Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

"Ὕστατη ἔκκλησις"Ἀρχιμ.  Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)
(Πρός τόν πατριάρχην Κων/πόλεως τόν Μάϊο τοῦ 1972-
ἀπόσπασμα ὑπομνήματος ἐπιστολῆς )

(ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο στίς μέρες μας 


καί μέρες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 
καί τῆς Μεταπατερικῆς "Θεολογίας")!

http://www.pemptousia.gr/wp-content/uploads/2012/05/324809-philotheos.jpg

http://tadeefi.files.wordpress.com/2014/02/cebaceb1cf84ceaccebbcebfceb3cebfcf82.jpg?w=365&h=365Ἐάν δέ ὁ Πατριάρχης δέν ἀναγνωρίση τά λάθη του καί ἐπιμένη στίς πλάνες του, τότε πρέπει νά ἐξεγερθοῦμε ἀπό τόν ὕπνο τῆς ραθυμίας καί τῆς δειλίας, καί ὡς καλοί στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῆς ἐνδόξου πατρίδος μας Ἑλλάδος, νά ἐνδυθοῦμε τά ὅπλα τοῦ φωτός καί μέ μιά ψυχή καί θερμή πίστη νά φωνάξουμε:
Ἔξω οἱ λύκοι καί λησταί. Τό πνευματικό σπίτι, πού μᾶς ἐδώρισε ὁ Οὐράνιος Πατέρας, δέν σας παραδίδουμε....
Ὅσοι ἔχουμε πίστη θερμή ὀρθόδοξη καί ὅσοι ἔχετε αἷμα καθαρό ἑλληνικό καί ἀγάπη ὁλόψυχη πρός τόν Θεό, πρός τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν Παναγία, πρός τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τήν γλυκειά μας πατρίδα, ἄς ὑψώσουμε προσευχχητικά χέρια πρός τόν Ὕψιστο Θεό καί πατέρα μας, νά μᾶς προσθέση πίστη στερεά, ἀγάπη κραταιά καί φρόνημα γενναῖο, καί νά ἀκολουθήσουμε ὅσα παρελάβαμε ἀπό τούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί τούς Ἁγίους Πατέρας.
http://1.bp.blogspot.com/-KX56FVsXnjE/UVV6zSxGmZI/AAAAAAAAKew/WODpO5Qijr0/s400/%25CF%2587%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1+%25CF%2586%25CF%2589%25CF%25822.jpgὉ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μᾶς λέγει·
"Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· πολλοί γάρ ἐλεύσονται ἐπι τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμί ὁ Χριστός, καί πολλούς πλανήσουσι...καί πολλοί ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καί πλανήσουσι πολλούς" (Ματρθ. 24,4 καί 11)
Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς παραγγέλει:
"Μή γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις·  τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνῃ καί ἀνομίᾳ; ἤ τίς κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστοῦ πρός Βελίαρ, ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου;" (Β' Κοριν. 6, 14-15)...
ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
(Λόγοι πόνου καί ἀγάπης)
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"