Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Προφητικά καί σωτήρια (β΄ μέρος περί παγκόσμιας ἄρσης χάριτος, δυστυχίας, ἐλεύσεως Ἀντιχρίστου, ταραχῆς, ἀποστασίας καί σφραγίσματος! ) Ὅσιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης ὁ Ἁγιορείτης

http://4.bp.blogspot.com/-byvtcVwH-vw/UoD9dil3a-I/AAAAAAAABcs/cM26OnZUeO8/s1600/agios-neilos-o-myrovlitis.jpg 
Τό: α΄ μέρος ,  
http://cdns2.freepik.com/free-photo/fierce-wolf_2339069.jpg
...Ὅταν θά δυστυχεύση ὁ κόσμος ἀπό τήν χάριν τοῦ παναγίου Πνεύματος, τότε θά ἔλθουν εἰς τόν κόσμον ὅλαι αἱ δυστυχίαι νά τόν περικυκλώσουν. Καί πρῶτον θά δυστυχεύση ὀ κόσμος ἀπό τήν ἀγάπην, ὁμόνοιαν καί σωφροσύνην· δεύτερον θά δυστυχεύση κάθε χώρα καί θά χαθοῦν τά ὑποκείμενα κεφάλαια ἀπό τάς χώρας, καί θέλει δυστυχεύση καί ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό ἀρχιερεῖς καί ποιμένες καί πνευματικούς. (Μᾶς φωτογραφίζει ὁ Ὅσιος, σά νά κρατᾶ κάμερα τώρα...)!
Ὕστερον ἀπό αὐτήν τήν δυστυχίαν θά γεννηθῆ ὁ ἀκάθαρτος ἀπό τήν κοιλίαν τῆς ἀκαθαρσίας, καί θά ποιῆ σημεῖα καί τέρατα μέ δαιμονικάς φαντασίας, ὑποκρινόμενος εἰς τόν κόσμον πώς εἶναι πρᾶος καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ, ἀλλά θά εἶναι ἀλώπηξ εἰς τήν καρδίαν καί λύκος εἰς τήν γνώμην. Καί τροφή του θά εἶναι ἡ ταραχή τῶν ἀνθρώπων· ὅταν θά ταράσσωνται οἱ ἄνθρωποι, τότε θά ζωοτρέφεται ὁ ἀντίχριστος.
http://3.bp.blogspot.com/-8Skl_fzaDag/UmLSPGq8HFI/AAAAAAAAA0g/XjjayICnSkw/s1600/puppet_400.jpg
Καί ἡ ταραχή τῶν ἀνθρώπων θέλει εἶναι ἡ κατάκρισις, ὁ φθόνος, ἡ μνησικακία, τό μίσος, ἡ ἔχθρα, ἠ πλεονεξία, ἡ ἀρρενομανία (ὁμοφυλοφιλία!), ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ λήθη τῆς πίστεως (οἰκουμενισμός-πανθρησκεία-μεταπατερική "θολολογία"...)
καί ἡ ἀλαζονεία, αὐτά εἶναι ἡ τροφή τοῦ ἀντιχρίστου, καί θά εἶναι κεφαλή ἐπάνω εἰς τάς χώρας...καί ἐξουσιαστής εἰς τόν κόσμον. Καί θά ἐξουσιάση τήν αἴσθησιν τοῦ ἀνθρώπου, καί ὅλοι θά πείθονται εἰς αὐτόν, διότι αὐτός θά εἶναι νομοκράτωρ καί αὐτοκράτωρ, καί θέλει ἐνεργεῖ ὅλων τήν ἀπώλειαν· καί ὅποιος εὑρίσκεται εἰς τήν ἀπώλειαν, ἐκεῖνος θά νομίζη πώς ἐργάζεται τήν σωτηρίαν του.
Τότε θά καταφρονηθῇ τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἡ ἀπώλεια θέλει φέρει τότε μεγάλην δυστυχίαν εἰς τόν κόσμον, καί θέλει γίνουν σημεῖα φοβερά ἐν μέσῳ τῆς δυστυχίας. Πεῖνα φοβερά θέλει γίνῃ ὁπού νά μήν χορταίνη ὁ ἄνθρωπος· διότι τότε θά τρώγη ἑπτά φοράς περισσότερον ἀπό ὅτι τρώγει τώρα καί πάλιν νά μήν χορταίνη, καί θά εἶναι παντοῦ δυστυχία...
http://www.diaforetiko.gr/wp-content/uploads/2013/11/human_barcode_mark-of-the-beast-600x450.jpg
Τότε, ὅσοι σφραγισθοῦν μέ τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου πολλοί θά πεθάνουν εἰς τούς δρόμους, καί ἡ καρδία τους περισσότερον θά λιγώνεται, καί μή δυνάμενοι νά βαστάσουν τήν πεῖναν ἀπό τήν λιγούραν, θά ἁρπάζουν νά τρώγουν τούς νεκρούς...καί ἡ σφραγίς του θά γράφη, ἐδικός μου εἶσαι, ναί ἐδικός σου εἶμαι, θεληματικῶς μου ἔρχομαι καί ὄχι δυναστικῶς, καί ἀλλοίμονον εἰς ὅποιον σφραγισθεῖ μέ αὐτήν· τότε θά γίνη μεγάλη ταραχή εἰς τόν κόσμον...καί βλέποντας ὁ Θεός τήν ταραχήν τῶν ἀνθρώπων, θέλει προστάξη τήν θάλασσαν νά λάβη τήν πρώτην της οὐσίαν ὁπού ἦτο θερμοτάτη...καί ὅταν καθίση ὁ ἀντίχριστος εἰς τόν κατηραμένον του θρόνον, θέλει βράσῃ ἡ θάλασσα ὡσάν χάλκωμα, καί θέλει στειρεύση ἡ γῆ τά βότανα καί δένδρα ἀπό τήν θερμότητα τῆς θαλάσσης καί αἱ φλέβαι τῶν πηγῶν θά ξηρανθοῦν καί τά ζῶα http://www.crashonline.gr/wp-content/uploads/2014/05/%CE%BE%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1.jpgκαί πετεινά νά ἀποθάνουν ἀπό τόν χνῶτον τῆς θαλάσσης. Καί τότε θά γίνη ἡ ἡμέρα ὡσάν ὥρα, ἡ ἑβδομάδα ὡσάν ἡμέρα, καί ὁ μήνας ὡσάν ἑβδομάδα, διότι ἀπό τήν πονηρίαν τοῦ ἀνθρώπου θά γίνουν τά στοιχεῖα βιαστικά, διά νά τελειώση γρήγορα ὁ καιρός, ὅπου ἐλάλησεν ὁ Θεός...  
Τότε θά ἔλθουν νά κηρύττουν ὁ προφήτης Ἡλίας κάι ὁ δίκαιος Ἐνώχ...καί νά λέγουν. Ὅποιος κάμῃ ὑπομονήν καί δέν σφραγισθῆ μέ τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου, θέλει σωθῆ, καί ἐξάπαντος θά τόν δεχθῆ ὁ Θεός εἰς τόν Παράδεισον, μόνον νά μήν σφραγισθῆ, ἀλλά νά κάμνη τόν σταυρόν του, διότι ἡ σφραγίδα τοῦ http://www.img.biografik.ru/images/2cf01b2bda728697641517fa3fae251e.jpgσταυροῦ ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπον ἀπό τά βάσανα τοῦ ἅδου, καί ἡ σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου τόν παραδίδει εἰς τά βάσανα τοῦ ἅδου. Καί ἄν πεινοῦν, νά μήν ζητοῦν τροφήν, μόνον νά ἔχουν ὑπομονήν, καί βλέποντας ὁ Θεός τήν ὑπομονήν τους, θά στείλη ἐξ ὕψους βοήθεια...

Τά παγκάκιστα δέ τέκνα τοῦ ἀντιχρίστου εἶναι:

ἡ πορνεία, ἡ μοιχεία, ἡ ἀρσενοκοιτεία (ὁμοφυλοφιλία), ὁ φόνος, ἡ ἁρπαγή, ἡ κλεψιά, ἠ ἀδικία, τό ψεῦδος, ἡ τυρρανία, ἡ πώλησις καί ἀγόρασις τοῦ ἀνθρώπου..., τόσον πονηρά θέλει γίνη ἡ ἀνθρώπινος φύσις τότε (ὅλα αὐτά ἤδη ἐνεργοῦνται τώρα...)..., καί θά ἐνεργήσουν τήν πονηρίαν τους περισσότερον ἀπόhttp://3.bp.blogspot.com/-BFQkh8-nyMM/TyhACxUg0DI/AAAAAAAAAMg/a6hm7oFmdfw/s1600/wrath2.jpg τούς δαίμονας...., καί βλέποντας ὁ ἀντίχριστος πώς θά γίνη ἡ ἀνθρώπινος φύσις πονηροτέρα ἀπό τούς δαίμονας, θέλει χαρῆ κατά πολλά...

Ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἔρχεται διά νά παιδεύση ἐκείνους ὁπού ἐργάζονται τήν ἀνομίαν...
(συνέχεια...)

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἁγιογραφικές καί πατερικές μαρτυρίες
Ἐκδόσεις: "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"