Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Ὀρθόδοξη Παράδοση ( ἄν δέν δοῦμε τό Φῶς σἐ αὐτήν τήν ζωή,... δέν θά τό δοῦμε στήν ἄλλη!)

Πρωτοπρ. Ἰωάννης Ρωμανίδης
ἀπό τό βιβλίο "Πατερική Θεολογία"

http://3.bp.blogspot.com/-Ta0rf-N2-kw/Uk8W0FyJH3I/AAAAAAAAFgg/N7HMGJR8Sw0/s640/971471_290542421090988_426958825_n.jpgΑὐτή ἡ προετοιμασία τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, καθώς καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων, που θέλουν νά δοῦν τόν Θεόν ὡς Φῶς, εἶναι στήν οὐσία της μία θεραπευτική ἀγωγή, ἡ ὁποία πρέπει νά ἀρχίση κάι νά τελειώση σ' αὐτήν τή ζωή. Πρέπει σ' αὐτήν τήν ζωή νά γίνη ἡ θεραπεία καί νά περατωθῆ. Διότι μετά θάνατον "οὔκ ἔστι μετάνοια". Αὐτή ἡ θεραπευτική ἀγωγή εἶναι ἡ οὐσία καί τό κύριο περιχόμενο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ὡς καί ἡ κύρια μέριμνα τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Συνίσταται δέ καί ἀποτελεῖται ἀπό τά ἀκόλουθα τρία στάδια πνευματικῆς ἀναβάσεως:

  1. τήν κάθαρσι ἀπό τά πάθη,
  2. τόν φωτισμό ἀπό τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
  3. καί τήν θέωσι, πάλι ἀπό τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
http://dosambr.files.wordpress.com/2010/11/agio2520fos1.jpg%3Fw%3D300
Συμβαίνει δέ καί τοῦτο: ἄν δέν φθάση κανείς τοὐλάχιστον σέ κατάστασι μερικοῦ φωτισμοῦ, σ' αὐτήν τήν ζωή, δέν μπορεῖ νά δῆ τόν Θεόν σάν Φῶς, οὔτε σ' αὐτήν τήν ζωή, ἀλλά οὔτε καί στήν ἄλλη ζωή. 
Ἔτσι εἶναι φανερό ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐνδιαφέρονται γιά τόν ἄνθρωπο ὅπως εἶναι σήμερα, αὐτήν τήν στιγμή. Καί ἐκεῖνος, πού χρειάζεται θεραπεία, εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἔχει καί τήν εὐθύνη τοῦ Θεοῦ νά ἀρχίση αὐτό τό ἔργο σήμερα, σ' αὐτήν τήν ζωή, διότι σ' αὐτήν τήν ζωή μπορεῖ. Ὄχι μετά θάνατον. Καί αὐτός ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκεῖνος, πού θά ἀποφασίση γιά τό ἄν θά ἀκολουθήση αὐτόν τόν δρόμο τῆς θεραπείας ἤ ὄχι.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ
Ὀρθόδοξος ἱεραποστολικός Σύνδεσμος Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου τῶν Θεσσαλονικέων
Φωτιστῶν Σλάβων