Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Προσευχή πρός τἠν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τόν Υἱόν Της


 

Ἁγία μου ( γ’ ) Κεχαριτωμένη Θεοτόκε μου ἡ Ὑπάρχουσα
ἡ Μία μου καί Μόνη μου μετά τόν Ἕνα καί Μόνον μου Θεόν Θεόν τόν ἐμόν
καί Κύριον Κύριον τόν ἐμόν Θεός Θεός ὁ ἐμός
καί Κυρία Κυρία ἡ ἐμή ἡ Μοναδική μου καί Ἀποκλειστική μου
Μία καί Μονωτάτη Ὑπερ-Βασιλίς καί Ἀρχι-Ἄνασσα
ξυμπάσης δημιουργίας τε ὑλικῆς καί ὑπερυλικῆς
παμπλήρη τά σύμπαντα ὑλικά τε καί ὑπερυλικά
τῆς εὐδοξοτάτης εὐδοξίας καί ὑπεραγλαϊστοτάτης ὑπεραγλαΐας Σας.

Ὑψοῦτε τήν Πολυΰμνητον Βασίλισσαν
τῶν δυσεξαριθμήτων Ἀγγελικῶν καί Ἀρχαγγελικῶν Στρατιῶν
καί Ἀπειροκλεεστάτην Ἄνασσαν
πάσης κτίσεως αἰσθητῆς καί νοητῆς
καί προσκυνεῖτε τή μνήμη τῆς Ἁγιοσύνης Αὐτῆς
ὅτι Ἁγία ἐστί, Ἁγία καί Παναγία ( γ’ ). 

http://agathan.files.wordpress.com/2011/04/cf80ceb1cebdcf84cebfcebacf81ceaccf84cf89cf81.jpg

Ἅγιε μου ( γ’ ), Πανάγιέ μου, Ὑπεράγιέ μου, Πανυπεράγιέ μου
καί μυριάκις καί ἀπείρως Τρις-υπερ-πανυ-παν-πανάγιέ μου Χριστούλη μου·
Παγχρυσούλη μου καί Παγγλυκούλη μου,
Πανθυσιαστική, Ἐνσαρκωμένη καί Ἐσταυρωμένη Παναγάπη μου, 
Μοναδική καί Ἀποκλειστική μου Παγγλυκυτάτη μου καί Τρισεραστωτάτη μου
κατελεῆστε παμπλουσίως διά τῶν ὅλως ἀνεξαντλήτων
ὐλικῶν καί πνευματικῶν ἀγαθῶν Σας συσσώμους τούς κόσμους
ὅσους τε νοητούς καί ὅσους τε αἰσθητούς
εἰς τόν ἀεί χρόνο καί εἰς πάσας τάς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος.
 Ἀμήν. 

Ἁγία μου ( γ’ ), Ἀειαγία μου, Αὐθαγία μου, Πολυαγία μου, Μυριοαγία μου
καί ὑπεραπείρως ὑπεραπειράκις Τρις-υπερ-πανυ-υπερ-αγία μου 
Ὑπέρθεε ‘Υπερθεότης μου
 ἡ Μία μου καί Μόνη μου Θεός Θεός μου ὁ ἐμός καί Κυρία Κυρία ἡ ἐμή
ἡ Μοναδική μου καί Ἀποκλειστική μου καί Μία καί Μονωτάτη Ἀρχι-Βασιλίς 
καί Παν-Πρύτανις ξυλλήβδην τῆς κτίσεως νοητῆς τε καί αἰσθητῆς 
ὑπερπληρέστατα τά ὑλικά τά ὑπερυλικά σύμπαντα 
τῆς πάντη ἀκαταλήπτου ἀριπρεποῦς ἀριπρεπείας Σας
 καί ἀπαντάπασι ἀπερινοήτου Μεγαλοπρεποῦς Μεγαλοπρεπείας Σας.

http://1.bp.blogspot.com/-TuNYPS5x34o/Uniow7tT9CI/AAAAAAAARoQ/auajzL5kahg/s1600/1.jpg
http://images2.layoutsparks.com/1/114766/white-sparkle-lovely-flowers.gif