Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

"Μή κλίνετε γόνυ εἰς τόν ἀντίχριστον Πάπα"

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ!
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
http://static.pblogs.gr/f/324809-philotheos.JPG

http://3.bp.blogspot.com/-nFJZdb-7L0s/Ucx3MbHcV7I/AAAAAAACAAk/ooaGcL8e2TA/s400/anekshghta.jpg
...Πιστεύω καί ἐλπίζω ὅτι ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἀρχηγός τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ὁ κραταιός καί δυνατός ἐν πολέμοις, πάντας τούς πολεμοῦντας τήν Νύμφην Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν, τήν καθαράν καί ἄσπιλον, τήν ὁποίαν περιποιήσατο μέ τό Τίμιον Αἷμα Του, θά τούς συντρίψη ὡς σκέυη κεραμέως καί θά διαφυλάξη καί διασώση Αὐτήν καθαράν.

"Πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δικά μας θά' ναι" (ἡ Πόλη)!
 
Ὑμεῖς δέ οἰ ἐναπολειφθέντες στῆτε καλῶς, στῆτε μετά φόβου, στῆτε ἀνδρείως καί μή κλίνετε γόνυ εἰς τόν ἀντίχριστον Πάπα καί εἰς τούς ὁπαδούς αὐτοῦ φιλοπαπιστάς οἰκουμενιστάς, καί λοιπούς δειλούς καί προδότας. Στῆτε μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, διά νά λάβετε τόν ἄφθαρτον στέφανον εἰς τούς οὐρανούς...
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ