Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Νά χαιρόμαστε μέ τήν προκοπή τοῦ πλησίον καί ὄχι νά ζηλεύουμε καί νά φθονοῦμε.

Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος
 http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2014/02/osios_efraim_suros_863.jpg
 Ἀφιερωμένο σέ ὅλους μας, 
εἰδικότερα στά κοινόβια καί στίς ἀδελφότητες πού ὑπάρχουν πολλές συναναστροφές.
http://www.tlife.gr/files/Image/SxeseisKaiSex/Zilia/2011/03/resized/erwtiki_zilia_h_633_451.jpg
νζ'. Σημεῖον τελειότητος εἶναι, τό νά χαιρώμεθα καί ν' ἀγαλλώμεθα ἐπί τῇ προκοπῇ τοῦ πλησίον· σημεῖον δέ πικροτάτου ἤθους καί πονηρᾶς διαθέσεως εἶναι, τό νά λυπώμεθα καί νά δυσφορῶμεν διά τήν εὐτυχίαν τοῦ ἄλλου.
  

 νη'. Τί ἀδημονεῖς, ὦ ἄνθρωπε, διά τήν δόξαν τοῦ προκόπτοντος;· μήπως διά τῆς καταστροφῆς τῆς http://www.baseformula.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/jealousy2.jpgσωτηρίας τούτου ἤ ἐκείνου, θέλῃς σύ σωθῆ; ἤ μήπως διά τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν πολλῶν ἐκ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, σύ θέλῃς βασιλεύσει; Διότι μήπως σέ καί μόνον χωρῇ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν; μήπως εἰς σέ μόνον ἡτοιμάσθη ἡ χαρά τοῦ παραδείσου, καί δυσαρεστῆσαι διά τήν σωτηρίαν τῶν πολλῶν; Μή λοιπόν πωλήσῃς τά ἔργα τοῦ καθαροῦ ἔρωτος, καί τά τῆς θεαρέστου πολιτείας ἀνταλλάξῃς διά τῆς δυσμενείας καί δεινόητος τῆς πρικροτάτης γνώμης. Λοιπόν ἄς μή σέ ἀπατᾶ μήτε ἄνθρωπος, μήτε Διάβολος, μήτε λογισμός ἐμφωλεύων ἐν διανοίᾳ καρδίας. Διότι εἶναι τῶν ἀδυνάτων νά φέρωμεν εἰς τελειότητα τήν ἀρετήν, ἐάν δέν συγκερνᾶται διά τῆς ἀγάπης. "Διότι καί ἄν τις ἐξ ὑμῶν ἔχῃ πᾶσαν τήν πίστιν, ὥστε ὄρη νά μεταθέτῃ, κατά τόν λόγον τοῦ Ἀποστόλου, δέν ἔχῃ δέ ἀγάπην, οὐδέν θέλει ὠφεληθῇ, ἀλλ' ἀπέχει μακράν τῆς εὐθείας ὁδοῦ τῆς ἀγούσης πρός τάς οὐρανίους Water drops on a pink flower HQ Wallpaperπύλας. Διά τοῦτο λοιπόν ἔχομεν ἀνάγκην πολλῶν δακρύων, διά νά ἐλευθερωθῶμεν ἐκ τῶν δυσμῶν τοῦ μίσους καί τοῦ φθόνου, καί τῆς ὐπερηφανίας, καί πάσης διαβολικῆς κηλίδος. Διότι εἶναι ἴδιον δαιμονικῆς διαθέσεως, τό νά λυπώμεθα διά τήν ἀνδραγαθίαν τῶν προκοπτόντων. Διότι οἱ δαίμονες τό μῖσος ἐγκολπωθέντες, περισπούδαστον αὐτῶν ἔργον ἔχουσιν ἐξ ὁλοκλήρου ἅπαντας νά καταστρέψωσιν. Οἱ δέ ἅγιοι μιμιούμενοι τόν Δεσπότην αὐτῶν, θέλουσι νά σωθῶσει πάντες οἰ ἄνθρωποι, καί νά ἔλθωσιν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας· διότι ἔχοντες τήν ἀγάπην ἄφθονον, τόν πλησίον, ὡς ἑαυτούς ἠγάπησαν".
Συμβουλή περί πνευματικοῦ βίου πρός Νεόφυτον Μοναχόν
Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ΑΣΚΗΤΙΚΑ
Ἔκδ. Β. Ρηγόπουλου
http://4.bp.blogspot.com/-D2bXOIBd2xU/UC88p_bIFBI/AAAAAAAAEHQ/OQljpLolmSU/s1600/862c570e406e.png