Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Ἐπιστολή συμπαράστασης ἀπό τήν ὁμάδα τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πρός τόν Ἐπίσκοπο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ (γιά τόν ἀγῶνα του κατά τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τό ἐπαίσχυντο "σύμφωνο συμβίωσης" καί τίς ὑβριστικές ἐπιθέσεις πού δέχεται στό πρόσωπό του)


                http://www.grekomania.ru/images/catalog/320/gallery/3993_Agios-Dimitrios.jpg
  Θεσσαλονίκη  13 / 01 / 2014
   Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Πειραιῶς
κ.Σεραφείμ,
είς Πειραιᾶ
Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Πειραιῶς κ. Σεραφείμ,
     Παρακολουθοῦμε, εἰδικά τόν τελευταῖο καιρό, μέ μεγάλη μας λύπη, τά τεκταινόμενα σχετικά μέ τήν κατάθεση ἀπό τό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ Συμφώνου Συμβίωσης ὁμοφύλων πρός ἐπίσημη νομιμοποίηση καί τίς προκλητικές-ὑβριστικές συμπεριφορές κατά τοῦ προσώπου σας, μετά τίς δικαιολογημένες ἀντιδράσεις σας περί ἀφορισμοῦ, τίς ὁποῖες ἐπικροτοῦμε.
    Παρακολουθοῦμε, μέ μεγάλη μας λύπη, πολιτικούς ἡγέτες νά τάσσονται ὑπέρ τέτοιων ἐπαίσχυντων προτάσεων, τήν στιγμή πού θα ἔπρεπε κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη, νά λάμπουν ὡς ἥλιος ἀπό τίς ὑψηλές θέσεις τους στα μάτια τῶν πολιτῶν πού τούς ψηφίζουν γιά νά τούς ὑπηρετοῦν, ὥστε νά ἀποτελοῦν φωτεινά πρότυπα ἤθους κι ἐναρέτου βίου κι ὄχι παραδείγματα πρός ἄτακτον φυγήν!
     Παρακολουθοῦμε με λύπη δημοσιογράφους καί κάποιους ἐπιφανεῖς συμπολίτες μας και μή, νά συμφωνοῦν μέ τίς «προοδευτικές» θέσεις τους στό γενικότερο ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας μας, στήν μεγαλύτερη ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί στην βαθυτέρα ἀμετανοησία, τήν έθνική καί τήν προσωπική τοῦ καθενός.

      Παρακολουθοῦμε ὅμως και μέ μεγάλη μας χαρά, ἕναν Ἐπίσκοπο παλληκάρι, ἄς μᾶς συγχωρεθεῖ ἡ ἔκφρασις, νά ἀποτελεῖ τήν ὑγιαίνουσα λαλιά τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ χριστεπώνυμου ποιμνίου, πού κρέμεται κυριολεκτικά ἀπό τήν ὀρθή πίστη καί στάση τοῦ Ποιμένα του. Βλέπουμε νά προτάσσετε σθεναρά τά στήθη σας, ὅπως σέ ὅλα τά ζητήματα πού κατά καιρούς ἐπιχειροῦν νά κλυδωνίσουν τήν Κιβωτό τῆς Σωτηρίας, ἔτσι καί στό θέμα τοῦ Σοδομισμοῦ καί τῆς παραφύσιν χρήσης τῆς ἀναπαραγωγικῆς λειτουργίας.
      Χαιρόμαστε γιά κάθε σας θεοφιλῆ ἐνέργεια, συντασσόμαστε μαζί σας στόν ἀγώνα σας ὑπέρ Πίστεως καί πατρίδος, συμμεριζόμαστε τίς ὀρθές ἀπόψεις κι ἐνέργειές σας, συμβάλλουμε κι ἐμεῖς σάν ἀνεπίσημη ὁμάδα Χριστιανῶν Πολιτῶν μέ τίς ταπεινές δυνατότητές μας, ὑπέρ τῆς Ἀληθείας καί συμπορευμόμαστε μαζί σας ψυχῇ, σώματι καί πνεύματι, λόγῳ καί ἔργῳ!
      Οἱ Ὀρθόδοξοι Πολίτες Θεσσαλονίκης, εἴτε μόνοι μας ὡς ἀνεπίσημη ὁμάδα, εἴτε συμπράττοντας καί μέ ἄλλες ἐπίσημες χριστιανικές ὀργανώσεις κατά καιρούς, ἔχουμε ἤδη πολλάκις προβεῖ τά τελευταῖα χρόνια σέ διαμαρτυρίες ( στό διαδίκτυο, μέ ἐπιστολές σέ διάφορους θρησκευτικούς καί πολιτικούς φορεῖς ἤ πρόσωπα καί συναντήσεις μαζί τους, στόν ἔντυπο τύπο, μέ εἰρηνικές συγκεντρώσεις, μέ ὀμιλίες, τηλεοπτικές συνεντεύξεις κλπ ), τόσο στό παρελθόν, ὅσο καί στό παρόν, ἀλλά θά συνεχίσουμε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί στό μέλλον, προκειμένου νά ὁμολογοῦμε τόν Κύριο, νά ὑπηρετοῦμε μέ ἀγάπη τόν συνάνθρωπο καί πλησίον μας καί τήν ὀρθή Πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων μας τήν ὁποία παραλάβαμε.
  Ταπεινά εὐχόμαστε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ὅλοι οἱ Ἄγιοι, νά σᾶς συνοδεύουν και προστατεύουν σέ κάθε σας θεοφιλῆ και φιλάνθρωπη ἐνέργεια, ἀλλά καί κάθε στιγμή τῆς ζωῆς σας καί σᾶς παρακαλοῦμε νά εὔχεσθε καί ὐπέρ ἡμῶν, καθώς καί γιά τήν εὐδοκίμηση κάθε δικῆς μας φιλόθεης καί φιλάνθρωπης ταπεινῆς ἀγωνιστικῆς ἐνέργειας, πρός σωτηρίαν καί πρός δόξαν Θεοῦ.
Ἀσπαζόμαστε τήν δεξιάν σας μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ,

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*Τήν ἐπιστολή ὑπέγραψαν μέλη ἐκ μέρους ὅλης τῆς ὁμάδας ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τά στοιχεῖα τῶν ὁποίων ἔχει στήν διάθεσή του τό ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/