Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

"Περί πασῶν τῶν ἀρετῶν καί τῶν παθῶν". Λόγος ψυχωφελής καί θαυμάσιος

  (θ΄ μέρος: ἡ σημασία τοῦ "κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν", τελευταῖο)Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνόςhttp://1.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TQp_LcCneDI/AAAAAAAAA_M/MiUvyWNviwA/s1600/Ag-Ioannis-Damascinos-strog-nef-2010.png

"Πάντα σκιᾶς ἀσθνενέστερακαί ὀνείρων ἁπατηλότερα.  Ματαιότης τά ἀνθρώπινα"


Τό α΄ μέρος τοῦ λόγου (οἱ ψυχικές ἀρετές), θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9044.html 
Τό β΄ μέρος τοῦ λόγου (οἱ σωματικές ἀρετές), θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_3957.html  Τό γ' μέρος τοῦ λόγου {τά ψυχικά πάθη (κακίες)}, θά βρεῖτε ἐδῶ: http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_5608.html
Τό δ΄ μέρος τοῦ λόγου (τά σωματικά πάθη), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_2090.html 
Τό ε΄ μέρος τοῦ λόγου (ἡ φιληδονία), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_9116.html 
Τό στ' μέρος τοῦ λόγου (τριμερής διαίρεση τῆς ψυχῆς καί πάθη), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_4965.html
Τό ζ' μέρος τοῦ λόγου (οἱ ἐμπαθεῖς λογισμοί καί ἠ θεραπεία τους), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/01/blog-post_265.html 

Τό η' μέρος καί προτελευταῖο τοῦ λόγου (ἡ ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν), θά βρεῖτε ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/02/blog-post_1.html


http://4.bp.blogspot.com/-JEzEEhTnl8g/Uf_UjDVlu_I/AAAAAAAAGn8/y2eNs37z-3Y/s1600/BC81D6CA741AC9E362B3E458904CD552.jpgἌν θέλεις, ἄς προσθέσουμε σ' αὐτόν τόν μικρό λόγο, σάν χρυσή σφραγίδα καί λίγα λόγια γιά τή σημασία τοῦ "κατ' εἰκόνα καί καθ' ὀμοίωσιν", μέ τό ὁποῖο πλάστηκε τό τιμιότερο ἀπ' ὅλα τά κτίσματα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος. Καί πράγματι, τό νοερό κάι λογικό ζῶο, ὁ ἄνθρωπος, εἶναι τό μόνο ἀπό ὅλα τά κτίσματα πού φέρει τό "κατ' εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωσιν" Θεοῦ (Γέν. α΄26) γνώρισμα. Κάθε ἄνθρωπος λέγεται "κατ' εἰκόνα" (εἰκόνα τοῦ Θοεῦ), διότι φέρει τό ἀόρατο, τό ἀθάνατο, τό αὐτεξούσιο. Καί ἀκόμη τό ἀξίωμα νά ἔρχει, νά τεκνοποιεῖ καί νά οἰκοδομεῖ. "Καθ' ὁμοίωσιν" λέγεται ὁ ἄνθρωπος, διότι μέ τήν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς καί τίς θεόνυμες καί θεομίμητες πράξεις του, ὁμοιάζει πρός τόν ἀγαθό Θεό. 

Δηλαδή, μέ τό νά συμπεριφέρεται φιλανθρώπως πρός τούς συνανθρώπους του, νά οἰκτείρει, νά ἐλεεῖ καί νά ἀγαπᾶ τούς "συνδούλους" του μέ κάθε εὐσπλαχνία καί συμπάθεια. Διότι, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας ὁ ἀληθινός, πρέπει νά εἴμαστε οἰκτίρμονες, αφοῦ Οἰκτίρμων (σπλαχνικός) εἶναι καί πρός ἐμᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας μας (Λουκ. ς' 36). Καί τό μέν "κατ' εἰκόνα" τό ἔχει κάθε ἄνθρωπος, διότι τά χαρίσματα τοῦ Θεοῦ δέν ἀνακαλοῦνται (Ρωμ. ια΄ 29). Τό "καθ' ὁμοίωσιν" ὅμως εἶναι σπάνιο ἀπόκτημα καί τό ἔχουν μόνον οἱ ἐνάρετοι καί οἱ ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι μιμοῦνται, μέ ἀνθρώπινα μέτρα, τήν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ. 
Εὔχομαι κι ἐμεῖς νά ἀξιωθοῦμε τῆς ὐπεράγαθης φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ Τόν εὐαρεστήσουμε μέ τήν ἀγαθοεργία μας καί γίνουμε μιμητές ὅλων ἐκείνων πού εὐαρέστησαν ἀπ' αἰῶνος τό Χριστό· "ὅτι Αὐτῷ (στόν Χριστό) ἐστί τό ἔλεος καί Αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί προσκύνησις σύν τῷ ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ καί ζωοποιῶ Αὐτοῦ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν".
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
 
Μικρή Φιλοκαλία