Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

Ἄν εἶσαι νέος, στάσου ἕνα λεπτό καί πρόσεξε καλά, τά παρακάτω λόγια...

 http://3.bp.blogspot.com/_C0SH2ZSXX4U/SpF-QDgXMAI/AAAAAAAACG8/yEpsGadWong/s400/Efraim.jpg
Ἀγαπητέ,
http://www.otherside.gr/wp-content/uploads/2010/10/neotita.jpg
ἔσο ἐγκρατής κατά τήν νεότητά σου, διά νά εὐρεθῇς δόκιμος εἰς τά ἔσχατά σου· καί μή ἔχῃς τά θάρρη σου εἰς τόν Πονηρόν, τόν ὑποβάλλοντά σοι ἀπατηλούς λογισμούς, καί λέγοντα:
http://4vector.com/i/free-vector-beastie-freebsd-daemon-clip-art_116604_Beastie_Freebsd_Daemon_clip_art_hight.png-εἶσαι νέος ἔτι, καί πρέπει νά ζήσῃς ἄλλα πολλά ἔτη· ὅθεν νῦν εὐφραίνου, καί μή λυπήσῃς τήν ψυχήν σου, καί περί τό γῆρας σου μετανοεῖς.http://sanctuarygardener.files.wordpress.com/2013/02/dying-flower.png%3Fw%3D593
15 ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· 
ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει·
 (Ψαλμ.102)


-Δέν γινώσκεις ὦ ἀδελφέ, ὅτι οὐδέν κἄν ὡς ὁ ἄφρων ἀπατᾶσαι ἐν τούτοις; διότι ἐάν ἐνόσῳ εἶσαι νέος καί ἡ ἡλικία σου σφριγᾷ, ὅτε δύνασαι νά ὑπομείνης πάντα κόπον καί νά ὑποφέρῃς πᾶσαν ἄσκησιν, δέν μετανοεῖς, ἐάν γηράσῃς, δέν θέλεις προφασίζεσαι τήν ἀδυναμίαν τοῦ γήρατος; ἐάν δέ καί ἐν τῇ νεότητί σου  καταληφθῇς, τί θέλεις ποιήσει ( ὅταν γεράσεις ); Λοιπόν ἄφες τήν ὁδόν τοῦ Ἐχθροῦ, καί ἄκουε τήν φωνήν τοῦ ἀληθινοῦ Δεσπότου εἰπόντος: "γρηγορεῖτε λοιπόν καί προσεύχεσθε, διότι δέν γινώσκετε τήν ὥραν, οὐδέ τήν ἡμέραν"( πού θά ἐπέλθει ὁ θάνατος...).
                                                                                                                            
(Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος, Ἀσκητικά )
http://public.dm1.livefilestore.com/y2pVSv63eSymy0ItdqXaL2F0PhMko_TxENfyelTBdgKZgWm6VibHv7kjC2k0KDYwbbfCeCKtBe-Ov-sO-iEsIu-Cu1aqMJDFEkUopMfQ-_PCNQ/stones-large.jpg?rdrts=63916970 
Ἡ ἀφροσύνη ἔχει πάντα κακό κόστος.
Ἡ σύνεση καί ἡ σωφροσύνη, ποτέ!
Λεζάντα φωτό: ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ