Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΡΚΟΥ

http://1.bp.blogspot.com/-BS8kZ4lmeB4/UOZWd7kCu-I/AAAAAAAAl8g/sX2FdXTIchU/s320/1.jpg


Σύμφωνα μέ τό Νόμο τοῦ Κυρίου: «μή ὁμόσαι ὅλως» ( Ματθ. 5, 34 ),
ὁ ὅρκος ἀπαγορεύεται  σέ κάθε περίπτωση 
( ἀκόμη κι ἄν εἶναι ἀληθινό αὐτό πού λέγεται ).
Εἶναι πολύ μεγάλη ἁμαρτία κι ἔχει ἐπιτίμιο σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες.
Ὅλοι οἱ Χριστιανοί πρέπει νά μήν ὁρκίζονται ποτέ
καί νά ἐπικαλοῦνται – χρησιμοποιοῦν τίς διατάξεις τοῦ νόμου 
πού τούς δίνει αὐτό το δικαίωμα,
στά δικαστήρια, στίς δημόσιες ὑπηρεσίες κλπ.
( Παρακάτω παραθέτουμε τίς διατάξεις αὐτές)
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΚΟ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ματθ. 5, 34: «Ἐγώ δέ λέγω ὑμῖν, μή ὁμόσαι ὅλως, μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστί τοῦ Θεοῦ».
Ματθ. 5, 34:  Ἐγώ ὅμως σᾶς λέγω νά μήν ὁρκισθῆτε καθόλου, οὔτε στόν οὐρανόν, διότι εἶναι θρόνος τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ.
Ματθ.5, 35:  «μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιον ἐστί τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστί τοῦ μεγάλου βασιλέως».
Ματθ.5, 35:   "οὔτε εἰς τήν γῆ, διότι εἶναι σάν ἄλλο ὑποπόδιον εἰς τά  πόδια αὐτοῦ, οὔτε εἰς Ἱεροσλόλυμα, διότι εἶναι πόλις τοῦ μεγάλου βασιλέως Θεοῦ, ἐφόσον ἐκεῖ εἶναι κτισμένος ὁ ναός του".
Ματθ. 5,36: «μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὁμόςῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχαν λευκήν ἤ μέλαιναν ποιῆσαι».
Ματθ. 5,36: "οὔτε εἰς τήν κεφαλήν σου νά ὁρκισθεῖς, πού εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, διότι σύ δέ μπορεῖς οὔτε μίαν τρίχαν νά τήν κάνεις μαύρην ἤ ἄσπρη ( δηλαδή εἰς τίποτε μήν ὁρκισθεῖς, ἀφοῦ τά πάντα τά γεμίζει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ )".
Ματθ 5, 37: «ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν ναί ναί, οὔ οὔ, τό δέ περισσόν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστίν».
Ματθ 5, 37:  "ἄς εἶναι δέ ὁ λόγος σας ἀληθινός πάντοτε, ὥστε τό ναί νά εἶναι ναί καί τό ὄχι νά εἶναι ὄχι. Διότι τά παραπάνω ἀπό αὐτά εἶναι ἀπό τόν πονηρόν, τόν πατέρα τοῦ ψεύδους".
Στή συνέχεια παραθέτουμε τίς νομοθετικές διατάξεις πού πρέπει
νά ἐπικαλοῦνται – χρησιμοποιοῦν οἱ Χριστιανοί γιά νά μήν ὁρκίζονται:


ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γιά τήν ρκωμοσία δημοσίων παλλήλων καί στρατιωτικν
Τό ρθρο 13 (πάρ. 5 σέ συνδυασμό μέ τήν πάρ. 4) το σχύοντος Συντάγματος (ναθεώρηση 2008) πιτρέπει τόν ρκο.
Α. Δημόσιοι πάλληλοι
Ν. 3528/2007 «Κώδικας κατάστασης δημοσίων παλλήλων», συμφώνως πρός τήν προαναφερομένη διάταξη το Συντάγματος, προβλέπει στό ρθρο 18 παρ. 2, τι ποδοχή διορισμο δημοσίου παλλήλου δηλώνεται μέ τήν ρκωμοσία. δέ ρκος, συμφώνως πρός τό πόμενο ρθρο 19, χει ς ξς: «ρκίζομαι νά φυλάττω πίστη στήν πατρίδα, πακοή στό Σύνταγμα καί τούς νόμους καί νά κπληρώνω τιμίως καί εσυνειδήτως τά καθήκοντά μου».
Συνεχίζοντας μως τό ρθρο παρέχει καί τήν ξς δυνατότητα: «σοι δηλώνουν τι δέν πρεσβεύουν καμιά θρησκεία πρεσβεύουν θρησκεία πού δέν πιτρέπει τόν ρκο (ντί ρκου) παρέχουν τήν κόλουθη διαβεβαίωση: «Δηλώνω, πικαλούμενος τήν τιμή καί τή συνείδησή μου, τι θά φυλάττω πίστη στήν λλάδα, πακοή στό Σύνταγμα καί τούς νόμους καί νά κπληρώνω τιμίως καί εσυνειδήτως τά καθήκοντά μου».
Β. Στρατιωτικοί
πίσης τό ρθρο 3 το Στρατιωτικο Κανονισμο 20-1 (πού κυρώθηκε μέ τό ΠΔ 130/1984), συμφώνως πίσης πρός τήν ναφερομένη παραπάνω διάταξη το Συντάγματος, προβλέπει τι ποιος ντάσσεται στίς τάξεις το Στρατο ποχρεώνεται νά δώσει τόν ξς ρκο στή Σημαία καί τό ερό Εαγγέλιο στά ερά σύμβολα πού πιστεύει καθένας: «ρκίζομαι νά φυλάττω πίστιν ες τήν πατρίδα. πακοήν ες τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τά ψηφίσματα το κράτους κλπ.».
μως στήν στοσελίδα το Γενικο πιτελείου Στρατο (www.army.gr) ναφέρεται τι: σοι νεοσύλλεκτοι δηλώνουν μή ναγνωρισμένο θρήσκευμα θρησκευτικοί συνειδησιακοί λόγοι δέν τούς πιτρέπουν ρκωμοσία δηλώνουν θεοι, ρκωμοσία τούς γίνεται στόν διο χρο στό γραφεο το Διοικητο, γιά μεμονωμένες περιπτώσεις, μέ τή διαφορά τι δίνουν διαβεβαίωση στήν λληνική Σημαία, χρησιμοποιοντες ντί το ρου «ρκίζομαι», τή φράση «πικαλούμενος τήν τιμή μου καί τήν συνείδησή μου, πόσχομαι νά φυλάττω πίστιν ες τήν πατρίδα κλπ.» .
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά μέ τόν ρκο στά δικαστήρια
Θεσσαλονίκη 12 Μαρτίου 2009
δόση ρκου πό τούς μάρτυρες στά δικαστήρια ταν ποχρεωτική μέχρι τήν 15-09-2001, πότε μέ τό ρθρο 14 παρ. 7 το Νόμου 2915/2001 πού τροποποίησε τό σχετικό ρθρο 408 το Κώδικα Πολιτικς Δικονομίας, καθιερώθηκε πό 16-09-2001 λεγόμενος πολιτικός ρκος. Κατά τή διάταξη ατή πρίν ξετασθε μάρτυρας ρωτται πό τό δικαστήριο ν προτιμ νά δώσει θρησκευτικό πολιτικό ρκο. άν μάρτυρας πιλέξει τόν πολιτικό ρκο ατός δίνεται ς διαβεβαίωση μέ τόν ξς τύπο: «Δηλώνω στήν τιμή καί στή συνείδησή μου πώς θά π λη τήν λήθεια καί μόνο τήν λήθεια, χωρίς νά προσθέσω οτε νά ποκρύψω τίποτε».
Τά παραπάνω σχύουν στίς πολιτικές (στικές) δίκες. σον φορ τίς ποινικές δίκες νέκαθεν σχύει σχετικς τό ρθρο 220 το Κώδικα Ποινικς Δικονομίας, κατά τό ποο: ν μάρτυρας πιστεύει σέ θρησκεία πού δέν πιτρέπει τόν ρκο, ρκος πού δίνεται εναι κόλουθος (σχεδόν πανομοιότυπος μέ ατόν στίς πολιτικές δίκες): «Δηλώνω πικαλούμενος τήν τιμή καί τή συνείδησή μου τι θά π λη τήν λήθεια καί μόνο τήν λήθεια, χωρίς νά προσθέσω οτε νά ποκρύψω τίποτε».
Δέον νά τονισθε τι πολιτικός ρκος στά πολιτικά δικαστήρια καθιερώθηκε, πως ναφέρεται στήν Εσηγητική κθεση, λόγ τν περιβόητων προσωπικν δεδομένων (γιά νά μή ναγκάζεται δηλαδή μάρτυρας νά δηλώνει στό δικαστήριο πρίν πό τήν κατάθεσή του σέ ποιά θρησκεία νήκει στε νά δώσει τόν νάλογο ρκο).
                                                                  ΠΡΟΣΟΧΗ:
Συμπληρωματικά ναφέρουμε τι ο πτυχιοχοι τν διαφόρων σχολν πίσης δέν θά πρέπει νά ρκίζονται κατά τήν λήψη το πτυχίου τους λλά νά δηλώνον στή Γραμματεία τς σχολς τους τι θά κάνουν διαβεβαίωση ντί γιά ρκο, σύμφωνα μέ τά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους (παρχει σχετικός κανονισμός).
Πληκτρολόγηση κειμένου Μ.Σ.
http://2.bp.blogspot.com/-E27juTT1RMY/UW5xX59xvRI/AAAAAAAAm3c/mHGswbCsAlc/s1600/TEMPLO%2BAAA%2B93.jpg