Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Ἡ πλούσια Ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα καί ἡ πτωχή καί ὕποπτη γλῶσσα τῆς Νέας Ἐποχῆς!

 https://egolpio.files.wordpress.com/2009/10/pentecost1.jpg?w=529
Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός
Μέ παγκόσμιες ἐπιστημονικές ἔρευνες πού διεξήχθησαν, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ Ἀρχαία Ἐλληνική γλῶσσα αὐξάνει τήν ἀνθρώπινη νοημοσύνη καί παράλληλα ἐπιδρᾶ θετικά καί στόν ψυχισμό!1

Σημαντικά στοιχεῖα πού τήν χαρακτηρίζουν:
 1. Τό τεράστιο εὖρος λέξεων, οἱ ὁποῖες μποροῦν νά ἀποδόσουν μέ λεπτομέρεια καί ἀκρίβεια πολλές νοηματικές καί συναισθηματικές ἔννοιες, καθώς καί λεπτοφυέστερες ἀποχρώσεις τους! Ἄρα, μέσα στό νοῦ καί στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ὑπάρχει καί καλλιεργεῖται ἡ δυνατότητα δημιουργίας πολυσύνθετων σκέψεων καί συναισθήματων,  ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πλουσιότερης ἔκφρασής τους καί τέλος,  ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ὑψηλότερης ἀντίληψης τῶν ἄλλων (εἴτε ἀπό γραπτό, εἴτε ἀπό προφορικό λόγο)!
 2. Ὁ μεγάλος ὄγκος σύνθετων λέξεων (στοιχεῖο εὐρηματικότητας – εὐφευρετικότητας – πολυμηχανίας)!
 3. Τά διαφορετικά φωνήεντα (πού σημειωτέον στήν ἀρχαιότητα εἶχαν διαφορά καί στήν προφορική τους ἐκφορά)!
 4. Ἡ σύνθεση τῶν διπλῶν φωνηέντων καί συμφώνων!
 5. Ὁ πολυτονισμός! (Αὐτές οἱ τέσσερις τελευταῖες παράμετροι, ἐνισχύουν τήν δυνατότητα ἐπεξεργασίας τοῦ νοῦ καί φυσικά τήν μνήμη)!
Ὅλα αὐτά:
 1. Ἐνεργοποιοῦν τόν ἐγκέφαλο, τήν εὐφυΐα του καί τήν μνήμη του, καθώς ἔχει νά ἐπεξεργαστεῖ πολλές καί διαφορετικές συνιστῶσες ταυτόχρονα, ἐνὼ παράλληλα, μπορεῖ νά συνθέσει πληθώρα διαφορετικῶν νοημάτων!
 2. Ἐμπλουτίζουν τόν ψυχισμό τοῦ ἀνθρώπου, μιά πού μέ τήν πλουσιότερη λεκτική παλέτα πού κατέχει, μπορεῖ νά συνθέσει καί νά ἐκφράσει μεγάλη γκάμα συναισθημάτων καί πολλαπλῶν ἀποχρώσεών τους!
 3. Ἀναβαθμίζουν σκάλες ἀνώτερα τήν ἐπικοινωνία. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος ὄχι μόνο νά ἐκφράζεται ὁ ἴδιος πιό πλούσια, πιό εὑρηματικά, μέ σαφήνεια καί κατανοητά, ἀλλά καί νά ἀντιλαμβάνεται ταχύτερα καί καλύτερα τόν συνομιλητή του! Τόσο ὡς πομπός, ὅσο καί ὡς δέκτης τοῦ λόγου λοιπόν, ὑπερέχει!
Δυστυχῶς, πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι ἐνῶ ὁ διάλογος γεννήθηκε στήν ἀρχαῖα Ἑλλάδα, ἀρχίζει νά πεθαίνει στή Νεοελλάδα; Οἱ Νεοέλληνες δέ συζητᾶνε πιά, άλλά μαλώνουν καί τό λεξιλόγιό τους (ἰδιαίτερα τῶν νέων), περιλαμβάνει περίπου 300 λέξεις σύμφωνα μέ στατιστικές ἔρευνες τῶν τελευταίων χρόνων! Τραγικότατη γλωσσική ἐπαιτεία καί σχῆμα ὀξύμωρον!...
Διότι ὁ λαός μέ τήν πιό πλούσια καί ἐνδιαφέρουσα γλῶσσα στόν κόσμο, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τήν μήτρα γεννέσεως καί τήν τράπεζα δανεισμοῦ πολλῶν ξένων γλωσσῶν παγκοσμίως, καταντᾶ ὁ πτωχότερος καί ἀνιαρότερος γλωσσικά ἐν καιρῷ εἰρήνης!
 • Μᾶς βάζει λοιπόν σέ σκέψεις τό γεγονός ὄτι ἐπιβλήθηκε τό μονοτονικό σύστημα πρίν τρεῖς δεκαετίες τουλάχιστον (δεκαετία τοῦ '80 ἐπί Ἀνδρέα Παπανδρέου)!
 • Μᾶς βάζει σέ σκέψεις ὅτι κάποιοι Πανεπιστημιακοί καί πολιτικοί κύκλοι συζητοῦν, ἐδῶ καί χρόνια, νά καταργήσουν ὅλα τά φωνήεντα ( τά η, ι, ει, οι, υ, υι καί τά ο, ω ), διατηρώντας μόνο δύο ( τό ι καί τό ο ), ἐπί προφάσει τῆς ἁπλοποίησης καί εὐχρηστίας τῆς γλώσσης! Βέβαια, ἄν κανείς πάρει πειραματικά ἕνα μικρό κείμενο καί δοκιμάσει αὐτές τίς ἀλλαγές στήν πράξη, θά διαπιστώσει ὅτι ὄχι μόνο δημιουργεῖται ἕνα νοηματικό χάος χειρότερο ἀπό τά μουγκρητά τῶν ἀνθρώπων τῶν σπηλαίων, ἀλλά τό ἀποτέλεσμα εἶναι γελοῖο καί τραγελαφικό συγχρόνως! Σχεδόν ἀδύνατον νά ὑπάρξει κατανόηση καί συνεννόηση! Δοκιμάστε το...
 • Μᾶς βάζει σέ σκέψεις γιατί μπαίνουν τά Ἀγγλικά καί δεύτερη καί τρίτη ξένη γλῶσσα ὑποχρεωτικά ἀπό τίς πρῶτες τάξεις τοῦ δημοτικοῦ καί ὄχι τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἐνῶ στἠν Ἀγγλία γιά παράδειγμα, γίνεται τό ἀντίθετο ὕστερα ἀπό τά ἀποκαλυπτικά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν πού ἀφοροῦν τήν ἀρχαία Ἐλληνική γλῶσσα! 
 • Μᾶς βάζει σέ σκέψεις γιατί ἀκόμη καί τά Νεοελληνικά στά σχολεῖα, τά ὀρφανεύουν ἀπό τούς κλασικούς συγγραφεῖς, οἱ ὀποῖοι ὑπῆρξαν ἄριστοι χειριστές τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Τά νεοεποχίτικα νεοελληνικά κείμενα συγγράφονται ἀπό νεο(ἐποχικο)"ελληνο"συγγραφίσκους πού ὄχι μόνο στεροῦν ἀπό τόν λόγο τους τίς ἀπύθμενες πηγές σέ πλοῦτο λέξεων, ἀλλά τά ἀποστεώνουν συστηματικῶς καί νοηματικά, ἀπό ἀξίες ἑλληνικές, ὀρθόδοξες καί ἠθικές καί τά ντύνουν μέ ἄχρηστα, στήν καλύτερη περίπτωση, καί βλαβερά στήν χειρότερη, μηνύματα καί νοήματα! Ἔτσι, τό πτωχό νεοελληνικό σχολικό λεξιλόγιο, συμβαδίζει χεράκι χεράκι καί μέ τήν πνευματική πτωχεία! Τά παιδιά εἰσέρχονται στά δημοτικά (καί ὄχι μόνο σέ αὐτήν τήν ἐκπαιδευτική βαθμίδα, τό κακό συνεχίζεται καί περαιτέρω...) μέ μυαλό καί ἐξέρχονται λωβοτομημένα! Εἰσέρχονται μέ ψυχή καί ἐξέρχονται προγραμματισμένα ρομποτοειδῆ, τοῦ τεχνοκρατικοῦ κι ἀντίθεου συνάμα συστήματος!
 • Μᾶς βάζει σέ σκέψεις γιατί μᾶς προβάλλουν συνεχῶς τά greeklish! Ἕνα παραφύσιν κράμα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης ἀναμεμιγμένο μέ λατινικούς χαρακτῆρες καί πασαλειμμένο ταυτόχρονα μέ ξένες (ἀγγλικές κατ' ἐξοχήν) λέξεις!
 • http://4.bp.blogspot.com/-RaIj-fzK1fw/TYkGCAOQXyI/AAAAAAAABWQ/DNr7-MHVJwM/s600/peristeri-xroma.pngΜᾶς βάζει σέ σκέψεις γιατί κάποιοι πολιτικοί καί ἀμφιλεγόμενοι «μεταπατερικοί καί οἰκουμενιστικοί θρησκευτικοί» κύκλοι, θέλουν νά ἐξοβελίσουν τήν ἀρχαΐζουσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, καθώς κι ἀπό τήν Ἐκκλησία ὡς λειτουργική γλῶσσα της, ἐπί προφάσει πάλι τῆς εὐκολώτερης κατανόησής της! Παράλληλα μέ τή νοημοσύνη καί τόν ψυχισμό, εὐκαιρία νά «πειραχθεῖ» καί ἡ Πίστη! Μ' ἕναν σμπάρο, ὄχι δύο, ἀλλά τρία τρυγώνια! Στίς νεοελληνικές μεταφράσεις καί ἀποδόσεις, σίγουρα δέ θά εἶναι δυνατόν νά ἀποδοθοῦν μέ ἀκρίβεια λεπτά πνευματικά νοήματα (πρᾶγμα πού γίνεται ἤδη ὄπου ὑπάρχει μετάφραση ἀκόμη κι ἀπό καλοπροαίρετους), οὐσιαστικῆς ὅμως σημασίας. Ταυτόχρονα, "αὐτοί οἱ κύκλοι" καραδοκοῦν  νά προβοῦν (ὄχι καλοπροαίρετα) σέ μεταφραστικές ἀλλοιώσεις-μαγειρέματα μείζονος δογματικῆς σημασίας κι ἔτσι, χρησιμοποιώντας τήν γλῶσσα ὡς ἄλλον δούρειο ἴππο, νά μᾶς σερβίρουν ἀμάσητες τίς κακοδοξίες τους! Παραγκωνίζοντας τό πρωτότυπο κείμενο, θά ἐξαφανιστοῦν "ὡς διά μαγείας!..." τά ὀρθά δογματικά νοήματα διά παντός! Ὁ νοῶν, νοείτω σέ ποιούς καί κατ' ἐξοχήν ΠΟΙΟΝ βολεύει αὐτή ἡ ἀτυχής ἐξέλιξη…Θαρρεῖς καί τό Ἅγιον Πνεῦμα ἀδυνατεῖ νά κάνει μετάφραση στήν ψυχή κάθε πιστοῦ πού ὁδεύει εἰς ὁδόν μετανοίας, καθάρσεως, πολλῷ δέ μᾶλλον στούς φωτισθέντες! Οἱ ψαράδες ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ καί οἱ τόσοι καί τόσοι ἀμόρφωτοι ἅγιοι ἀνά τούς αἰῶνας, μέ τήν ὑπερφύσιν ἁγιοπνευματική τους σοφία, δέν εἶναι γνωστοί σέ αὐτούς "τούς κύκλους"; Δέν τούς πῆραν ἀκόμη μυρουδιά;...Ἄν μήτι ἄλλο, ὅλο αὐτό τό ἐγχείρημα πετάγματος εἰς τήν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πατερικῆς ἀρχαΐζουσας γλώσσης, ἀποτελεῖ ξεκάθαρη καί κατάφορη βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐν συνεπείᾳ κατά τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα ἀποτελεῖ παρέκκλιση ἀπό τήν Ἱερά Παράδοση εἰς ἕτερες κρηνίζουσες καί ἄγουσες εἰς ἀπώλειαν ὁδούς!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Gizis_kryfo_skoleio.jpgΠροφάσεις ἐν ἁμαρτίαις λοιπόν καί γεννῶνται οἱ ἑξῆς εὔλογες ρητορικές ἐρωτήσεις:
 1. Μήπως θέλουν οἱ ταγοί τῆς Νέας Ἐποχῆς, νά χαζέψουν τούς Ἕλληνες!!!;;; 
 2. Μήπως ἀποσκοποῦν οἱ ταγοί τῆς Νέας Ἐποχῆς νά ἀποχριστιανοποιήσουν τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς!!!;;;
 Ἐν κατακλείδει: 
Ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ σκέψη τοῦ ἀνθρώπου! "Δολοφονώντας" τή γλῶσσα, σκοτώνεις τήν εὐφυία τοῦ ἀνθρώπου! Σκοτώνοντας τήν σκέψη καί τήν εὐφυΐα του,  ἐλέγχεις καλύτερα καί χειραγωγεῖς τή ζωή καί τήν ψυχή του καί τίς "ἄγεις καί φέρεις" κατά τό δοκοῦν!
Καί ἄς μήν πλανώμαστε, ὁ κοσμοκράτορας τοῦ κόσμου τούτου εἶναι ὁ Διάβολος. Τό σύστημα, θά παραδώσει τήν σκέψη καί τή ψυχή μας, στόν άφέντη πού προσκυνᾶ καί ὄχι στόν Τριαδικό Θεό καί στά δικά μας καλά καί συμφέροντα!
Μή γένοιτο!

Χένρυ Κίσινγκερ:
"Ο λαός των Γκρεκών είναι αναρχικός και δύσκολος να τιθασευθή. 
Γι' αυτό πρέπει να τον χτυπήσουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. 
Τότε ίσως αναγκασθή να συμμορφωθή. 
Εννοώ να πλήξουμε τη γλώσσα του, 
την θρησκεία του, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα,  
ώστε να εξουδετερώσουμε την δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει,
 ώστε να μην μας παρενοχλεί 
στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή,
 σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή στρατηγικής σημασίας για μας"


http://rwmios.files.wordpress.com/2012/07/ekklisia.jpg

1.Κύριε Διευθυντά,
Σύμφωνα με την θεωρία, του Καθηγητού της Φιλολογίας Eric Havelock η οποία στηρίζεται στον Πλάτωνα, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των χρηστών του. Στον συνεδριακό τόμο των τετρακοσίων σελίδων «Alphabet and the Brain, έκδοση Springer του 1988» παρουσιάζονται τα συμπεράσματα πλήθους κορυφαίων επιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων και άλλων ειδικοτήτων πλην Ελλήνων αντιστοίχων ειδικοτήτων. Επιμελητές της έκδοσης ήταν ο Καθηγητής της Ιατρικής Charles Lumsden του Πανεπιστημίου του Τορόντο και ο Διευθυντής του Κέντρου Θεωρίας της Επικοινωνίας “Marchal McLuhan” Derrick De Kerckhove. Tα επιστημονικά αποτελέσματα τα οποία υποστηρίζουν την θεωρία του Havelock είναι τα εξής:
1.Η περιοχή Broca, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο, λόγω του ελληνικού αλφαβήτου διότι χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γραφή για πρώτη φορά. 2.Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επαναπρογραμματίστηκε ριζικώς. 3.Η πιο πάνω αναφερθείσα συγκλονιστική μεταβολή στην λειτουργία του εγκεφάλου προκάλεσε μία ουσιώδη αλλαγή στην ψυχολογία των χρηστών του αλφαβήτου από την οποία προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των πολιτών δια της λειτουργίας του θεάτρου.
Οι δημοσιευμένες έρευνες της επιστημονικής ομάδας του Ιωάννη Τσέγκου παρουσιάζονται στο βιβλίο «Η εκδίκηση των τόνων». Σε αυτές, αλλά και σε νεώτερες έρευνες 1999-2010, απέδειξαν ότι οι μετρήσιμοι δείκτες της Λεκτικής Νοημοσύνης και της Αφαιρετικής Σκέψης με αποδεκτές τεχνικές επιταχύνθηκαν σε ομάδα 25 μη-δυσλεξικών παιδιών. Η διδασκαλία στα παιδιά αυτά καθώς και οι μετρήσεις των δεικτών άρχισαν από την ηλικία των 8 ετών και συνεχίστηκαν μέχρι και τα 12 χρόνια τους. Οι ίδιοι δείκτες επιβραδύνθηκαν στην ισάριθμη ομάδα μη-δυσλεξικών παιδιών τα οποία δεν διδάχθηκαν εβδομαδιαίως και εξωσχολικώς επί δίωρο την Αρχαία Γλώσσα. Ας σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες διδάχθηκαν τα ίδια προγραμματισμένα μαθήματα στο κανονικό ωράριο η δε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με γενικώς αποδεκτό πρότυπο. Ωστόσο, η Αυστραλή Πανεπιστημιακή ερευνήτρια Kate Chanock έκανε ένα βήμα παράλληλο ως προς τον Ιωάννη Τσέγκο διότι στο έργο της «Help for a dyslexic learner from an unlikely source: the study of Ancient Greek, Literacy 2006» περιγράφει πως κατέστησε ένα αγγλομαθή δυσλεξικό σε μη-δυσλεξικό με τα Αρχαία Ελληνικά! Εν τούτοις, από φέτος, τα μεν παιδιά της Αγγλίας του Δημοτικού στην περιοχή της Οξφόρδης, με επιστημονική πρόταση, επιπροσθέτως των μαθημάτων τους θα μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά, τα δε αντίστοιχης ηλικίας Ελληνόπουλα, μόνον με πολιτική απόφαση, δεν θα διδάσκονται την Αρχαία Γλώσσα ενώ θα έπρεπε, αλλά Αγγλικά!!
Σταύρος Π. Παπαμαρινόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας 2004-2010
Πηγή ὑποσημείωσης: http://news.kathimerini.g