Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Ἀλήθειες ἀξιομακαρίστου Πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη (1902-1975) καί γιά τούς τωρινούς καί ἔσχατους καιρούς πού ζοῦμε!

( γ' μέρος τελευταῖο...)

http://3.bp.blogspot.com/-0yPCihEPcLM/UM9Q0YvV6CI/AAAAAAAAHCw/Rwi6_Z-wu_A/s1600/phoca_thumb_l_2.jpg 

Σᾶς μακαρίζω, διότι εἶσθε πλησίον τοῦ Θεοῦ. Εἶσθε εὐτυχεῖς πού διατηρεῖτε ἁγνότητα καί ἔχετε πίστι θερμή πρός τόν Πανάγαθον Θεόν. Σᾶς εὔχομαι νά μείνετε πιστοί μέχρι τελευταίας πνοῆς.

Τά λεφτά δέν ἔχουν καμμίαν ἀξίαν, μπροστά στήν ἀγάπη καί στήν συμπαράστασι στόν πόνο τοῦ αἰτοῦντος...Προβλέπεται μεγάλη δυστυχία καί πτώχεια, ἀλλά ἐπιβάλλεται νά γίνη καί αὐτό. Μᾶς χρειάζεται νά μᾶς δώση κανένα ράπισμα νά συνέλθωμε. Ὅπως θά ἐργασθοῦμε, ἔτσι θά πληρωθοῦμε ἀπό τόν Κύριο.

Ὁ μεγαλύτερος ἰατρός ψυχῶν καί σωμάτων εἶναι ὁ Θεός, ἡ Παναγία καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι. Ἐξαρτᾶται ἀπό τήν πίστη πού ἔχει ὁ κάθε ἄνθρωπος. Μᾶς δοκιμάζει ὁ Θεός, γι' αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ὑπομονή στίς θλίψεις...Ἔχετε θάρρος, ὁ Θεός εἶναι μεγάλος καί ὅ,τι μᾶς δίνει εἶναι εὐλογημένο καί δέν πρέπει νά γογγύζουμε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.

Δέν βάλαμε τόν Χριστό καλά μέσα μας καί γι' αὐτό δέν ξεύρουμε τί θά πῆ ἀγάπη, εἰρρήνη, ὁμόνοια κλπ.

Εἶμαι πολύ εὐτυχής, εἶμαι καλά. Ὁ πόνος θά κάνη τήν δουλειά του καί ἐγώ τήν δουλειά μου. Ὅ,τι ὁ Θεός ἐπέτρεψε, νά εἶναι εὐλογημένον. Γιά μένα ἡ ἀσθένεια εἶναι ἕνα μεγάλο δῶρο Θεοῦ καί Τόν εὐχαριστῶ πολύ.

Ἧταν Θεοῦ θέλημα καί κατά τήν ἐπιθυμία μου, νά καθήσω στό κρεββάτι. Δέν τό ἀλλάζω τό κρεββάτι οὔτε μέ τήν Ἀθήνα. Αὐτό τό κρεββάτι θά μέ σώση...

Ὅλοι μας νά προσπαθήσουμε νά συναντηθοῦμε στήν ἄνω ζωή. Νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά πληρωθοῦμε. 

Μετ' ἀπείρων εὐχῶν, ὁ ἁμαρτωλός καί τελευταῖος κληρικός τῆς ἐποχῆς, μᾶλλον τό σκύβαλον τῆς γῆς. 
Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ἱερεύς.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
1800x1170 Wallpaper roses, flowers, flower, white background

Πνευματικά ἐφόδια σωτηρίας καί ἑορτολόγιο 2011, ἐκδ. "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"