Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Πρός τούς Οἰκουμενιστάς καί τήν σχέση τους μέ τόν Σατανᾶ!

Ἀνοιχτή ἐπιστολή (καί δυστυχῶς ἀκόμη ἐπίκαιρη)
 πρός τήν σεπτήν Ἱεραρχίαν
Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος
http://diakonima.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/07/%CE%9C%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%9F%CE%A3-%CE%96%CE%95%CE%A1%CE%92%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A3.jpg
Ἅγιοι Πατέρες·
Τό ποτήριον τῆς ὑπομονῆς οὐ μικρᾶς μερίδος λαϊκῶν πιστῶν καί Ἱερέων εὐλαβῶν, ἐγγίζει πρός τό ἐκχείλισμα. Ἡ ἀνοχή τόσων καί τόσων ὑποχωρήσεων καί συμβιβασμῶν, ὁσημέραι ἐξαντλεῖται.
http://www.impantokratoros.gr/img/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/zeitgeist%20apologia/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.png
Ἡ συμμαχία μέ τούς ἐχθρούς στόν πόλεμο ὀνομάζεται "ἐσχάτη προδοσία". 
Ἡ ἕνωση (καί ὄχι μόνο συμμαχία) μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καί Ὑψίστου Θεοῦ, στά θέματα Πίστεως, 
γιατί ὀνομάζεται ἀπό κάποιους "ἀγάπη";;;


Μή θέλετε ἀκόμη νά μελαγχολῇ καί νά ἀγωνιᾷ καί νά στενάζῃ τό πλήρωμα, συγκρῖνον τήν πλήρη συμβιβασμῶν γραμμήν ἡμῶν πρός τήν ἄκαμπτον σταθερότητα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Καταργήσατε πᾶσαν ἐπαφήν πρός τούς ἀρνητάς τοῦ κοσμοσωτηρίου Γεγονότος. Μή λυπεῖτε  τόν Κύριον, συγκαθήμενοι καί συζητοῦντες μετ' αὐτῶν ἰσοτίμως, Ὑμεῖς οἱ ἐκπρόσοωποι τῆς μΙᾶς καί Μόνης Ἀληθινῆς Ἐκκλησίας. 
http://2.bp.blogspot.com/-KPO8yXJDZ0A/Us0wmt-iLlI/AAAAAAAAwrY/3oK6__YBRdg/s1600/satan_statue.jpg
"Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" (Ματθ. 6, 24)
Διαρρήξατε πάντα δεσμόν πρός τούς διαρρήξαντας τήν εἰς τήν Ἀνάστασιν πίστιν. Καί διακηρύξατε urbi et orbi, ὅτι "ὅς ἄν μεθοδεύῃ τά λόγια τοῦ Κυρίου πρός τάς ἰδίας ἐπιθυμίας καί λέγῃ μήτε ἀνάστασιν μήτε κρίσιν (εἶναι), οὗτος πρωτότοκος ἐστι τοῦ Σατανᾶ"! (Ἱεροῦ Πολυκάρπου πρός Φιλιππ. Ζ', Ι). Καί μετά τῶν πρωτοτόκων τοῦ Σατανᾶ δέν δύναται βεβαίως νά ἔχῃ σχέσιν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία!
(Περιοδ. "ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ", φύλ. Ἀπριλ. 1958).

Λεζάντες φωτό: ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ