί δέν ὑπάρχει οὔτε εἰς Ἕλλην".

(ἀναφέρουμε, χωρίς τήν ἀνάλυση σέ κάθε περίπτωση, πού θά βρεῖτε στό βιβλίο, ποιές Σύνοδοι καί ποιοί Πατριάρχες, καταδικάζουν τόν Παπισμό ὡς αἵρεση):
Σύνοδος 879, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Σύνοδος 1170, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Σύνοδος 1450, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Σύνοδος 1722, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Σύνοδος 1838, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων, 1848
Σύνοδος 1895, ἐν Κωνσταντινουπόλει.
Ἡ Συμπροσευχή μέ αἱρετικούς
Προσεγγίζοντας τήν κανονική πράξη τῆς Ἐκκλησίας
"Οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι"
Πρεσβύτερος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/12/cf80cf81-cf87cf81ceb9cf83cf84cf8ccf82.jpg
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶπε:
"Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται,
 οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσι."
(Ματθ. 24:35) 
Ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού θέλουν νά ἀλλάξουν τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ
κι ἀνέβηκαν πιό πάνω καί ἀπό Αὐτόν καί ἀπό τόν λόγο Του;........
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg 
Λεζάντες φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ