Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα καί ἡ πρώτη θέση στήν κόλαση!

(Ὁ Κύριος εἶπε...)

http://1.bp.blogspot.com/-84rvJKlzpsg/U7-BIZAGUaI/AAAAAAAAZcs/w_zqYB-O-KU/s1600/1.jpg
http://blogs.sch.gr/kantonopou/files/2009/05/9uh.jpg
Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός-ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
  Ὁ Κύριος εἶπε:
«εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι,
 ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος»
(Μάρκ. 9:35)

Ἐκ τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, λοιπόν, μέ ἀσφάλεια γνωρίζουμε
πώς τό "πρωτεῖο" τοῦ πιστοῦ χριστιανοῦ
τό ὁποῖο τοῦ ἀρμόζει νά ἀναζητᾶ καί νά ἐπιδιώκει, 
εἶναι ἡ τελευταία θέση καί ὑπό κάτω πάντων ὡς διακονητής τους!
Ποῦ βασίζει λοιπόν ἐν προκειμένῳ Γραφικά ὁ Πάπας τήν ἀπαίτησή του
 γιά "πρωτεῖο" καί ἀρχηγία;
 
Ἐπίσης
ὁ Κύριος εἶπε:
«πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, 
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» 
(Λου. 18:14) 
Ἐκ τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, πάλι, μέ ἀσφάλεια γνωρίζουμε
πώς αὐτόν πού ἐπιζητᾶ νά ἀνυψώνει τόν ἑαυτό του, ὁ Θεός θά τόν ταπεινώσει
διότι διακατέχεται ἀπό ἑωσφορική ἔπαρση καί ὑπερηφάνεια.
Ἀντίθετα, αὐτόν πού θρέφει χαμηλή (αὐτομεμψία) ἤ καμμία ἰδέα γιά τόν ἑαυτό του
ὁ Θεός θά τόν ὑψώσει γιά τήν ταπεινότητά του καί γιά τήν ὑπακοή του στό θέλημά Του.  
Ποῦ βασίζει λοιπόν ἐν προκειμένῳ Γραφικά ὁ Πάπας τήν ἀπαίτησή του
 γιά "πρωτεῖο" καί ἀρχηγία ἔχοντας ἴδιον θέλημα;
 http://rouamat.com/wp-content/uploads/2014/03/pope-francis-rouamat-9.jpg
Ὁ "πρῶτος" πού θέλησε νά εἶναι "πρῶτος" στήν θέση τοῦ Θεοῦ
ἦταν ὁ ὑπερήφανος Ἑωσφόρος
 καί ὡς γνωστόν ἐξέπεσε τοῦ Παραδείσου γι' αὐτή του τήν ἔπαρση,
ἔγινε Διάβολος καί "πρῶτος" κάτοικος τῆς κόλασης!
Ἔτσι καί ὁ Πάπας!
Θέλει νά εἶναι "πρῶτος" 
ἐν ἀντιθέσει μέ τόν Θεό πού ζητᾶ ὁ κάθε πιστός νά εἶναι ἔσχατος, ταπεινός καί διάκονος
καί μέ αὐτόν τόν τρόπο,
ἡ μόνη "πρωτειά" πού ἐξασφαλίζει γιά τόν ἑαυτό του
         εἶναι αὐτή τοῦ Σατανᾶ καί μαζί του στήν κόλαση!   
  
   http://1.bp.blogspot.com/-hCNn-tsI7Yo/Ub1yCZw_viI/AAAAAAAArO8/8rd811Bho1U/s560/kolash-4.gif