Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Εἶναι σωστό ὁ μοναχός νά ἔχει σχέσεις μέ τούς κατά κόσμον οἰκείους του; (γ΄μέρος)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
 Ἕνας ἀπό τούς ὅρκους στήν μοναχική κουρά.
 Ένας από τους όρκους στη μοναχική κουρά:
Όταν ο όρκος αναφέρεται ως υπόσχεση στον Θεό, έχων σχέση με την πνευματική πορεία του ορκισθέντος- όπως εν προκειμένῳ του μοναχού- τότε ο υποσχεθείς  πρέπει να σηκώση το βάρος των υποσχέσεων του, μένων  πιστός στους όρκους- υποσχέσεις, τους οποίους έδωσε. 
Δυστυχώς, ομολογεί ο Μ.Βασίλειος, "τούτο  πάνυ ολίγοις  των εις ημετέραν  γνώσιν ηκόντων κατόρθωται".Στην Ακολουθία του Μεγάλου και Αγγελικού Σχήματος υπάρχουν, όπως είναι γνωστό, οι ερωταποκρίσεις μεταξύ του Αρχιερέως ή του Ιερομονάχου και του χειροθετουμένου. Μεταξύ άλλων τίθενται και τα εξής ερωτήματα: 
-" Αποτάσσῃ τῳ κόσμῳ και τοις εν τῳ κόσμῳ, κατά την εντολήν του Κυρίου; Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοήν τῳ προεστώτι, και πάσῃ τῃ εν Χριστῷ αδελφότητι; Φυλάττεις σε αυτόν εν παρθενίᾳ και σωφροσύνῃ, και ευλαβείᾳ;" κ.ο.κ 
Και απαντά ο χειροθετούμενος:
-"Ναι του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ". 
 Η απάντηση αυτή είναι όρκος- υπόσχεση, τον οποίο  καλείται ο χειροθετηθείς  να τηρήση.

http://2.bp.blogspot.com/-SQhiFzgDf-Y/TXuU9XL7-jI/AAAAAAAAAmg/909Nrn_1MYw/s1600/%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C-%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1.jpg


Πηγή:  http://agiatriadamideas.blogspot.gr/