Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Γυναῖκες, σεβασθῆτε τούς Ἱερούς Ναούς! ( γ΄ μέρος )

Χρῆστος Κων. Λιβανός

Μέ τόν Χριστό ἤ μέ τόν Διάβολο;

http://02varvara.files.wordpress.com/2009/12/russian-woman-with-child.jpg 

 
Εἶναι τόση ἡ πώρωσι καί ἡ τύφλωσι τῶν ἀνθρώπων σήμερα, ὥστε δέν βλέπουν, ὅτι ἐμπνευστής καί σχεδιαστής τῆς αἰσχρῆς μόδας, πού ντύνει ἤ μᾶλλον γδύνει καί ἀπογυμνώνει τίς γυναῖκες, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Διάβολος. Αὐτός γύμωνσε διά τῆς ἁμαρτίας τούς πρωτοπλάστους μέσα στόν Παράδεισο. Αὐτός γύμνωσε καί κρατοῦσε γυμνό τόν δαιμονισμένο στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν, ὁ ὁποῖος κατά τόν Εὐαγγελιστή, "εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν καί ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο" (Λουκ. 8,27). Ἀπόδειξι τοῦ ὅτι ἡ γύμνωσί του προερχόταν ἀπό τόν Διάβολο, εἶναι τό γεγονός ὅτι ὅταν ὁ Χριστός τόν θεράπευσε ἐκβάλοντας τά δαιμόνια ἀπ' αὐτόν, ἐκάθετο πλέον "παρά τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ" ἱματισμένος καί σωφρονῶν, ντυμένος καί φρόνιμος. 
http://www.amen.gr/images/articles/article_3751/article_3751.jpg Ὁ Διάβολος ξεγυμνώνει καί τίς γυναῖκες σήμερα ἀποσκοπῶντας στήν ἀπογύμνωσι αὐτῶν ἀπό τίς ἀρετές τῆς εὐσεβείας καί σωφροσύνης, τόν σκανδαλισμό καί τήν ὤθησι τῶν ἀνδρῶν στήν πορνεία καί ἄλλα σαρκικά ἁμαρτήματα καί τήν καταδίκη, διά τοῦ πανσεξουασισμοῦ, ὅσο τό δυνατόν περισσοτέρων ψυχῶν στήν κόλασι καί αἰωνία δυστυχία. Ὅσες ἐπομένως γυναῖκες ἔχουν ὦτα ν' ἀκούσουν καί ὀφθαλμούς νά διαβάσουν τίς γραμμές αὐτές, γραμμές ἀπγάπης, εἰλικρινείας καί ἀληθείας, εἴθε μέσα ἀπό τίς γραμμές αὐτές ν' ἀκούσουν καί τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, πού τούς φωνάζει: "Ἕλληνίδες γυναῖκες,http://3.bp.blogspot.com/_bN0e_l_zfZ0/TOsGQf2Yp4I/AAAAAAAAAL8/w-Kv3Pc7BbM/s1600/P.bmp εἶστε βαπτισμένες στ' ὄνομά μου εἶστε Χριστιανές Ὀρθόδοξες πολλές ἀπό ἐσᾶς φορεῖτε καί Σταυρό στό στῆθος σας, ἐκκλησιάζεσθε, κοινωνεῖτε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Παρ' ὅλα αὐτά δέν εἶστε ἰδικές μου-δέν σᾶς ἀναγνωρίζω. Τό ντύσιμο σας καί ἡ ἐμφάνισί σας ἔχουν σχέσι περισσότερο μέ τή θεά τῶν ἀρχαίων Ἀφροδίτη παρά μ' ἐμένα. Ἰσχυρίζεσθε ὅτι μέ πιστεύετε καί μέ ἀγαπᾶτε, στήν πραγματικότητα ὅμως δέν ἀγαπᾶτε ἐμένα καί τόν αἰώνιο ἠθικό νόμο πού σᾶς παρέδωσα, ἀλλά τήν αἰσχρή καί ἁμαρτωλή μόδα. Αύτή λατρεύετε καί ὄχι ἐμένα πού ἔχυσα τό αἷμα μου γιά σᾶς. Πίσω δέ ἀπό τή μόδα κρύβεται ὁ Διάβολος. Καί αὐτόν προσκυνεῖτε, κάθε φορά πού φορεῖτε ὅσα ἡ ἁμαρτωλή μόδα σᾶς ὑπαγορεύει· αὐτόν ἀκολουθεῖτε, ἐμέ δε περιφρονεῖτε καί ἀρνεῖσθε. Γι' αὐτό, ἐάν δέν μετανοήσετε, θά σᾶς ἀρνηθῶ καί ἐγώ "ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς" (Ματθ. 10, 33)".
(συνέχεια...)
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-VnCoElXtwao/UmTp1V6XgLI/AAAAAAAAo30/L8hfaUg3p1E/s1600/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7+%CE%A3%CE%A4+%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%B13.png 
Ἀπό τόν γυμνό δαιμονιζόμενο ὁ Κύριος ἔβγαλε μία λεγεώνα δαιμόνων!
Μία λεγεώνα ἰσοδυναμεῖ μέ 6.000 δαιμόνια,
τά ὁποῖα κατά δική τους παράκληση ἐπέτρεψε νά εἰσέλθουν στούς χοίρους,
πού ἀμέσως μετά ἔπεσαν στόν γκρεμό!
Πόσες λεγεῶνες δαιμόνων ἄραγε κρύβουν οἱ ἄνθρωποι πού κυκλοφοροῦν γυμνοί,
περιφέροντας τούς ἑαυτούς τους ὠσάν χοίρους
καί κινδυνεύοντας νά πέσουν στόν γκρεμό τῆς ἀπωλείας;...

Λεζάντα φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ