Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Χρυσοστομικά μαργαριτάρια Διατί ὀνομάζομεν Μεγάλη Ἑβδομάδα;

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
http://2.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TO7d_p3zifI/AAAAAAAAA4s/x9gJP-e3iE0/s800/ag-Io-USA-nef.png
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2013/06/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-A7cDjp7B3Yk/UX2S5Sy91LI/AAAAAAAA9XE/r6pZTs9tzLQ/s400/estavromenos.jpg
Ὅπως ἀκριβῶς οἱ κυβερνῆται, οἱ δρομεῖς καί οἱ ἀθληταί φροντίζουν καί ἐπαγρυπνοῦν περισσότερον, ὅταν πλησιάζουν πρός τό τέρμα, κατά τόν ἴδιον τρόπον καί ἡμεῖς, ἐπειδή μέ τήν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφθάσαμεν εἰς τήν Μεγάλην αὐτήν ἑβδομάδα, πρέπει τώρα κατ' ἐξοχήν νά ἐντείνωμεν τήν νηστείαν καί νά αὐξήσωμεν τάς προσευχάς καί νά ἐξομολογηθῶμεν διά ὅσα ἡμαρτήσαμεν μέ ἀκρίβειαν καί νά ἐκτελῶμεν ὅλας τάς καλάς πράξεις, τήν πλουσίαν ἐλεημοσύνη, τήν ἐπιείκειαν, τήν πραότητα καί κάθε ἄλλην ἀρετήν, οὔτως ὥστε, ἀφοῦ φθάσωμεν μαζί μέ αὐτά τά κατορθώματα εἰς τήν ἠμέραν τοῦ Πάσχα, νά ἀπολαύσωμεν τήν φιλοτιμίαν τοῦ Κυρίου.


 Ὀνομάζομεν τήν ἑβδομάδα αὐτήν Μεγάλην ὄχι ἐπειδή ἔχει μεγαλυτέρας ὥρας. Οὔτε ἐπειδή ἔχειhttp://www.im-leka.gr/main/images/estavromenos.jpg περισσοτέρας ἡμέρας, διότι καί ὅλαι αἱ ἄλλαι καί αὐτήν ἔχουν τόν ἴδιον ἀριθμόν ἡμερῶν. Διατί λοιπόν ὀνομάζομεν αὐτήν Μεγάλη; Ἐπειδή τά ἀγαθά, τά ὁποῖα συνέβησαν κατ' αὐτήν εἶναι δι' ἡμᾶς μεγάλα καί ἀνέκφραστα. Διότι κατ' αὐτήν κατέπαυσεν ὁ μακροχρόνιος πόλεμος, ἐνικήθη ὁ θάνατος, ἠ κατάρα ἐξηφανίσθη, ἡ ἐξουσία τοῦ διαβόλου κατελύθη, ἡρπάγησαν οἱ αἰχμάλωτοί του, ἔγινεν ἡ συνδιαλλαγή τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀνθρώπους, ὁ οὐρανός ἔγινε κατοικίσιμος, οἰ ἄνθρωποι ἀνεμείχθησαν μέ τούς Ἀγγέλους, τά χωρισμένα ἡνώθησαν, ὁ φραγμός ἤρθη, ἡ κλείς ἀφηρέθη, ὁ Θεός τῆς εἰρήνης εἰρηνοποίησεν τά εἰς τόν οὐρανόν καί τά εἰς τήν γῆν ὄντα.
http://panel.ierovima.gr/Uploads/articles/big/110415083019031.jpg
Διά αὐτό λοιπόν ὀνομάζομεν τήν ἑβδομάδα αὐτήν Μεγάλην, ἐπειδή δηλαδή κατ' αὐτήν ὁ Κύριος μᾶς ἐχάρισεν πλῆθος ἀπό δωρεάς. Δι' αὐτό καί πολλοί ἐντείνουν τή νηστείαν, τήν ἀγρυπνίαν, καί τά ἱεράς διανυκτερεύσεις καί ἐλεημοσύνη κάνουν διά νά δείξουν μέ τάς πράξεις των τήν τιμήν, πού ἀποδίδουν εἰς τήν Μεγάλην ἑβδομάδα. Διότι ἐάν ὁ Θεός μᾶς ἐχάρισε κατ' αὐτήν τόσα ἀγαθά, πῶς δέν πρέπει καί ἡμεῖς νά ἀποδείξωμεν τόν σεβασμόν καί τήν τιμήν μέ ὅτι ἠμποροῦμεν;...

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ
Ἀπό τό ἔνσαρκο στόμα τοῦ Ἁγἰου Πνεύματος
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Ἔκδοσις "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"