Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

Πῶς φθάνει κανείς στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν

Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
http://xristianos.gr/forum/eikones/agioi_tis_orthodoksias/osios_efraim_suros_863.jpg
...κ' Μή συλλογίζου οὔτως,...λέγων· 
πολύς ὁ κόπος τῆς ἀσκήσεως καί ἐγώ εἶμαι ἀδύνατος καί δέν δύναμαι νά κοπιάσω. 
Ἄκουσον τούς λόγους τῆς καλῆς καί ἀγαθῆς συμβοῦλῆς·
κατανόησον ὅσα σοί λέγω, ἀγαπητέ μοι ἀδελφέ καί φιλόχριστε. Ἐάν θελήσῃς ν' ἀποδημήσῃς εἰς ἑτέραν μακράν χώραν καί πατρίδα, δέν δύνασαι νά διέλθῃς ὅλης τῆς ὁδοῦ τό διάστημα διά μιᾶς· ἀλλά διά ρυθμοῦ βημάτων καθ' ἡμέραν, καί κατ' ὁλίγον περιπατεῖς, καί διά χρόνου καί κόπου καταντᾷς εἰς τήν χώραν , τήν ὁποίαν ζητεῖς. 
Τουοιυτοτρόπως εἶναι ἡ Ἐπουράνιος Βασιλεία, καί ὁ Παράδεισος τῆς τρυφῆς·  
  • διά νηστειῶν, 
  • δι' ἐγκρατείας,
  •  δι' ἀγρυπνιῶν ἕκαστος φθάνει ἐκεῖ·
http://2.bp.blogspot.com/-SIqZcwxiYWI/UCAXu8ofovI/AAAAAAAAAr4/atRvNZ5cXLA/s640/IMG_1412.JPG
  • εγκράτεια, 
  • καί δάκρυα,
  •  καί προσευχή,
  •  ἀγρυπνία 
  • καί ἀγάπη, 
αὗταί εἰσίν αἱ μόναι ἀρεταί αἱ ὁδηγοῦσαι εἰς τόν Οὐρανόν. 

Μή φοβηθῇς νά βάλῃς καλήν ἀρχήν καλοῦ δρόμου, ὅστις φέρει εἰς τήν ζωήν. Θέλησον μόνον νά βαδίσῃς τήν ὁδόν, καί ἄν εὐρεθῇς πρόθυμος, πραχρῆμα ἡ ὁδός αὕτη γίνεται εὐθεῖα πρό τῶν ποδῶν σου καί χαίρων καί βαδίζων http://2.bp.blogspot.com/-bKv0TSSaaug/UjcbDNYas9I/AAAAAAAAdWk/4x_pWD_8UOk/s1600/249809110552609964_E8T3vgtx_c.jpgσταθμεύεις μετ' εὐχαριστήσεως εἰς τήν ὁδόν· ἐνδυναμοῦνται τά βήματα τῆς ψυχῆς σου βαθμηδόν καθ' ἑκάστην. Δέν θέλεις εὑρεῖ δυσκολίαν εἰς τήν ὁδόν τήν εἰς οὐρανόν ἀπάγουσαν· ὁ οὐράνιος Κύριος Αύτός δι' ἑαυτοῦ ἐγένετο ὁδός ζωῆς εἰς τούς θέλοντας μετά χαρᾶς ν' ἀπέρχωνται πρός τόν Πατέρα τῶν φώτων.
Μακαρισμοί ἕτεροι
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΑΣΚΗΤΙΚΑ
Ἐκδ. Β. Ρηγόπουλου