Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Ἀλήθειες ἀξιομακαρίστου Πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη (1902-1975) καί γιά τούς τωρινούς καί ἔσχατους καιρούς πού ζοῦμε!

( β' μέρος συνέχεια...)http://3.bp.blogspot.com/-0yPCihEPcLM/UM9Q0YvV6CI/AAAAAAAAHCw/Rwi6_Z-wu_A/s1600/phoca_thumb_l_2.jpg

Διαβάστε τό α΄μέρος ἐδῶ:
http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2013/12/1902-1975.html

 • Κανείς δέν μπορεῖ νά βγῆ μπροστά στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Διά τῆς προσευχῆς καί τῆς πίστεως δείχνει θαύματα ὁ Κύριος. Ἡ προσευχή εἶναι τό τηλέφωνο πού ἐπικοινωνεῖ ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό. Δέν χάνει ποτέ ἡ ἐργασία τοῦ Θεοῦ.
 • Ὁ Θεός θέλει καθαρή ἐξομολόγηση καί τήρηση τῶν ἐντολῶν Του...Ἡ προσευχή, ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλεημοσύνη θά μᾶς σώσουν.
 • Νέ ἔχετε ἀγάπη ἀναμεταξύ σας, πίστη ἀκλόνητη πρός τόν Θεό καί νά προσεύχεστε γιά τούς ἄλλους. Ὅταν προσεύχεσαι γιά τούς ἄλλους, ὁ Θεός εὐλογεῖ ἐσένα.
 • Εὔχομαι ὅλα τά δύσκολα νά γίνουν παρά Θεοῦ εὔκολα κατά τό συμφέρον τῆς ψυχῆς. Καίτοι εἶμαι ἁμαρτωλός ἐτοῦτο κατάλαβα ἀπό τήν πείρα τῆς ζωῆς μου, ὅτι ὅλα τά ἀδύνατα στούς ἀνθρώπους, εἶναι δυνατά ἀπό τόν Θεό. Ὁ Θεός στέκει ἐπάνω μας, ὅλα τά βλέπει, ὅλα τά ἀκουει καί ὅλα τά γράφει. Ὁ Θεός γνωρίζει καί ξέρει τί κάνει...
 • Σᾶς συμβουλεύω, νά ἔχετε ἀγάπη, ταπείνωση καί ὑπακοή στήν προεστῶσα καί τακτική προσευχή, ἔστω καί νοερῶς. Ἡ προσευχή εἶναι ὅπλο μεγάλο κατά τοῦ Σατανᾶ.
 • Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅπως μία θάλασσα, πότε ἔχει γαλήνη, πότε μικρή τρικυμία καί πότε μεγάλη.
 • Εἴθε ὁ Κύριος νά φωτίση ὅλο τόν κόσμο, νά αἰσθανθῆ τίς ἁμαρτίες του καί νά ἐπιστρέψη στή Ἐκκλησία, μέ μετάνοια καί ἐξομολόγηση...Εἶναι ἀνάγκη νά ἀγωνισθοῦμε καί ἐπαγρυπνήσουμε γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν...
 • Ἐτοῦτο ἐγνώρισα, ὡς Ἱερεύς τοῦ χωριοῦ, ὅτι πρέπει ὁ Ἱερεύς νά ἐπαγρυπνῆ καί νά προσεύχεται γιά τήν ἐνορία του καί γιά ὅλο τόν κόσμο. Γιά τούς πλανεμένους, τούς ἀδικοῦντας, τούς μισοῦντας, γιά νά τούς φωτίση ὁ Θεός καί γνωρίσουν τό Ἅγιον θέλημά Του καί νά ἔλθουν στή Μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας.
 • Τήν Ἐκκλησία τήν καταστρέφουμε ἐμεῖς οἱ κληρικοί καί ὕστερα ἐσεῖς οἱ λαϊκοί. Τό παράδειγμα σταματᾶ καί τό κήρυγμα. 
 • Δυστυχῶς τά χωράφια εἶναι γεμᾶτα τήν Κυριακή καί οἰ Ἐκκλησίες ἄδειες. Κοιτάζουν τόν χρυσόν καί ὄχι τόν Χριστόν. Εἶναι νά κλαίη κανείς τήν κατάντια τοῦ λαοῦ.
 • Ἔχουμε ζωντανή θρησκεία, ἀλλά δέν μᾶς ἀρέσει νά τήν ἀκολουθήσωμε, διότι ἔχει δεσμεύσεις σέ ὡρισμένα πράγματα. Ὁ λαός θέλει ἐλευθερία καί κατήφορο, ἀλλά δέν ξέρει ὅτι ὁ κατήφορος αὐτός φέρνει καί κακόν τέλος!
 •  ( συνέχεια...)
1800x1170 Wallpaper roses, flowers, flower, white background

Πνευματικά ἐφόδια σωτηρίας καί ἑορτολόγιο 2011, ἐκδ. "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"