Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Ἄρνηση συμπροσευχῆς δέν σημαίνει μῖσος καί ἀντιπάθεια.

Πρεσβύτερος Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
http://3.bp.blogspot.com/-1X64hBQ7KGM/T3i0IeltzxI/AAAAAAAAJYI/5QjL8jJd8-s/s1600/%CF%80%2B%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2B%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%84%CF%83%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.JPG 
Ἀπό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ, ἀφιερωμένο στούς οἰκουμενιστές, στά φερέφωνά τους, στίς βλάσφημες συμπροσευχές τους καί στά βλάσφημα συλλείτουργά τους!


«πᾶς ὁ παραβαίνων
 καί μή μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ    Θεόν οὐκ ἔχει»  (Β΄ Ἰωάν. 9)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg 
Ἐπέλεξα νά ὁλοκληρώσω τήν ἐνδεικτική παράθεση τῶν ἀναφορῶν καί ἑρμηνειῶν στόυς Ἱ. Κανόνες μέ τήν ἄποψη ἑνός ἐκ τῶν πρωτοπόρων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Κινήματος, τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος κάθε ἄλλα παρά φανατικός ἤ ζηλωτής θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ, γιά νά γίνει ἔτι πλέον σαφές, καί δι' αὐτῆς τῆς μαρτυρίας, ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῆς ἀκρίβειας, ἡ ἄρνηση δηλαδή συμπορσευχῆς μέ αἱρετικούς:

  • Δέν σημαίνει μῖσος καί ἀντιπάθεια πρός τά πρόσωπα τῶν αἱρετικῶν.
  • Δέν σημαίνει ἄρνηση τῆς ἔμπρακτης ἀγάπης καί ἀντιλήψεως πρός οἱονδήποτε, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς θρησκευτικές του ἀντιλήψεις. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σέ ὅλα τά μοναστήρια τοῦ Ἁγ. Ὄρους πού ἐφαρμόζεται ἡ ἀκρίβεια στό θέμα τῆς συμπροσευχῆς μέ αἱρετικούς, δέν ὑπάρχει καμιά διάκριση στή μεταχείρηση τῶν Ὀρθοδόξων καί τῶν ἑτεροδόξων ἐπισκεπτῶν (ἀπολύτως ἴδιες συνθῆκες φιλοξενίας). Ὅμως: στούς ἑτεροδόξους, δέν ἐπιτρέπεται ἡ συμπροσευχή οὔτε στόν Ἱ. Ναό, οὔτε στήν κοινή τραπεζαρία.
Σέ τελική ἀνάλυση δέ θά εἴμαστε Χριστιανοί, ἄν δέν ἀγαποῦμε τόν "ἄλλον", ὅποιος καί ἄν εἶναι αὐτός-καί ἐχθρός μας καί ἐχθρός τοῦ Χριστοῦ.
  • Δέν σημαίνει ναρκισσισμό καί ἀλαζονεία, ὅτι τάχα ἐμεῖς εἴμαστε καλύτεροι ἀπό τούς "ἄλλους". Μία τέτοια ἀντίληψη εἶναι ξένη πρός τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί ἀλλότρια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους καί φρονήματος.
  • Δέν σημαίνει διακοπή τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μέ τούς αἱρετικούς. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία κρίνει ὅτι διασφαλίζονται ὅλες οἱ προϋποθέσεις, γιά νά δίνει τή μαρτυρία της καί νά καλεῖ σέ μετάνοια καί ἐπιστροφή, ἐπιβάλλεται νά συμμετέχει σέ θεολογικούς διαλόγους, χωρίς ὅμως νά ὐπάρχει ἐκτροπή ἀπο τήν κανονική τάξη της μέ τίς συμπροσευχές. Θά πρέπει νά γίνει ἀπολύτως σαφές ὅτι οἱ συμπροσευχές δέν εἶναι τμῆμα τῆς διαδικασίας τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου. 
  • Δέν σημαίνει διακοπή τῆς συνεργασίας γιά τήν ἀντιμετώπιση κοινῶν κοινωνικῶν ἤ πολιτικῶν προβλημάτων. Ὁ Εύγένιος Βούλγαρης εἶναι σαφέστατος:
"Ἡ δέ ἀποχή ἀπό τούτων στρέφεται εἰς μόνα τά πνεματικά. Τά δ' ἄλλα ἐπιεικῶς καί φιλανθρώπως μεταχειριζόμεθα ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ τήν ἐξωτερικήν μετά τούτων συνδιατριβήν τε καί κοινωνία, φυλάττοντες πρός αὐτούς πάντα τά ἀνθρώπινα δίκαια καί καθήκοντα...φεῦγε μόνην τήν μετά τῶν τούτων πνευματικήν κοινωνία, ἄν καί ὁ βίος ὁ πολιτικός σέ ὑποχρεώνει νά διασώζῃς τήν κοσμικήν οἰκειότητα καί συνάφειαν".

Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ κατ' ἀκρίβεια στάση τῆς Ἐκκλησίας στό θέμα τῆς συμπροσευχῆς μέ αἱρετικούς. Ἔχουμε ἄραγε τό δικαίωμα, ἄν θέλουμε νά ζοῦμε συνεπή Χριστιανική ζωή, νά περιφρονοῦμε τήν Παράδοση καί τή μακραίωνη ζωή τῆς ἐκκλησίας μας;...


http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/12/cf80cf81-cf87cf81ceb9cf83cf84cf8ccf82.jpg
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶπε:

"Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται,
 οἱ δὲ λόγοι µου οὐ µὴ παρέλθωσι."

(Ματθ. 24:35) 

Ποιοί εἶναι ὅλοι αὐτοί πού θέλουν νά ἀλλάξουν τόν λόγο τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ

κι ἀνέβηκαν πιό πάνω καί ἀπό Αὐτόν καί ἀπό τόν λόγο Του;........
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Delicate_Flower_Border.jpg