Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

"Τό μή κρίνετε ἵνα μή κριθεῖτε" , ἀφορᾶ τόν βίο καί ὄχι τήν πίστη!!!


Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
http://4.bp.blogspot.com/-PuMhQmPj9jw/Uwt6rKC1z7I/AAAAAAAAFe8/IuGbcQxnuw4/s1600/X-1.jpg 
 Ἡ ὁμολογία πίστως εἶναι χρέος πάντων 
καί ὄχι ἀποκλειστική ἰδιότητα τῶν κληρικῶν, πτυχιούχων θεολόγων καί κηρύκων.
Αὐτό τό ἀναφέρουμε, 
γιά κάθε προσπάθεια φραγμοῦ τῶν ὀρθοτομούντων στομάτων.
Ὁ Προφήτης Δαυΐδ λέγει ποιοί δέν πρέπει νά μιλοῦν:
"...ἐνεφράγη στόμα λαλούντων ἄδικα" 
(Ψαλμ. 62, 12).
Καί ὁ Κύριος λέγει, ποιοί μποροῦν νά ὁμολογοῦν:
"Πᾶς 
οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁμολογήσω καγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς"
(Ματθ. 10, 32). 

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ἀκολουθεῖ τό κείμενο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ:


http://1.bp.blogspot.com/_Ir0BxevvGe4/TQp_LcCneDI/AAAAAAAAA_M/MiUvyWNviwA/s1600/Ag-Ioannis-Damascinos-strog-nef-2010.png

"Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε.

Αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο".
 

-Τί οὖν φησιν; ἂν πονηρὸς ᾖ, πειθώμεθα; πονηρὸς πῶς λέγεις; 
-Εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φύγε αὐτόν, καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἂν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών. Εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου...
 

Ἔχουσι, φησί, τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ βίου εἰσὶν ἀκαθάρτου. Ἀλλὰ μὴ τῷ βίῳ, ἀλλὰ τοῖς λόγοις προσέχετε. Τῶν μὲν γὰρ ἠθῶν ἕνεκεν οὐδεὶς ἂν βλαβείη. Τί δήποτε; ὅτι καὶ δῆλα πᾶσίν ἐστιν, καὶ οὐδὲ αὐτός, κἂν μυριάκις ᾖ πονηρός, πονηρὰ διδάξει ποτέ.

Πίστεως δὲ ἕνεκεν, οὔτε δῆλόν ἐστι πᾶσιν, ὅ τε πονηρὸς οὐ παραιτήσεται διδάσκειν.


 

Ἐπεὶ καὶ τό, "Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε", περὶ βίου ἐστίν, οὐ περὶ πίστεως. Τὸ γοῦν ἐπαγόμενον, τοῦτο δηλοῖ. Τί βλέπεις, φησίν, τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ οὐ κατανοεῖς; Πάντα οὖν ὅσα ἂν λέγωσιν ὑμῖν, ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε.  
Ὁρᾷς ὅτι οὐ περὶ δογμάτων ἐστίν, ἀλλὰ περὶ βίου καὶ ἔργων. λλὰ ὁ Παῦλος πρότερον συνέστησεν αὐτούς, καὶ τότε φησίν, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε.


(Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ὑπόμνημα Εἰς τὴν Ἐπιστολὴν πρὸς Ἑβραίους, T.L.G., v. 95, p. 441, l. t1).

http://3.bp.blogspot.com/-ATQC9mMGoUE/UZjYF7fcUWI/AAAAAAAADqM/2FvaI2P_vI4/s1600/untitled-3.gif