Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Μελέτα τούς βίους τῶν Ἁγίων

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς
http://fdathanasiou.files.wordpress.com/2011/04/justin_popovic-cebfcebcceb9cebbceafceb1-cf83cf84ceb7cebd-ceb5ce84cebdceb7cf83cf84ceb5ceb9cf8ecebd.jpg
Οἱ "Βίοι τῶν Ἁγίων" εἶναι μιά ἰδιόμορφος Ὀρθόδοξος Ἐγκυκλοπαιδεία. Εἰς αὐτούς δύναται νά εὔρη κανείς ὅλα ὅσα χρειάζονται εἰς μίαν ψυχήν πεινασμένη καί διψασμένη διά τήν αἰωνίαν Δικαιοσύνην καί αἰωνίαν Ἀλήθειαν μέσα εἰς αὐτόν τόν κόσμον· πεινασμένην καί διψασμένην διά τήν θείαν ἀθανασίαν καί τήν αἰωνίαν ζωή. ἐάν διψᾶς τήν πίστιν, θά τήν εὔρης πλουσίαν εἰς τούς "Βίους τῶν Ἁγίων" καί θά χορτάσης τήν ψυχή σου μέ τροφήν διά τήν ὁποίαν ποτέ δέν θά ξαναπεινάσῃς. Ἐάν ποθῇς τήν ἀγάπην, τήν ἀλήθειαν,τήν δικαιοσύνην, τή ἐλπίδα, τήν πραότητα, τήν ταπείωνσιν, τήν μετάνοιαν, τήν προσευχην ἤ ὁποιανδήποτε ἀρετήν καί ἄσκησιν, εἰς τούς "Βίους τῶν Ἁγίων" θά εὔρης ἕνα πλῆθος ἁγίων διδασκάλων διά κάθε ἄσκησιν καί θά λάβης τήν βοήθειαν τῆς χάριτος διά κάθε ἀρετήν.
http://3.bp.blogspot.com/-N51NN7NV9_M/UHmcgeZ1fVI/AAAAAAAAGwA/UNC-HzyZuAM/s1600/ekklisia-ierousalim.jpgΟἱ "Βίοι τῶν Ἁγίων" δείχνουν πολυαρίθμους ἀλλά πάντοτε βεβαίους δρόμους σωτηρίας, φωτισμοῦ, ἁγιασμοῦ, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως· δείχνουν ὅλους τούς τρόπους μέ τούς ὁποίους ἡ ἀνθρωπίνη φύσις κατανικᾶ τήν ἁμαρτίαν, τήν κάθε ἁμαρτίαν· πῶς νικᾷ τό πάθος, τό κάθε πάθος· πῶς νικᾷ τόν θάνατον, τόν κάθε θάνατον· πῶς νικᾶ τόν δαίμονα, τόν κάθε δαίμονα. Ἐδῶ εὐρίσκεται φάρμακον διἀ κάθε ἁμαρτίαν, καί διά κάθε πάθος θεραπεία, ἀπό κάθε θάνατον ἀνάστασις, καί ἀπό κάθε διάβολον ἀπελευθέρωσις, ἀπό ὅλα μαζί τά κακά ἡ σωτηρία. 

Δέν ὑπάρχει πάθος, δέν ὑπάρχει ἁμαρτία, πού νά μήν ὐποδεικνύεται μέσα εἰς τούς "Βίους τῶν Ἁγίων" ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖον νικᾶται, νεκρώνεται, ἐκριζώνεται.
Πῶς γίνεται κανείς ἀπό ἁμαρτωλός δίκαιος;
http://www.impantokratoros.gr/dat/F2829993/%5Bel%5Dimage1.png?634847466747485000Ἰδοῦ, ὅτι ἔχομεν ἕνα πλῆθος ἀπό συγκλονιστικά παραδείγματα μέσα εἰς τούς βίους τῶν Ἁγίων!
Πῶς δύναται κανείς ἀπό ληστής, πόρνος, μέθησος, ἄσωτος, φονεῦς μοιχός, νά γίνῃ ἅγιος; Δι' αὐτό θά εὔρωμεν πάμπολλα παραδείμγατα ἐδῶ. 
Ἐπίσης-πῶς ἀπό ἕναν φίλαυτον, φιλόζωον, ἰδιοτελῆ, ἄπιστον, ἄθεον, ὑπερήφανον, φιλάργυρον, ἐμπαθῆ, ἕνα κακοῦργον, ἕναν διαφθαρμένον, ὀργίλον, πονηρόν, ὕπουλον, χαιρέκακον, φθονερόν, κενόδοξον, φιλόδοξον, κακοήθη, ἅρπαγα καί ἀνελεήμονα, πῶς γίνεται ἕνας ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ; 
Οἱ "Βίοι τῶν Ἁγίων" θά μᾶς τό δείξουν καί ἐξηγήσουν.

"Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος",
Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς,
ἐκδοτικός οἶκος "Ἀστήρ", σελ. 92